Preskriptionstid för skadestånd på grund av brott

2021-08-17 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |HejEn 19 åring dömdes till Samhällstjänst samt skadestånd till kommunen år 2013.Ett år senare talade hon med KFM angående skulden, och dem sade att skulden kommer med största sannolikhet att preskiberas efter 5 år. År 2020 började hon få brev ifrån ett inkassobolag rörande just denna skuld + ränta som tillkommit. Vad är lagen gällande detta?Mvh
Daniel Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När preskriberas skulden?Huvudregeln som gäller i hennes fall är att skadeståndskrav med anledning av brott preskriberas tio år från den dagen då brottet begicks (2 § första stycket preskriptionslagen), och alltså inte från dagen då domen meddelades. Exempel: Om hon begick brottet 2012 preskriberas fordran 2022. Då måste hon betala inkassobolagets fordran på henne, eftersom 2020 då hon fick kravbrevet var inom preskriptionstiden på tio år från då brottet begicks. Vidare räknas inkassobolagets kravbrev som ett preskriptionsavbrott (5 § preskriptionslagen). Ett sådant preskriptionsavbrott förlänger preskriptionstiden med ytterligare tio år (6 § och 2 § preskriptionslagen).Hur räntan beräknasRäntan på skulden ska beräknas från den dag då brottet begicks om det rör sig om ett uppsåtligt brott, t.ex. misshandel (4 § femte stycket räntelagen). Om det i stället rör sig om ett oaktsamhetsbrott, t.ex. vållande till kroppsskada eller sjukdom, brukar räntan beräknas från dagen då hon delgavs åklagarens stämningsansökan (4 § fjärde stycket räntelagen). Räntesatsen som gäller är referensräntan plus åtta procentenheter (6 § räntelagen).Med vänliga hälsningar,

Får en målsägare automatiskt tillbaka pengarna som den har blivit bedragen på om gärningsmannen döms för bedrägeri?

2021-08-07 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej. Blir en bedragare som döms i domstol för bedrägeri, alternativt grovt bedrägeri automatiskt skyldig att lämna tillbaka pengarna han blåst målsägaren på via ett eller annat sätt?
Erika Björnfors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av brottsbalken (BrB) och skadeståndslagen (SkL).Brottet bedrägeriFör att en person ska dömas för bedrägeri så krävs det att denne uppsåtligen vilseleder en annan till att handla eller underlåta att göra något för bedragarens vinning och till skada för den som blir vilseledd (BrB 9 kap. 1 §). Även lämnande av oriktiga uppgifter kan bedömas som bedrägeri om din handling berodde på bedragarens felaktiga information.Eftersom du skriver att bedragaren har dömts för bedrägeri så utgår jag från att kraven är uppfyllda. SkadeståndÄven om bedragaren har dömts för bedrägeri enligt brottsbalken så innebär detta dock inte automatiskt att målsägaren får tillbaka pengarna som den har blivit bedragen på. Genom domen har det endast avgjorts om gärningsmannen har gjort sig ansvarig till ett brott och inte om denne ska betala tillbaka pengarna. Utan det måste också föras en skadeståndstalan mot gärningsmannen för att målsägaren ska kunna få tillbaka pengar som denne har förlorat genom bedrägeriet.Genom att målsägaren har förlorat pengar genom bedrägeriet så handlar det om en ren förmögenhetsskada. En ren förmögenhetsskada är en skada som inte har ett samband med en person- eller sakskada (SkL 1 kap. 2 §). Den som vållar en ren förmögenhetsskada genom brott ska ersätta skadan (SkL 2 kap. 2 §). Detta sker dock som sagt inte automatiskt utan det måste faktiskt föras en skadeståndstalan och inte endast en brottmålstalan.SammanfattningEn bedragare som har blivit dömd i domstol för bedrägeri blir inte automatiskt skyldig att lämna tillbaka pengarna till målsägaren. Utan det måste också föras en skadeståndstalan för att målsägaren ska kunna få ersättning för de skador som har uppstått genom att gärningsmannen har begått bedrägeriet. Oftast förs brottmålstalan och skadeståndstalan samtidigt om det handlar om skadestånd för ren förmögenhetsskada med anledning av brottet. Skadeståndstalan kan dock även föras efter brottmålstalan.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid för skadestånd

