Måste jag betala något om jag råkat köra på en bil som parkerat olagligt?

2021-10-20 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Jag råkade köra på en bil som parkerat olagligt mitt framför en utfart inne i stan. Måste jag betala någon ersättning?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Eftersom din fråga berör skada i följd av trafik med motordrivet fordron så är tillämplig lag trafikskadelagen (TSL). Av din fråga framgår inte vilka skador som uppkommit och huruvida skador skett på både din och den andra partens bil. I mitt svar utgår jag ifrån att det har blivit skador på den andra partens bil. Trafikskadeersättning Huvudregeln enligt 8 § TSL är att de skador som orsakas i följd av trafik med bil eller annat motordrivet fordron ska ersättas med trafikskadeersättning genom trafikförsäkringen. Trafikförsäkring fungerar alltså som ett skydd för den som drabbats av skada i trafiken. I ditt fall innebära detta att skador som den andra bilen fått kan ersättas genom trafikförsäkringen på ditt fordon, men inte skador på din egen bil.Enbart ett fordon i trafikOm omständigheterna däremot är sådana att enbart ett av fordonen är i trafik så gäller strikt ansvar för det fordronet som är i trafik. Strikt ansvar innebär att någon bedömning av ditt agerande inte behöver göras och ersättning ska utgå från ditt fordons trafikförsäkring, 11 § TSL.Det finns desvärre ingen praxis som vägleder oss i frågan om huruvida ett felparkerat fordron anses vara i trafik eller ej. Således är bedömningen ingen som kan göras på rak arm. Om jag däremot skall göra en bedömning så tror jag att bilen som du råkade köra på kommer räknas som parkerad och ej i trafik.Vad innebär detta för dig?Sannolikt kommer du, utifrån ovanstående resonemang, bli skyldig att ersätta skadan som uppståt på den andra bilen på grund av det strikta ansvaret i 11 § TSL. Om du väljer att anmäla skadan till ditt försäkringsbolag så kan trafiskadeersättning utgå, dock med förebåll för den självrisk du eventuellt kan stå för.Jag hoppas att du fått svar på din frågaMed vänliga hälsningar

Vad är en trafikolycka?

2021-08-11 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Finns det en laglig definition av vad en trafikolycka är, och kan det spela någon roll i försäkringsärenden? Jag åkte i ett hål i asfalten med min cykel i relativt hög fart på en landsväg. Jag tappade balansen och fick väja in i vägrenen men föll inte. Senare upptäcker jag att mitt hjul är sönder. Jag gjorde en skadeanmälan till mitt försäkringsbolag för jag tänkte att det borde klassas som en trafikolycka. De håller inte med. Vem har rätt? Jag vill tillägga att det inte finns någon definition av trafikolycka i villkoren.
Adam Fyman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förutsätter att det är trafikförsäkring du talar om i din fråga. Trafikförsäkring ersätts genom trafikskadelagen (TskL). Denna lag gäller ersättning från trafikförsäkring för skada i följd av trafik med motordrivet fordon (1 § första stycket TskL). Det är detta lagrum som definierar vad en trafikolycka är, nämligen att det ska vara i följd av trafik med motordrivet fordon. En cykel, oavsett om den är eldriven eller ej, är inte ett motordrivet fordon (2 § lag om vägdefinitioner). Mot bakgrund av ovan är min bedömning att ditt försäkringsbolag har rätt i det att ifrågavarande händelse inte är en trafikolycka. Hoppas du fick svar på din fråga!

Skadestånd för påkörd hund?

2021-07-31 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! Vår hund blev påkörd o dödad av en brandbil vid brevlådan 1 meter från tomtgräns. Har vi rätt till skadestånd? Hunden var lös på tomten o smet ut genom busken/häcken irriterad på höga sirener.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att hänvisa till skadeståndslagen som innehåller regler om skadestånd utanför kontraktsförhållanden. Det är viktigt att veta att djur är att betraktas som egendom enligt svensk rätt vilket innebär att du lidit en sakskada. Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen är den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat en sakskada skyldig att ersätta skadan. Detta innebär att föraren av bilen är skyldig att ersätta skadan du har lidit endast om personen orsakat skadan med flit eller av vårdslöshet. Dock finns det undantag från denna regel. Vissa personen har ett så kallat strikt ansvar som innebär att personen ansvarar för skador oavsett om skadan uppkommit genom dennes eget vårdslösa handlande eller någon annans. Ett sådant ansvar har hundägare enligt lagen om tillsyn över hundar och katter, men dock även förare för motordrivna fordon. Enligt 11 § trafikskadelagen utgår trafikskadeersättning från den försäkrade till den person som lidit sakskada för sakskada som uppkommit i trafik. Detta innebär att oavsett om föraren var vårdslös eller inte så har du rätt till skadestånd i form av trafikskadeersättning. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny. Med vänliga hälsningar,

Vem bär ansvaret för en påkörd hund, då hunden sprang lös på en gård men då bilföraren var medveten om det?

