Skadestånd för arbetsgivare

2021-02-27 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej, Min bil har fått en krockskada, bucklad plåt samt krossad baklykta. Detta skedde när bilen stod på parkeringsplatsen jag hyr av hyresvärden för min hyresrätt. Jag var inte på plats när det skedde men allt tyder på att det är plogbilen som har kommit åt bilen (troligen utan att ens märka krocken). Jag vet inte om plogbilsföraren är anställd av min hyresvärd eller om föraren har egen firma. Är hyresvärden/plogbilsfirman skyldig att ersätta mig för reparationskostnaderna?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Skadeståndsfrågor regleras framförallt i skadeståndslagen (SkL) och det är således hit jag främst kommer att hänvisa mina svar. Vem är skadeståndsskyldig? Den första frågan är vem som är skadeståndsskyldig. För arbetsgivare stadgas ett så kallat principalansvar som innebär att en arbetstagare ska ersätta skador som anställda orsakar i tjänsten på grund av fel eller försummelse i tjänsten (3 kap. 1 § SkL). För att avgöra vem som anses som principal (dvs. har ansvaret för plogbilens skador) får man se till vem som utövade det största inflytandet över föraren. Är det din hyresvärd som ger instruktioner direkt till föraren och själv kan välja mer eller mindre fritt vart hyresvärden vill att föraren ska ploga skulle din hyresvärd vara den som är skadeståndsansvarig. Är det istället så att din hyresvärd bara har hyrt in plogbilen genom plogbilsfirman och det sedermera är firman som sköter resten är det förmodligen plogbilsfirman som är den skadeståndsskyldige. Det är med andra ord svårt för mig att avgöra utan mer information, men utgångspunkten är som sagt att det är den som utövar störst inflytande är den som är ansvarig för plogbilsförarens agerande. Det är endast i undantagsfall som arbetstagaren själv kan bli skadeståndsskyldig, exempelvis om han agerat brottsligt (se 4 kap. 1 § SkL). Är hyresvärden/plogbilsfirman skyldig att ersätta dig? Om händelseförloppet är så som du tror är agerandet skadeståndsgrundande och du har rätt till ersättning. Problemet i det här fallet är att det är du som ska bevisa att plogbilen agerat försumligt och att det är just plogbilen som orsakat skadan. Utgångspunkten är att du måste styrka ditt påstående (NJA 1993 s. 767). Rekvisitet styrkt är ett ganska högt ställt krav enligt Högsta Domstolen (NJA 2013 s. 524). Det kommer således förmodligen inte räcka att du presenterar en teori om vad som sannolikt har skett. Det kommer dessutom förmodligen att krävas att du presenterar bevisning för ditt påstående. Min rekommendation Utifrån mitt ovan gjorda resonemang är min rekommendation att du först tar reda på vem som är arbetsgivare till plogbilens förare. Därefter bör du kontakta denne och be om ersättning och förklara situationen. Förhoppningsvis håller arbetsgivaren med om din version och går med på att ersätta dig för skadan. Om inte annat kan du vända dig till domstol, men här uppkommer som jag nämnt bevissvårigheter för din del. Jag hoppas du har fått svar på din fråga och att din situation löser sig! Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar för katt

2020-10-23 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Vår granne påstår att vår katt har tagit en kyckling för henne. Hennes inhägnad var knappt en meter hög och var utan tak. Nu har även grannen bredvid börjat påstå att vår katt stryker omkring hennes höns. De har hotat om att det kommer smälla för min katt om de ser henne på deras tomt igen. Den andra skrev att "ser jag henne igen så kommer hon flyga". Jag uppfattar detta som hot då jag vet att de har kastat saker efter henne tidigare. Vi har själva höns och kycklingar som katten inte bryr sig om. Vi har även hört oss för med andra grannar om vår katt intresserat sig för deras höns vilket de uppger att katten inte gör. Vilka krav har jag som kattägare i detta fall samt vilka rättigheter och skyldigheter har mina grannar? Vi har fler katter i området, även räv och lo och hökar vistas här. Tacksam för svar!
