Ersättning vid trafikolyckor

2020-08-04 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Jag var i en bilkrock, där den andra föraren har av mitt försäkringsbolag bedömts vara felaktig då denne skar min körriktning och borde ha lämnat företräde. Bilen är på lagning jag slog i huvudet vid krocken och har diagnoserats ha hjärnskakning. Har jag rätt att kräva skadestånd av den andre föraren?En kopplad fråga som jag inte vet om ni kan svara på dock, jag hade planerat att flytta ut vid helgen efter krocken. Bilen är trasig och försäkringen har erbjudit ordna en hyrbil. Jag är dock inte i skick att köra bil, och inte heller bekväm att göra det pga krocken och behöver därför anlita en flyttfirma för att göra flytten. Kan jag kräva ersättning av föraren eller dennes försäkringsbolag för denna bekostnad som kommit pga krocken?Tack!
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Trafikskadelagen (TSL) blir aktuellt när det gäller skador i trafiken som orsakats av ett annat motordrivet fordon. Ersättningen ska utgå från trafikförsäkring (TSL 1 §). Ersättning för skador på bilenSkador på bilen räknas som sakskada. För sakskador som uppkommer i följd av trafik utgår trafikskadeersättning om -skadan har uppkommit i följd av trafik med ett annat motordrivet fordon, och -skadan har orsakats genom vållande i samband med förandet av det andra fordonet eller genom bristfällighet på det fordonet (TSL 10 § andra stycket).Utifrån din fråga så är det ostridigt att skadan uppkommit i trafik och med en annan bil. Dessutom har den andra bilföraren varit vållande till olyckan genom att han skar din körriktning när han borde ha lämnat företräde. Jag tycker alltså att omständigheterna tyder på att du uppfyller rekvisiten och du har därför rätt till ersättning. Ersättningen utgår från den skadevållandes trafikförsäkring.Ersättning för personskadaOm bilföraren eller passagerare skadas i motordrivet fordon som är i trafik utgår trafikskadeförsäkring från trafikförsäkring för fordonet (TSL 10 § första stycket). Som framgår av din fråga så har du drabbats av s.k. personskada i form av hjärnskakning. Du får då ersättning ur ditt fordons trafikförsäkring.Skadeståndets omfattningTrafikskadelagen tillämpar skadeståndslagens (SKL) bestämmelser om skadeståndets bestämmande (TSL 9 §). Det innebär att ersättning för personskada omfattar sjukvårdskostnader, inkomstförlust, fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (t.ex. stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan (SKL 5 kap. 1 § första stycket). Som sagt ovan utgår ersättning för personskador från trafikförsäkringen för din bil (TSL 10 § första stycket).Vad gäller sakskada ska ersättningen utgå från den skadevållandes trafikförsäkring (TSL 10 § andra stycket). Den ska omfatta ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan samt inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet (SKL 5 kap. 7 §). Vad gäller din flytt Du kan få ersättning av den andra bilens trafikförsäkring för att kunna hyra ett annat fordon eftersom din bil inte kan användas som du hade planerat. Detta faller under "annan kostnad till följd av skadan" (SKL 5 Kap. 7 §). Men om jag har förstått det rätt, så vill du få ersättning för att kunna anlita en flyttfirma eftersom du inte är i skick att köra bil. Det räknas alltså som ideell skada - alltså en typ av personskada som inte kan mätas i pengar. Det är nog tveksamt om det faller under den skadevållandes trafikförsäkrings skyldighet. Jag rekommenderar därför att du pratar med din försäkring och försöka få dem att anlita en flyttfirma åt dig istället för en hyrbil. Kom ihåg att du som skadelidande har en skyldighet att begränsa skadan för att du ska kunna få ersättning.SammanfattningsvisDu som skadelidande har rätt att få ersättning både vid personskada och sakskada. Ersättning för personskada utgår från din trafikförsäkring medan ersättning för sakskada utgår från den skadevållandes trafikförsäkring. Vad gäller din oförmåga att köra bil för att flytta tycker jag att du borde ta upp det med ditt försäkringsbolag så att ni kan komma på en bättre och tryggare lösning. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Begära skadestånd av bilförare som kört på hund som följaktligen dog