2021-07-04 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Bil som kör igenom en gård för att komma till ett hus bortanför gården. Bilföraren visste att det finns både djur och små barn på gården. När bilen ska köra tillbaka så kör den på hunden så att den avlider.Vad gäller då?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!BilförareNär en bilförare orsakar sakskada blir ett skadestånd aktuellt. I detta sammanhang kallas det trafikskadeersättning. Anledningen till att jag klassificerar den påkörda hunden som sakskada är att i juridisk mening räknas en hund som en sak.Bilföraren har ett strikt ansvar för sakskador enligt 11 § trafikskadelagen. Det innebär att bilföraren ansvarar för olyckan oavsett om det föreligger vårdslöshet eller inte. Om en hund exempelvis springer lös på ett övergångsställe, blir bilföraren ansvarig för olyckan.HundägareÄven hundägare omfattas av ett strikt ansvar enligt 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter. Hundägare ska även följa de regler om kopplingstvång som gäller på speciella platser, eller under vissa tider av året, se 16 § lagen om tillsyn över hundar och katter. Dessa regler kan variera från kommun till kommun.Din situationAv ditt brev framgår det inte var eller när olyckan inträffade. Jag tolkar det som den gård där olyckan inträffade utgör en delvis inhägnad plats, med genomfart för behörig trafik. I det här fallet var bilförare medveten om att det både fanns barn och djur på området, vilket kräver låg fart och stor uppmärksamhet för att inte agera vårdslöst. Du kan därmed förvänta dig ersättning för det att hunden avled av skadan enligt 11 § trafikskadelagen.Ersättningen kan dock gå att jämka, se 12 § trafikskadelagen, det vill säga sätta ner ersättningen i det fall du inte har haft den uppsikt över hunden som krävs av situationen, exempelvis det kan finnas vilda djur i närheten, eller att vägen är trafikerad av andra bilar än de som ska till huset bortanför gården.Hundägaren kan i sådant fall hållas som medvållande till skadan. Ersättningen betalas då lika av båda parterna.SammanfattningEn bilförare som skadar en hund i trafiken, ska ersätta skadan i form av trafikskadeersättning. Dock kan hundägaren anses som medvållande till skadan, beroende på hur området ser ut och vilken tid på året skadan skedde. Vi på Lawline hjälper dig gärna med exakt bedömning om vi får veta mer detaljer om omständigheterna.Vänligen,

Hur omprövar man ett beslut av sitt försäkringsbolag?

2021-08-30 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej!Bil länsförsäkring vägrar betala ersättning. Min bil var repad på parkeringen på min arbetsplats i natt.Det gjordes anmälan till polisen och skadegörelse var registrerad.Sen vände jag mig till Bil Länsförsäkring. Av dem fick jag svaret att de bedömer det som vagnskada. Vagn är oskadat, det lacket som blev repad. De förklarad att de tror inte att skadan var gjord medveten! Vad man kan göra för att ha det rätt?Länge jag vill inte bli deras kund, hur kan jag säga upp mig tidigare än kontrar ska avslutas?
Maja Elken |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det du kan göra för att försöka hävda din rätt är att be försäkringsbolaget att ompröva ditt ärende och om det inte hjälper kan du göra en anmälan till allmänna reklamationsnämnden. För att säga upp din försäkring bör du vända dig till ditt försäkringsbolag. Vänliga hälsningar,

Vem bär ansvaret för en bilkrock?

