Förtal, ofredande, skadestånd

2017-11-30 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag har bott i en bostadsrättsförening i 11 år, och till att börja med fann jag mitt boende helt underbart och avsåg att bo där så länge jag behövde någonstans att bo (jag var då 60 år). För 3 år sen flyttade en kvinna in i samma område. Denna kvinna retade tydligen upp sig på mig och började anklaga mig för diverse saker. För 2 år sen valdes hon in i styrelsen och blev snabbt ordförande. Där baktalade hon mig inför både ledamöter och boende och anklagade mig för diverse och beviljade inte mig ersättningar som jag hade rätt till. Hon anklagade mig hånfullt för att vara "psykiskt sjuk". Jag går inte närmare in på detta, men dessa som jag uppfattade som rena trakasserier, gjorde att jag kände mig tvingad att sälja min lägenhet. Jag bor nu hos min dotter 40 mil därifrån. Jag funderar nu på att polisanmäla henne.Antag att trakasserierna anses vara av den storleken att polisen inte avskriver ärendet. Hur mycket kan skadeståndet bli och vad får jag för kostnader. Kan jag få ersättning för mäklararvode vid försäljningen?
Sandra Söderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer dela upp mitt svar i två delar - en straffrättslig del, och en skadeståndsrättslig del.1. Den straffrättsliga delen: Har något brott begåtts? Det är lite svårt att utifrån dessa korta förutsättningar konstatera att ett visst brott har begåtts. De brott som skulle kunna vara aktuella i detta fall är: - Förtal, 5 kap. 1 § brottsbalken. Från lagtexten: Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnat att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal […]. "Uppgiften" som ska lämnas måste vara av nedsättande beskaffenhet och alltså vara ägnad att utsätta en person för "andras missaktning". Att hon kallat dig för psykiskt sjuk och andra nedvärderande uttryck skulle kunna falla in under denna beskrivning. Observera att det finns viss åtalsbegränsning för detta brott, se 5 kap. 5 § brottsbalken. - Ofredande, 4 kap. 7 § brottsbalken. Från lagtexten: Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande […] Frågan här blir om kvinnans beteende kan anses falla under "annat hänsynslöst beteende". För att så ska vara fallet, måste gärningen vara av någon slags integritetskränkande karaktär, och måste inneburit en kännbar fridskränkning. Vanliga exempel i praxis på sådana gärningar är t ex oönskade telefonpåringningar, uppvaktningar och försändelser (se t ex rättsfallet RH 1997:114).Sammanfattningsvis kan sägas att de trakasserier du utsatts för möjligen kan falla in under ovan nämnda straffbestämmelser. Det är dock svårt för mig att avgöra med så lite information.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Den skadeståndsrättsliga delen: Kommer du ha rätt till skadestånd? För att underlätta läsningen delar jag in dina frågor om skadestånd i två delar. a) Hur stort kan skadeståndet bli? Hur mycket en skadelidande kan få i ersättning för t ex ett förtalsbrott beror på hur allvarligt brottet är, samt andra relevanta omständigheter i det enskilda fallet. Det är därför väldigt svårt att säga hur stort ett eventuellt skadestånd skulle komma att bli; det skulle kunna bli allt från 5 000 kr till 50 000 kr. På Brottsoffermyndighetens hemsida kan du finna olika tariffer/schabloner för skadestånd. b) Kan jag få ersättning för mäklararvode vid försäljningen av lägenheten? Av 2 kap. 3 § skadeståndslagen framgår följande: Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär. Av 5 kap. 6 § skadeståndslagen framgår vidare att skadestånd med anledning av kränkning bestäms efter bland annat vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet. Det är alltså en individuell bedömning som görs i varje fall. Att få ett mäklararvode vid en lägenhetsförsäljning ersatt vågar jag dock påstå inte faller under denna bestämmelse; skadeståndet ska ju utgå med anledning av själva kränkningen som sådan.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Vad kan du göra nu?Jag tycker du ska polisanmäla händelserna. Se till att spara all typ av bevisning (beslut, meddelanden, brev etc) som du har mot personen i fråga, och inge dessa till polisen.Stort lycka till!Vänligen,

