Ränta på skadestånden i Instagrammålet?

2021-10-02 i Ränta
FRÅGA |Jag har en fråga som gäller skadestånd i det så kallade Instagrammålet i Göteborg. Två tjejer hade kränkt 38 andra kvinnor genom att ta bilder och skriva sexuellt negativa bildtexter till bilderna. Tjejerna greps och dömdes att betala skadestånd på 15 000 kronor vardera till de 38 andra kvinnor som de lyckades kränka. Den sammanlagda summan blir 570 000 kronor, men jag undrar om de inte behöver betala ränta också och hu hög blir den sammanlagda summan i så fall?
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår din fråga som att du undrar om de två tjejer som dömdes i det s k Instagrammålet också behöver betala ränta på skadeståndet, samt hur hög den sammanlagda summan är i dag i så fall.Enligt tingsrättens dom ska båda tjejerna var för sig utge skadestånd till var och en av de 38 målsägandena med 15 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 18 december 2012 till dess betalning sker. De ska alltså betala ränta på skadestånden. (Domen överklagades till såväl hovrätten som Högsta domstolen, men ingen ändring skedde).Som tingsrättens domslut antyder finns bestämmelser om ränta i räntelagen ("RänteL").Hur hög är räntan?Den årliga räntan är referensräntan plus åtta procentenheter (6 § RänteL). Referensräntan fastställs varje halvår av Riksbanken (9 § RänteL). Referensräntan är i dag 0 % och har under den aktuella perioden (18 december 2012 till i dag) varit som högst 1,5 % och som lägst -0,50 %.Räntan i dag beräknas således 0 + 8 = 8 %.Den här räntan utgår inte som "ränta på ränta". Förfallen räntebetalning läggs alltså inte till i den totala skulden och läggs till grund för nästa räntebetalning (prop. 1975:102 s. 128). Räntan beräknas alltså enbart utifrån skadeståndet.Räntan i det här falletDet går inte att exakt fastställa vad den sammanlagda summan, skadestånd plus ränta, är i dag. Detta eftersom det inte går att veta hur mycket respektive har betalat av varje enskilt skadestånd. Det vore en alltför stor gissningslek att bedöma den totala summan i dag, flera år efter att skadestånden utdömdes.Det jag kan konstatera är att på ett skadestånd på 15 000 kr är den årliga räntan 1 200 kr (15 000 x 0,08). Totalt på alla skadestånd är det således 45 600 kr ränta per år (1 200 x 38). Räntan minskar i takt med att skadestånden betalas av, vilket än en gång gör det svårt att ange den totala summan i dag.Jag kan även tipsa om Kronofogdens tjänst "Beräkna skuldräntan" där man enkelt kan beräkna skuldräntor där även hänsyn tas till ändringar av Riksbankens referensränta.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på nytt!Med vänliga hälsningar,

Hur beräknar man ränta på skadeståndsbelopp?

2021-02-28 i Ränta
FRÅGA |Jag har fått till mig att jag kanske kommer få ett skadestånd pga ofredande och det är satt på 5000kr + ränta.Brottet skedde 17/4-2020.Fullkomlig dom förkunna 8/3-2021.Hur beräkna jag beloppet?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Beräkning av räntanSom utgångspunkt beräknas ränta vid skadestånd enligt 6§ räntelagen, vilket är på årsbasis utifrån den gällande referensräntan plus åtta procentenheter (6§ räntelagen). Referensräntan är 0 för tillfället, alltså är räntefoten för dig 8%. Vanligtvis döms räntan ut från datum för brottet (17 april 2020) tills full betalning sker. Alltså är det 5000 kr x 0.08, med utgångspunkt i tiden mellan brottet begicks och när full betalning sker. Jag kan inte ge dig något exakt svar på din fråga då den fulla beräkningen görs mot dagen då betalningen görs. Men lek med tanken att du får betalt samma dag som domen avkunnas, så kan du testa att skriva in det datumet i Kronofogdens beräkningsverktyg här. Då fyller du i nedan:Belopp: 5000 kr Ränta 8Från och med: 200417Till och med: 210308Fyll i "vanlig ränta".Då blir räntan 356 kr, och totalbeloppet 5356 kr. Slutligen kommer du få upplysningar av domstolen hur du utkräver dina pengar av den tilltalade. Utgångspunkten är att hen ska betala på eget initiativ, men Kronofogden kan hjälpa dig driva in pengarna om betalning inte sker. Läs mer om detta på Kronofogdens hemsida. Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Mellan vilka datum beräknas ränta för skadestånd pga brott?