2021-08-03 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Om jag som biltraffikant blivit påkörd bakifrån, vem är då vållande till skada? Ska tilläggas att jag som traffikant först var påväg att svänga av men insåg att det var fel avfart så jag ändrade beslutet halvvägs.
Maia Sadek |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I de flesta fallen är det föraren som kör på ett annat fordon bakifrån som har brutit mot reglerna i Trafikförordningen. Detta beror på att det finns regler om att avståndet till ett framförande fordon ska anpassas för att minimera risken för påkörning. Däremot har du som ska svänga ut även ett ansvar eftersom Trafikförordningen också stadgar att en förare får svänga i en vägkorsning endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för andra som färdas i samma riktning, och särskild uppmärksamhet skall riktas på den bakomvarande trafiken.Jag kan inte detaljerna i det enskilda fallet, men det viktiga är att inse att alla trafikanter har ett gemensamt ansvar för att förebygga trafikolyckor.

Trafikskadeersättning när busspassagerare skadats

2021-07-17 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej, Jag färdades på en Västtrafiks linjebuss och vi närmade oss busstation så flertal reste sig upp för att förbereda avstigning. Busschauffören bromsar då in så häftigt att jag inte klarar att hålla kvar greppet och flyger några meter i luften och landar med kraft på rygg och slår i huvud. På akuten konstaterars3 st frakturer i bröstkorgsryggen, turligt nog utan neurologiska symtom/förlamning. Nackbesvär uppkommer dagen efter av slaget i huvudet. Nu sjukskriven 1 månad till en början, ca 3 månader konvalescens. Begränsningar i rörelser och förflyttning. Busschauffören bromsade flertal tillfällen så att en väska flög, under färden, höll inte regler, chattade med passagerare, var försumlig. +65 tror jag. Jobbar 125 km från hemmet. Tåg/buss. Kan ej åka till arbetet nu, kan och får ej samt kan inte använda armar pga smärta. Lovat innan olyckan åka 250 km varje helg till min 86-åriga styvfar och systers hus under en månad för min syster är på semester, detta inställs och andra får rycka in. (grannar). Stor oro för mig med min styvfar. Jag är ensam, maken hos sin far i annat land. Oro för vad kan hända, svårighet att sköta mig själv. Samt dåligt handhavande av vården. Kan jag yrka skadestånd från bussbolagets försäkring utöver allt jag förlorar i inkomst närmsta månaderna? Om, hur mycket kan jag begära? .Än vet jag inte vilka begränsningar skadan ger men jag lär aldrig bli den samme igen med det slaget av frakturer.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan du få ersättning ur trafikförsäkringen?En trafikförsäkring måste finnas för bussen eftersom det är ett motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret och inte är avställt (2 § första stycket trafikskadelag). Det finns alltså ett krav på att bussen ska ha en trafikförsäkring. Eftersom du har fått personskador till följd av trafik här i landet med motordrivet fordon ska trafikskadeersättning utgå enligt trafikskadelagen (8 § första stycket trafikskadelagen). Om en passagerare skadas i en buss som är i trafik, utgår trafikskadeersättning från trafikförsäkringen för fordonet (10 § första stycket trafikskadelagen). Eftersom du var en passagerare i en buss som skadades när bussen bromsade har du rätt till trafikskadeersättning från trafikförsäkringen. Ersättningen utgår oberoende av visad vårdslöshet och den beräknas enligt skadeståndsrättsliga principer.Vad kan du få ersättning för?Utgångspunkten är att den skadelidande ska försättas i samma ekonomiska situation som om skadan inte hade inträffat enligt skadeståndsrättsliga principer. Trafikskadeersättning för personskada omfattar ersättning för sjukvårdskostnader. Det gäller även kostnader för anhöriga vid t.ex. sjukbesök. Dessutom har du som skadelidande rätt till ersättning för inkomstförluster på grund av personskadan. Vid bestämmande av ersättning för inkomstförlust avräknas eventuell förmån som den skadelidande med anledning av förlusten har rätt till i form av t.ex. sjukpenning (9 § trafikskadelagen och 5 kap. 3 § skadeståndslagen). Därutöver har du rätt till ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (s.k. sveda och värk). Här avses ersättning för lidande under akut sjuktid efter skadefallet, dvs. till dess att skadan läks eller ett varaktigt invaliditetstillstånd inträder. Ersättningen för sveda och värk bestäms i regel schablonmässigt med ledning av hjälptabeller som har utformats av Trafikskadenämnden. Enligt tabellerna bestäms ersättningen med utgångspunkt i ett grundbelopp per månad, vilket varierar med hänsyn till vårdformen, skadans art och vårdtidens längd (NJA 2006 s. 738). Du har också rätt till ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av bestående art (s.k. lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan (9 § trafikskadelagen och 5 kap. 1 § skadeståndslagen). Däremot är min bedömning att du inte kommer att kunna kräva ersättning för att du inte kan åka till din styvfar.Sammanfattningsvis har du rätt till ersättning för de fysiska och psykiska skador som uppkommit till följd av skadan samt ersättning för inkomstförlust och sjukvårdskostnader.Skadestånd?Du som har drabbats av en skada i följd av trafik med en buss får, trots att du kan få trafikskadeersättning, i stället kräva skadestånd enligt skadeståndslagen (18 § trafikskadelagen). Med andra ord kan du (om du vill) i stället för att få trafikskadeersättning kräva skadestånd enligt skadeståndslagen. Min rekommendation är dock att i första hand försöka erhålla ersättning ur trafikförsäkringen. Trafikskadeersättningen är lika omfattande som skadeståndslagens rätt till ersättning vid personskada. Det är nämligen samma bestämmelser som tillämpas när ersättningens omfattning ska bestämmas. Det ska därför bli samma utfall som om du skulle kräva skadestånd. Dessutom ska ersättningen utgå enligt försäkringen oberoende av visad vårdslöshet och den beräknas enligt skadeståndsrättsliga principer. Om du väljer att kräva skadestånd kommer trafikskadeersättningen som är avsett att täcka samma ersättningsanspråk att avräknas från det skadestånd som den skadelidande är berättigad till (jfr NJA 2006 s. 738).Ytterligare rådgivningOm något behöver förtydligas eller om du är intresserad av ytterligare hjälp med att t.ex. upprätta ett ekonomiskt krav, från en av våra duktiga jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås på mathias.nilsson@lawline.se.Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Med vänlig hälsning,

