Kränkningsersättning vid allvarlig kroppsskada

2017-12-06 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Vad är skälig kränkningsersättning om jag blivit knivskuren i magen ca 30 cm så att hela bukväggen öppnar sig? Samt 2 hugg i låret.
O H |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Inledningsvis kan sägas följande. När en person har drabbats av kroppsskada till följd av en annan persons handlande och den skadevållande personen har agerat oaktsamt eller med uppsåt så kan den skadevållande personen bli skadeståndsskyldig gentemot den skadelidande. Kränkningsersättning är en av de skadetyper som kan ersättas genom skadestånd. Av 2 kap. 3 § skadeståndslagen framgår att den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär. Det krävs således att den skadelidande har blivit utsatt för brott som inneburit allvarlig kränkning (skadorna i frågan uppfyller tveklöst detta kriterium) för att kränkningsersättning ska utgå. Vidare krävs att det finns en identifierad gärningsman, annars finns det ju ingen skadevållare som kan åläggas skadeståndsskyldigheten (finns ingen identifierad gärningsman kan det bli aktuellt med försäkringsersättning eller i vart fall brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten). Jag kommer nedan att anta att dessa ovan beskrivna kriterier är uppfyllda. Från de skador du återger i ditt fall kommer jag i det följande anta att det brott som gärningsmannen har/kommer att åtalas för är försök till mord, försök till dråp, synnerligen grov misshandel eller grov misshandel. När det gäller att bestämma storleken på kränkningsersättningen tillämpas schablonbelopp som är kopplade till olika brottsrubriceringar och gärningar. Det är Brottsoffermyndigheten som tillhandahåller dessa schablonbelopp i deras referatsamling. Se referatsamlingen digitalt på: https://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Referatsamling/Aktuell%20upplaga/Referatsamling%202016_webb.pdfEftersom jag t.ex. inte vet hur allvarliga de skador du beskrivit var är det svårt att ge ett konkret svar på vilken kränkningsersättning som kan komma i fråga i ditt fall. Följande schablonbelopp skulle kunna komma i fråga beroende på brottsrubricering och allvarligheten av skadorna:- p. 79 (s. 45): 125 000 kr. I det här fallet dömdes gärningsmannen för försök till mord. Skadorna på brottsoffret, som var allvarliga men inte livshotande, bestod i knivhugg i halsen och kroppen. Vad gäller försök till mord eller dråp kan sägas att kränkningsersättning om 125 000 kr brukar utgå som regel. Endast om mord- eller dråpförsöket inte har inneburit allvarliga skador går man ned till 100 000 kr. - p. 120 (s. 56): 50 000 kr. I det här fallet dömdes gärningsmannen för grov misshandel. Skadorna på brottsoffret, som var allvarliga men inte livshotande, bestod i huggande och skärande knivvåld i buken och bröstkorgen. Som du ser ovan kan storleken på kränkningsersättningen variera beroende på brottsrubricering och skadornas allvarlighet. Om rubriceringen i ditt aktuella fall blir försök till mord eller dråp har jag svårt att se att någon annan ersättning än 125 000 kr kan utgå då den summan är praxis vid sådana brott, och särskilt då dina skador bör anses som allvarliga (om inte livshotande). Svårare blir det om gärningen är att bedöma som grov misshandel (t.ex. om det inte går att visa att gärningsmannen hade uppsåt till döden) för här spelar en rad omständigheter in, inte minst skadornas allvarlighet, men även sådana omständigheter som om man är i en utsatt position, om våldet begås av närstående o.s.v. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar

