Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?

2021-09-26 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, Jag genomförde en näsplastik för några månader sedan som är helt misslyckad. Jag ville genomföra operationen av kosmetiska skäl men på konsultationen så hävande kirurgen att min nässkiljevägg var sne och att jag skulle andas mycket bättre om jag korrigerade den (har aldrig upplevt aningsproblem) och såklart gick jag på det. Nu efter operationen är min näsa och mina näsborrar helt sneda och jag andas sämre genom ena näsborren. Har förstått att det är svårt att få ersättning för plastikoperationen men eftersom jag inte bara är missnöjd över själva resultatet utan att kirurgen har utförd en korrigering av nässkiljeväggen som inte ens var nödvändigt och som har försämrat min andningsförmåga undrar jag om det är ett skäl som kan ge ersättning och hur jag ska gå tillväga för att få detta? Kirurgen har inte velat tala om vad han har för försäkringsbolag.
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar dig fråga som att du undrar hur man kan gå tillväga för att kräva ersättning efter en misslyckad plastikoperation. Jag kommer att utgå ifrån att det är en privat klinik som har utfört ingreppet på dig och därför börja med att besvara frågan utifrån den förutsättningen. Längre ned kommer jag dock att nämna vad som kan gälla om det istället är en offentligt finansierad klinik. Detta gäller om du har blivit skadad på grund av en plastikoperationOm du har blivit skadad efter en plastikoperation kan det vara så att du har rätt till ersättning enligt patientskadelagen. För att denna ska vara gällande måste två förutsättningar vara uppfyllda:- Det ska dels ha uppkommit en personskada (personskada definieras som psykiskt eller kroppsligt sjukdomstillstånd som orsakats av en skadehändelse),- Det ska vara fråga om en behandlingsskada som hade kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt (6 § patientskadelagen).För att en skada ska kunna ersättas enligt patientskadelagen krävs vidare att det finns ett orsakssamband mellan skadan och operationen i fråga och detta orsakssamband måste dessutom vara övervägande sannolikt, vilket det är du som patient som måste bevisa. I ditt fall verkar det som att plastikoperationen ifråga har lett till att du andas sämre och att den därmed har försämrat din andningsförmåga. Detta är därför någonting som skulle kunna anses vara en skada enligt patientskadelagen. Så som du beskriver operationen verkar det dessutom som att kirurgen tog en risk när hen korrigerade din nässkiljevägg, eftersom att denna korrigering uppenbarligen försämrade din andning istället för att förbättra den. Det kan därför vara så att denna skada hade kunnat undvikas genom annat utförande av förfarandet eller genom val av ett mindre riskfyllt förfarande.Detta gäller om det är en privat klinikDet är i första hand klinikens försäkringsbolag som du ska vända dig till (13 § patientskadelagen). Om kliniken inte är försäkrad eller om det inte är möjligt att ta reda på vilket försäkringsbolag de har, kan patientförsäkringsföreningen hjälpa dig att få ersättning för din skada (14 § patientskadelagen). Skadeanmälan ska då fyllas i och skickas till PFF. Se www.pff.se/patient för mer info om hur du går tillväga. Det är även värt att nämna att om du skulle vara missnöjd med utfallet hos försäkringsbolaget, kan du alltid vända dig till patientskadenämnden som kan yttra sig i fallet vilket blir som en rekommendation för försäkringsgivaren (17 § andra stycket patientskadelagen). Om det istället skulle vara fråga om en offentligt finansierad klinikRegionerna har tecknat en patientförsäkring hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf). Skadeärenden gällande offentligt finansierade kliniker hanteras av Löf som utreder skador, fattar beslut och lämnar ersättning. Patientförsäkringen gäller även om du har skadats hos en privat vårdgivare som har vårdavtal med en region. En skada måste anmälas till Löf för att du ska kunna få ersättning genom regionernas patientförsäkring. För att anmäla en patientskada går du in på www.lof.se där du sedan kan följa ärendet digitalt. Det går även bra att ladda ner en blankett på från hemsidan eller få den hemskickad. I din anmälan är det viktigt att du är tydlig med vilken personskada du tycker att vården har orsakat. SammanfattningSammanfattningsvis kan procedurerna för att begära skadestånd skilja sig åt beroende på om kliniken är försäkrad eller inte. Min rekommendation till dig är att i första hand ta reda på om kliniken har tecknat en patientförsäkring. Om det finns en patientförsäkring som har tecknats hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag ska anmälan göras hos dem. Om kliniken inte har tecknat en patientförsäkring eller om det inte går att ta reda på vad de har för försäkringsbolag kan patientförsäkringsföreningen betala ut eventuell ersättning enligt patientskadelagen. Då ska skadeanmälan skickas till dem. För att en skada ska kunna ersättas enligt patientskadelagen måste det vara fråga om en personskada som dessutom är en behandlingsskada som hade kunnat undvikas om kirurgen utförde operationen på ett annat sätt eller hade valt ett annat mindre riskfyllt förfarande. I ditt fall finns det en del som talar för att kraven för att få ersättning enligt patientskadelagen kan vara uppfyllda. Jag har dock inte tillräckligt med information för att ge dig ett exakt svar. Min rekommendation till dig är därför att du kollar på de olika alternativen jag beskrivit för att kräva ersättning samt att du kontaktar en jurist som kan hjälpa dig vidare i ärendet.Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,

