Kan man få ersättning för trafikskada efter 10 år?

2020-10-28 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |I en bilolika hade jag skadat bil. Är jag sent med färsäkring förfrågan.Ulikan hände för mär en 10 år.
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!LagrumJag antar att olyckan skedde för mer än 10 år sedan samt att du försöker få ersättning av din försäkring för en skada på din bil. Trafikskadelagen (1975:1410) är lagen som gäller för trafikolyckor. Trafikskadelagen uppdaterades den 1 januari 2015, beroende på om din skada inträffade före eller efter uppdateringen kommer bestämmelserna vara olika. Du skriver att olyckan inträffade för mer än 10 år sedan, alltså kommer den gamla Trafikskadelagen att användas. Kan man få ersättning för skador efter mer än 10 år?I den gamla lagen finns det en preskriptionstid på 3 år som börjar löpa när den skadelidande får kännedom om att fordringen kan göras gällande, med en maximum gränd på upp till 10 år. Detta skall ses som att skada på fordon har en preskriptionstid på 3 år innan man inte kan göra den gällande längre (28 § Trafikskadelagens äldre bestämmelser). Detta betyder att du tyvärr inte kan be om ersättning för skadan enligt Trafikskadelagen eftersom den skedde för mer än 10 år sedan. Hoppas detta besvarar din fråga!Med vänliga hälsningar,

Skadestånd på grund av olycka med läkemedel i kroppen

2020-09-27 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Vad säger lagen angående oxycodone 5mg mot kronisk värk eft 3 rygg op. Om jag orsakar eller är inblandad i olycka under färd med långtradare. Finns ex. Kille välter ett släp med oxycodone i kroppen försäk. Bolaget gjorde upp med åkeriet som brukligt men stämde chauffören på 1.9 millioner kr.i rep. Är detta lagligt. Kan chauff. Bli skyldig att betala?
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Straffrättsligt så finns svaren på din fråga att finna i lag om straff för vissa trafikbrott. Där finns regleringar om rattfylleri (4 §). Huvudregeln om drograttfylla är att detta brott begås om man kör efter att ha intagit narkotika i så stor mängd att det under eller efter färden finns narkotiskt ämne kvar i kroppen. Detta gäller dock inte om narkotikan intagits i enlighet med läkares eller annan behörig receptutfärdares ordination. För dessa gäller i stället en annan regel, den om s.k. klinisk rattfylla (4 § 3 st. samma lag). Enligt denna regel så döms man för rattfylleri om man kör och är så påverkad av läkemedlet att man inte kan framföra fordonet på ett betryggande sätt. Vi kommer alltså fram till att, ifall läkare ordinerat intag av oxycodone 5 mg för värk så innebär inte intaget av detta att man automatiskt begår brott om man sedan för ett fordon. Däremot är det brottsligt at ta medicinen och sedan köra om man på grund av läkemedlet inte kan antas föra fordonet på ett betryggande sätt. Av detta kommer vi alltså fram till att det kan vara olagligt att köra även med lagligt intag av läkemedel. Hur relaterar detta till skadestånd då? Jo huruvida ett förfarande är brottsligt kan relatera till huruvida det finns ett giltigt skadeståndskrav. Reglerna om utomobligatoriskt (alltså inte kontraktuellt) skadestånd finns i skadeståndslagen. För att man ska dömas till skadestånd, i regel, krävs att man uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada (2 kap 1 § SKL). Denna bedömning kan med fördel ta avstamp i brottsligheten av förfarandet. Det är alltså rimligt att göra bedömningen att ifall du inte kan dömas för rattfylla på grund av läkemedlet så är nog inte detta heller tillräckligt för skadestånd. Däremot viktas skadeståndsbedömningen oftast på huruvida du varit vårdslös eller inte. Skadeståndsansvarig står och faller alltså inte på substansen i kroppen, utan denna kan alltså endast vara en del i varför du varit vårdslös (om man argumenterar för att läkemedlet tillsammans med andra omständigheter utgör vårdslöshet). Eftersom jag inte hittar praxis som överensstämmer med denna situation så kan jag inte ge ett definitivt svar. Däremot kan jag med relativ säkerhet säga följande: Om du har receptbelagt läkemedel som inte hindrar dig från att köra på grund av påverkan på din förmåga så grundar inte detta i sig skadeståndsskyldighet om du är med i en trafikolycka. Hoppas detta besvarade din fråga!MVH,