2021-07-20 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Är det för sent att söka skadestånd hos JK för ett incest-fall? Dom 1985 och åklagaren sa att skadeståndsanspråk skulle göras men inget hände sen.
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskriptionstid för skadeståndSkadeståndsanspråk betraktas inte som en del av den straffrättsliga domen, utan prövas som tvistemål. Eftersom skadeståndsanspråket emellertid är sammanhängande med brottmålsdomen så brukar skadeståndsanspråket kunna prövas i samband med huvudförhandlingen till brottmålet, men det kan även prövas efteråt i en separat rättegång (22 kap. 1 § Rättegångsbalken (1942:740). Huvudregeln är att skadeståndsanspråk preskriberas efter tio år (2 § Preskriptionslagen [1981:130] [PreskL]). Ett skadeståndsanspråk som uppkommit i anledning av brott är dock ett undantag till huvudregeln (3 § PreskL). Istället är det då preskriptionstiden för brottet som gäller. IncestInnebörden av incest är olika sexuella handlingar som begås mot en blodsrelaterad person. Av din fråga framgår inte vad för typ av sexuell handling domen beträffat. Preskriptionstiden för brott regleras i 35 kap. Brottsbalken (1962:700) (BrB) och bestäms i enlighet med påföljdslängden.Upp till ett års fängelse innebär en preskriptionstid på två år (35 kap. 1 § 1 pt. BrB)Mellan ett och två års fängelse innebär en preskriptionstid på fem år (35 kap. 1 § 2 pt. BrB)Mellan två och åtta års fängelse innebär en preskriptionstid på tio år (35 kap. 1 § 3 pt. BrB)Över åtta års fängelse, men inte livstid, innebär en preskriptionstid på femton år (35 kap. 1 § 4 pt. BrB)Livstids fängelse innebär en preskriptionstid på tjugofem år (35 kap. 1 § 5 pt. BrB)Gällande rätt i ditt fallSom tidigare nämnt kan incestbrott innebära olika typer av brott. Det kan exempelvis beträffa våldtäkt, våldtäkt mot barn eller grov våldtäkt (jfr 6 kap. 1 § och 4 § BrB). Av de olika brotten där incest aktualiseras så är längsta strafftiden tio år (se 6 kap. 4 § 3 st. BrB grov våldtäkt mot barn). Således är preskriptionstiden som högst femton år från brottstillfället (jfr 35 kap. 1 § 4 pt. BrB). Eftersom domen föll 1985 är alltså målet dessvärre preskriberat och skadeståndsanspråk kan inte påkallas. Med vänliga hälsningar

Vad kan ett barn få i ersättning för försök till våldtäkt mot barn?

