Mellan vilka datum beräknas ränta för skadestånd pga brott?

2020-09-03 i Ränta
FRÅGA |Hej! Jag ska begära verkställighet (skadestånd pga av brott) från kronofogden. Gäldenären har inte betalat frivilligt och domen vann laga kraft i januari. Jag har heller inte påminnt honom. När jag räknar ut räntan, ska den räknas från att jag gjorde polisanmälan och fram till dagens datum eller fram till januari?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du vill ansöka om verkställighet hos Kronofogden för skadestånd på grund av brott kan du använda deras formulär som du hittar här. Blanketten brukar även skickas hem med post till den som blivit tillerkänd ett skadestånd när domen vunnit laga kraft. Mellan vilka datum beräknas räntan?I Kronofogdens formulär finns olika kryssrutor som man kan fylla i om man begär skadestånd och ränta enligt vad som står i domen. Mellan vilka datum räntan löper beror på hur det fastställts i domen. Ofta bestäms räntan i termer som "från datum för brottet till dess betalning sker". Då löper ränta från datumet då brottet inträffade till dess att den skadeståndsskyldiga betalar. Om det står specificerat mellan vilka datum räntan löper ska istället det gälla. Mitt råd är därför att läsa hur skadeståndet specificerats i domslutet. Om du använder Kronofogdens blankett kan du kryssa i rutorna som anger att du vill ha skadestånd och ränta enligt domen, då kontrollerar Kronofogden själva vilka belopp som gäller. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur beräknar jag ränta på skadestånd?

2020-02-21 i Ränta
FRÅGA |Jag har fått ett skadestånd och enl domen är den på 38031 kr. Händelsen var 2018 20 november och domen kom i början av januari 2020. Hur mycket skall jag få ut då om räntan är 6 paragrafen ? Jag fattar inte hur det räknas... Mvh
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis kan nämnas att den räntefot som belöper på ditt skadestånd står angivet i domen och brukar stå angivet som "skadestånd x kr jämte ränta". Jag kommer i mitt svar gå in på lite hur den beräkningen kan se ut enligt räntelagen (RänteL). Vilken ränta belöper på skadestånd och från när beräknas den?För ränta som belöper på skadestånd ska ränta betalas trettio dagar från den dagen som stämningsansökan blev delgiven motparten (4 § tredje stycket RänteL). Om skadan har orsakats av skadevållaren genom uppsåtligt brott ska ränta betalas från dagen då skadan uppkom (4 § femte stycket RänteL). Ränta beräknas enligt 6 § RänteL med tillägg på 8 procentenheter. Således är räntan idag på 7,5 %. Din räntesats kan alltså avvika men du ser vilken räntefot du ska använda i domen. Beräkningen i ditt fallJag utgår från denna ekvationen: kvarvarande skuld x räntesats = årlig ränta. Om vi utgår från den räntefoten jag nämnt ovan är ditt skadestånd idag värt cirka: 40.883 Kr (varav 2852 Kr utgör ränta). Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Uträkning av dröjsmålsränta

2019-03-21 i Ränta
FRÅGA |Jag har har fått ett domslut där det är bestämt att jag är skyldig att betala ett skadestånd på 5000kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 13 juli 2018 till dess betalning sker. Jag har läst lite tidigare frågor men får ändå inte riktigt grepp om hur jag får fram själva räntan? Så att om någon vänlig själ skulle kunna hjälp mig att räkna ut summan jag ska betala så skulle det uppskattas väldigt mycket.För att de ska finnas lite tid och underlätta så har jag tänkt mig att jag ska betala nu på fredag (22 mars 2019) så om någon kan räkna på det datumet från 13 juli 2018 fram till 22 mars 2018 skulle det vara otroligt hjälptsamt.Tack!
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dröjsmålsräntan är precis som du säger att beräknas utifrån 6 § räntelagen och detta innebär enligt lagpragrafen att räntan skall motsvara referensräntan plus åtta procentenheter. Referensräntan bestäms av riksbanken och nuvarande kan hittas på deras hemsida. Detta innebär, eftersom att referensräntan för nuvarande är -0,5%, att räntesatsen du skall betala är 7,5%.För att underlätta för uträkningen kan man med fördel använda kronofogdens egna verktyg för att räkna ut räntan. Verktyget hittar du via denna länk. Jag kommer redogöra för mina uträkningar nedan, men jag rekommenderar att du fyller i uppgifterna själv så att allt stämmer.Belopp: 5000:-Räntesats: 8%Datum från: 180713Datum till: 190322Vanlig ränta är det som skall fyllas i och fyll även i "Hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar".Enligt mina uträkningar skall du alltså betala totalt 5277kr totalt, (277kr i ränta). Men som sagt, gör gärna om kalkylationen så jag inte begått några misstag själv.Hoppas detta gav svar på din fråga!