Jämkning av trafikskadeersättning med anledning av sakskador

2020-08-20 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej.Min kompis hade kört bilen utan giltigt körkort och orsakat en olycka där ingen blev skadade bara bilarna. Han har trafikfösäkring men min fråga är att om försäkringbolaget kan avstå att betala motpartens skador för att han körde utan körkort?Tack
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid trafikolyckor tillämpas reglerna i trafikskadelagen (TSL). Som jag har förstått av din fråga så var det endast bilarna som blivit skadade – det är alltså en fråga om sakskador.TrafikskadelagenEnligt lagen utgår trafikskadeförsäkringen för motordrivet fordon om skadan har uppkommit i följd av trafik med ett annat motordrivet fordon och därvid orsakats genom vållande i samband med förandet av det andra fordonet eller genom bristfällighet på det fordonet. I sådant fall utgår ersättningen från trafikskadeförsäkringen för det andra fordonet (10 § andra stycket TSL). För att få ersättning ska skadan ha uppkommit i följd av trafik, med ett annat motordrivet fordon och orsakats av den andra föraren vårdslöshet. Ersättningen utgår då från den andra förarens trafikförsäkring.Trafikskadeersättning med anledning av sakskada kan dock jämkas om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan. Sådan medverkan till skada anses föreligga, om vållande i samband med förandet av det skadade fordonet har medverkat till skadan (12 § andra stycket TSL). Detta innebär att ersättningen kan jämkas om den skadelidande har varit medvållande till skadan. Kan försäkringsbolaget avstå från att betala motpartens skador för att din kompis körde utan körkort?Din kompis trafikförsäkring kan alltså avstå från att helt eller delvis betala ersättning av sakskador som motpartens har lidit. Detta eftersom din kompis har kört utan att ha körkort och kan alltså anses ha varit vårdslöst och medvållande till skadan.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ersättning vid trafikolyckor