Förtal, ofredande, skadestånd

2017-11-30 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag har bott i en bostadsrättsförening i 11 år, och till att börja med fann jag mitt boende helt underbart och avsåg att bo där så länge jag behövde någonstans att bo (jag var då 60 år). För 3 år sen flyttade en kvinna in i samma område. Denna kvinna retade tydligen upp sig på mig och började anklaga mig för diverse saker. För 2 år sen valdes hon in i styrelsen och blev snabbt ordförande. Där baktalade hon mig inför både ledamöter och boende och anklagade mig för diverse och beviljade inte mig ersättningar som jag hade rätt till. Hon anklagade mig hånfullt för att vara "psykiskt sjuk". Jag går inte närmare in på detta, men dessa som jag uppfattade som rena trakasserier, gjorde att jag kände mig tvingad att sälja min lägenhet. Jag bor nu hos min dotter 40 mil därifrån. Jag funderar nu på att polisanmäla henne.Antag att trakasserierna anses vara av den storleken att polisen inte avskriver ärendet. Hur mycket kan skadeståndet bli och vad får jag för kostnader. Kan jag få ersättning för mäklararvode vid försäljningen?
Sandra Söderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer dela upp mitt svar i två delar - en straffrättslig del, och en skadeståndsrättslig del.1. Den straffrättsliga delen: Har något brott begåtts? Det är lite svårt att utifrån dessa korta förutsättningar konstatera att ett visst brott har begåtts. De brott som skulle kunna vara aktuella i detta fall är: - Förtal, 5 kap. 1 § brottsbalken. Från lagtexten: Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnat att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal […]. "Uppgiften" som ska lämnas måste vara av nedsättande beskaffenhet och alltså vara ägnad att utsätta en person för "andras missaktning". Att hon kallat dig för psykiskt sjuk och andra nedvärderande uttryck skulle kunna falla in under denna beskrivning. Observera att det finns viss åtalsbegränsning för detta brott, se 5 kap. 5 § brottsbalken. - Ofredande, 4 kap. 7 § brottsbalken. Från lagtexten: Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande […] Frågan här blir om kvinnans beteende kan anses falla under "annat hänsynslöst beteende". För att så ska vara fallet, måste gärningen vara av någon slags integritetskränkande karaktär, och måste inneburit en kännbar fridskränkning. Vanliga exempel i praxis på sådana gärningar är t ex oönskade telefonpåringningar, uppvaktningar och försändelser (se t ex rättsfallet RH 1997:114).Sammanfattningsvis kan sägas att de trakasserier du utsatts för möjligen kan falla in under ovan nämnda straffbestämmelser. Det är dock svårt för mig att avgöra med så lite information.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Den skadeståndsrättsliga delen: Kommer du ha rätt till skadestånd? För att underlätta läsningen delar jag in dina frågor om skadestånd i två delar. a) Hur stort kan skadeståndet bli? Hur mycket en skadelidande kan få i ersättning för t ex ett förtalsbrott beror på hur allvarligt brottet är, samt andra relevanta omständigheter i det enskilda fallet. Det är därför väldigt svårt att säga hur stort ett eventuellt skadestånd skulle komma att bli; det skulle kunna bli allt från 5 000 kr till 50 000 kr. På Brottsoffermyndighetens hemsida kan du finna olika tariffer/schabloner för skadestånd. b) Kan jag få ersättning för mäklararvode vid försäljningen av lägenheten? Av 2 kap. 3 § skadeståndslagen framgår följande: Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär. Av 5 kap. 6 § skadeståndslagen framgår vidare att skadestånd med anledning av kränkning bestäms efter bland annat vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet. Det är alltså en individuell bedömning som görs i varje fall. Att få ett mäklararvode vid en lägenhetsförsäljning ersatt vågar jag dock påstå inte faller under denna bestämmelse; skadeståndet ska ju utgå med anledning av själva kränkningen som sådan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Vad kan du göra nu?Jag tycker du ska polisanmäla händelserna. Se till att spara all typ av bevisning (beslut, meddelanden, brev etc) som du har mot personen i fråga, och inge dessa till polisen.Stort lycka till!Vänligen,

