Ränta på skadestånd

2012-06-05 i Ränta
FRÅGA |Hej. Jag har ett skadestånd på 13 340 (fr.o.m. 5 juli 2012) som jag ska räkna ut räntan på och undrar vilken typ av ränta jag ska använda. Vanlig ränta, ränta på ränta eller månadsränta? Vet att jag ska lägga till 8% (enl. 6 §) och sen vad jag tror, 1,5 (enl. Riksbanken) för det var den procent-enheten som var det kalenderhalvåret då domen fastställdes. Eller ska den siffran kanske ändras till nu då överklagan ifrån geldenärens sida precis har lagat kraft? Tacksam för hjälp. // Daniel
|Hej, tack för att du kommer till oss på lawline för svar på din fråga. Då det inte framgår på vilken grund du har blivit skadeståndsskyldig och då reglerna varierar lite, skall jag beskriva läget mer allmänt. Den ränta som du beskriver reglas som du tycks veta i 6 § räntelagen, vilken kan studeras mer ingående via https://lagen.nu/1975:635. Principiellt utgår ränta av den anledningen att det skadevållande, alltså i detta fallet du, skall tvingas att betala in det belopp som denne är skyldig. Om du inte gör detta i tid så kommer beloppet att öka procentuellt fram tills dess att du betalar. Utgångspunken är att ränta utgår från det datum då du enligt domen skall ha betalat ut beloppet till den skadelidande. Då du skriver från och med 5e juli 2012 tolkar jag det som om det är din tidsfrist och att ränta inte kommer att utgå innan dess. Beloppet som eventuell ränta utgör är enligt 6,9 §§ Räntelagen referensräntan (vilken idag är 2%) plus 8%. Om det skulle röra sig om skada på grund av uppsåtligt brott blir istället 4 § tillämplig och skadestånd skall då utgå från den dag skadan uppstått. Det jag kan råda dig till är att överklaga skadeståndet och om inte det att du betalar så snart som möjligt vilket för dig kommer att bli mest fördelaktigt ekonomiskt sett. Lycka till!

Ränteberäkning

2012-05-01 i Ränta
FRÅGA |Hej! Jag skulle bli oerhört tacksam om ni kunde räkna ut följande åt mig med exakt belopp: Gällande skadestånd: Grundbelopp: 3000 kr Ränta enligt 6 paragrafen räntelagen från och med 2008-09-08. Vad blir totalbeloppet som jag ska skriva ner i maj 2012? Tack!
Johan Wahlbom |Hej! Tack för din fråga. Enligt räntelagen (https://lagen.nu/1975:635) 6 § kombinerat med 9 § är utgångspunkten vid ränteberäkning Riksbankens (http://www.riksbank.se/) referensränta adderat med åtta procentenheter. Enligt 9 § är det referensräntan vid den huvudsakliga refinansieringstransaktionen som gäller. I din fråga framgår inte mycket mer är datumet 2008-09-08, således utgår jag i fortsättningen av detta svar att den huvudsakliga transaktionen skedde vid det datumet. Riksbanken höjde räntan med 0,25 procentenheter till 4,75 % vid ett möte 2008-09-03, dock började denna räntesats inte gälla förrän 2008-09-10. Följaktligen var räntan fortsatt 4,5 % vid det, i din fråga, aktuella datumet. På Kronofogdens hemsida finns det en mycket bra tabell där man kan räkna ut ränta med mera vid till exempel skadestånd. Se http://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html. Om man anger 3 000 kr som belopp, 12,5 % (4,5+8) som vanlig ränta, datum från och med 2008-09-08 till och med 2012-05-01 blir det sammanlagda resultatet 4 368,75 kr (varav 1 368,75 kr i ränta). Bästa hälsningar //Johan Wahlbom

Dröjsmålsränta

2012-03-31 i Ränta
FRÅGA |Hej! Tänkte fråga vad räntan blir enligt paragraf 6, på ett skadestånd mellan augusti 2011- april 2012.. Hur mycket blir det i slutändan? /Helena
|Hejsan! Tack för din fråga. För ränta ska utgå enligt 6 § Räntelagen ska skadeståndet ha uppstått och vara förfallen till betalning. I sådana fall utgår s.k dröjsmålsränta tills betalning har skett. Dröjsmålsräntan utgår årligen med gällande referensränta plus åtta procentenheter(https://lagen.nu/1975:635). Referensräntan var enligt Riksbanken 2 % under förra halvåret och likaså detta halvår. Således är den totala räntan 10 % (8+2). Den beräknas årsvis genom att beräkna 10 % av skadeståndsbeloppet. Därefter kan t.ex månadsräntan beräknas genom att dela räntebeloppet(10 % av skadeståndsbeloppet) med 12 mån.