2020-08-04 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Jag var i en bilkrock, där den andra föraren har av mitt försäkringsbolag bedömts vara felaktig då denne skar min körriktning och borde ha lämnat företräde. Bilen är på lagning jag slog i huvudet vid krocken och har diagnoserats ha hjärnskakning. Har jag rätt att kräva skadestånd av den andre föraren?En kopplad fråga som jag inte vet om ni kan svara på dock, jag hade planerat att flytta ut vid helgen efter krocken. Bilen är trasig och försäkringen har erbjudit ordna en hyrbil. Jag är dock inte i skick att köra bil, och inte heller bekväm att göra det pga krocken och behöver därför anlita en flyttfirma för att göra flytten. Kan jag kräva ersättning av föraren eller dennes försäkringsbolag för denna bekostnad som kommit pga krocken?Tack!
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Trafikskadelagen (TSL) blir aktuellt när det gäller skador i trafiken som orsakats av ett annat motordrivet fordon. Ersättningen ska utgå från trafikförsäkring (TSL 1 §). Ersättning för skador på bilenSkador på bilen räknas som sakskada. För sakskador som uppkommer i följd av trafik utgår trafikskadeersättning om -skadan har uppkommit i följd av trafik med ett annat motordrivet fordon, och -skadan har orsakats genom vållande i samband med förandet av det andra fordonet eller genom bristfällighet på det fordonet (TSL 10 § andra stycket).Utifrån din fråga så är det ostridigt att skadan uppkommit i trafik och med en annan bil. Dessutom har den andra bilföraren varit vållande till olyckan genom att han skar din körriktning när han borde ha lämnat företräde. Jag tycker alltså att omständigheterna tyder på att du uppfyller rekvisiten och du har därför rätt till ersättning. Ersättningen utgår från den skadevållandes trafikförsäkring.Ersättning för personskadaOm bilföraren eller passagerare skadas i motordrivet fordon som är i trafik utgår trafikskadeförsäkring från trafikförsäkring för fordonet (TSL 10 § första stycket). Som framgår av din fråga så har du drabbats av s.k. personskada i form av hjärnskakning. Du får då ersättning ur ditt fordons trafikförsäkring.Skadeståndets omfattningTrafikskadelagen tillämpar skadeståndslagens (SKL) bestämmelser om skadeståndets bestämmande (TSL 9 §). Det innebär att ersättning för personskada omfattar sjukvårdskostnader, inkomstförlust, fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (t.ex. stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan (SKL 5 kap. 1 § första stycket). Som sagt ovan utgår ersättning för personskador från trafikförsäkringen för din bil (TSL 10 § första stycket).Vad gäller sakskada ska ersättningen utgå från den skadevållandes trafikförsäkring (TSL 10 § andra stycket). Den ska omfatta ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan samt inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet (SKL 5 kap. 7 §). Vad gäller din flytt Du kan få ersättning av den andra bilens trafikförsäkring för att kunna hyra ett annat fordon eftersom din bil inte kan användas som du hade planerat. Detta faller under "annan kostnad till följd av skadan" (SKL 5 Kap. 7 §). Men om jag har förstått det rätt, så vill du få ersättning för att kunna anlita en flyttfirma eftersom du inte är i skick att köra bil. Det räknas alltså som ideell skada - alltså en typ av personskada som inte kan mätas i pengar. Det är nog tveksamt om det faller under den skadevållandes trafikförsäkrings skyldighet. Jag rekommenderar därför att du pratar med din försäkring och försöka få dem att anlita en flyttfirma åt dig istället för en hyrbil. Kom ihåg att du som skadelidande har en skyldighet att begränsa skadan för att du ska kunna få ersättning.SammanfattningsvisDu som skadelidande har rätt att få ersättning både vid personskada och sakskada. Ersättning för personskada utgår från din trafikförsäkring medan ersättning för sakskada utgår från den skadevållandes trafikförsäkring. Vad gäller din oförmåga att köra bil för att flytta tycker jag att du borde ta upp det med ditt försäkringsbolag så att ni kan komma på en bättre och tryggare lösning. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur länge kan man kräva ersättning för en skada?