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL) som preciserar ytterligare i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (som jag här väljer att förkorta "KattL" för enkelhetens skull). Strikt ansvarUtgångspunkten i skadeståndsrätten är att den uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar skada ska ersätta den (2 kap. 1 § SkL). När det gäller hundar och katter så har dock ägaren ett så kallat strikt ansvar. Det innebär att oavsett om ägaren har varit vårdslös eller inte så ska ägaren alltid ersätta skadan som hunden eller katten har orsakat (19 § KattL). Det innebär att du måste ersätta all den skada som din katt orsakar hos dina grannar, oavsett om du är vårdslös på något sätt eller inte. Vilka krav kan du ställa på dina grannar?Det är en allmän skadeståndsrättslig princip att den skadelidande, i detta fall dina grannar, måste begränsa sina skador. Detta finns inte uttryckligt i lagen, men är som sagt en starkt etablerad princip inom praxis. Hur långt denna princip sträcker sig är svårt att säga. För förtydligandets skull kan man ta exemplet att om dina grannar normalt sett har sina höns inomhus, får de inte släppa ut sina höns "bara för att" när de ser att din katt är i närheten. Det är dock tveksamt om denna princip innebär en skyldighet för dina grannar att exempelvis uppföra staket runtom sin fastighet på egen bekostnad. Självklart kan inte din granne hota med att skada din katt. Det utgör olaga hot att hota att skada någon eller dess egendom (4 kap. 5 § brottsbalken). Din katt är din egendom. För att det ska utgöra olaga hot krävs dock att du uppfattar hotet som allvarligt och att din granne åsyftar att framkalla allvarlig rädsla hos dig. Samtidigt måste din granne begränsa sin egen skada enligt principen ovan om din katt tar sig in och dödar dennes höns. Det blir då en avvägning mellan när värdet av hönsen överstiger kattens värde. Denna bedömning görs mer eller mindre på rent inköpspris, med väldigt liten hänsyn till vilken anknytning man har till djuret. Samtidigt borde din granne kunna få bord katten utan att tillfoga den större skador (till exempel att bara lyfta bort den) och självklart ska din granne inte skada katten mer än nödvändigt, vilket i praktiken borde innebära att din granne inte får skada din katt alls. BevisningTrots att du har strikt ansvar för de skador som din katt orsakar måste självklart dina grannar bevisa att det är din katt som har orsakat skadorna. Det är alltså de som har bevisbördan. Det är alltså inte du som behöver bevisa vad din katt inte gjort. Beviskravet är "styrkt". Det vill säga något lägre än "utom rimligt tvivel" som gäller i brottmål, men högre än "sannolikt". Din granne kan således inte bara hävda att din katt har dödat en av hennes kycklingar utan någon mer bevisning, framförallt inte när andra grannar hävdar att katten är lugn. Dock om flera grannar påstår att din katt har orsakat skadan skulle de tillsammans kunna uppnå beviskravet, men det är något som domstolen får avgöra. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Behöver du ytterligare hjälp kan du vända dig till vår juristbyrå genom att kontakta dem här eller boka tid via telefon: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Skadestånd för varm mat

2020-09-04 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag och en vännina åkte förbi ett hamburgerföretag för att köpa mat. Köpte den nya produkten (produkt X), dom kändes lite varm men inte för varm. Tog en tugga och osten flög ut vid sidan utav läppen och brände bort en hudbit på cirka 1-2 cm. Kan man stämma dom för det? Eller är det eget ansvar när man får maten att man måste vänta