Hur söker man ersättning för en patientskada?

2021-07-31 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, Var ska man vända sig ifall läkare gjort fel i sitt jobb och man vill ha skadestånd? Enligt IVO utreder de inte fall som är mer än två år och inte heller prövar om någon kan få skadestånd. Vem ansvarar för detta och vem kan utreda även äldre fall?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vart man kan vända sig som patient för att kräva skadestånd när en läkare har begått fel i tjänsten samt hur det ser ut med tidsgränser för en sådan anmälan. Jag utgår ifrån att det har uppstått en patientskada och att det är denna du vill söka ersättning för. Om patientförsäkringenAlla vårdgivare, privata som offentliga, är skyldiga att ha en patientförsäkring och de flesta vårdgivare är försäkrade. Regionerna har tecknat en patientförsäkring hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf). Skadeärenden hanteras av Löf som utreder skador, fattar beslut och lämnar ersättning. Patientförsäkringen gäller även om du har skadats hos en privat vårdgivare som har vårdavtal med en region. En skada måste anmälas till Löf för att du ska kunna få ersättning genom regionernas patientförsäkring. För att anmäla en patientskada går du in på www.lof.se där du sedan kan följa ärendet digitalt. Det går även bra att ladda ner en blankett på från hemsidan eller få den hemskickad. I din anmälan är det viktigt att du är tydlig med vilken personskada du tycker att vården har orsakat. Om vårdgivaren inte har tecknat patientförsäkringOm du skadas hos en vårdgivare som inte har tecknat patientförsäkring kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Då kan patientförsäkringsföreningen (PFF) gå in och betala ersättningen. Skadeanmälan ska då fyllas i och skickas till PFF. Se www.pff.se/patient för mer info om hur du går tillväga. Detta gäller om anmälningstidenAnmälningstiden varierar beroende på när skadan skedde. För skador som du fått före den 1 januari 2015 gäller att anmälan måste göras inom tre år från det att du fick veta att du kunde göra en anmälan. Som längst har du tio år räknat från skadetillfället på dig att göra en anmälan. Om skadan har skett efter den 31 december 2014 kan du alltid anmäla den inom tio år från skadetillfället. SammanfattningSammanfattningsvis kan procedurerna för att begära skadestånd skilja sig åt beroende på om din vårdgivare är försäkrad eller inte. Min rekommendation till dig är att i första hand ta reda på om din vårdgivare har tecknat en patientförsäkring. Om det finns en patientförsäkring som har tecknats hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag ska anmälan göras hos dem. Om vårdgivaren inte har tecknat en patientförsäkring kan patientförsäkringsföreningen betala ut eventuell ersättning enligt patientskadelagen. Då ska skadeanmälan skickas till dem. Anmälningstiden varierar beroende på när skadan skett. För skador som uppstått före den 1 januari 2015 ska anmälan göras inom tre år från att du fick kännedom om att du kan anmäla skadan, eller inom tio år från skadetillfället. Om skadan skett efter den 31 december 2014 har du tio år från skadetillfället på dig att göra en anmälan. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,

