Hur kan man få ersättning från en person som orsakat skadegörelse?

2021-02-27 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |En vän fick två rutor krossade i sin lägenhet hon polisanmälde tjejen som gjort det men tjejen klarade sig ska verkligen min vän behöva betala för rutorna själv och betala en självrisk på 3000 kr vad ska hon göra
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att personen uppsåtligen krossat rutorna i din väns lägenhet. Det har då uppstått en sakskada, och personen som orsakat skadan är därmed skadeståndsskyldig (2 kap. 1 § SkL). Din vän kan väcka en skadeståndstalan i tingsrätten mot personen som orsakade skadan. Din vän väcker talan genom att skicka en skriftlig ansökan till tingsrätten i det område där skadan orsakades (10 kap. 8 § RB och 42 kap. 1 § RB). Ansökan ska innehålla ett bestämt yrkande (d.v.s. vad din vän vill ha för ersättning), de omständigheter som ligger till grund för yrkandet (att personen orsakat skada i din väns lägenhet) samt de bevis som åberopas (42 kap. 2 § RB). Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Skadeståndets omfattning vid sakskada

2021-01-30 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Vid ett restaurangbesök så råkar en servitör knuffa ner min mobil i golvet så den får repor. Jag tar upp detta på plats och får godkänt att mejla in ett kvitto för lagning. Innan jag lämnade in mobilen så kontaktar jag restaurangen via mejl och dubbelkollar att detta är godkänt, jag får till svar att det är godkänt och det är bara att mejla kvittot efter lagning. Detta finns alltså i skrift på mejl. När jag lämnat in den och skickat in kvittot så säger restaurangen att summan är för hög och dom erbjuder att betala en kostnad som skulle motsvara min självrisk på en försäkring, en försäkring som jag inte har. Har jag någon rätt att kräva fulla summan av restaurangen?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelserna som reglerar din situation hittar vi i skadeståndslagen. Om det kan konstateras att servitören av oaktsamhet orsakat skadan på din telefon är servitören skadeståndsskyldig (2 kap. 1 § SkL). I det här fallet verkar servitören/restaurangen erkänt oaktsamhet eftersom de tagit på sig ansvaret för betalning av reparation. Eftersom servitören var i tjänst och orsakade skadan av oaktsamhet ska restaurangen ersätta skadan (3 kap. 1 § SkL). Ersättningen ska omfatta kostnaden för reparation av telefonen (5 kap. 7 § SkL). Att du saknar försäkring för telefonen saknar betydelse för hur mycket restaurangen ska ersätta (se NJA 2017 s. 371). Sammanfattningsvis kan sägas att restaurangen är skyldig att betala hela reparationskostnaden för telefonen.Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Min son sparkade sönder en glasdörr - har skolan rätt att kräva oss på pengar?

2020-10-19 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |HejMitt barn som är 13år sparkade på skolans dörr o glaset gick sönder. Det var inte planerat eller avsikt från hans sida att glaset skulle gå sönder vilket han själva blev jätte ledsen o schockad över att det blev så lätt en spricka i glaset av en spark på dörren. Detta är första gången som det händer honom. Nu har skolan skickat räkning på 2800kr. Gör skolan rätt att skicka räkningen till oss och ska vi betala? Hur ska vi göra? Ringa försäkringsbolaget?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Som jag tolkar din fråga var inte din sons avsikt att glaset skulle gå sönder. Det får dock anses vara vårdslöst att sparka på en dörr med glas och min bedömning är därför att din son är skadeståndsskyldig. Skadeståndet omfattar dörrens värde eller reparationskostnad av dörren (5 kap. 7 § SkL). Eftersom din son inte fyllt arton år än ska ha ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (2 kap. 4 § SkL). En trettonåring kan åläggas mer ansvar än en treåring exempelvis. Om ni har en hemförsäkring med gällande ansvarsförsäkring är det normala att fullt skadestånd betalas ut. Min rekommendation är därför att ni kontaktar ert försäkringsbolag och diskuterar frågan med dem.Vänliga hälsningar,

Täcker trafikförsäkringen personskador om jag lånar ut min moped?

2020-05-14 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! Om jag lånar ut min moped till dotterns kompis, täcker försäkringen för personskador på dotterns kompis då? Eller är det kompisens olycksfallsförsäkring som täcker det?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Alla motordrivna fordon som används i trafik i Sverige ska ha en trafikförsäkring (2 § 1 stycket TskL). Jag utgår därför från att du har en trafikförsäkring på din moped. Om du lånar ut din moped till din dotters kompis och hon skulle råka ut för en personskada i följd av trafik täcks hennes skador av trafikförsäkringen (8 § och 10 § TSkL). Trafikförsäkringen ersätter kostnader för sjukvårdskostnad, inkomstförlust samt sveda och värk (9 § TSkL och 5 kap. 1 § SkL). Ersättning från trafikförsäkringen gällande personskador kan dock sättas ned/utebli om din kompis dotter uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet medverkar till skadan, eller om hon skulle göra sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri och därmed genom vårdslöshet medverkat till skadan (12 § TskL).Hoppas att du fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,

Kan försäkringsbolaget återkräva utbetald ersättning?