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagarna om skadestånd återfinns i skadeståndslagen (SkL). Jag kommer i mitt svar först gå igenom huruvida företaget kan vara skadeståndsskyldiga och sedan även snabbt kommentera hur stort ett eventuellt skadestånd skulle kunna bli. Som utgångspunkt sägs att den som orsakar någon annan personskada ska ersätta skadan. Det krävs dock vårdslöshet eller uppsåt för att skadeståndsansvar ska föreligga (2 kap. 1 § SkL). För att avgöra om företaget är skadeståndsskyldigt måste man alltså avgöra om de har handlat vårdslöst. När domstolen gör en sådan bedömning brukar de använda sig av något som kallas "fri culpabedömning". Här kollar man på hur stor risken är att någon skadar sig, hur stor en eventuell skada skulle kunna bli, hur stor kostnaden är för att förebygga skadan samt riskinsikt från den som orsakade skadan. Här kan man konstatera att kostnaden för att förebygga en skada är relativt liten genom att exempelvis kunna sätta en "varning: varmt" på förpackningen. Jag vet i och för sig inte om ett sådant varningstecken fanns. Det brukar finnas på liknande förpackningar. Samtidigt är skadan inte väldigt omfattande vilket gör att man kan inte kräva att företaget lägger allt för stora kostnader på att förebygga skadan. En omständighet som exempelvis att de som tillagade maten råkade värma maten för länge och var medvetna om detta men ändå serverade maten är en sådan omständighet som ökar riskinsikten och kan vara skadeståndsgrundande. Här ska dock sägas att bevisbördan är på dig och det kan vara svårt att bevisa. Detsamma gäller att du måste bevisa att det är osten som orsakat skadan samt att osten var såpass varm att den inte skulle ha serverats. Utan att veta exakta omständigheter är det svårt att göra en full bedömning, men utifrån den informationen du ger mig tror jag inte du kommer nå framgång med ett skadeståndsanspråk. Om det inte finns några varningstecken eller liknande på förpackningen är det dock något som skulle kunna öka dina chanser till skadestånd. Jag kunde dock inte efter en snabb sökning hitta några liknande fall som har lett till skadestånd i Sverige. Om du skulle försöka få ett skadestånd kommer detta bedömas så du får ersättning för sjukvårdskostnader (om du haft sådana), samt sveda och värk (5 kap. 1 § SkL). Generellt är ersättningarna för sveda och värk låga i Sverige. Sverige tillämpar nämligen inte (som exempelvis USA) "punitive damages". Begreppet innebär att skadeståndet fungerar som bestraffning, medan man i Sverige ser skadeståndet som en kompensation för den skadelidande. Punitive damages gör att stora företag får stora bötesbelopp för att de faktiskt ska verka i avskräckande syfte. Hoppas du fått svar på din fråga! Vill du ha ytterligare hjälp i din fråga kan du kontakta vår juristbyrå här. Med vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar för häst

2020-08-06 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! För ett tag sedan gick en person in i min hästhage utan lov, känner inte personen i fråga och aldrig sett henne tidigare. Ena hästen i hagen som hade föl brevid sig blev ilsk och sparkade då personen i hagen. Hon blev så pass illa sparkad att hon fick operera sig 3 gånger. Två gånger i handen och en gång i benet. Idag hotar hon om att anmäla detta om jag inte betalar henne alla kostnader för sjukhusbesöken samt ett skadestånd på minst 10.000kr. Får hon göra såhär? Vet att det är allemansrätten som gäller att passera marken. Men vad är det egentligen som gäller om hon utan förvarning och tillåtelse kliver in i min hage och blir sparkad så illa att hon måste opererats. Är detta på mig? Är det mitt ansvar att ingen kliver in i hagen oanmält? Jag kan ju omöjligt sitta 24/7 och vakta en hage så ingen går in i den. Och måste jag betala henne för skadorna mina hästar orsakat henne när hon på eget bevåg gått in till främmande hästar. Tacksam för svar! Mvh
