Ersättningsskyldighet när man råkat ha sönder något i en butik

2021-11-16 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Råkade ha sönder en sak i en affär.Stod på golvet i trångt pyntad butikÄr jag ersättningsskyldig?
Jennifer Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan bli ersättningsskyldig för den sak du råkade ha sönder när du besökte butiken. Reglerna som är relevanta för att besvara din fråga återfinns i Skadeståndslagen (SkL). Innan jag sätter igång och besvarar din fråga vill jag bara uppmärksamma dig om att jag i mitt svar utgått från att du besökte butiken i egenskap av kund. Jag har alltså gjort en antagelse att du inte har något avtalsrättsligt förhållande till butiken såsom att du är anställd där eller liknande. I det fall min antagelse är felaktig blir svaret på din fråga annorlunda och du är mer än välkommen att kontakta oss igen, se 1:1 SkL. Var och en svarar för de skador man själv orsakar Utgångspunkten inom svensk skadeståndsrätt är att var och en ansvarar för de sak- och personskador man själv orsakar, 2:1 SkL. I detta fall rör det sig om en skada på en sak. Vidare rör det sig om ett agerande som lett fram till att skadan på saken uppkommit varpå kravet på adekvat kausalitet är uppfyllt. Då skadan på saken är en sakskada och eftersom det är ditt agerande som lett fram till skadans uppkomst är det alltså som utgångspunkt du som ska ersätta skadan, 2:1 SkL. För ersättningsskyldighet krävs vållande genom uppsåt eller oaktsamhet För att du ska bli ersättningsskyldig för skadan krävs dock att du vållat skadan genom uppsåt eller oaktsamhet. Med uppsåt menas att en person förorsakat en skada på ett föremål och gjort detta med avsikt att just orsaka skada på föremålet. Med andra ord ska personen haft en vilja att skada föremålet för att anses ha vållat skadan genom uppsåt. Då du skriver att du råkade ha sönder saken är denna ansvarsgrund inte aktuell i ditt fall och du kan inte bli ersättningsskyldig för skadan med stöd av denna. Med den andra ansvarsgrunden, oaktsamhet, menas att en person haft sönder ett föremål till följd utav att personen agerat vårdslöst på något sätt. En bedömning ifall någon agerat vårdslöst eller inte är ibland väldigt enkel för domstolen att genomföra medan den i andra fall är betydligt svårare. I de svårare fallen gäller det för domstolen att finna en vägledande allmän aktsamhetsnorm. Det vill säga en norm för vilket beteende som kan förväntas av normalt förståndigt folk vid liknande situationer som vid det just aktuella fallet. När denna norm är framtagen gäller det sedan att jämföra denna med det beteende som personen i fråga påvisat och därefter komma fram till om personen ska anses ha brutit mot aktsamhetsnormen eller inte. Vid en bedömning om någon agerat vårdslöst eller inte tar domstolen också hänsyn till bland annat risken som fanns för skadan, skadans omfattning, möjligheterna som fanns att förebygga skadan samt möjligheterna för att inse risken för skadan. För att komma fram till om du ska anses agerat vårdslöst eller inte hade domstolen alltså gjort en samlad bedömning av vad som kan förväntas av dig som kund när du befinner dig i en trångt pyntad butik. Till följd utav att denna bedömning är så starkt knuten till situationen är det väldigt svårt för mig att uttala mig kring om du kan anses ha agerat oaktsamt eller