Ersättning vid bedrägeri

2017-11-25 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej!Jag har blivit utsatt för ett bedrägeri - det gällde 9000 kr för en vara som sedan aldrig levererades. Jag polisanmälde och har nu fått svaret från polisen att förundersökningen läggs ned, eftersom gärningsmannen redan dömts för annan brottslighet och att den påföljden är tillräcklig för att innefatta även denna anmälan. Det står också att "enskildas intressen hindrar inte en åtalsunderlåtelse." Det är ju bra att han blir straffad - men mina pengar då? Är inte de ett enskilt intresse? Är det lönt att be om en omprövning? Eller hur kan jag annars gå vidare för att få pengarna tillbaka - stämma personen?Jag har redan kollat med försäkringsbolag och bank - inget att hämta där, tyvärr. Hoppas på svar, verkar vara en jättebra tjänst detta!Vänliga hälsningar,
Daniel Shin |Hej och tack för att du vänder dig till oss!Det är givetvis positivt att du anmäler honom till polisen. Av vad jag förstått får jag nog tydliggöra den viktiga skillnaden mellan straffrätt och civilrätt. Polisen har enbart att göra med den straffrättsliga sidan, vilket innebär att åklagare i ett senare skede ska försöka straffa honom för hans brott. Straffrätten har ingenting med dig som "offer" att göra. Min tolkning av svaret du fick från polisen är att hans straff är så omfattande att det "konsumerar" bedrägerin mot dig.Istället har du möjlighet att föra en civilrättslig process mot honom i egenskap av målsägande. I vissa fall kan det straffrättsliga och civilrättsliga (gällande skadestånd) föras i samma process, men pga. att han redan är dömd är detta inte möjligt. Det innebär att du som enskild får föra en separat talan mot honom angående skadestånd till dig. Skadeståndet skulle i så fall bestå av de pengarna du lurades till att betala.Jag rekommenderar att du först (om möjligt) kontaktar honom och kräver dessa pengar. Då han förmodligen inte kommer att betala då kan det vara motiverat att föra talan mot honom i domstol, om du finner det nödvändigt, med hälp av ett ombud.

Kan jag få skadestånd när en person kallat mig ”hora” på Messenger?