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL). I mitt svar är det därför hit jag kommer att hänvisa. Vem är skadeståndsskyldig?Utgångspunkten när det gäller skadestånd är att den som orsakar en skada på något sätt ska ersätta skadan. Det krävs även att personen som orsakat skadan har varit vårdslös eller haft för avsikt (uppsåt) att skada någon eller något (2 kap. 1 § SkL). Hur bedöms uppsåt och vårdslöshet?Här gör en domstol mer eller mindre en fri bedömning om de anser att personen varit vårdslös. Till skillnad från hundägare så har inte hästägare s.k. "strikt ansvar". Det innebär att du inte är ansvarig för allt som hästen gör, utan du måste anses vårdslös för att bli skadeståndsskyldig (hundägare är ansvariga för all skada som hunden gör oavsett egen vårdslöshet (19 § lag om tillsyn över hundar och katter)). Som du förklarar situationen är det knappast vårdslöst att ha sina hästar i ett inhägnat område och du bör därför inte anses skadeståndsskyldig. Jag vill dock ändå nämna att man inom skadeståndsrätten kan göra en vårdslöshetsbedömning (s.k. "fri culpabedömning") som lägger vikt vid hur stor en eventuell skada kan bli. Dock väger man in även i en sådan bedömning hur stor risken är att skadan faktiskt kan ske, vilket inte bör vara så stor då väldigt få personer går in i en hästhage utan att först få detta godkänt av hästägaren. Min bedömning är alltså att du inte är skadeståndsskyldig. Om du mot förmodan skulle anses skadeståndsskyldig är chansen stor att skadeståndet i så fall jämkas till ett mycket lågt belopp. Det är nämligen så att om den som blivit skadad själv medverkat till skadan genom att vara vårdslös eller oaktsam så sätter detta ner skadeståndet (6 kap. 1 § SkL). Att gå in i en hästhage där stoet har ett föl bör anses mycket oaktsamt.Sammanfattningsvis så bör du alltså inte kunna hållas ansvarig för den inträffade skadan. Hoppas du fick svar på din fråga! Vill du ha ytterligare hjälp kan du boka tid med vår juristbyrå här. Med vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar vid långt händelseförlopp

2021-02-25 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |En 15 åring spelar fotboll och råkar skjuta en boll på ett fönster som finns bakom målet hon egentligen skulle träffa. Fönstret går sönder, fotbollen går också sönder, och innanför fönstret finns sköldpaddor som efter två veckor dör på grund av stressen som orsakats av skotten på fönstret av 15 åringen. Kan personen som bor i huset där fönstret gick sönder och sköldpaddorna dog kräva skadestånd från 15 åringen? Och vad kan personen isåfall kräva skadestånd för, fönstret, sköldpaddorna eller både och?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det gäller skadestånd regleras det följaktligen främst va skadeståndslagen (SkL) vilket gör att det är hit jag främst kommer att hänvisa mina svar. Utgångspunkt för skadestånd Utgångspunkten och den allra mest centrala bestämmelsen stadgar att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ska ersätta denna (2 kap. 1 § SkL). Här kan vi alltså se att det som utgångspunkt krävs uppsåt eller vårdslöshet för att man ska åläggas skadeståndsansvar. Adekvat kausalitet En annan central punkt i skadeståndsrättslig mening är begreppet "adekvat kausalitet". Det innebär att det måste finnas ett tydlig samband mellan den skadegörande händelsen (sparka fotbollen) och skadan som uppkommit. Man kan säga att skadan måste "ligga inom farans riktning". Redan här kan vi alltså konstatera att skadorna på sköldpaddorna inte kan orsaka en skadeståndsskyldighet. Det kan knappast anses ha legat inom farans riktning att fotbollen ska missa målet, träffa ett fönster, att det ska finnas sköldpaddor innanför fönstret och att dessa skulle dö av stressen som orsakats. Här ska även nämnas att djur endast ersätts till sitt inköpsvärde. Hänsyn tas som huvudregel inte till ägarens personliga koppling till djuret. Bedöma vårdslösheten Jag utgår ifrån att det knappast fanns något uppsåt, vilket gör att vi får se till huruvida det var vårdslöst. Här får man se till den specifika situationen? Fanns det stängsel bakom