2020-09-03 i Ränta
FRÅGA |Hej! Jag ska begära verkställighet (skadestånd pga av brott) från kronofogden. Gäldenären har inte betalat frivilligt och domen vann laga kraft i januari. Jag har heller inte påminnt honom. När jag räknar ut räntan, ska den räknas från att jag gjorde polisanmälan och fram till dagens datum eller fram till januari?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du vill ansöka om verkställighet hos Kronofogden för skadestånd på grund av brott kan du använda deras formulär som du hittar här. Blanketten brukar även skickas hem med post till den som blivit tillerkänd ett skadestånd när domen vunnit laga kraft. Mellan vilka datum beräknas räntan?I Kronofogdens formulär finns olika kryssrutor som man kan fylla i om man begär skadestånd och ränta enligt vad som står i domen. Mellan vilka datum räntan löper beror på hur det fastställts i domen. Ofta bestäms räntan i termer som "från datum för brottet till dess betalning sker". Då löper ränta från datumet då brottet inträffade till dess att den skadeståndsskyldiga betalar. Om det står specificerat mellan vilka datum räntan löper ska istället det gälla. Mitt råd är därför att läsa hur skadeståndet specificerats i domslutet. Om du använder Kronofogdens blankett kan du kryssa i rutorna som anger att du vill ha skadestånd och ränta enligt domen, då kontrollerar Kronofogden själva vilka belopp som gäller. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur beräknar jag ränta på skadestånd?

2020-02-21 i Ränta
FRÅGA |Jag har fått ett skadestånd och enl domen är den på 38031 kr. Händelsen var 2018 20 november och domen kom i början av januari 2020. Hur mycket skall jag få ut då om räntan är 6 paragrafen ? Jag fattar inte hur det räknas... Mvh
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis kan nämnas att den räntefot som belöper på ditt skadestånd står angivet i domen och brukar stå angivet som "skadestånd x kr jämte ränta". Jag kommer i mitt svar gå in på lite hur den beräkningen kan se ut enligt räntelagen (RänteL). Vilken ränta belöper på skadestånd och från när beräknas den?För ränta som belöper på skadestånd ska ränta betalas trettio dagar från den dagen som stämningsansökan blev delgiven motparten (4 § tredje stycket RänteL). Om skadan har orsakats av skadevållaren genom uppsåtligt brott ska ränta betalas från dagen då skadan uppkom (4 § femte stycket RänteL). Ränta beräknas enligt 6 § RänteL med tillägg på 8 procentenheter. Således är räntan idag på 7,5 %. Din räntesats kan alltså avvika men du ser vilken räntefot du ska använda i domen. Beräkningen i ditt fallJag utgår från denna ekvationen: kvarvarande skuld x räntesats = årlig ränta. Om vi utgår från den räntefoten jag nämnt ovan är ditt skadestånd idag värt cirka: 40.883 Kr (varav 2852 Kr utgör ränta). Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Hur beräknas ränta på skadestånd?

2021-05-31 i Ränta
FRÅGA |Hej hur ska jag räkna räntan för skadestånd från 15juli 2019 tills nu?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Regleringen kring ränta på skadestånd återfinns i räntelagen (RänteL). Om skadeståndet avser brott som begåtts med uppsåt ska ränta betalas från den dag då skadan uppkom (se 4 § femte stycket RänteL). I övriga fall som rör ränta på skadestånd ska ränta utgå på förfallet belopp från den dag som infaller trettio dagar efter det att borgenären framställt krav på ersättning och lagt fram den utredning som skäligen kan begäras. Gäldenären är inte skyldig att betala någon ränta för tiden innan kravet och utredning kommit honom till handa (se 4 § tredje stycket RänteL).Räntesatsen som gäller för skadestånd är referensräntan med ett tillägg av åtta procentenheter (se vidare 6 § första stycket RänteL). Referensräntan fastställs varje halvår av Riksbanken (se vidare 9 § RänteL) och uppgår i dagsläget till 0%. I dagsläget ligger således räntesatsen på 8%. Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Ränteberäkning avseende skadestånd