Kan en arbetstagare bli personligen ersättningsskyldig vid skada i tjänsten?

2021-06-24 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej!Jag jobbade tidigare på ett företag där jag kvitterat ut en nyckel med min signatur hos en kund vi utförde jobb åt.Den nyckeln tappades bort och nu ca 5 månader senare så hotar min tidigare arbetsgivare att jag kommer bli personligt ersättningsskyldig, kan det verkligen stämma att dom kan göra så?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om en arbetstagare kan bli ersättningsskyldig för en skada som orsakas i tjänsten. Jag kommer att utgå från att skadan hänger samman med den verksamhet som din tidigare arbetsgivare bedriver. Frågan rör skadeståndsskyldighet och jag kommer därför att använda mig av skadeståndslagen (SkL) när jag besvarar frågan.Arbetsgivaren har ett principalansvarSom huvudregel inom skadeståndsrätten gäller ett principalansvar. Detta innebär att den som har en arbetstagare i sin tjänst ska ersätta en sakskada som en arbetstagare orsakar genom fel eller misskötsel i tjänsten (3 kap. 1 § SkL). Borttappade nycklar är en sakskada (5 kap. 7 § Skl). För att principalansvaret ska gälla måste arbetstagaren vara i tjänst när händelsen inträffar.Arbetstagaren kan bli skadeståndsskyldig om det föreligger synnerliga skälDet finns ett undantag från principalansvaret och huvudregeln om att det är arbetsgivaren som ska ersätta skador som arbetstagare orsakar i tjänsten. Enligt 4 kap. 1 § SkL kan det vara arbetstagaren som blir ersättningsskyldig för vissa skador som orsakas i tjänsten. Arbetstagaren kan bli ersättningsskyldig om det föreligger så kallade synnerliga skäl, med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter. Detta innebär att domstolen gör en helhetsbedömning i varje enskilt fall för att kunna avgöra om det är arbetstagaren som ska stå för en skada i stället för arbetsgivaren. Synnerliga skäl föreligger i de situationer då det inte är rimligt att låta arbetsgivaren ansvara för skadan. Exempel på detta är om arbetstagaren har agerat brottsligt eller upprepade gånger agerat på ett felaktigt sätt utan att ändra på beteendet. Arbetstagarens ställning samt ekonomiska situation kan också spela roll i denna bedömning. Det bör nämnas att det är ett högt ställt krav på synnerliga skäl, vilket innebär att det krävs mycket för att synnerliga skäl ska anses föreligga. Utgångspunkten är därför att arbetstagare normalt inte brukar bli ersättningsskyldiga för skador som orsakas i tjänsten.SammanfattningSammanfattningsvis är huvudregeln att det är arbetsgivaren som ersätter sakskador som en arbetstagare orsakar i tjänsten. Vid undantagsfall kan dock arbetstagaren bli skadeståndsskyldig med hänsyn till bland annat själva handlingen som orsakade skadan samt övriga omständigheter. Detta är en bedömning som får göras i varje enskilt fall och det är därför svårt för mig att säga exakt vad som gäller i ditt fall då jag inte har tillräckligt med information. Det är inte omöjligt att du skulle kunna bli personligen skadeståndsskyldig i den situation som du beskrivit ovan men det är generellt svårt för en arbetsgivare att kräva skadestånd från en arbetstagare. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,

Vad gäller vid preskription av utdömt skadestånd?