Beräkning av ränta enligt 6 § Räntelagen

2011-03-27 i Ränta
FRÅGA |Hej, jag har ett domstolsbeslut som lyder så här: Förpliktande för ----- att solidariskt betala skadestånd till ----- med 1800 kr avseende erlagd köpeskilling jämte ränta enligt 4 och 6 § § räntelagen från den 26 juni 2009 till dess betalning sker. Hur räknar jag ut räntan på beloppet 1800:- enligt paragraf 4 och 6? Tacksam för svar
Jimmy Mikaelsson |Hej! 4 § Räntelagen (RänteL) (https://lagen.nu/1975:635), anger från vilken tidpunkt ränta ska börja utgå i olika fall. Av domen framgår dock att ränta ska utgå från den 26 juni 2009. 6 § RänteL anger hur räntan ska räknas. Den räknas den med en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan med ett tillägg på åtta procentenheter och ränta utgår inte på ränta vid legal dröjsmålsränta. Det totala räntebeloppet, enligt 6 § Räntelagen, för en fordran på 1 800 kr, räknat för perioden 2009-06-26 – 2011-03-27 är: 273 kr. Nedan redovisar jag två olika metoder för att beräkna ränta, om du är intresserad att veta hur du går tillväga för att göra det själv. Ett enkelt sätt att beräkna ränta enligt 6 § Räntelagen, är att använda sig av en tjänst Kronofogdemyndigheten erbjuder på sin hemsida. (http://www.kronofogden.se/etjanster/ranteberakning.4.3d21d85f10922490e108000971.html ). Där fyller du i beloppet din fordran är på, anger ränta ( Ska ränta beräknas enligt 6 § Räntelagen anger du 8 procentenheter), samt fyller i tidsperioden tjänsten ska räkna ränta för. Därefter kryssar du i ”vanlig ränta” samt ”Hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar”. Klickar du sedan på ”Beräkna” kommer tjänsten att räkna ut räntebeloppet för perioden, med en räntefot som motsvarar den för varje tid gällande referensräntan med ett tillägg av åtta procentenheter. D.v.s. den legala dröjsmålsräntan enligt 6 § RänteL. Resultatet blir då: 273,33 kr. För att räkna räntan manuellt använder du dig av formeln: ((Referensränta + 8 procentenheter) * Fordran) / (Hur stor del av ett år tidsperioden utgör) = Räntebelopp Referensräntan fastställs för varje halvår. Ska du räkna ut räntan manuellt, måste varje tidsperiod med en viss referensränta därför beräknas för sig. Vilken referensränta som har gällt för olika tidsperioder finns att se på http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409. Vid legal dröjsmålsränta, räknas inte ränta på ränta. Därför räknar du alltid ränta på det beloppet fordran från början var på (i ditt fall 1 800). När du har räknat ut räntebeloppen för varje tidsperiod, summerar du sedan ihop dessa räntebelopp för att få fram det totala räntebeloppet. 2009-06-26 – 2009-06-30 (Referensränta: 2,0%) Uträkning: (10%x1 800)/73 = 2,5 kr 2009-07-01 – 2009-12-31 (Referensränta: 0,5%) Uträkning: (8,5%x1 800)/2 = 76,5 kr 2010-01-01 – 2010-06-30 (Referensränta: 0,5%) Uträkning: (8,5%x1 800)/2 = 76,5 kr 2010-07-01 – 2010-12-31 (Referensränta: 0,5%) Uträkning: (8,5%x1 800)/2 = 76,5 kr 2011-01-01 – 2011-03-31 (Referensränta: 1,5%) Uträkning: (9,5%x1 800)/4 = 42,75 kr För enkelhetens skull valde jag att räkna ränta fram till 2011-03-31. Detta gjorde jag för att få den sista tidsperioden att bli 3 hela månader. (3 månader är en fjärdedel av ett år. På så sätt blev nämnaren i slutet av uträkningen 4) 2,5 + 76,5 + 76,5 + 76,5 + 42,75 = 274,75 Total ränta för perioden 2009-06-26 – 2011-03-31 blir alltså: 275 kr. Med vänliga hälsningar