inte när du hade sönder saken. Jag vet helt enkelt för lite kring omständigheterna. Oavsett om du kan anses ha agerat med vårdslöshet eller inte är det butiken i fråga som har bevisbördan för detta. Varför omständigheten att saken stod på golvet i en trångt pyntad butik kan påverka utfallet En omständighet du lyfter fram är dock att saken stod på golvet i en trångt pyntad butik. Denna omständighet är viktig då denna skulle kunna innebära att skadan på saken egentligen bara är ett resultat av en ren olyckshändelse. Om skadan skett av en ren olyckshändelse kan och ska du inte ansvara för skadan då du inte vållat skadan genom varken uppsåt eller oaktsamhet vilket som tidigare nämnt är grundläggande förutsättningar för att du ska kunna bli skadeståndsansvar för sakskadan, 2:1 SkL. I det fall ditt agerande ändå bedöms som oaktsamt och inte som ett resultat en ren olyckshändelse kan omständigheten att saken stod på golvet i en trång butik ändå inverka på skadeståndets storlek. Omständigheten kan nämligen medföra att butiken kan anses vara medvållande till sakskadan. Butikens beteende att placera saken på golvet i ett trångt utrymme kan nämligen betraktas om en medverkande orsak till skadans uppkomst. Följden av detta är att skadeståndet kan jämkas dvs sättas ner( även till noll), 6:1 2 st SkL. Sammantaget utgör skadan på saken en sakskada och denna ska som utgångspunkt ersättas av dig då det är du som orsakat skadan, 2:1 SkL. För att du ska behöva ansvara för skadan krävs dock att du kan anses ha vållat skadan genom oaktsamhet (ansvarsgrunden uppsåt är inte aktuell). Det är upp till butiken att bevisa att ditt agerande var just oaktsamt. Om ärendet skulle nå domstol hade domstolen gjort en samlad bedömning kring vilken aktsamhetsgrad som kan förväntas av en kund i en liknande situation som din. Här skulle domstolen beakta faktorer såsom risken för skadans uppkomst samt möjligheterna för dig att upptäcka risken osv. I det fall butiken inte lyckas bevisa att ditt agerande är just oaktsamt kommer situationen klassas som en ren olyckshändelse och du kommer inte behöva ersätta skadan. I det fall butiken lyckas med att bevisa att ditt agerande är just oaktsamt kan du komma att bli ersättningsskyldig för skadan. Skadeståndets storlek kan dock sättas ner till följd av butikens placering av föremålet, 6:1 2 st SkL. Mitt råd för hur du bör gå vidare är att i första hand försöka förklara för butiken att det rör sig om en ren olyckshändelse. Nästa steg är att ta kontakt med ditt försäkringsbolag och se om du har någon ansvarsförsäkring som skulle kunna täcka eventuella skadestånd. Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Vårdnadshavares skadeståndsansvar för skada som barn orsakat i skolan

2021-09-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min snart sexåriga son har haft sönder en stol i skolan. Läraren sa att kommunen kanske skickar en räkning. Min son har en resursperson och står i kö för ADHD utredning. Tycker ju inte jag ska betala för något jag inte har kunnat vara där för att stoppa eller påverka. Om det skulle vara så att man juridiskt tvingas betala, så har jag förstått att det hamnar på vårdnadshavarna. Jag och hans pappa är skilda, jag är boendeförälder och han umgängesförälder. Hamnar halva räkningen hos mig och andra halvan hos honom? Vi är ju båda vårdnadshavare.