2021-06-22 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej, 6 personer har försökt att våldta min 13 åriga dotter. 4 st är ca 14 år, 2 st är 15-16. Dom har inte kommit ännu. Även om väldtäkten inte är fullbordad så har man försöt tränga in i henne. Vad har min dotter för rätt vad gäller skadestånd?
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns generellt sett två typer av sätt att få ersättning för en uppkommen skada, dels genom en kränkninsersättning som betalas ut av brottsoffermyndigheten, dels skadestånd som betalas av gärningsmännen. Kränkningsersättning från brottsoffermyndighetenFör våltäkter finns det schablonstabeller fastställda av brottsoffermyndigheten som visar på hur stor ersättning ett offer kan få vid ett fullbordat eller försöksbrott. Då din dotter är av en så pass ung ålder, tenderar detta belopp att vara högre än för vuxna då det kan ha en synnerligen stor inverkan på hennes fysiska och psykiska välmående. Vid våldtäkt mot barn lämnas enligt brottsoffermyndigheten en s.k. kränkningsersättning med ett belopp om 100,000 kr och uppåt. Om det har förekommit våld eller tvång i samband med brottet lämnas ersättning normalt med 125,000 kr. Vid ytterliggare försvårande omständigheter kan ersättning beviljas med ännu högre belopp. Som huvudregel ska ersättning för ett försöksbrott innebära att brottsoffret får halva den ersättningen av vad som hade gällt om brottet blivit fullbordat. Härutöver kan även ersättning för sveda och värk lämnas ut, denna ersättning bestämms vanligtvis till ett belopp om 15,000 kr. SkadeståndSkadestånd yrkas av målsägande och det finns egentligen ingen yttersta ram för vad som kan yrkas här med undantag för regeln om skälighet, det går alltså inte riktigt att ge ett konkret svar i denna fråga utan det skiljer sig väldigt mycket från fall till fall. Skadeståndet brukar vanligtvis jämkas i förhållande till gärningspersonens ålder, betalningskapacitet och andra dylika omständigheter vilket i slutändan kan innebära att brottsoffret inte kan lyckas få ut hela den yrkade summan. Skulle gärningspersonen inte alls kunna betala ut skadeståndet kan ersättnings ges ut från försäkringsbolaget om ni har en försäkring som täcker detta. Sammanfattning:I slutändan blir det en bedömningsfråga som domstolen ska ta ställning till, det är de som avgör om de anser att det har handlat om försök till våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn eller annat. Det blir arten av brottet som bestämmer vilket skadeståndsbelopp som ska anses vara skäligt, och denna bedömning kan (men behöver inte) ha inverkan på brottsoffermyndighetens bedömning vid utbetalning av kränkningsersättning. För en läsning kring vilka belopp brottsoffermyndigheten betalade ut i kränkningsersättning år 2020 kan du se mer HÄR. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Lurad att investera i kryptovaluta

2021-08-10 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |hej jag tror jag blev lurad på att investera i ett företag som handlar med crypto valutor vad kan jag göra för att få min investering tillbaka
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.InledningOm någon har lurat dig på pengar kan du har blivit utsatt för brottet bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken). Om du har blivit utsatt för ett brott är det viktigt att du gör en polisanmälan. Då kan gärningsmannen förhoppningsvis hållas ansvarig. Dessutom är en fällande dom en förutsättning för att du ska få skadestånd från gärningsmannen. Det är dessutom viktigt att göra en polisanmälan för att du ska ha rätt till ersättning av din hemförsäkring. Det kan vara bra att kontakta din bank och spärra eventuella bankkonton som gärningsmännen fortfarande kan komma åt. Tänk på att spara eventuella konversationer exempelvis via mail som senare kan användas som bevis.Hur gör man en polisanmälan?Du kan ringa polisen på 114 14 eller gå till en polisstationen och be om hjälp för att upprätta en anmälan. När du gör detta kan du uppge att du vill begära skadestånd, du behöver inte ge ett exakt belopp där och då. Polisen har dessutom en e-tjänst för kontokortbedrägeri klicka här: https://etjanster.polisen.se/eanmalan/kontokortsbedrageri.Vad händer efter en polisanmälan?Efter du har gjort en anmälan kommer en förundersökning att inledas, förutsatt att brottet går att utreda d.v.s. att det är möjligt att ta reda på vad som har hänt och hitta en skyldig gärningsman. En förundersökning kommer antingen leda till att åtal väcks av allmän åklagare eller att förundersökningen läggs ner och inget åtal väcks. Detta beror på om det finns bevisning som är tillräckligt för att målet ska kunna tas upp i en rättegång. Om förundersökningen läggs ned innebär det inte att du inte har utsatts för ett brott, utan det handlar om att förundersökningsledaren ansett att det saknas tillräcklig bevisning.Kan du få pengarna tillbaka?Om åtal väcks kommer det att inledas en rättegång. Då finns det tre olika sätt att bli ersatt det pengar du har förlorat på grund av bedrägeriet. För det första kan du få ersättning genom skadestånd, detta förutsätter att du har begärts skadestånd och att åtalet bifalls av domstolen, d.v.s. att gärningsmannen i fråga döms till att betala ut skadestånd. Åklagaren kan hjälpa dig att driva skadeståndsfrågan. Då kan du få ersättning för de pengar du har förlorat och även andra skador som uppkommit på grund av brottet. Kronofogden kan hjälpa dig att driva in skadeståndet i sådana fall.För det andra kan du i vissa fall få ersättning ur din hemförsäkring, kontakta ditt försäkringsbolag, anmäl skadan och fråga om du har rätt till ersättning i det aktuella fallet. Tyvärr kan det blir svårt att få ut försäkringsersättning i fall som rör bedrägeri.För det tredje kan du få brottsskadeersättning om pengarna från skadeståndet och försäkringen inte räcker till för att täcka skadan som uppstått (6 § - 7 § brottsskadelagen). Denna ersättning betalas ut av staten. Ansökan gör du hos brottsoffermyndigheten (21 § brottsskadelagen). Du kan läsa mer om hur du gör en sådan ansökan här: https://www.brottsoffermyndigheten.se/sok-ersattning/brottsskadeersattning/hur-ansoker-jag/Om förundersökningen läggs ned eller om åtalet ogillas i rättegången har du fortfarande möjlighet att få ersättning, dock kan det tyvärr vara svårt att få ersättning vid förmögenhetsbrott såsom bedrägeri. Om du har en hemförsäkring kan du kontakta ditt försäkringsbolag och fråga om du har rätt till ersättning i det aktuella fallet. Du kan också i sällsynta fall få rätt till brottsskadeersättning om du har blivit utsatt för bedrägeri och försäkringen inte täcker skadan (se stycket ovan).Om du mår dåligt eller vill prata med någon om det som har hänt finns det också stöd att få från olika brottsofferorganisationer. När du upprättar din polisanmälan kan polisen hjälpa dig med att få kontakt med en sådan organisation. Du kan också hitta kontaktuppgifter på brottsofferguidens hemsida, klicka här: https://www.brottsofferguiden.se/stod-och-hjalp/. Socialtjänsten i din kommun kan du också kontakta för hjälp om du har blivit utsatt för ett brott.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig. Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad kan man få ersatt efter inbrott?