2020-06-09 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej Vi bor på landsbygden, inför hastighetsgränsen 50. En väldigt snabb bil, som väckte min hunds uppmärksamhet, vilket fick henne att fly undan mot skogen, men bilen var snabbare än den och chockade henne bakifrån. Bromsmärken i asfalten var mer än 10 meter, vilket indikerar hastigheten. Tyvärr slutar hennes liv! vad ska jag göra?
Mina Jenabpour |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din hund har avlidit till följd av att en bilförare kört på henne i väldigt hög hastighet utanför ert hem. Du undrar nu om bilföraren kan hållas ansvarig för din hunds död och hur du ska gå vidare med detta. Du har lidit en sakskadaDin hund betraktas som en "sak" i lagens mening, vilket innebär att du enligt lagen har orsakats en sakskada genom att din hund dog. Du har möjlighet att begära skadestånd av bilföraren om du anser att det är hen som har orsakat skadan. Förutsättningar för att du ska få ersättningFör det första så måste det kunna visas att det finns ett adekvat samband mellan bilförarens agerande och din hunds död. Utifrån de uppgifter du lämnat så upplever jag detta som ostridigt.En annan viktig förutsättning för att du ska få skadestånd av bilföraren är att det kan bevisas att hen har orsakat din hunds död antingen genom uppsåt eller genom vårdslöshet (2 kap. 1 § skadeståndslagen). CulpabedömningJag bedömer att det är uteslutet att bilföraren skulle ha haft för avsikt att din hund skulle dö, därför går jag direkt på att göra en så kallad culpabedömning för att avgöra om bilföraren agerat vårdslöst. Trafikreglerna Den mest självklara typen av vårdslöshet är överträdelser av normer, exempelvis trafikregler. Om bilföraren har kört i en högre hastighet än vad som tillåts på vägen så kommer hen mest troligt att anses ha agerat vårdslöst - och du har således en bra chans att få skadestånd.Vad kan du göra nu?Jag rekommenderar dig nu att skicka in en stämningsansökan om skadestånd. Du måste vända dig till rätt domstol och ansökan ska innehålla specifika uppgifter (42 kap. 2 § rättegångsbalken). Om du behöver hjälp med detta är du välkommen att boka en tid med någon av våra jurister här på Lawline! Önskar dig lycka till i din process!Med vänlig hälsning,

Ansvarsutkrävande för skadad lack på bilparkering

2020-05-16 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hyr en parkeringsplats på en större parkering. Parkeringsplatserna är ganska trånga och bilen brevid har vid flertal tillfällen slängt upp bildörren på min bil så att lacken skadats på ett flertal ställen. Men då denna inte ger sig tillkänna åker jag själv på kostnaderna för självrisken. Har fått tid för lagning men risken att nya skador uppkommer är ju extremt stor. Finns det något jag kan göra? Kan man ställa krav till uthyraren om bredare platser? Kan jag på något sätt påvisa att det faktiskt är personen brevid som är ansvarig och ställa den till rätta?
Isak Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Du ställer tre frågor som jag kommer besvara från tre håll 1. Vad är det för typ av fel din parkeringsgranne gjort sig skyldig till. 2. Hur kan du göra för att veta vem du ska ställa till svars. 3. Hur kan du utkräva ansvar.1. Vad är det för typ av fel din parkeringsgranne gjort sig skyldig till?Av situationen du beskriver får jag intrycket att din parkeringsgranne gör sig skyldig till två överträdelser som kan ligga till grund för straffansvar. För det första att ett fordons dörrar inte får öppnas på sådant sätt att onödig olägenhet uppstår (3 kap. 50 § trafikförordningen) och för det andra upplysningsplikten för den som haft del i en trafikolycka (5 § lag om straff för vissa trafikbrott), dvs. det som brukar kallas för smitning när någon efter att en skada skett i trafiken inte ger sig till känna eller stannar och tar kontakt med den skadelidande. Den förstnämnda kan leda till böter och den senare nämnda kan även leda till indraget körkort. Det är alltså fråga om ett agerande som kan leda till mycket kännbara straff.2. Hur kan du göra för att veta vem du ska ställa till svars?För att veta vem du ska ställa till svars bedömer jag att det är två saker du behöver göra. För det första bör du ta kontakt med uthyraren av parkeringsplatsen för att dels få veta om de har några föreskrifter eller regler kring ansvaret för skador på parkeringsplatsen, och dels för att höra om de kan ge hjälpa dig att kontakta din parkeringsgranne för att utkräva ansvar av denne. Det andra kan du själv med hjälp av bilregistret (t.ex transportstyrelsen eller biluppgifter.se) försöka ta reda på vem som äger den andra bilen.3. Hur kan du utkräva ansvar?Det första du bör göra när du väl fått reda på vem som orsakar skadorna, är att kontakta denne och berätta att du vill att personen tar ansvar för de skador den orsakat. För att sätta press här får du nog helt enkelt påtala hur säker du är på att det är denne som ansvarig och du kan nämna att du talat med parkeringsuthyraren. I andra hand kanske uthyraren har någon form av regler som gör att du kan ställa krav på din parkeringsgranne. I sista hand får du helt enkelt försöka skaffa dig någon form av bevisning och stämma din granne i tingsrätten. Har du möjlighet att skaffa bevisning kommer det så klart göra det lättare att utkräva ansvar även i tidigare led. Hoppas det var svar på din fråga. med vänlig hälsning

När har man rätt till ersättning för sakskada?

