Hur beräknas ersättning för personskada?

2021-09-25 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag trillade och skadade fotleden i en fel byggd kant när jag lämnade butiken, nu har dem lagt staket för det är fler som har trillat, dåligt byggd hög kant, hur mycket i skadestånd kan jag få ungefär? Detta hände i mars i år
Casper Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har skadat din fotled vid en felbyggd kant och nu undrar hur mycket du kan få i skadestånd. Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkadestL).Förutsättningar för skadeståndsansvar Inledningsvis bör observeras att för att skadeståndsansvar överhuvudtaget ska kunna bli aktuellt måste en rad olika förutsättningar vara uppfyllda. Dessa kan sammanfattningsvis sägas vara: 1. att en skada har uppkommit,2. att minst en fysisk eller juridisk person kan utpekas som tänkbart skadeståndsskyldig,3. att den tänkbart skadeståndsskyldiga har orsakat skadan genom en aktiv handling (endast i undantagsfall medför underlåtenhet att handla skadeståndsskyldighet),4. att det inte finns någon objektiv ansvarsfrihetsgrund som utesluter skadeståndsskyldighet,5. att adekvat kausalitet föreligger.Om du vill läsa mer om förutsättningarna för skadeståndsansvar kan du göra det här.De olika skadetyperna i SkadestL Den första förutsättningen för skadeståndsskyldighet är alltså att skada ska ha uppkommit (se avsnittet ovan). Inom ramen för SkadestL finns fyra typer av skada: personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada och kränkning. Av din fråga framgår att du till följd av den felbyggda kanten har skadat din fotled. Du har därför tillfogats en personskada. Vad är en personskada? I 2 kap. 1 § SkadestL stadgas att den som av uppsåt eller av vårdslöshet vållar personskada ska ersätta skadan. Begreppet personskada definieras inte i SkadestL, men av förarbetena till SkadestL framgår att personskador avser fysiska eller psykiska defekter hos den skadelidande som utgör en direkt följd av skadehandlingen.Vad omfattar ersättningen för personskada? Skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar ersättning för:1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,2. inkomstförlust,3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan (5 kap. 1 § SkadestL).Med skadeståndsposten sveda och värk avses lidande och obehag under den akuta sjuktiden, till exempel fysisk smärta och psykiska besvär. Till skadeståndsposten lyte eller annat stadigvarande men är att hänföra skadeföljder som består även efter att den akuta sjuktiden har upphört, såsom ärr och hälta.Hur bestäms ersättningen för inkomstförlust, sveda och värk liksom lyte eller annat stadigvarande men?Sjukvårdskostnader och eventuell inkomstförlust brukar gå ganska enkelt att påvisas. När man beräknar ersättning för inkomstförlust använder man den s.k. differensmetoden, innebärande att den skadades inkomst före olyckan jämförs med densammes inkomst efter olyckan. I jämförelse med bestämmandet av ersättning för inkomstförlust, fastställs nivån på ersättning för sveda och värk utifrån Trafikskadenämndens hjälptabeller (som du kan hitta här) och vid bestämmandet av ersättningens storlek för lyte eller annat stadigvarande men är utgångspunkten den invaliditetsgrad som försäkringsbolaget har kommit fram till med hjälp av sina medicinska rådgivare.Vad gäller i ditt fall?Slutsatsen är därför att det inte är möjligt att här ge ett konkret, säkert och bestämt svar på hur mycket du kan få i skadestånd. Om skadeståndsansvar anses föreligga har du dock rätt till ersättning för (1) eventuella sjukvårdskostnader som du ådragit dig och för (2) den inkomstförlust du lidit, liksom för (3) sveda och värk samt (4) lyte och annat stadigvarande men. Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare!Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här.Hoppas att mitt svar är till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har några fler frågor!Vänligen,