2021-07-27 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |HejJag heter Dekha.Jag har haft två inbrott i min förrådet och blir av med grejer.Kan jag begära sakskada ersättning?
Maja Elken |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad du kan få ersättning för efter ett inbrott. Frågan om skadestånd regleras i skadeståndslagen. Av lagen framgår att person som vållar sakskada också ska ersätta denna. Begreppet sakskada omfattar både egendom som blivit förstörd samt egendom som blivit stulen. Att du blivit av med egendom efter inbrotten är alltså att se som sakskada. Se 2 kap. 1 § skadeståndslagen.Vid skadeståndsberäkningen av sakskada utgår man från sakens värde eller reparationskostnader och värdeminskning. Se 5 kap. 7 § skadeståndslagen. Med sakens värde åsyftas återanskaffningsvärdet med avdrag för egendomens ålder och slitage. Med reparation menas att man beräknar ersättningen utifrån vad det kostar att reparera saken och med värdeminskning menas att man beräknar ersättningen utifrån skillnaden mellan vad saken var värd innan skadan och vad den var värd efter skadan. Om saken efter reparation fortfarande har minskat i värde lägger man på värdeminskningen även vid användandet av metoden om reparation. Som huvudregel utgår man från den ersättning som är lägst av av de ovan nämnda, är metoden om sakens värde den lägsta ersättningen använder man alltså denna.Vet du om vem det är som gjort inbrottet kan du alltså kräva skadestånd av denna men är gärningsmannen okänd får du vända dig till ditt försäkringsbolag.Med vänliga hälsningar,

Hur stor brottsskadeersättning får man för sexuellt ofredande?