2020-04-25 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Jag lånade ut bilen till pojkvännen. Han krockade med bilen och orsakade skador på 10-20.000:- Jag har halvförsäkring på bilen och får då stå för lagning av skadorna själv. Nu vill han inte betala för skadorna och jag undrar vad jag har för rätt att kräva pengar av honom för skadorna?
Axel Helgesson |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din frågaRegler kring skadestånd regleras i skadeståndslagen (SKL)Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SKL). Det krävs då alltså att din pojkvän hade uppsåt med skadan, att han "menade" att köra den i diket. Du har även rätt till ersättning om han krockade bilen på grund av vårdslöshet. Att han var vårdslös innebär exempelvis att han kollade på mobilen när han körde eller att han körde för fort, helt enkelt att han var oaktsam när han körde fordonet.Inträffade skadan istället på grund av att han till exempel försökte undvika ett stort djur som hoppade framför bilen tyder det på att han inte var vårdslös. Under sådana omständigheter har du inte rätt till ersättning.Alltså: Om din pojkvän kraschade bilen på grund av att han hade uppsåt eller var vårdslös så har du rätt till ersättning från honom. Handlar det om en olycka, som inte berodde på din pojkväns oaktsamhet, har du som utgångspunkt inte rätt till ersättning.Hoppas detta gav svar på din fråga. Har du några följdfrågor är du välkommen att återkomma med dem.Med vänlig hälsning

Vilka möjligheter finns det för ersättning vid trafikolycka med två bilar involverade och vilken betydelse har vems fel det var?

2020-07-13 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej, mensens jag backar i en parkeringsplats och har nästan lite mer än halva bilen ute och en annan bil för 40km/h och skadar min bil, Vems fel är det då? Föraren trodde att jag skulle parkera in bilen, men jag skulle köra ut.
Pontus Fridén |Hej Musse Faraj!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga på följande sätt. Du var med om en trafikolycka som inträffade medan du backade ut med din bil från en parkeringsplats på ett parkeringsområde. Olyckan förorsakades av att en annan bil körde in i din och mot bakgrund av att du vill veta om någon gjorde fel; vem som eventuellt får stå kostnaden för skadan.RegleringTrafikförordningenDet finns en stor mängd olika trafikregler att förhålla sig till, se närmare om detta i trafikförordningen. I ditt fall gäller bland annat att förare får backa endast om det kan ske utan fara eller hinder för andra vägtrafikanter 3 kap. 46 § första stycket trafikförordningen. Den som backar måste alltså iaktta försiktighet. Skulle du uppmärksamma någon omständighet som utgör fara eller hinder ska backningen avbrytas. Härutöver gäller en generell omsorgsplikt i trafiken 2 kap. 1 § första stycken. Både du och den andre ifrågavarande trafikanten är alltså skyldiga att visa hänsyn till andra trafikanter och följa gällande trafikanvisningar. Trafikskadelagen (TSL)TSL tillämpas när skada uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon (bil) 1 § TSL. Din skada ersätts såvida föraren orsakat skadan genom vållande i samband med förandet av det andra fordonet eller genom bristfällighet på det fordonet se 10 § andra stycket TSL. Ersättning utgår då från trafikförsäkringen på det andra fordonet. Förutsatt att du och den andre föraren har samtalat och utbytt telefonnummer samt kontaktuppgifter till respektive försäkringsbolag kan du i första hand kontakta hans eller hennes försäkringsbolag. Lagen gäller såvida du inte har utvidgat försäkringskydd som täcker skadan på din bil.Vems fel var det?Frågan saknar givet svar utifrån den information som framlagts. Bedömningen är svår att göra utan närmare kunskap om samtliga omständigheter. Noteras kan dock att föraren som körde på dig och som enligt dina uppgifter var i villfarelse om att du var på väg in i parkeringsplatsen talar för vårdslöst agerande (se betydelsen av vållande i stycket ovan). I synnerhet om föraren framförde bilen i hög fart, jämför med ovannämnda omsorgsplikt (visa omsorg och varsamhet med hänsyn till omständigheterna). Omständigheterna i detta fall där platsen är en parkering bör skärpa aktsamhetskravet. Några säkra slutsatser i skuldfrågan; vem som gjorde vad och om någon vållade skadan, vilket får betydelse för om du får ut ersättning enligt TSL, kan emellertid inte drasVad du kan göra nuDu bör kontakta din egen och den andre förarens försäkringsbolag för att se om det finns möjligheter till ersättning för den skada du lidit genom olyckan. Högst sannolikt kommer försäkringsbolagen inhämta era respektive versioner av olyckan, utreda och därefter fatta beslut i frågan. Återstår frågetecken kan du med fördel kontakta Lawline för att få mer juridisk hjälp.Hoppas att du fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Person utan körkort krockar med en lånad moped - vem blir ersättningsskyldig?