Vad är räntebeloppet uppe i?

2019-02-03 i Ränta
FRÅGA |Hej ! Väntar på ett skadestånd på 40 292 kr från 10/7 -18. Hur mycket är summan uppe i dags datum ?? Med vänlig hälsning
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ränta enligt 6 § räntelagenRäntan på ditt skadestånd beräknas utifrån de steg som anges i 6 § räntelagen. Du ska ta aktuell referensränta + 8 procentenheter för att få fram den årliga räntesatsen på beloppet.Av 9 § räntelagen framgår att "aktuell referensränta" är detsamma som Riksbankens reporänta, alltså den räntenivå (styrränta) som sätts av Riksbanken en gång per halvår (1 januari och 1 juli varje år). För perioden 1 januari till 1 juli 2019 ligger denna på -0,5 procent, vilket den även gjort de fem föregående perioderna. Det är alltså -0,5 procent som är den referensränta du ska beakta.Med en aktuell referensränta på -0,5 procent, blir det en årlig ränta på 7,5 procent (jfr 6 § räntelagen). På ditt belopp löper alltså en årlig ränta om 7,5 procent. Vad räntebeloppet är uppe i just nu:För att få fram exakt vad räntebeloppet är uppe i just i detta nu, rekommenderar jag denna funktion på Kronofogdens hemsida. I räntekalkylatorn fyller du i följande uppgifter:- Belopp: 40292- Ränta %: 7,5- Från och med: 180710- Till och med: 190203 (eller valfritt datum)- Klicka i att "vanlig ränta" ska beräknas.*Notera att du inte behöver klicka i att "hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar", eftersom du redan gjort detta manuellt när du fyllde i 7,5 istället för 8 som ränteprocent. Om du däremot hade fyllt i 8 som ränteprocent hade du givetvis behövt klicka i denna ruta för korrekt beräkning. Att klicka i den rutan är framför allt användbart när man ska beräkna räntebelopp som löpt under flera olika referensräntenivåer (vilket ju dock inte är aktuellt i ditt fall eftersom referensräntan varit densamma (-0,5) under hela tidsperioden).Vi ser nu att räntan på beloppet 40 292 kr från och med 10 juli 2018 till och med dagens datum 3 februari 2019 alltså är 1 730 kr. Totalt belopp blir då 40 292 kr + 1 730 kr = 42 022 kr i dags datum.Hoppas du fick svar på frågan. Återkom gärna om du har fler frågor!Med vänliga hälsningar,

Hur beräknas dröjsmålsränta på lön?

2020-06-12 i Ränta
FRÅGA |HejHur beräknas dröjsmålsräntan? jag fick min lön ytbetald 13 dagar försent från den kommun jag arbetar på timmar i.Mvh
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga kommer jag redogöra för när och hur dröjsmålsränta beräknas samt ge dig ett räkneexempel med en formel som du sedan kan använda för att beräkna räntan på just ditt belopp. Din fråga regleras i räntelagen (ränteL). Vad är dröjsmålsränta?Inledningsvis kan sägas att räntelagen är s.k dispositiv (1 § RänteL). Det innebär att om det framkommer annan räntesats eller bestämmelser i ditt anställningsavtal eller kollektivavtal gäller dessa reglerna framför de som står i räntelagen. I mitt svar kommer jag redogöra för hur ränta beräknas enligt lagen. Ditt krav på lön betecknas inom juridiken som att du har en fordran på din arbetsgivare, en lönefordran. Om det framgår av ditt anställningsavtal att du ska få lönen utbetald den 25e varje månad så börjar ränta löpa från och med det datumet fram tills att din arbetsgivare betalar ut din lön (3 § och 6 § ränteL). I ditt fall ska du alltså erhålla ränta för 13 dagar. Hur beräknas dröjsmålsränta?Räntan beräknas enligt en årlig räntefot, den s.k referensräntan (9 § ränteL) med tillägg om åtta procentenheter (6 § ränteL). Idag är dröjsmålsräntan 8 %. För att beräkna vilket räntebelopp du har rätt till kan du använda formeln: ( (Belopp x dröjsmålsränta) /365) x antalet försenade dagar. Jag använder mig av en fiktiv summa i mitt exempel: ((25 000 x 0,08) /365) x 13 = 71 kr SlutsatsFörst och främst ska du förvissa dig om vad dröjsmålsräntan är enligt ditt anställningsavtal eller kollektivavtal. Det gör du lämpligen via att kontakta antingen din arbetsgivare eller din arbetsgivarorganisation. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Hur många procent är räntan om den beräknas enligt 6 § räntelagen?