Ersättning vid bedrägeri

2017-11-25 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej!Jag har blivit utsatt för ett bedrägeri - det gällde 9000 kr för en vara som sedan aldrig levererades. Jag polisanmälde och har nu fått svaret från polisen att förundersökningen läggs ned, eftersom gärningsmannen redan dömts för annan brottslighet och att den påföljden är tillräcklig för att innefatta även denna anmälan. Det står också att "enskildas intressen hindrar inte en åtalsunderlåtelse." Det är ju bra att han blir straffad - men mina pengar då? Är inte de ett enskilt intresse? Är det lönt att be om en omprövning? Eller hur kan jag annars gå vidare för att få pengarna tillbaka - stämma personen?Jag har redan kollat med försäkringsbolag och bank - inget att hämta där, tyvärr. Hoppas på svar, verkar vara en jättebra tjänst detta!Vänliga hälsningar,
Daniel Shin |Hej och tack för att du vänder dig till oss!Det är givetvis positivt att du anmäler honom till polisen. Av vad jag förstått får jag nog tydliggöra den viktiga skillnaden mellan straffrätt och civilrätt. Polisen har enbart att göra med den straffrättsliga sidan, vilket innebär att åklagare i ett senare skede ska försöka straffa honom för hans brott. Straffrätten har ingenting med dig som "offer" att göra. Min tolkning av svaret du fick från polisen är att hans straff är så omfattande att det "konsumerar" bedrägerin mot dig.Istället har du möjlighet att föra en civilrättslig process mot honom i egenskap av målsägande. I vissa fall kan det straffrättsliga och civilrättsliga (gällande skadestånd) föras i samma process, men pga. att han redan är dömd är detta inte möjligt. Det innebär att du som enskild får föra en separat talan mot honom angående skadestånd till dig. Skadeståndet skulle i så fall bestå av de pengarna du lurades till att betala.Jag rekommenderar att du först (om möjligt) kontaktar honom och kräver dessa pengar. Då han förmodligen inte kommer att betala då kan det vara motiverat att föra talan mot honom i domstol, om du finner det nödvändigt, med hälp av ett ombud.

Kan jag få skadestånd när en person kallat mig ”hora” på Messenger?