2017-10-31 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Jag har fått en massa meddelanden där jag blir kallad för hora. Vad klassas det som? Kränkning? Kan personen bli skadeståndsskyldig? Tyvärr har jag inte sparat mer än några skärmdumpar då jag bytt Messenger-konto.
Marcus Bäckström |InledningHej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska utveckla mitt svar på något vis är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com. Svaret är strukturerat under ett antal rubriker. Min konkreta rekommendation till dig återfinner du under rubriken längst ned.Vad kan det röra sig om för brott?Det brott som du eventuellt blivit utsatt för kallas förolämpning och regleras i 5 kap. 3 § brottsbalken. Enligt paragrafen ska den person som "smädat" en annan person bl.a. "genom kränkande tillmäle" dömas för förolämpning. Syftet ska ha varit att såra personens självkänsla och straffet för gärningen är dagsböter.Den som blivit utsatt för en förolämpning måste, som utgångspunkt, själva åtala och/eller kräva skadestånd av gärningsmannen (5 kap. 5 § brottsbalken). Med andra ord är en åklagare inte skyldig att ta sig an ärendet. Vill man inte driva ett så kallat enskilt åtal går det bra att enbart kräva skadestånd.Kan du kräva skadestånd?Den som blivit utsatt för ett brott kan kräva så kallad kränkningsersättning med stöd av 2 kap. 3 § skadeståndslagen. Ersättningen ska motsvara storleken på den skada som kränkningen har inneburit (även om det förstås är svårt att mäta i pengar). Under förutsättning att det går att bevisa att du blivit utsatt för en förolämpning i rättslig mening har du alltså en principiell rätt till kränkningsersättning. För att få till stånd en domstolsprövning måste du skicka en stämningsansökan till tingsrätten. Här hittar du en mall för en sådan.Vilka chanser har du i domstolen?Eftersom, tycker jag, skärmdumparna utgör ett ganska bra bevismaterial på att du faktiskt blivit kallad "hora" bedömer jag att bevisningen i sig inte är något stort problem. Det är dock viktigt att skärmdumparna tydligt visar vem det är som har skrivit till dig (annars kan ju avsändaren bara förneka att det är hen som skrivit meddelandena).Huvudfrågan är istället om tingsrätten kommer att tycka att det faktiskt rör sig om ett brott i det här fallet, vilket är helt avgörande för att du ska kunna få skadestånd. För att göra en ordentlig bedömning av det är det bra att utgå ifrån tidigare rättsfall, vilket görs nedan. Vill du ha rättsfallen i PDF-format kan du höra av dig på mejl.I ett hovrättsfall från 2011 (HovR B 1061-10) blev en person skadeståndsskyldig efter att ha kallat en av sina klasskamrater för "jävla negerfitta" i samband med ett bråk om en borttappad klocka. Skadeståndet uppgick till 5000 kr.I ett annat hovsrättsfall från 2015 (HovR B 1272-15) hade en person skrikit "sieg heil" och gjort en Hitlerhälsning i riktning mot en annan person, som förstås tog mycket illa vid sig. Något skadestånd blev det dock inte eftersom hovrätten menade att beteendet, som i sig var oacceptabelt, inte kunde anses menat att skada personens självkänsla.Den slutsats jag drar av de här två rättsfallen är att skadeståndsskyldighet förutsätter att det kränkandet uttalandet riktat sig direkt till personen ifråga och att dennes självkänsla därigenom har skadats. För din del verkar det som att ordet "hora" varit direkt avsett för dig och syftat till att nedvärdera din karaktär. Även om "jävla negerfitta" nog får betraktas som mer allvarligt (eftersom det ger uttryck för stark rasism) bedömer jag att det du utsatts för medför en rätt till skadestånd. Storleken är svårt att uttala sig om men gissningsvis rör det sig om några tusenlappar.Min rekommendationFör att du ska kunna göra någonting av detta rent praktiskt måste du som sagt gå till domstol. Kostnaden för detta är 900 kr, pengar som du ska få tillbaka av motparten om du vinner. Förlorar du får du stå för den kostnaden och riskerar att få betala ett par tusenlappar i ersättning till motparten för hens rättegångskostnader.Innan du går vidare tycker jag därmed att du ska ta hjälp av någon med grundläggande juridiska kunskaper. Eftersom det snabbt blir för dyrt att avlöna någon i en såhär liten tvist vore det bra med en person som hjälper dig gratis. Jag kan göra detta om du vill. Hör i sådana fall av dig via mejlen ovan.Med vänlig hälsning,

Möjligheter till ersättning för brottsoffer

2017-11-30 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Min bil brann helt med andra några bilar som vistades på en gratis parkeringplats i Uppsala av ökänd brottsling. Brandkåren och polisen kom inte och bilarna brann hela natten. Tyvärr har jag bara trafikförsäkringen så jag förlurade allt. Min fråga är hur man kan få ersättning i mitt situation. Jag tror att brandkåren och polisen kunde stoppa branden om de kom dit. Inga förebyggande åtgärder gjordes av polisen trots att branden på samma plats var två gånger förut.
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst har du som brottsoffer möjlighet att få skadestånd för dina skador från gärningspersonen. Detta kan ske i samband med polisanmälan och bestäms när ett misstänkt brott tas upp i rättegång. Om gärningspersonen blir dömd kan domstolen bestämma att denne ska betala skadestånd till dig. Är gärningspersonen okänd, eller kan denne inte betala skadeståndet, har du möjlighet att ansöka om brottsskadeersättning. Det innebär en kompensation från staten. Brottskadeersättning utgår sällan för sakskada, t ex en nedbrunnen bil. För detta krävs att gärningspersonen varit intagen på en kriminalvårdsanstalt eller dylikt. Jag rekommenderar att du vänder dig till polisen för information om hur du kan kräva skadestånd från gärningspersonen.Med vänlig hälsning,

Efter hur lång tid kan du kräva in skadestånd?