2019-10-14 i Ränta
FRÅGA |Hej! Min sambo och jag ska få skadestånd av en person med 1 890 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 7 oktober 2017Hur många procent är blir det?Vi vill gärna räkna ut själva då mannen som ska betala skadeståndet går ej att lita på. Mvh
Narin Melazade |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Räntan beräknas genom att addera aktuell referensränta med 8 procentenheter enligt 6 § räntelagen. Referensräntan fastställs varje halvår genom ett särskilt beslut av Riksbanken enligt 9 § räntelagen. Från 1 juli 2019 till den 31 december 2019 är referensräntan fastställd till 0,00 procent.Räntan blir 8 procentenheter då referensräntan är 0,00 procent.Kronofogdens hemsida har en väldigt bra funktion där ni enkelt kan räkna ut räntebeloppet. I ert fall fyller ni under "belopp" i 1890 och under "ränta %" 8. Sedan skriver ni in datumen och klickar i "vanlig ränta ska beräknas" och "hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar". Det är viktigt att klicka i att hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar för att funktionen då automatiskt tar hänsyn till den gällande referensräntan för varje period.På så sätt får ni fram att räntebeloppet är 287 kr från exempelvis 7 oktober 2017 till 10 oktober 2019 och det totala beloppet blir då 2177 kr.Hoppas du fick svar på frågan!Vänligen,

Hur beräknas ränta på skadestånd?

2019-02-26 i Ränta
FRÅGA |Hej, jag har ett domstolsbeslut som lyder så här: D ska betala skadestånd till I med 5000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 12 november 2017 tills dess att betalning sker.Så frågan är hur kan jag räkna ut hur mycket hela räntan blir fram tills idag 2019.20.02 Tack för svar
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dit till Lawline med din fråga.Om jag förstår din fråga rätt så undrar du vad ditt räntebelopp är uppe i just nu. Enligt 6 § Räntelagen utgörs räntesatsen av den aktuella referensräntan plus åtta procentenheter.Referensräntan ligger i nuläget på -0.5 procent. (se 9 § Räntelagen och här) Den årliga räntan du ska betala på ditt belopp är alltså 7.5% (8 - 0.5 = 7.5) För att räkna ut hur mycket räntan blir fram tills ''idag'' (20 februari) – rekommenderar jag kronofogdens hemsida, där du enkelt kan räkna ut hur mycket din ränta blir. ( här) Där fyller du i :Belopp: 5000Ränta: 7.5 From: 171112Tom: 190220 - sedan klickar du i vanlig ränta. I ditt fall blir räntebeloppet 478 kr just nu, och det totala beloppet du betalat är 5478 kr.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Beräkna ränta, som löpt under flera olika referensräntor

2018-11-05 i Ränta
FRÅGA |Hej jag ska betala skadestånd 36000 från 2016 12 02 till 2018 11 22 .frågan hur mycket ränta kommer till att jag ska betala rätt. Hälsningar
Zuzu Rabi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Hur ränta räknas ut regleras i 6 § räntelagen. Enligt bestämmelsen räknas räntan ut genom att addera aktuell referensränta med 8 procentenheter. Referensräntan är en räntesats som fastställs en gång per halvår av Riksbanken (se 9 § räntelagen). Fram till den 1 januari 2019 är referensräntan -0,5 procent. Du ska sedan lägga på 8 procentenheter. Detta innebär att det just nu blir en årlig ränta på 7,5 procent. Eftersom räntan i ditt fall dock har löpt under flera olika referensräntor (från den 02 december 2016) behöver man även ta hänsyn till de referensräntor som var åren 2016–2018 för att i sin tur kunna räkna ut vad räntebeloppet är uppe i.Rekommenderar en funktion på Kronofogdens hemsida där du enkelt kan räkna ut räntan, se här.I ditt fall fyller du under "belopp" i 36000, under "ränta %" skriver du 8 och under "från och med" skriver du 161202. Under "till och med" fyller du i det datum som betalningen sker, dvs. 181122. Slutligen fyller du i att "vanlig ränta" ska beräknas samt att "hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar". Det sistnämnda är viktigt och är det som gör att de olika referensräntorna som varit under tiden som räntan löpt tas med i beräkningen.Räntan skulle alltså bli 5332 kronor. Det totala beloppet blir då 36000 kronor + 5332 kronor = 41332 kronor. Vänligen,