Jennifer Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall du som vårdnadshavare kommer behöva betala för skadan. Vidare uppfattar jag det också som du vill veta hur en sådan betalning ska fördelas mellan dig och ditt barns andra vårdnadshavare. Reglerna som är relevanta i ditt fall finns i Skadeståndslagen (SkL) och Föräldrabalken (FB).Var och en ska ansvara för de skador de orsakatUtgångspunkten inom svensk skadeståndsrätt är att var och en ansvarar för de sak- och personskador man själv orsakar, 2:1 SkL. I detta fall rör det sig om en skada på en stol. Skadan på stolen är en sakskada och denna skada ska alltså ersättas av ditt barn då det är hen som orsakat skadan. När man bestämmer skadeståndets storlek för någon som är under arton år ska hänsyn dock tas till barnets ålder, mognad och skadans beskaffenhet, 2:4 SkL. Eftersom ditt barn är vid så pass ung ålder och det rör sig om en skada på en stol är det därför troligt att detta skadestånd kommer sättas lågt. Vårdnadshavare har en tillsynsplikt och ska därmed hindra sina barn från att orsaka skadaVårdnadshavare har det yttersta tillsynsansvaret för sina barn, 6:2 2 st FB. Detta tillsynsansvar innebär ett ansvar för vårdnadshavare att se till att sina barn står under uppsikt eller på annat sätt hindras från att orsaka skada. I det fall tillsynsplikten inte efterföljs och skada uppstår till följd av detta kan vårdnadshavare bli skadeståndsskyldig enligt huvudregeln i 2:1 SkL. När förälder lämnar sina barn på skolan övergår dock detta tillsynsansvar på skolan. Detta medför att det istället är skolans ansvar att se till att barnen står under uppsikt eller på annat sätt hindras från att orsaka skada. Då jag inte vet precis vad som hänt när skadan uppstod eller hur det gick till är det svårt för mig att uttala mig om tillsynsansvaret övergått vid skadetillfället eller inte i just ditt fall. Vårdnadshavare har ett strikt ansvar att ersätta skada som orsakas av deras barn genom brott Frågan huruvida tillsynsansvaret övergått vid skadetillfället är dock, enligt min bedömning, inte av någon större betydelse i just ditt fall. Vårdnadshavare har nämligen ett strikt ansvar för sakskador som deras barn orsakar genom brott, 3:5 SkL. Då det rör sig om en sakskada och skadegörelsen på stolen skulle kunna utgöra en brottslig handling gör jag bedömningen att det strikta ansvaret enligt 3:5 SkL kommer bli aktuellt i ditt fall. Då det strikta ansvaret enligt 3:5 SkL är just strikt innebär detta att det inte spelar någon roll om vårdnadshavaren brustit i sin tillsynsplikt eller inte. Inter heller spelar det någon roll om tillsynsplikten övergått till skolan eller inte. Det strikta ansvaret innebär alltså att ni som vårdnadshavare ansvarar för skadan, oavsett brist i eller övergång av tillsynsplikten. Vårdnadshavares strikta ansvar utesluter inte att även barnet blir skadeståndsskyldigtAtt du som vårdnadshavare har ett strikt ansvar att betala skadan utesluter inte att även ditt barn kommer blir skadeståndsskyldig enligt 2:1 och 2:4 SkL, som jag nämnde ovan. När flera ska ersätta samma skada så svarar de solidariskt för skadeståndetDå du beskriver att både du och barnets andra förälder är vårdnadshavare kommer ni båda svara solidariskt för skadeståndet, 6:4 SkL Med detta menas att skolan själv får bestämma om de vill rikta skadeståndsanspråk (dvs skicka fakturan) till enbart en av er eller om skolan hellre vill dela skadeståndet på två och rikta skadeståndsanspråk (skicka faktura) till er båda två. I det fall skolan enbart skickar fakturan med hela skadeståndsanspråket till en av er, har den som tvingas betala skolan det fulla beloppet rätt till regressrätt. Regressrätten är garanterad och innebär en rätt att få kräva den andra på den den av skadeståndet som du betalt. Sker inte detta frivilligt kan den som betalat hela skadeståndet ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogden. Sammanfattningsvis Eftersom det verkar vara en sakskada som uppkommit genom brottet skadegörelse kommer du som vårdnadshavare tillsammans med barnets andra vårdnadshavare att bli skadeståndsansvariga för skadan, 3:5 SkL ihop med 6:4 SkL. För detta skadestånd svarar ni solidariskt. Med hänsyn till lydelsen av 2:1 SkL kan även ditt barn komma att bli skadeståndsskyldig för skadan. Till följd utav att ditt barns låga ålder och att skadan rör en stol kommer detta skadeståndsbelopp förmodligen sättas lågt, 2:4 SkL. Mitt råd för hur du bör gå vidare är att i första hand ta kontakt med ditt försäkringsbolag och se om du har någon ansvarsförsäkring som skulle kunna täcka eventuella skadestånd. Jag hoppas du känner att du fått svar på dina frågorMvh,