2017-10-31 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Jag har fått en massa meddelanden där jag blir kallad för hora. Vad klassas det som? Kränkning? Kan personen bli skadeståndsskyldig? Tyvärr har jag inte sparat mer än några skärmdumpar då jag bytt Messenger-konto.
Marcus Bäckström |InledningHej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska utveckla mitt svar på något vis är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com. Svaret är strukturerat under ett antal rubriker. Min konkreta rekommendation till dig återfinner du under rubriken längst ned.Vad kan det röra sig om för brott?Det brott som du eventuellt blivit utsatt för kallas förolämpning och regleras i 5 kap. 3 § brottsbalken. Enligt paragrafen ska den person som "smädat" en annan person bl.a. "genom kränkande tillmäle" dömas för förolämpning. Syftet ska ha varit att såra personens självkänsla och straffet för gärningen är dagsböter.Den som blivit utsatt för en förolämpning måste, som utgångspunkt, själva åtala och/eller kräva skadestånd av gärningsmannen (5 kap. 5 § brottsbalken). Med andra ord är en åklagare inte skyldig att ta sig an ärendet. Vill man inte driva ett så kallat enskilt åtal går det bra att enbart kräva skadestånd.Kan du kräva skadestånd?Den som blivit utsatt för ett brott kan kräva så kallad kränkningsersättning med stöd av 2 kap. 3 § skadeståndslagen. Ersättningen ska motsvara storleken på den skada som kränkningen har inneburit (även om det förstås är svårt att mäta i pengar). Under förutsättning att det går att bevisa att du blivit utsatt för en förolämpning i rättslig mening har du alltså en principiell rätt till kränkningsersättning. För att få till stånd en domstolsprövning måste du skicka en stämningsansökan till tingsrätten. Här hittar du en mall för en sådan.Vilka chanser har du i domstolen?Eftersom, tycker jag, skärmdumparna utgör ett ganska bra bevismaterial på att du faktiskt blivit kallad "hora" bedömer jag att bevisningen i sig inte är något stort problem. Det är dock viktigt att skärmdumparna tydligt visar vem det är som har skrivit till dig (annars kan ju avsändaren bara förneka att det är hen som skrivit meddelandena).Huvudfrågan är istället om tingsrätten kommer att tycka att det faktiskt rör sig om ett brott i det här fallet, vilket är helt avgörande för att du ska kunna få skadestånd. För att göra en ordentlig bedömning av det är det bra att utgå ifrån tidigare rättsfall, vilket görs nedan. Vill du ha rättsfallen i PDF-format kan du höra av dig på mejl.I ett hovrättsfall från 2011 (HovR B 1061-10) blev en person skadeståndsskyldig efter att ha kallat en av sina klasskamrater för "jävla negerfitta" i samband med ett bråk om en borttappad klocka. Skadeståndet uppgick till 5000 kr.I ett annat hovsrättsfall från 2015 (HovR B 1272-15) hade en person skrikit "sieg heil" och gjort en Hitlerhälsning i riktning mot en annan person, som förstås tog mycket illa vid sig. Något skadestånd blev det dock inte eftersom hovrätten menade att beteendet, som i sig var oacceptabelt, inte kunde anses menat att skada personens självkänsla.Den slutsats jag drar av de här två rättsfallen är att skadeståndsskyldighet förutsätter att det kränkandet uttalandet riktat sig direkt till personen ifråga och att dennes självkänsla därigenom har skadats. För din del verkar det som att ordet "hora" varit direkt avsett för dig och syftat till att nedvärdera din karaktär. Även om "jävla negerfitta" nog får betraktas som mer allvarligt (eftersom det ger uttryck för stark rasism) bedömer jag att det du utsatts för medför en rätt till skadestånd. Storleken är svårt att uttala sig om men gissningsvis rör det sig om några tusenlappar.Min rekommendationFör att du ska kunna göra någonting av detta rent praktiskt måste du som sagt gå till domstol. Kostnaden för detta är 900 kr, pengar som du ska få tillbaka av motparten om du vinner. Förlorar du får du stå för den kostnaden och riskerar att få betala ett par tusenlappar i ersättning till motparten för hens rättegångskostnader.Innan du går vidare tycker jag därmed att du ska ta hjälp av någon med grundläggande juridiska kunskaper. Eftersom det snabbt blir för dyrt att avlöna någon i en såhär liten tvist vore det bra med en person som hjälper dig gratis. Jag kan göra detta om du vill. Hör i sådana fall av dig via mejlen ovan.Med vänlig hälsning,

Hur ser mina utsikter för skadestånd ut?