och fotbollen flög genom ett litet hål som egentligen inte ska finnas där? I så fall vore det förmodligen inte vårdslöst. Fanns det inget stängsel bakom målet eller ett stängsel som gav knapphändigt skydd, borde 15-åringen ha insett faran och att ändå sparka bollen vore att anse som vårdslöst. Man kan säga att 15-åringen borde gjort en riskavvägning där denne frågar sig å ena sidan vad han kan vinna på att sparka bollen, och vad han kan orsaka för skada å andra sidan (jfr NJA 1993 s. 149).15-åringens ålder För barn under 18 år gäller att de endast ska betala skadestånd i den omfattning det är skäligt med hänsyn till dennes ålder, mognad och annat (2 kap. 4 § SkL). I det här fallet är barnet relativt gammal, vilket gör att åtminstone det mesta av skadeståndet bör utdömas. Det är dock möjligt att barnet har någon form av ansvarsförsäkring som täcker skadan. Sammanfattning Personen kan förmodligen kräva skadestånd för fönstret men inte för sköldpaddorna. Skadeståndet kan sättas ner med hänsyn till barnets ålder. Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar för arbetstagare

2020-09-13 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej. Min arbetsgivare hyrde in extern hjälp att klippa gräsmattorna vilket resulterade i att sidorutan vänster bakdörr på min bil träffades av en sten som fick rutan att krascha. Vem är ansvarig för att betala självrisken ? Bilen stod på den av arbetsgivaren angivna parkeringsplatsen. Jag upptäckte skadan ca 1 timma efter att klippningen utförts. Jag var själv inte på plats då klippningen genomfördes och fick reda på någon dag senare att ett företag varit här och med åk-klippare klippt alla gräsmattor. Tacksam för svar.
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller skadeståndsskyldighet finns detta reglerat i skadeståndslagen (SkL) och det är därför också hit jag kommer att hänvisa mina svar. Jag kommer först att gå igenom vem som är skadeståndsskyldig för att sedan gå över på att se hur stort skadeståndet blir. Avslutningsvis kommer jag även snabbt gå in på några andra omständigheter kring bevisfrågan.Vem är skadeståndsskyldig? Utgångspunkten när det gäller skadeståndsskyldighet är att den som orsakat skadan ska ersätta den (2 kap. 1 § SkL). Det finns emellertid vissa undantag från detta, till exempel för den som har arbetstagare i sin tjänst, s.k. "principalansvar". Detta innebär att arbetsgivaren (principalen) ska ersätta skador som arbetstagaren orsakar i sin tjänst (3 kap. 1 § SkL). Vem är principalansvarig?En viktig fråga att utreda blir dock vem som är principal i det här läget. Man kan både tänka sig att det är din chef som är principal, men det är också möjligt att tänka att chefen för det externa bolaget är principal. Här finns det dock rättspraxis på området som säger att det är den som närmast utövar kontroll över arbetstagaren som anses ha principalansvaret. Det är alltså din chef som har ansvaret här då det är hen som bestämmer när och var den som klipper gräset ska göra detta. Jag ska dock även snabbt nämna att arbetstagaren själv kan bli skadeståndsskyldig om det finns "synnerliga skäl" (4 kap. 1 § SkL). Detta är dock ganska extrema fall och det krävs att arbetstagaren grovt åsidosatt sina instruktioner, vilket det inte framkommer av din fråga att arbetstagaren har gjort.Hur stort blir skadeståndet?I Sverige fungerar skadeståndet som ett kompenserande rättsmedel och inte som ett bestraffande rättsmedel (som i exempelvis USA). Detta innebär kort sagt att din chef är skyldig att sätta dig i samma position som om skadan inte hade skett. Skadeståndet ska alltså omfatta reparationskostnader samt annan kostnad till följd av skadan (5 kap. 7 § SkL). Skadeståndet kan jämkas om du varit medvållande till skadan med hänsyn till hur pass skyldig till skadan man anses vara på ömse sidor (6 kap. 1 §, andra & tredje stycket SkL). Då bilen stod på den av arbetsgivaren