Kan min familj få ersättning när jag blivit utsatt för olaga hot och vilken rätt till ersättning har ett vittne

2021-01-18 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Om någon vecka ska jag på en huvudförhandling som målsägande och har lite juridiska frågor kring skadestånd. Brottet som "utreds" är olaga hot muntligt och som jag förstått det är standard skadestånd 5000kr. Är det möjligt att jag kan begära skadestånd via sveda och värk för rädsla oro samt förändrad livssituation för min familj? Hur är ersättningen till min mor som tar ledigt för att kunna komma som kallat vittne, har att man får ut samma som sjuktaxan men har inte fått något klart svar.
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!AllmäntDet finns olika s.k. skadeståndsposter i svensk rätt vilka regleras i skadeståndslagen (1972:207) (SkL). Ersättning för kränkningKränkning är en särskild skadeståndspost och där är 5000 kr det lägsta beloppet som kan utbetalas för kränkning när någon blivit utsatt för ett olaga hot. Beroende på vilket sätt du blivit utsatt för ett olaga hot, kommer skadeståndet för kränkning att variera. Vid bedömningen av skadeståndets storlek beaktas t.ex. om hotet varit ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa, 5 kap 6 § SkL. Ersättning för sveda och värkErsättning för sveda och värk är ytterligare en särskild skadeståndspost. Sveda och värk definieras i lagtexten som "fysiskt eller psykiskt lidande av övergående natur", 5 kap 1 § 1 st. 3 p. SkL. Vad som menas med lydelsen är den akuta sjukdomstiden, dvs. den tid som du ev. varit sjukskriven från ditt jobb. Ersättningen är maximalt 2 600 kr per månad om du är sjukskriven 100 %. Det innebär alltså att det inte är möjligt för din familj att få ersättning för rädsla och oro som dem utsatts till följd av det olaga hotet som du utsatts för i form av sveda och värk. Det är endast särskilt närstående till en person som fått en personskada som lett till döden som kan få ersättning för ev. personskador de ådragit sig till följd av den närståendes dödsfall, 5 kap 2 § 1 st. 2.p SkL. Ersättning till vittneDin mamma har rätt till ersättning när hon kallats som vittne och behövt ta ledigt från jobbet. Hon har rätt till ersättning för att resa till förhandlingen samt för tiden hon är på förhandlingen och inte kunnat jobba. Ersättningen bestäms utifrån vad som rätten bedömer är skäligt, 36 kap 24 § 2 st. rättegångsbalken (1942:740) (RB). Det ser vidare olika ut beroende på om det är staten som ska betala ersättningen. Huvudregeln är att det är den enskilda part som kallat in ett vittne som ska stå för ersättningen. OM det är staten som ska betala din mammas ersättning tillämpas förordning (1982:805) om ersättning för allmänna medel till vittnen, m.m. I 3 § anges hur ersättningen för resan beräknas och i 5 § samma förordning anges hur ersättningen för inkomstförlusten ska beräknas. Det som anges i 5 § är att din mamma som max kan få 700 kr per dag för den förlorade inkomsten. Ordförande i huvudförhandlingen kommer mest troligt att fråga din mamma efter hennes vittnesförhör vilka kostnader hon haft för inställelsen och resan. Vidare kommer ordförande att hänvisa din mamma till att gå till receptionen på tingsrätten ni befinner er i och be henne fylla i en blankett där. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!MVH