2021-08-23 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag blev dömd av hovrätten att betala ett skadestånd till ett företag. Jag har inte fått något krav att jag ska betala och det är snart 2år sedan jag blev dömd. Hur kommer det sig? Kan skulden preskriberas efter en viss tid?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller för preskription av utdömt skadestånd. Regler om preskription finns i preskriptionslagen och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Som huvudregel är ett skadestånd en fordran som preskriberas efter 10 år (2 § preskriptionslagen). Detta kan dock variera beroende på vilken typ av skadestånd det är fråga om. Jag kommer att beskriva olika alternativ nedan. Inomobligatoriska skadeståndInomobligatoriska skadestånd är sådana skadestånd som grundar sig på avtal. Vid dessa skadestånd börjar preskriptionstiden att räknas från dagen då avtalet ingicks. Då preskriberas avtalet alltså 10 år efter dagen då man ingick avtalet. Utomobligatoriska skadeståndUtomobligatoriska skadestånd är sådana skadestånd som inte grundar sig på något avtal mellan den skadelidande och skadevållande. Exempel på detta är om du har skadat någon/någons egendom och det inte finns något avtalsförhållande mellan er. Den 10-åriga preskriptionstiden börjar då räknas från dagen för den skadegörande handlingen. Skadestånd mellan konsument och näringsidkareOm skadeståndet avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare har tillhandahållit en konsument för enskilt bruk, är preskriptionstiden tre år från fordrans tillkomst, om inte preskriptionen avbryts innan dess. Skadestånd på grund av brottOm skadeståndet grundar sig på brott kan preskriptionstiden bli längre än 10 år (3 § preskriptionslagen). Dessa skadestånd preskriberas först när själva brottet preskriberas enligt de regler som finns i 35 kapitlet brottsbalken. Preskriptionstiden kommer då att vara minst 10 år men kan bli längre beroende på hur allvarligt brott det är fråga om. Vad gäller i ditt fall?Det är svårt för mig att säga exakt vad som gäller i ditt fall då jag inte känner till vilken typ av skadestånd du har dömts för. Du nämner dock att du dömdes till skadeståndet för två år sen, vilket innebär att det inte har gått tillräckligt lång tid för att det ska ha preskriberats oavsett vilken typ av skadestånd det gäller. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt! Med Vänliga Hälsningar,

Vad gäller vid personskada som har orsakats av en produkt?