Skadeståndstalan vid dödad hund

2021-07-04 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! Vår hund blev påkörd o dödad av en brandbil vid brevlådan 1 meter från tomtgräns. Har vi rätt till skadestånd? Hunden var lös på tomten o smet ut genom busken/häcken irriterad på höga sirener.
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar det som att din hund blivit påkörd och avlidit till följd av skadorna varpå du nu undrar om föraren av bilen kan hållas ansvarig för det inträffade. Hundar att ses som lös egendom i rättslig meningInledningsvis är det viktigt att framföra att djur betraktas som en sak/ett objekt enligt svensk rätt. Detta innebär att du lidit en sakskada på grund av det som inträffat (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Det finns en möjlighet för dig att kräva skadestånd med tanke på att din hund dött, detta gäller dock om du anser att det är bilförarens fel att hundens död åsamkats. Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att ni ska kunna få skadestånd?Inom skadeståndsrätten finns det ett krav på adekvat kausalitet. Det måste föreligga ett adekvat orsakssamband mellan bilförarens agerande och hundens död. Utifrån din bakgrundsinformation tolkar jag det som att kravet är uppfyllt. Av lagrummet för sakskada (2 kap. 1 § SkL) så fordras det att bilföraren kört på eran hund uppsåtligen eller av oaktsamhet för att skadestånd ska kunna utdömas. Min uppfattning är att bilföraren inte agerat uppsåtligen, dvs. hen har inte haft för avsikt att döda eran hund. Nästkommande fråga blir då om vederbörande agerat vårdslöst och då ändå ska hållas ansvarig. Bedömning för vårdslöshet?För att avgöra om någon agerat vårdslöst så görs det enligt svensk rätt som regel en culpabedömning. Trafikreglerna i detta fall?Det framgår inte av eran bakgrundsinformation om föraren av brandbilen överskridit hastighetsgränsen eller om hen agerat under utryckning. Du nämner dock något om att höga sirener hörts, vilket kan tala för att föraren möjligtvis agerat under ett akut fall. Detta är något som kan påverka bedömningen huruvida föraren varit vårdslös eller inte med hänsyn till den aktuella situationen. Vad finns det för möjligheter för er nu i detta fall?Det finns en möjlighet att skicka in en stämningsansökan till domstol med yrkande om skadestånd. Ni måste då vända er till rätt domstol och ansökan ska innehålla specifika uppgifter (42 kap. 2 § rättegångsbalken). Vid fler funderingar är ni varmt välkomna att höra av er till Lawline!Vänliga hälsningar,