2017-10-27 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |HejJag guidade 3 Italienska jägare på tjäderjakt. dom gick på rad ca 20 meter före mig.dom stötte upp en tjäder som flög mellan jägarna bakåt, en av jägarna vände bakåt passerade sina kompisar med osäkrat gevär avlossade sedan två hagelskott bakåt som träffade mig. jag blev träffad med 45-50 hagelkulor. detta skedde för 1,5 års sedan kvarstående men för närvarande är viss förlamning vänster arm samt två operationer vänster öga borttagning glaskropp + linsbyte. ej återställt i dagsläget + vissa psykiska tankar som rörs i huvudet. Mannen åtalad för vållande av svår kroppsskada. snart rättegång. vad har jag möjlighet att få för skadestånd sveda och värk mm mm.
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ersättning för personskadaFör att du ska få skadestånd krävs att personen som vållat skadan gjort detta uppsåtligen eller av oaktsamhet (2 kap. 1 § SkL). Att vända sig om med osäkrat gevär och avlossa hagelskott bakåt där då är skulle jag säga är oaktsamt, vilket också att han är åtalad för vållande till kroppsskada tyder på.Eftersom du tillfogats personskada har du rätt till ersättning för sjukvårdskostnader och andra kostnader, ersättning för inkomstförlust samt för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) och av bestående art (lyte och men) (5 kap. 1 § SkL). Du har således rätt till ersättning för t ex egenavgifter när du varit på sjukhuset samt för eventuella mediciner. Vidare har du rätt till ersättning för inkomstförlust om du haft sådan eller kommer ha i framtiden, om du t ex varit sjukskriven från jobbet eller om du inte kommer kunna jobba heltid i framtiden. Vid beräknande av denna ersättning görs dock avräkning med pengar du fått från socialförsäkringen t ex sjukpenning (5 kap. 3 § SkL). Ersättning för sveda och värk samt lyte och men fastställs som huvudregel med hjälp av hjälptabeller som Trafikskadenämnden fastställer. Ersättning lämnas normalt i förhållande till sjukskrivningsgrad. Om du har vistats på sjukhus är grundbeloppet 4 000 kronor per månad och om du vistats hemma 2 400 kronor. Sedan kan du få visst tillägg för vissa typer av behandlingar. För lyte och men bestäms ersättningen efter vart på kroppen skadan är belägen, skadans svårighetsgrad och din ålder. Eftersom jag inte vet alla detaljer kan jag inte bedöma vilka belopp du har rätt till men du hittar tabellerna här. Ersättning för kränkning I vissa fall kan vållande till kroppsskada också ge rätt till kränkningsersättning. För att brottet ska ge rätt till kränkningsersättning har Högsta domstolen sagt att omständigheterna vid brottet ska vara så försvårande att den skadevållandes handling närmar sig en uppsåtlig gärning och därför har samma kränkande innebörd som ett avsiktligt angrepp på den skadelidandes integritet. Detta eftersom att vålla svår kroppsskada på ett sådant sätt kan innebära att man allvarligt kränkt någon genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person (2 kap. 3 § SkL). Om domstolen anser att du har rätt till integritetskränkning så fastställs den enligt 5 kap. 6 § SkL. SlutsatsDu har stora möjligheter att få skadestånd för personskada eftersom du tillfogats så allvarliga skador och det tyder på att det skett genom vårdslöshet. Jag kan inte uppskatta vilket belopp du har rätt till eftersom det beror på ett antal olika faktorer. Du kan dock kolla på trafikskadenämndens hjälptabeller för att få en liten uppfattning. Om du har rätt till ersättning för kränkning är mer osäkert då du inte tillfogats skadorna genom ett uppsåtligt brott. Frågan om skadestånd prövas ofta av domstolen i samband med den rättegång som handlar om skadan. Åklagaren är i normalfallet skyldig att hjälpa målsäganden, dvs dig, med skadeståndet i den rättegång som handlar om brottet, om du begär det.Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Efter hur lång tid kan du kräva in skadestånd?

2017-11-27 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag vill stämma min mamma för tortyr alternativt misshandel både psykisk och fysisk under hela min uppväxt tills hon kastade ut mig när jag var ca 16-17 år gammal. Jag är nu 33 år gammal. Socialtjänsten har varit inblandad under min uppväxt och hon har blivit åtalad och villkorligt dömd för misshandel av mig tidigare. Jag undrar nu vad jag har för chans att vinna en sån stämning och vad det skulle kosta mig.
Alicia Abreu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Kan hon fortfarande bli åtalad för brotten?Din mamma kan inte längre bli åtalad för det som skedde när du var 17 år och dessförinnan.Tortyr finns i svensk strafflagstiftning endast inom brott mot mänskligheten så det som i ditt fall blir aktuellt är misshandel av normalgraden eller grov misshandel, brottsbalkens 3 kapitel, 5 och 6 paragraf.För misshandel av normalgraden är preskriptionstiden fem år, se brottsbalken 35 kap 1 paragraf.För grov misshandel är preskriptionstiden åtta år, se brottsbalkens 35 kapitel 1 paragraf. Brotten är i sig redan preskriberade.Kan du ändå kräva ut skadestånd (stämma henne på skadesrånd)?Du har rätt att kräva ut skadestånd från din mamma 10 år från händelsen skett. För de brott hon dömdes för gäller också 10-årsregeln, preskriptionslagens paragraf 2 och 3. I ditt fall verkar det dessvärre vara försent att stämma din mamma på skadestånd för sådant som skedde under din uppväxt.Finns det någon möjlighet att få pengar av din mamma?Om din mamma självmant går med på att betala ett skadestånd finns det inget hinder från att få ditt skadestånd. Men du kommer inte vinna framgång i med en stämningsansökan eftersom att det är preskriberat, tiden för talan har utgått.Hoppas du fick svar på dina frågor! Du får gärna lämna ett omdöme för min fortsatta utveckling.