2021-07-09 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej jag har blivit utsatt för sexuellt ofredande där killen, 18 år som jag har tagit på mig och kysst mig mot min vilja. Hur mycket ersättning för kränkning kan jag begära eller möjligtvis få?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det tar din fråga sikte på hur mycket brottsskadeersättning du kan få för brottet du har blivit utsatt för. Brottsoffermyndigheten har en referatsamling där man kan ta del av liknande fall för att få en uppfattning om hur mycket man kan tänkas få. Du skriver inte om du är över 18 eller inte, men din ålder kan ha betydelse för bedömningen. Generellt sett så ligger ersättningen för sexuellt ofredande mot vuxna på ca 5000 kr (s. 97–99 i referatsamlingen). Beroende på omständigheterna kan den dock bli något högre. Skulle du vara under 18 år så kan ersättningen bli något högre, eventuellt upp mot 10 000 kr (s. 111–113 i referatsamlingen).Eftersom du har blivit utsatt för ett sexualbrott så har du rätt till målsägandebiträde i domstolen om det inte är uppenbart att du saknar behov av det (1 § 1 p. lagen om målsägandebiträde). Ett målsägandebiträde kan hjälpa dig med frågan om hur mycket du ska begära och även utgöra ett stöd under processen. Du kan då framföra en sådan begäran till polisen när förundersökning har inletts. Domstolen beslutar sedan om din begäran godkänns och tilldelar dig i så fall ett målsägandebiträde om du inte själv har önskat ett. Min rekommendation är att du begär ett målsägandebiträde. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

skadestånd på grund av misshandel

2021-05-22 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej, Jag och min vän körde boxning ute på gatan. Vi gick båda med på att köra väldigt lugnt och nästan bara markera slagen på ansiktet eller kroppen. Istället väljer han att köra otroligt hårt och det orsakar en eller fler sprickor i näsan då jag fick åka in på akuten och vrida tillbaka näsan 2 dagar efter. Har väldigt ont i näsan och svullnad som inte har läkt på någon vecka, näsan är tyvärr fortfarande sned och det går ej att fixa den 100% rak igen. Hur mycket kan man få ersättning och kan man anmäla skadestånd och hur mycket får man då? Han säger att de va oavsiktligt men det finns videobevis som tyder på att det inte direkt var en vänskapsmatch och att han tog i med slagen grovt. Har verkligen försökt leta överallt hade uppskattat ett svar!
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelsen som tar sikte på denna situation finns i 3 kap. 5 § Brottsbalken (BrB). Enligt paragrafen anses misshandel vara att någon tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta. Med kroppsskada avses inte bara sådana typiska skador som sår, svullnader, benbrott eller ledskador utan också funktionsrubbningar av skilda slag, som förlamningar eller skador på syn eller hörsel. I ditt fall utgör benbrotten i näsan en kroppsskada som omfattas av bestämmelsen om misshandel. Åtskilliga gärningar, som förekommer vid sportutövning uppfyller dock i sig rekvisiten för ringa misshandel (BrB 3:5). Den som frivilligt deltar måste anses ha samtyckt till våldsutövning som håller sig inom ramen för spelets regler. I förevarande fall är du tydlig med att du aldrig samtyckt till utstå en risk av bli drabbad av skada av sådan omfattning. Det våldet som din kompis utövade mot dig får även ses som otillåtet risktagande som är oförenligt med spelets regler och idé. Sammanfattningsvis är det troligt att du har blivit utsatt för misshandel enligt 3 kap. 5 § BrB. Den som utfört brottslig gärning kan i vissa fall behöva betala skadestånd till den som blivit drabbad av brottet. För att bli skadeståndsskyldig krävs att man orsakat en skada. I detta fall har din kompis orsakat skada på dig genom misshandel. Skadeståndet ska som utgångspunkt ersätta den skada som uppstått. Enligt 5 kap. 1 § Skadeståndslagen ska skadestånd för personskada omfattar ersättning för sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära, ersättnings för inkomstförlust, ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt ersättning för särskilda olägenheter till följd av skadan. I samband med polisanmälan kommer polisen vilja veta vad du kräver i skadestånd. Ditt yrkanden, inbegripet skadeståndskrav kommer polisen att skicka vidare till åklagaren. Åklagaren är skyldig att hjälpa dig att begära skadestånd av gärningspersonen. Det är tillräckligt att du framställer ett skadeståndskrav. Det exakta beloppet kan du diskutera med åklagaren. Vid misshandel är det vanligt att yrka om 5 000 - 15 000 kr. Om du vill veta mer om hur skadeersättningen bör värderas kan du besöka brottsoffermyndighetens hemsida: https://www.brottsoffermyndigheten.se/ersattning/skadestand/vad-ska-jag-begara-i-skadestand. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,