När ränta på skadestånd börjar löpa

2012-05-30 i Ränta
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga angående ränta på ett skadeståndsbelopp som blev utdömd i Tingsrätten. Domen blev överklagad till Hovrätten, där man endast skärpte fängelsestraffet medans kravet på skadeståndet kvarstod. Från när beräknas räntan? Är det från första dommen eller först när dommen har trätt i laga kraft?
Johan Wahlbom |Hej och tack för din fråga! Eftersom du, i din fråga, nämner både fängelsestraff och skadestånd antar jag att skadeståndet har uppkommit som en följd av ett brott. Om brottet var uppsåtligt (exempelvis misshandel) börjar räntan, enligt räntelagen (https://lagen.nu/1975:635) 4 § 5 stycket, löpa från och med den dag då skadan uppkom. Således är inte datum för domen avgörande, oavsett instans. Annars är det ganska vanligt att det i stämningsansökan framgår från vilket datum räntan ska löpa. Inte heller i denna situation är datumet för domen avgörande. Bästa hälsningar Johan Wahlbom

Ränteberäkning

2012-04-12 i Ränta
FRÅGA |hej! jag ska skicka en ansökan/ verkställighet till kronofogden på ett skadestånd som jag ej fått, skadeståndet är 10370 kr. Där står att jag ska skriva i räntan på skadeståndet enl paragraf 6 i räntelagen. jag undrar hur mycket blir räntan räknat från 13 mars 2010. det är nu 11 april 2012.
Johan Wahlbom |Hej och tack för din fråga! Räntelagen (https://lagen.nu/1975:635) kan framstå som något kryptisk så jag ska här förklara hur beräkningen går till. 6 § är det lagrum som brukar användas vid ränta på skadestånd. Enligt denna paragraf utgörs räntan av gällande referensränta, i enlighet med lagens 9 §, plus ett tillägg på åtta procentenheter. Enligt 9 § avses med referensräntan Riksbankens så kallade repo-ränta. Denna ränta hittar du på Riksbankens hemsida (http://www.riksbank.se/) och den uppgår idag till 1,5 %. Således blir räntan enligt räntelagen 6 §: 1,5 + 8 = 9,5 %. På Kronofogdens hemsida finns det en mycket bra tjänst där man gratis kan räkna ut räntebeloppet på en fordran (http://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html). Om man i denna tabell anger 10 370 kr som belopp, 9,5 % i vanlig ränta samt de två datum du anger i din fråga blir räntebeloppet 2049,66 kr. Bästa hälsningar //Johan Wahlbom

Beräkning av ränta enligt 6 § Räntelag (1975:635).

2012-03-07 i Ränta
FRÅGA |Hej! Hur räknar man? Efter domslutet är en person skyldig mig att betala 13299kr och skyldig min man 8527kr och ränta enlig § 6 räntelagen (1975:635) från den 6 feb 2011. och om man ska räkna fram till 27april 2012 Snälla kan ni räkna upp och förklara på lätt sätt? Tack för hjälpen mvh anette
Henrik Vinge |Hej! I 6 § Räntelag (1975:635) (https://lagen.nu/1975:635) anges att räntan ska beräknas till den vid varje tillfälle gällande referensräntan med ett tillägg om åtta procentenheter. Referensräntan fastslås halvårsvis och publiceras här: http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Referensranta-och-tidigare-diskonto-tabell/ Formeln blir alltså: (13299 x (referensräntan + 8))^tiden. Eftersom referensräntan förändras kan det bli en ganska komplicerad beräkning. På den här sidan finns ett bra formulär som hjälper http://www.kronofogden.se/servicetjanster/raknaranta.4.3d21d85f10922490e108000971.h Efter att ha använt formuläret ovan får jag svaret att skulden till dig kommer att landa på 14905 kronor och den till din man på 9557 kronor. Totalt 24467 kronor (Jag fyllde i summorna och tidsrymden som du angivigt i frågan. Sen skrev jag ”8” i räntefältet eftersom den lägger till referensräntan själv. Sist klickade jag i ”Vanlig ränta” och ”Hänsyn ska tas till diskonto/ränteförändringar”). Hoppas det klarnade! Vänliga hälsningar,

Ränta på skadestånd

2011-03-26 i Ränta
FRÅGA |Jag skulle vilja ha hjälp att räkna ut hur mycket jag ska betala i skadestånd inkl ränta, det är två belopp, ett på 5000 och ett på 8000. Mvh
Mathias Gunnervald |Hej, För att kunna räkna ut den aktuella räntan på ett skadestånd måste man, utöver de uppgifter du hittills givit, veta mellan vilken tidsperiod som räntan skall beräknas och vilken räntesats alternativt lagregel som räntan skall beräknas enligt. Du är varmt välkommen att komplettera din fråga med dessa uppgifter genom en ny fråga. Vänligen,