Skadeståndsansvar för herrelösa hundar

2021-06-30 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |jag har blivit biten av en lösspringande tillsynes herrelös hund. hur kan jag gå till väga på bästa sättet nu för att kunna få ersättning?
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är reglerad i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (hundlagen). Lagen reglerar frågor som rör hundägares ansvar för skador som deras hundar ger upphov till.Enligt lagen så ska en hundägare ansvara för alla skador som orsakas av hunden, oavsett om ägaren vållat skadan eller inte. Detta innebär att omständigheten att hundägaren inte har vållat skadan, inte kommer påverka den skadelidandes rätt till skadestånd (19 § st. 1 hundlagen).Vem kan du utkräva ersättning av om hunden är herrelös?Du skriver att hunden verkar vara herrelös. Om detta stämmer så finns det ingen ägare som du kan utkräva ersättning av enligt hundlagen.Därför borde du först kontrollera om det finns någon märkning på hunden som tyder på att en ägare finns. Hundägare måste nämligen märka sina hundar för att underlätta identifiering av dess ägare (2 § st. 1 och 5 § hundlagen). Alla hundar med ägare bör alltså bära en sådan märkning.Om hunden har en märkning, så ska du enligt polismyndigheten i första hand kontrollera om du kan hitta ägaren via märkningen. Om du därefter inte kan få kontakt med ägaren så ska du i stället kontakta polisen som gör detta åt dig.Om hunden inte har någon märkning (som tyder på att den är herrelös) så ska du enligt polismyndigheten kontakta länsstyrelsen som är ansvarig för herrelösa och/eller bortsprungna djur.Handlingsplan:Om du kan få reda på om hunden har en ägare samt vem denna är, så kan du utkräva ersättning av denna (19 § st. 1 hundlagen). Om hunden är herrelös så kan du inte utkräva ersättning av någon.Oavsett om hunden har en ägare eller inte så anser jag det lämpligt att anmäla händelsen till polismyndigheten och/eller länsstyrelsen. Hunden kommer då inte utgöra en skada för andra i framtiden och får kanske en chans att hitta en framtida ägare.Jag hoppas du fick svar på din fråga och önskar dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Skadeståndsansvar för hundägare

2021-04-30 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Om jag har min hund lös i en hundgård tillsammans med andra lösa hundar och min hund attackerar annan hund eller om min hund blir attackerad, är detta brottsligt för ägaren? Kan ägaren till den hund som attackerat bli betalningsskyldig till ägaren vars hund blivit skadad? Tänker just med omständigheten att båda ägarna valt att släppa sina hundar lösa i en hundgård. Med vänlig hälsning
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är reglerad i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (hundlagen). Lagen reglerar frågor som rör hundägares ansvar för skador som deras hundar ger upphov till.Enligt lagen så ska en hundägare ansvara för alla skador som orsakas av hunden, oavsett om ägaren vållat skadan eller inte. Detta innebär att omständigheten att hundägaren inte har vållat skadan kommer inte påverka den skadelidandes rätt till skadestånd (19 § st. 1 hundlagen). Att båda parterna har valt att släppa ut hundarna på en hundgård innebär inte att ett skadeståndsansvar bortfaller. På samma sätt så kommer en annan hundägare vars hund attackerar din hund ansvara för skadorna som uppkommer.Det enda omständigheten som den skadevållande ägaren skulle kunna åberopa gentemot den skadelidande är att skadelidande varit medvållande till skadan (kallas för jämkning) enligt skadeståndslagen (SKL) 6 kap. 1 § st. 2. Detta skulle kunna minska ersättningen som skadevållaren måste erlägga skadelidande.Jag tror däremot inte att jämkning skulle vara aktuellt i ett scenario där två hundägare väljer att lämna av sina hundar på en hundgård och en av hundarna attackerar den andra. Snarare kanske det talar mer för att jämkning inte ska ske eftersom den skadevållande parten kan ha varit medveten om att dennes hund tidigare visat tecken på aggressivitet. Exempelvis att hunden tidigare uppvisat aggressivitet mot andra hundar talar för att hundägaren inte borde släppa hunden lös bland andra hundar utan exempelvis munkorg.Nu vet jag inte hur den specifika situationen sett ut, men i det stora hela så kommer det alltid vara skadevållande parten som erlägger skadeståndet för skadan som uppstår. Det handlar alltså om ett skadeståndsrättsligt anspråk, inget brottsligt. Ifall det finns omständigheter som talar för att den andra parten var medvållande till skadan så kan beloppet jämkas till ett lägre belopp.Hoppas du fick svar på din fråga!MVH