2020-12-07 i Ränta
FRÅGA |Hej! Jag kommer att få skadestånd på 5000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 12 november, 2019 till dess betalning sker. Hur ska jag tolka det och hur mycket kommer beloppet öka med räntan på? Det står att hen ska betala direkt men hur om jag har inte någon kontakt med den tilltalade?Tack!Wanda K
Sophie Amalie Böje |Hej!Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga. I 6 § Räntelag (1975:635) (här) anges att räntan ska beräknas till den vid varje tillfälle gällande referensräntan med ett tillägg om åtta procentenheter. Referensräntan fastslås två gånger om året, den 1 januari och den 1 juli varje år och publiceras här: https://www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor--valutakurser/referensranta/Formeln blir alltså: (5000 x (referensräntan + 8%))^tiden. Eftersom referensräntan förändras kan det bli en ganska komplicerad beräkning.På den här sidan finns ett bra formulär som hjälper att räkna ut exakt belopp http://www.kronofogden.se/servicetjanster/raknaranta.4.3d21d85f10922490e108000971.hNär en dom vunnit laga kraft skickas en kopia till Kronofogden. Kronofogden tar därefter kontakt med brottsoffret och frågar om denne vill ha hjälp med att driva in skadeståndet. Om brottsoffret svarar ja lägger Kronofogden upp ett ärende mot dig och skickar ut en faktura. Jag skulle därför rekommendera dig att i första hand kontakta Kronofogden för att säkerställa om detta är fallet. Om så är fallet betalar du direkt till Kronofogden.Jag hoppas att mitt svar har gett dig viss vägledning i frågan. Hör gärna av dig om du har fler frågor.Med vänliga hälsningar,

Hur beräknas dröjsmålsränta på lön?

2020-06-12 i Ränta
FRÅGA |HejHur beräknas dröjsmålsräntan? jag fick min lön ytbetald 13 dagar försent från den kommun jag arbetar på timmar i.Mvh
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga kommer jag redogöra för när och hur dröjsmålsränta beräknas samt ge dig ett räkneexempel med en formel som du sedan kan använda för att beräkna räntan på just ditt belopp. Din fråga regleras i räntelagen (ränteL). Vad är dröjsmålsränta?Inledningsvis kan sägas att räntelagen är s.k dispositiv (1 § RänteL). Det innebär att om det framkommer annan räntesats eller bestämmelser i ditt anställningsavtal eller kollektivavtal gäller dessa reglerna framför de som står i räntelagen. I mitt svar kommer jag redogöra för hur ränta beräknas enligt lagen. Ditt krav på lön betecknas inom juridiken som att du har en fordran på din arbetsgivare, en lönefordran. Om det framgår av ditt anställningsavtal att du ska få lönen utbetald den 25e varje månad så börjar ränta löpa från och med det datumet fram tills att din arbetsgivare betalar ut din lön (3 § och 6 § ränteL). I ditt fall ska du alltså erhålla ränta för 13 dagar. Hur beräknas dröjsmålsränta?Räntan beräknas enligt en årlig räntefot, den s.k referensräntan (9 § ränteL) med tillägg om åtta procentenheter (6 § ränteL). Idag är dröjsmålsräntan 8 %. För att beräkna vilket räntebelopp du har rätt till kan du använda formeln: ( (Belopp x dröjsmålsränta) /365) x antalet försenade dagar. Jag använder mig av en fiktiv summa i mitt exempel: ((25 000 x 0,08) /365) x 13 = 71 kr SlutsatsFörst och främst ska du förvissa dig om vad dröjsmålsräntan är enligt ditt anställningsavtal eller kollektivavtal. Det gör du lämpligen via att kontakta antingen din arbetsgivare eller din arbetsgivarorganisation. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Hur många procent är räntan om den beräknas enligt 6 § räntelagen?

2019-10-14 i Ränta
FRÅGA |Hej! Min sambo och jag ska få skadestånd av en person med 1 890 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 7 oktober 2017Hur många procent är blir det?Vi vill gärna räkna ut själva då mannen som ska betala skadeståndet går ej att lita på. Mvh
Narin Melazade |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Räntan beräknas genom att addera aktuell referensränta med 8 procentenheter enligt 6 § räntelagen. Referensräntan fastställs varje halvår genom ett särskilt beslut av Riksbanken enligt 9 § räntelagen. Från 1 juli 2019 till den 31 december 2019 är referensräntan fastställd till 0,00 procent.Räntan blir 8 procentenheter då referensräntan är 0,00 procent.Kronofogdens hemsida har en väldigt bra funktion där ni enkelt kan räkna ut räntebeloppet. I ert fall fyller ni under "belopp" i 1890 och under "ränta %" 8. Sedan skriver ni in datumen och klickar i "vanlig ränta ska beräknas" och "hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar". Det är viktigt att klicka i att hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar för att funktionen då automatiskt tar hänsyn till den gällande referensräntan för varje period.På så sätt får ni fram att räntebeloppet är 287 kr från exempelvis 7 oktober 2017 till 10 oktober 2019 och det totala beloppet blir då 2177 kr.Hoppas du fick svar på frågan!Vänligen,