2020-09-28 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |För tre år sen flyttade jag och min sambo in i en lägenhet. I samband med flytten så råkade bilen skada postlådebyggnaden som tillhör fastigheten. Till den graden att enbart plankan som var tillhörde taket på den byggnaden gick sönder. Vi meddelade hyresvärden detta i samband med att det hände och sen var det inte mycket mer med det. Nu, som sagt tre år senare så får vi en faktura på strax över 2000 som de menar är kostnad för reparation. Vad som också är specificerat på fakturan är att vi betalar materialet som är plåt. Då jag inte har varit på plats så vet jag inte hur byggnaden ser ut nu, men det låter som att det utöver reparation har gjorts en upprustning utav byggnaden. Så frågan är väl efter hur lång tid man kan kräva betalning för en skada och vad/om vi är skyldiga att betala.
Emilia Alfredsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår situationen som att du har råkat skada en postlådebyggnad som tillhör din hyresvärds fastighet medan du kört bil. Jag ska redogöra för hur en sådan skada regleras, dina möjligheter till försäkringsersättning, preskriptionstid och hur långt ansvaret att ersätta skadan sträcker sig. Bestämmelser om detta hittar du i trafikskadelagen, preskriptionslagen och skadeståndslagen.Vad är det för skada som har uppstått?Jag förstår det som att du råkade ha sönder en planka tillhörande taket på postlådebyggnaden, och att skadan orsakades av dig medan du körde bil. Det innebär att det har uppstått en sakskada, alltså en skada av ekonomiskt värde på ett fysiskt föremål, som tillhör hyresvärden.Huvudregeln är att sakskador som orsakats i följd av trafik med motordrivet fordon ska ersättas med trafikskadeersättning genom trafikförsäkringen (8 § TSL). Eftersom du körde en bil när du orsakade skadan på postlådebyggnaden anses du ha varit "i trafik". När det bara är ett fordon som har varit i trafik och orsakat en skada såsom i detta fall gäller ett så kallat strikt ansvar (11 § TSL). Det innebär att du per automatik är ansvarig för skadan som du har orsakat, oavsett om du har varit vårdslös eller inte. Ersättning till hyresvärden ska enligt bestämmelsen utgå i form av trafikskadeersättning från trafikförsäkringen som du har tecknat.Hur lång tid efter händelsen kan hyresvärden kräva ersättning?Eftersom du orsakade en sakskada på hyresvärdens postlådebyggnad har hyresvärden ett skadeståndsrättsligt anspråk. Det innebär en fordran, alltså ett skadeståndsrättsligt krav på ersättning, gentemot dig som körde bilen. En fordran preskriberas tio år efter att den skapats (2 § preskriptionslagen). Det innebär att hyresvärdens rätt att kräva att du ersätter skadan gäller i upp till tio år.Hur lång tid efter händelsen kan du begära trafikskadeersättning från försäkringsbolaget?Alla motordrivna fordon som används i trafik ska enligt lag ha en trafikförsäkring (2 § TSL), och därför utgår jag från att du har en sådan. Det medför att du har rätt att få ersättning från ditt försäkringsbolag. En trafikförsäkring täcker vanligtvis kostnader för skador som har orsakats på annans bil, eller såsom i detta fall; på annans egendom (11 § första stycket TSL). För att få ut sådan ersättning från försäkringsbolaget har du också en preskriptionstid på tio år (31 § TSL).Så snart du som förare av bilen får kännedom om en händelse som kan medföra ett försäkringsfall ska du underrätta ditt försäkringsbolag om händelsen (30 § TSL). Du har alltså en upplysningsplikt gentemot ditt försäkringsbolag. Genom att åsidosätta sin upplysningsplikt kan man bli skadeståndsskyldig gentemot försäkringsbolaget, t.ex. för ökade utredningskostnader (prop. 1975/76:15 s. 137). Det framgår inte om du har haft någon kontakt med ditt försäkringsbolag eller inte, men jag skulle rekommendera dig att kontakta dem omgående. För försäkringar i konsumentförhållanden gäller i allmänhet att om ett försäkringsfall inte anmäls inom den tid som avtalats med försäkringsbolaget, så kan ersättningen komma att sättas ned (jfr. 7 kap. 2 § försäkringsavtalslagen). Kontakta därför ditt försäkringsbolag.Hur mycket är du skyldig att ersätta hyresvärden?Du skriver att hyresvärden har skickat en faktura på strax över 2000 kr som hen menar är kostnad för reparation. Efter att ha orsakat en sakskada är du skyldig att ersätta en sak eller reparationskostnads faktiska värde (5 kap. 7 § skadeståndslagen). Kostnader för material och reparation ska stå i förhållande till marknadsvärdet, alltså vad den skadade delen av postlådebyggnaden hade varit värd på marknaden i reparerat skick. Det är därmed inte hyresvärden uppfattning om skadans värde som avgör du mycket du ska ersätta hen. Om hyresvärden har passat på att rusta upp byggnaden i samband med reparationen ska hen betala mellanskillnaden själv.SammanfattningHyresvärden har fortfarande rätt att kräva ersättning, och du är skyldig att ersätta hyresvärden det faktiska värde som skadan på postlådebyggnaden motsvarar. Ditt försäkringsbolag kan komma att betala ersättningen via din trafikförsäkring beroende på vad om du upplyst dem om händelsen eller inte. Om du får ersättning från försäkringsbolaget kommer den troligtvis att sättas ned och du får själv stå för resterande del av kostnaden i förhållande till hyresvärden. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få mer information om just din försäkring.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.Med vänliga hälsningar,