Vilket skadeståndsansvar har en hundägare vid skador på katt

2020-09-19 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej.Min hund hamnade i konflikt med grannkatten på min tomt och det ledde till att katten avled pga av hunden. Kattägare kräver att jag ersätter följande:Kremering Fraktkostnad Minnessten och begravningUtebliven inkomst pga av sjukskrivning för att att katten dog. GPS halsbandet och resterande belopp på kattens försäkring.IdmärkningSamt kattens värde, vaccination och idmärkning.Är det rimligt att jag ska ersätta allt detta?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Strikt ansvar för hundägareHundägare har ett strikt ansvar för sina hundar, det medför att en skada som har orsakats av en hund ska ersättas av dess ägare, även om han eller hon inte har vållat skadan (19 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter). Det innebär således att du har ett strikt ansvar för skador som din hund orsakar annan. Vilka skador ska du ersätta? Det innebär att du åläggas skadeståndsskyldighet och du ska betala skadestånd för sakskadan (eftersom ett djur är en sak i lagens mening) utifrån kattens värde, dvs. vad det kostar att införskaffa en ny katt för grannen. Om din hund även gjorde sönder kattens GPS-halsband, ska du även betala återanskaffningsvärdet för denna, dvs. vad det hade kostat att införskaffa ett motsvarande GPS-halsband i fråga om ålder och skick (5:7 1 st. p.1 Skadeståndslag (1972:207) (SkL)) Grannen har även rätt till annan kostnad till följd av skadan (5:7 1 st. p.2 SkL), det kan vara andra utgifter och kostnader med anledning av skadan på katten, ex. utgifter som grannen vidtagit för att begränsa kattens skador i samband med att din hund bet katten, som transport och kostnader för veterinär. Grannen har i regel inte rätt att få ersättning för inkomstförlust vid sakskador (5:7 1 st. p.3 SkL). Det betyder att din Granne enligt skadeståndslagens regler inte har rätt till kostnaderna för kremering, minnessten och begravning, utebliven inkomst, id-märkning eller vaccination. Om du har en djurförsäkring alternativt en ansvarsförsäkring för din hund kan det medföra att skadorna kan betalas ut på så sätt. Du kan i isåfall kontakta ditt försäkringsbolag och kolla vad som gäller just för dig. Hoppas att du fått svar på din fråga!

Skadeståndsansvar för barn under 15 år som begått brott

2020-10-31 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Mitt arvegods ett guldhalsband blev stulet av min sons kompis 13 år i vårt hem. Pojken har erkänt men säger att han har tappat bort halsbandet. Min hemförsäkring gäller inte. Händelsen är polisanmäld men pojken är minderårig.Kan jag kräva ersättning från vårdnadshavare? Ska jag starta en rättsprocess?
Victoria Ström |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Barn under 15 år som begår brott Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan, 2:1 skadeståndslagen (1972:207) (SKL). Din sons kompis är 13 år det innebär att han ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder, utveckling och ekonomiska förhållanden, 2:4 SKL. Barnets eventuella ansvarsförsäkringar kan även täcka skadorna, 2:4 SKL, men i och med att barnet som stulit ditt halsband är 13 år görs troligast bedömningen mer objektivt av försäkringsbolaget, liknande den bedömningen som görs för vuxna. Det är alltså försäkringsbolaget isåfall som gör den bedömningen om de kan ersätta sakskadan beroende på hur deras individuella villkor är uppställda (förutsatt att barnet har en ansvarsförsäkring). Vårdnadshavare har ett principalansvarI 3:5 SKL, föreskrivs även att föräldrar som är vårdnadshavare till ett barn som begått brott har ett principalansvar. Principalansvar innebär att vårdnadshavarna har ett skadeståndsansvar även om de inte varit vårdslösa, s.k. strikt ansvar. 3:5 andra stycket SKL föreskriver vidare att vårdnadshavares skadeståndsskyldigheten är begränsad till ⅕ av prisbasbeloppet för varje skadehändelse. Syftet med principalansvaret är att större delen av skadeståndsbeloppet ska omfattas och ersättas av vårdnadshavarna. Finns dock vissa andra begränsningar för vårdnadshavares principalansvar som kan aktualiseras, bl.a. den s.k. jämkningsregeln, 3:6 andra stycket SKL. Jämkningsregeln kan aktualiseras t.e.x. om vårdnadshavaren och barnet inte har någon kontakt alls eller om vårdnadshavare ansträngt sig särskilt för att att förhindra att barnet begår brott. Regeln ska dock enl. förarbetena tillämpas restriktivt. (prop. 2009/10:142 s. 78) SlutsatsI ditt fall är det svårt att svara på om det föreligger några förutsättningar för jämkning av principalansvaret, jag kommer därför utgå från att så inte är fallet. Det innebär således att barnets vårdnadshavare kommer bli solidariskt skadeståndsansvariga tillsammans med sonen. För att principalansvar i 3:5 SKL ska aktualiseras krävs att du som skadelidande väcker talan mot vårdnadshavaren i ett tvistemål.Hoppas du fått svar på din fråga, Med vänliga hälsningar