angivna parkeringsplatsen ser åtminstone inte jag någon anledning att jämka skadan. BevisfråganAvslutningsvis är det värt att nämna att det är du som skadelidande som har bevisbördan när det gäller skadeståndsansvar för någon annan. Du ska även bevisa att det finns "adekvat kausalitet", det vill säga att det finns ett samband mellan att din chef hyrde in den här tjänsten och att din bil har blivit skadan. Denna "kedja" mellan handling och skada får inte vara alltför långsökt. Min bedömning är dock att du bör kunna uppfylla både kravet på adekvat kausalitet och bevisbördan för att det är den här gräsklipparen som orsakat skadan på bilen. Min rekommendation blir därför att du kontaktar din chef och vänligt ber om att få ersättning för skadan. Det är alltid lättast att slippa dra frågor av den här typen till domstol. Om du får fortsatta problem rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå som du kan kontakta här eller ringa: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Jag hoppas du har fått svar på din fråga och att din situation löser sig!Med vänliga hälsningar,

Ansvar för min dotters skada

2020-08-18 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Om min dotter cyklar in i sin kompis cykel så den går sönder, måste jag betala skadorna då?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga! Reglerna om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL) och det är hit jag kommer att hänvisa mina svar. Vem är skadeståndsskyldig? Utgångspunkten vad gäller skadeståndsskyldighet är att den som orsakar en skada ska ersätta den. För att bli skadeståndsskyldig krävs dock också att personen varit vårdslös eller handlat med uppsåt (haft för avsikt att orsaka skadan) (2 kap. 1 § SkL). Frågan blir därför huruvida din dotter har handlat vårdslöst. Har hon handlat med avsikt att skada den andra cykeln är hon skadeståndsskyldig. Hur bedöms uppsåt och vårdslöshet? Vanligtvis gör domstolen en ganska "fri" bedömning huruvida personen varit vårdslös. Här väger man in alla möjliga faktorer som exempelvis om cykeln kom från höger eller vänster, om din dotter cyklade snabbt eller långsamt etc. Det är därför i princip omöjligt för mig att utan mer information avgöra om din dotter agerat vårdslöst. Det är dock mycket möjligt att din dotter åtminstone anses något vårdslös och därför blir skadeståndsskyldig i viss utsträckning. Det ska även nämnas att det eventuellt blir jämkning av skadeståndet om hennes kompis varit medvållande till skadan (exempelvis inte haft ljus på cykeln om det var mörkt etc.) (6 kap. 1 § SkL). Hur bestäms skadeståndet? När det gäller sakskada så är den skadeståndsskyldige skyldig att betala sakens värde eller reparationskostnaden (beroende på vad som är lägst kostnad) (5 kap. 7 § SkL). Vanligtvis räknas detta ut som nyanskaffningskostnaden och sedan avdrag för ålder och bruk. Om din dotter är ung är det mycket möjligt att skadeståndet jämkas med hänsyn till detta (2 kap. 4 § SkL). Är du som förälder betalningsskyldig? Som vårdnadshavande förälder är man ersättningsskyldig för person- eller sakskada som barnet vållar genom brott (3 kap. 5 § SkL). Vad som utgör brott framgår av brottsbalken (BrB), men det här är inget brott utifrån den informationen du ger. Du som förälder är således inte ersättningsskyldig även om din dotter blir skadeståndsskyldig. Som jag nämnde tidigare är det svårt för mig att ge ett mer konkret svar utan att ha mer information om situationen. Det som blir avgörande i frågan är huruvida din dotter anses ha agerat vårdslöst, och hur en domstol gör sin bedömning kan vara svårt att säga då det är många faktorer som domstolen tar hänsyn till. Jag hoppas ändå att du har fått svar på din fråga. Vill du ha ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att boka tid med vår juristbyrå här eller kontakta oss via telefon. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,