Trafikskadeersättning och skadestånd med anledning av personskada

2020-09-19 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! Min syster har blivit påkörd på en övergångsstället och fick alvolig skador på huvudet brutit finger och har ont i ryggen nu efter 3 månader vi har prata med polisen och de säger att det ska ta körkort från manen som körde bil men hon har ingen rätt till skadestånd vi undrar var ska vi vända os för att få den rätt hjälpen det kan inte stämma att hon har inte rätt till skadestånd hon har fått fler så djupa jack i huvudet att som fortfarande gör ont för henne snälla kan ni hjälpa os och ge os lite råd tack
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Först har jag förklarat vilka möjligheter det finns till ersättning. De alternativ som står till buds är ersättning ur förarens trafikskadeförsäkring och att kräva föraren på skadestånd. Därefter följer ett råd om vad ni kan göra härnäst.TrafikskadeersättningEftersom din syster har råkat ut för en personskada ska trafikskadeersättning utgå från förarens trafikförsäkring (TSL 11 §). Ersättning kan sättas ned om din syster varit grovt vårdslös och medverkat till skadan (TSL 12 §). Det kan t.ex. vara fallet om hon har sprungit ut i vägen utan att se sig för. Som jag tolkar din fråga har hon dock inte gjort det, utan det hela var förarens fel. Av den anledningen ska inte ersättningen sättas ned. Om föraren inte har tecknat en trafikförsäkring ansvarar försäkringskollektivet för ersättningen, d.v.s. samtliga försäkringsbolag som säljer trafikförsäkringar (TSL 16 § andra stycket).SkadeståndÄven fast din syster har rätt till trafikskadeersättning kan hon kräva föraren på skadestånd (TSL 18 §). Eftersom föraren genom vårdslöshet har orsakat din syster en personskada ska föraren ersätta skadan (skadeståndslag 2 kap 1 §). Om hon vill kräva föraren på skadestånd ska hon skicka in en stämningsansökan till tingsrätten (RB 42 kap 1 §). Vad kan ni göra härnäst?Ett första steg är att kontakta föraren för att fråga vilket försäkringsbolag han har. Förarens personuppgifter kan ni få genom att begära ut polisanmälan från polisen. Om ni inte får kontakt med honom, eller han inte har en försäkring, kan din syster kontakta Trafikförsäkringsföreningen och göra en skadeanmälan där. Går ni in på Trafikförsäkringsföreningens hemsida ser ni hur ni ska gå tillväga. Att göra en sådan ansökan kostar ingenting.Ett andra alternativ är att ansöka om stämning i domstol för att kräva föraren på skadestånd. En sådan stämningsansökan finner du här. Vill ni kräva föraren på skadestånd är det en bra idé att kontakta en jurist som kan driva er process i domstol. Ofta kan ni träffa en jurist för ett första kostnadsfritt möte.Hoppas du fick svar på din fråga.

Kan jag få ersättning om jag blir påkörd av en bil när jag cyklar?

2020-08-10 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej Föra veckan jag har blivit påkörd av en bil på cykelbanan. Jag har skadat knä och fot.Har gjort polisanmälan också. Behöver jag att stämma eller?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om trafikförsäkring finns i trafikskadelagen (TSL).Vad ersätts genom trafikförsäkringen?Alla trafikpliktiga motordrivna fordon ska ha en trafikförsäkring (2 § första stycket TSL). Trafikförsäkringen ersätter person- eller sakskador som uppkommer i följd av trafik (8 § första stycket TSL). Ersättning lämnas genom trafikskadeersättning från fordonets trafikförsäkring (11 § första stycket TSL). En personskada är en kroppslig skada som exempelvis en bruten arm. En sakskada är en skada som drabbar ett fysiskt föremål som inte är en människa, exempelvis en skada på en cykel.Hur går man till väga för att få ersättning från bilens trafikförsäkring?Om du inte blivit kontaktad av förarens försäkringsbolag bör du kontakta ditt eget försäkringsbolag för att få hjälp med ersättning från motparten. Du behöver inte vända dig till bilisten själv, utan kontakten sker försäkringsbolagen sinsemellan.Om föraren är okänd eller om fordonet är oförsäkrat kan du vända dig till Trafikförsäkringsföreningen för att få hjälp med ersättning.SammanfattningDu kan få ersättning både för dina personskador och sakskador ur bilens trafikförsäkring, eftersom det föreligger strikt ansvar för bilister (11 § första stycket TSL). Börja med att anmäla olyckan till ditt försäkringsbolag. Ditt försäkringsbolag kommer därefter kontanta bilistens försäkringsbolag, och du kan få ersättning för dina skador. Du behöver inte stämma motparten.Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss.Med vänliga hälsningar