2021-07-24 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Jag har fått några gratis prov av en produktrepresentant bl.a. en manuell baterridriven tandborste som min 15-åriga son testade( enligt bruksanvinsningar).Tandborsten slog av en liten tandflisa på en framtand som var millimeterstor och tandläkaren slipade bort lite så skadan inte syns men tanden är blev lite avrundad på ena sidan och sned. ( fri tandvård gäller).Jag mailade och berättade för produktreoresentanten och bad dom att se över tandborsten men hon uttryckte sig på ett nonschallant sätt och i tredje mailet fick jag som svar att det inte kan ha uppstått av deras tandborste och av att borsta en gång bara.Hur gör jag nu? Vart vänder jag mig?Jag har anmält till mitt försäkringsbolag i fall det händer nåt med tanden sen men borde inte företaget utreda.? Och i alla fall be om ursäkt för det inträffade? Antar att det är en personskada och att produkten ska reklameras även om jag fått den gratis.Tack på förhand
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller vid skadeståndsskyldighet för personskada som har orsakats av en produkt. Den lag som är tillämplig för personskador som en produkt orsakar är produktansvarslagen och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Förutsättningar för skadestånd En förutsättning för att det ska vara aktuellt med ersättning för en personskada enligt produktansvarslagen är att personskadan har orsakats genom en säkerhetsbrist i en produkt (1 § produktansvarslagen). En säkerhetsbrist innebär att produkten inte är så säker som det skäligen kan förväntas. Säkerheten ska bedömas med hänsyn till hur produkten kunnat förutses bli använd och hur den har marknadsförts samt med hänsyn till bruksanvisningar, tidpunkt då produkten satts i omlopp och övriga omständigheter (3 § produktansvarslagen). Det kan handla om fel i hur produkten konstruerats, ett dåligt exemplar av produkten eller otydlig information om hur produkten ska användas. Det ska alltså göras en helhetsbedömning av produkten och huruvida det har förelegat en säkerhetsbrist. Det är den skadelidande som ska bevisa att personskadan har orsakats på grund av denna säkerhetsbrist. Vilka är skadeståndsskyldiga?De som är skadeståndsskyldiga enligt produktansvarslagen är i första hand den som har tillverkat, frambringat eller insamlat den skadegörande produkten, i andra hand den som har importerat produkten och i tredje hand den som har marknadsfört produkten som sin genom att förse den med sitt namn eller varumärke (säljaren) (6 § produktansvarslagen). Det finns dock undantag från skadeståndsskyldigheten. Man är undantagen från skadeståndsskyldighet om man kan visa att:- man inte har satt produkten i omlopp i en näringsverksamhet,- säkerhetsbristen inte fanns när man satte produkten i omlopp,- säkerhetsbristen beror på att produkten måste stämma överens med tvingande föreskrifter som har meddelats av en myndighet eller,- det på grundval av det vetenskapliga eller tekniska vetandet vid den tidpunkt då man satte produkten i omlopp inte var möjligt att upptäcka säkerhetsbristen (8 § produktansvarslagen).Det är den som påstås vara skadeståndsskyldig som ska bevisa att någon eller några av de nämnda omständigheterna föreligger. Om någon sådan omständighet inte kan bevisas föreligga blir skadeståndsskyldighet aktuellt. Vad gäller i ditt fall? I ditt fall skulle jag säga att det skäligen kan förväntas att en tandborste inte ska slå av tandflisor på tanden och att tandborsten som din son testade inte varit så säker som det skäligen kan förväntas. Du nämner även att din son testade tandborsten enligt bruksanvisningen vilket styrker det sagda. Det stämmer även att det inte spelar någon roll för skadeståndsskyldigheten att du fått produkten gratis. Skadeståndsskyldighet kan därför vara aktuellt. Av 6 § produktansvarslagen framgår vilka som kan vara skadeståndsskyldiga. Detta är tillverkaren, importören eller säljaren. Eftersom du nämner att du har varit i kontakt med produktrepresentanten men inte fått den respons du velat, är min rekommendation att du riktar ett skadeståndsanspråk mot den som tillverkat eller importerat produkten. Eftersom att det är du som ska bevisa att det är tandborsten som har orsakat tandflisan bör du ge en trovärdig förklaring av situationen. Såvida inte tillverkaren/importören kan bevisa att någon av omständigheterna i 8 § produktansvarslagen som nämndes ovan föreligger, borde de vara skadeståndsskyldiga gentemot dig. Då jag inte har tillräckligt med information om fallet är min vidare rekommendation att du kontaktar en jurist eller advokat för att skriva en stämningsansökan. SammanfattningSammanfattningsvis verkar det vara fråga om en personskada som har orsakats på grund av en säkerhetsbrist i tandborsten, vilket aktualiserar skadeståndsskyldighet. De som kan bli skadeståndsskyldiga är i första hand tillverkaren av produkten, i andra hand importören och i tredje hand säljaren. Min rekommendation till dig är att rikta ett skadeståndsanspråk mot tillverkaren eller importören av produkten där du förklarar att skadan på tanden orsakats av tandborsten. För att skriva en stämningsansökan kan du ta kontakt med en jurist eller advokat. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,