2017-11-27 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag vill stämma min mamma för tortyr alternativt misshandel både psykisk och fysisk under hela min uppväxt tills hon kastade ut mig när jag var ca 16-17 år gammal. Jag är nu 33 år gammal. Socialtjänsten har varit inblandad under min uppväxt och hon har blivit åtalad och villkorligt dömd för misshandel av mig tidigare. Jag undrar nu vad jag har för chans att vinna en sån stämning och vad det skulle kosta mig.
Alicia Abreu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Kan hon fortfarande bli åtalad för brotten?Din mamma kan inte längre bli åtalad för det som skedde när du var 17 år och dessförinnan.Tortyr finns i svensk strafflagstiftning endast inom brott mot mänskligheten så det som i ditt fall blir aktuellt är misshandel av normalgraden eller grov misshandel, brottsbalkens 3 kapitel, 5 och 6 paragraf.För misshandel av normalgraden är preskriptionstiden fem år, se brottsbalken 35 kap 1 paragraf.För grov misshandel är preskriptionstiden åtta år, se brottsbalkens 35 kapitel 1 paragraf. Brotten är i sig redan preskriberade.Kan du ändå kräva ut skadestånd (stämma henne på skadesrånd)?Du har rätt att kräva ut skadestånd från din mamma 10 år från händelsen skett. För de brott hon dömdes för gäller också 10-årsregeln, preskriptionslagens paragraf 2 och 3. I ditt fall verkar det dessvärre vara försent att stämma din mamma på skadestånd för sådant som skedde under din uppväxt.Finns det någon möjlighet att få pengar av din mamma?Om din mamma självmant går med på att betala ett skadestånd finns det inget hinder från att få ditt skadestånd. Men du kommer inte vinna framgång i med en stämningsansökan eftersom att det är preskriberat, tiden för talan har utgått.Hoppas du fick svar på dina frågor! Du får gärna lämna ett omdöme för min fortsatta utveckling.

Polisers rätt till ersättning vid olaga hot, verbalt vad gäller?

2017-11-13 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Polisers rätt till ersättning vid olaga hot, verbalt vad gäller.
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Olaga hot mot en polis faller under brottet hot mot tjänsteman (brottsbalken 17 kap. 1 §). Utgångspunkten är att den som allvarligt kränker någon genom brott kan bli skyldig att ersätta den skada som kränkningen innebär, s.k. kränkningsersättning (skadeståndslagen 2 kap. 3 §). Just när det gäller poliser har Högsta Domstolen dock uttalat att poliser i tjänsten måste vara beredda på att möta hot och våld, att det är något de måste tåla. Det brukar därför krävas att kränkningar mot poliser är av särskilt allvarligt slag och det är därmed vanligt att de inte får rätt till kränkningsersättning.Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Skadestånd till närstående vid dödsfall

2017-10-31 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! jag undrar om mördare bli skadeståndsskyldig till offrets barn som fått psykiska problem som följd av mordet på föräldern? Blir det personskada eller hur funkar det?
Julia Stenslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det stämmer som du säger att närstående till den avlidne kan få ersättning för psykiskt lidande (personskada) om denna skada uppkommit till följd av dödsfallet, enligt 5 kap. 2 § p.3 Skadeståndslagen. Detta förutsätter dock att det finns ett vållande till skadan, dvs att någon genom uppsåt eller vårdslöshet vållat skadan som lett till döden. I det fall du tar upp (mord) så föreligger ju sådant vållande och den dömde kan därför bli skadeståndsskyldig. Hoppas svaret var till hjälp!