2020-05-27 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Om man lånar ut en moped till en person utan körkort och den personen krockar mopeden och totalförstör den. Är den personen då skyldig att betala ersättning eller hur funkar det med skadestånd i detta fallet?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämpliga lagar:Bestämmelser om detta finner vi i trafikbrottslagen (TBL), trafikskadelagen (TSL) samt skadeståndslagen (SkL).Utlåning av moped till person utan körkort:Det är straffbart att låna ut en moped till en person som saknar körkort. En person som tillåter en annan att framföra fordon med uppsåtlig eller oaktsam vetskap om att denne saknar körkort straffas med böter, TBL 3 § st 3. Den som tillåter annan att köra olovligt brukar dömas till 30 dagsböter enligt praxis.Förstörd moped:Regler om ersättning för skador som uppstår till följd av trafik finns i TSL. Enligt TSL 8 § st 1 utgår trafikskadeersättning både för person- och sakskador som uppstår i trafik med ett motordrivet fordon. Då ansvaret för fordon strikt är ägarens, så är det denne och inte föraren som blir ersättningsskyldig. Däremot så går det att rikta skadeståndsanspråk mot föraren genom SkL.Anspråk mot föraren:Om föraren krockar med mopeden kan du väcka skadeståndsanspråk mot denne. En person som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar en sakskada är skyldig att ersätta skadan, SkL 2 kap. 1 §. Rätten till ersättning omfattar i ett sådant fall reparationskostnader samt eventuell ersättning för den självrisk ni måste betala till ert försäkringsbolag. Olika försäkringsbolag har olika policyer, och utlåning av fordon till förare utan körkort kan innebära en extra självrisk eller nedsättning av försäkringsersättningen.Sammanfattning:Då det är ditt fordon så blir det du som är ansvarig för skador på detta. Du kan i sin tur rikta skadeståndsanspråk mot föraren som får ersätta det du betalade. I ditt fall är detta dock frågan om tillåtande av olovlig körning, vilket kan leda till att du döms för detta om du anmäler personen som lånade ut mopeden till. Du får göra en avvägning vilken konsekvens som blir lämpligast för dig.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Täcker trafikförsäkringen personskador om jag lånar ut min moped?

2020-05-14 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! Om jag lånar ut min moped till dotterns kompis, täcker försäkringen för personskador på dotterns kompis då? Eller är det kompisens olycksfallsförsäkring som täcker det?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Alla motordrivna fordon som används i trafik i Sverige ska ha en trafikförsäkring (2 § 1 stycket TskL). Jag utgår därför från att du har en trafikförsäkring på din moped. Om du lånar ut din moped till din dotters kompis och hon skulle råka ut för en personskada i följd av trafik täcks hennes skador av trafikförsäkringen (8 § och 10 § TSkL). Trafikförsäkringen ersätter kostnader för sjukvårdskostnad, inkomstförlust samt sveda och värk (9 § TSkL och 5 kap. 1 § SkL). Ersättning från trafikförsäkringen gällande personskador kan dock sättas ned/utebli om din kompis dotter uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet medverkar till skadan, eller om hon skulle göra sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri och därmed genom vårdslöshet medverkat till skadan (12 § TskL).Hoppas att du fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,

Kan man få ersättning för stulen bil?

2020-03-31 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Har en bil som är avställd och inte används, ingen försäkring. Den blev stulen och kraschad. Är det bara att finna sig i att man har en obrukbar bil eller finns det något annat som täcker kostnaderna?
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Avställda motorfordon behöver inte vara försäkrade (2 § tredje stycket trafikskadelagen). Har du möjligen någon annan försäkring som kan täcka din skada, en hemförsäkring kanske? Det kan vara värt att kontakta det försäkringsbolaget i sådana fall och höra dig för. Har du ingen möjlighet att få ersättning från ett försäkringsbolag blir det andra alternativet att få ersättning från den som stal och förstörde din bil. Då gäller det att du gjort en polisanmälan, att de hittar gärningsmannen och att det sedan leder till åtal i domstol. Du kan då yrka på skadestånd för den sakskada du lidit. Om gärningsmannen blir fälld kan du få en summa som täcker skadan. Med vänliga hälsningar,