Vilka möjligheter finns det för ersättning vid trafikolycka med två bilar involverade och vilken betydelse har vems fel det var?

2020-07-13 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej, mensens jag backar i en parkeringsplats och har nästan lite mer än halva bilen ute och en annan bil för 40km/h och skadar min bil, Vems fel är det då? Föraren trodde att jag skulle parkera in bilen, men jag skulle köra ut.
Pontus Fridén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga på följande sätt. Du var med om en trafikolycka som inträffade medan du backade ut med din bil från en parkeringsplats på ett parkeringsområde. Olyckan förorsakades av att en annan bil körde in i din och mot bakgrund av att du vill veta om någon gjorde fel; vem som eventuellt får stå kostnaden för skadan.RegleringTrafikförordningenDet finns en stor mängd olika trafikregler att förhålla sig till, se närmare om detta i trafikförordningen. I ditt fall gäller bland annat att förare får backa endast om det kan ske utan fara eller hinder för andra vägtrafikanter 3 kap. 46 § första stycket trafikförordningen. Den som backar måste alltså iaktta försiktighet. Skulle du uppmärksamma någon omständighet som utgör fara eller hinder ska backningen avbrytas. Härutöver gäller en generell omsorgsplikt i trafiken 2 kap. 1 § första stycken. Både du och den andre ifrågavarande trafikanten är alltså skyldiga att visa hänsyn till andra trafikanter och följa gällande trafikanvisningar. Trafikskadelagen (TSL)TSL tillämpas när skada uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon (bil) 1 § TSL. Din skada ersätts såvida föraren orsakat skadan genom vållande i samband med förandet av det andra fordonet eller genom bristfällighet på det fordonet se 10 § andra stycket TSL. Ersättning utgår då från trafikförsäkringen på det andra fordonet. Förutsatt att du och den andre föraren har samtalat och utbytt telefonnummer samt kontaktuppgifter till respektive försäkringsbolag kan du i första hand kontakta hans eller hennes försäkringsbolag. Lagen gäller såvida du inte har utvidgat försäkringskydd som täcker skadan på din bil.Vems fel var det?Frågan saknar givet svar utifrån den information som framlagts. Bedömningen är svår att göra utan närmare kunskap om samtliga omständigheter. Noteras kan dock att föraren som körde på dig och som enligt dina uppgifter var i villfarelse om att du var på väg in i parkeringsplatsen talar för vårdslöst agerande (se betydelsen av vållande i stycket ovan). I synnerhet om föraren framförde bilen i hög fart, jämför med ovannämnda omsorgsplikt (visa omsorg och varsamhet med hänsyn till omständigheterna). Omständigheterna i detta fall där platsen är en parkering bör skärpa aktsamhetskravet. Några säkra slutsatser i skuldfrågan; vem som gjorde vad och om någon vållade skadan, vilket får betydelse för om du får ut ersättning enligt TSL, kan emellertid inte drasVad du kan göra nuDu bör kontakta din egen och den andre förarens försäkringsbolag för att se om det finns möjligheter till ersättning för den skada du lidit genom olyckan. Högst sannolikt kommer försäkringsbolagen inhämta era respektive versioner av olyckan, utreda och därefter fatta beslut i frågan. Återstår frågetecken kan du med fördel kontakta Lawline för att få mer juridisk hjälp.Hoppas att du fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,