2021-01-31 i Regressrätt
FRÅGA |Min man var med om en bilolycka och hans bilförsäkring betalade hans skada till fullo.Nu kom det fram att polisen misstänker att det var min mans fel, han han skulle ha kört mot rött. Kan bilförsäkring kräva tillbaks sin pengar om han skulle bli dömt?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utifrån dina uppgifter kan jag inte avgöra om det var fler bilar inblandade i olyckan än din mans bil. Eftersom du inte nämner några andra inblandade fordon utgår jag ifrån att det bara var din man som var inblandad och att incidenten var en så kallad singelolycka. Jag kommer därför inte behandla trafikförsäkringen eller trafikskadelagen i mitt svar, utan utgår i mitt svar ifrån att din man fått ersättning för skadorna på sin bil genom bilens egen vagnskadeförsäkring. De bestämmelser som blir tillämpliga finner vi då i försäkringsavtalslagen.Om din man genom grov vårdslöshet framkallat försäkringsfallet, d.v.s. orsakat skadan på bilen genom grov vårdslöshet kan ersättningen sättas ner (4 kap. 5 § 2 stycket FAL). Vad som utgör grov vårdslöshet är inte specificerat i lagen men att köra mot rött ljus har i ett flertal rättsfall bedömts vara grovt vårdslöst. Även medvetet risktagande, vilket körning mot rött ljus får sägas vara, kan innebära att ersättningen sätts ned. Ett beslut om att sätta ned ersättningen ger försäkringsbolaget rätt att återkräva en redan utbetald ersättning (7 kap. 9 § FAL). Försäkringsbolaget kan därför kräva tillbaka den ersättningen de betalt ut för skadorna på din mans bil om han bedöms ha gjort sig skyldig till grov vårdslöshet eller medvetet risktagande.Hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Måste min son ersätta vagnskada på lånad bil som skadades av en olyckshändelse?

2020-12-02 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej min son lånade bil av en vän av ren olyckshändelse råkade han åka av vägen. vännen hade bara halvförsäkring på bilen så det täcker inte vagnskada. Nu kräver han att sonen ska betala reparationen. är han skyldig till det? Det handlar om mycket pengar. vad gäller vad kan han kräva?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom det inte framgår att din son och hans vän avtalat i förväg om ett skadeståndsansvar så utgår jag ifrån att inget sådant avtal finns. Skadeståndslagens regler blir därför tillämpliga (1 kap. 1 § SkL). Skadan på bilen är en sakskada. Din son ska ersätta skadan om han uppsåtligen eller genom oaktsamhet vållat skadan (2 kap. 1 § SkL). Eftersom ingen annan varit inblandad i händelsen och det inte framgår att någon annan yttre orsak orsakat händelsen så är din son vållande till skadan. Eftersom du skriver att det var en olyckshändelse har din son inte uppsåtligen vållat skadan. Frågan blir då om din son vållat skadan genom vårdslöshet. Bedömningen här blir beroende på hur din son agerat vid bilkörningen. Har han hållit sig inom hastighetsbegränsningen? Har han anpassat hastigheten efter väglag och sikt? Har han haft full uppmärksamhet på bilkörningen? Som du förstår är det här en bedömning som är för svår för att göra i det här forumet med den begränsade information jag har om händelsen. Jag kan därför inte ge något definitivt besked angående om din son ska ersätta skadan eller inte. Om din son skulle befinnas vara skadeståndsskyldig ska ha ersätta reparationskostnaden för bilen (5 kap. 7 § SkL).Mitt råd till er är följande:Om ni gör bedömningen att din son inte agerat vårdslöst överhuvudtaget kan ni bestrida kravet. Var dock medvetna om att ägaren till bilen kan väcka talan i tingsrätt, vilket kan leda till att din son tvingas betala reparationskostnaderna och eventuellt rättegångskostnaderna. Om ni däremot gör bedömningen att det finns omständigheter som talar för att din son till viss del varit vårdslös och att det finns risk att förlora tvisten i domstol så rekommenderar jag er att försöka finna en kompromiss med ägaren av bilen. Kanske kan ägaren gå med på att din son betalar en viss del av reparationskostnaderna?Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på nytt!Vänliga hälsningar,

Vem är ansvarig för en skada som bilprovningen orsakade på min bil?

2020-06-20 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Bilprovningen besiktningstekniker orsakade en skada på min bil medan serviceteknikern besiktade min bil. Skadan fanns tidigare inte på bilen. Jag undrar nu vem jag ska kräva skadestånd av? Är det myndigheten eller servicetekniker? Ska jag polisanmäla händelsen?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!De brott som skulle kunna komma på fråga är brotten skadegörelse eller åverkan (12 kap. 1 och 2 § BrB). För att dömas för skadegörelse krävs dock att personen som orsakat skadan haft uppsåt att skada din bil. Besiktningsteknikern lär troligtvis inte orsakat skadan med flit, och därför blir brotten inte aktuella. Jag ser därför inte någon anledning att polisanmäla händelsen.Bilprovningen kan bli skadeståndsskyldig endast om besiktningsteknikern varit vårdslös. Om det rör sig om en ren olyckshändelse som inte beror på vårdslöshet är de inte skyldiga att betala skadestånd (2 kap. 1 § SkL). För att bilprovningen ska bli skadeståndsskyldiga krävs dessutom att skadan uppstått på grund av besiktningsteknikerns fel och försummelse i tjänsten (3 kap. 1 § SkL). Den enskilda besiktningsteknikern kan bli skadeståndsskyldig endast om synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, hans ställning, ditt intresse och övriga omständigheter (4 kap. 1 § SkL). Med fel eller försummelse förstås att arbetstagaren varit oaktsam i förhållande till hur man kan förvänta sig att en besiktningstekniker handlar. Kravet på att synnerliga skäl ska föreligga är en relativt hög tröskel som betonar att utgångspunkten är att besiktningsteknikern inte är ersättningsskyldig. Synnerliga skäl kan exempelvis anses föreligga om en besiktningsteknikern orsakat skada uppsåtligen, genom grovt brott eller genom grov vårdslöshet.SammanfattningJag ser inte någon anledning att polisanmäla händelsen. Om du har skadeståndskrav rekommenderar jag dig att i första hand rikta kravet mot bilprovningen.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,