Polisers rätt till ersättning vid olaga hot, verbalt vad gäller?

2017-11-13 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Polisers rätt till ersättning vid olaga hot, verbalt vad gäller.
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Olaga hot mot en polis faller under brottet hot mot tjänsteman (brottsbalken 17 kap. 1 §). Utgångspunkten är att den som allvarligt kränker någon genom brott kan bli skyldig att ersätta den skada som kränkningen innebär, s.k. kränkningsersättning (skadeståndslagen 2 kap. 3 §). Just när det gäller poliser har Högsta Domstolen dock uttalat att poliser i tjänsten måste vara beredda på att möta hot och våld, att det är något de måste tåla. Det brukar därför krävas att kränkningar mot poliser är av särskilt allvarligt slag och det är därmed vanligt att de inte får rätt till kränkningsersättning.Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Skadestånd till närstående vid dödsfall

2017-10-31 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! jag undrar om mördare bli skadeståndsskyldig till offrets barn som fått psykiska problem som följd av mordet på föräldern? Blir det personskada eller hur funkar det?
Julia Stenslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det stämmer som du säger att närstående till den avlidne kan få ersättning för psykiskt lidande (personskada) om denna skada uppkommit till följd av dödsfallet, enligt 5 kap. 2 § p.3 Skadeståndslagen. Detta förutsätter dock att det finns ett vållande till skadan, dvs att någon genom uppsåt eller vårdslöshet vållat skadan som lett till döden. I det fall du tar upp (mord) så föreligger ju sådant vållande och den dömde kan därför bli skadeståndsskyldig. Hoppas svaret var till hjälp!

Brottsoffermyndighetens ersättning vid ren förmögenhetsskada

2017-10-12 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej ! Blev lurad på Blocket för ca 10 år sedan. Det var en laptop. Skickade 5K men ingen laptop. Enligt domen så är det 3 personer som blev dömda, ca 20pers inblandade och ca 300pers som blev lurade som mig med olika belopp inskickade till denna liga. Får några ggr om året brev från kronofogden om utmätningar har skett, kommer göras nya utmätningar etc . Min fråga är. Kommer jag någonsin få se dessa pengar ? Bör jag kontakta en advokat för att snabba upp processen? Mvh
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!BrottsskadeersättningNär det rör sig om 300 personer som har rätt till skadestånd kan det vara svårt för ett offer att få den ersättningen som han eller hon har rätt till. När en dömd inte har några tillgångar för att täcka en skuld som uppkommit på grund av ett skadeståndsanspråk så kan målsäganden istället söka ersättning från Brottsoffermyndigheten. Du har som huvudregel rätt till en så kallad brottsskadeersättning (1 § brottsskadelagen).Ersättning för bedrägeriVid ren förmögenhetsskada krävs däremot att det finns särskilda skäl för att få brottsskadeersättning (7 § brottsskadelagen). Bedrägeri är en typ av ren förmögenhetsskada.TillvägagångssättDu kan kontakta Brottsoffermyndigheten för mer detaljerad information om vad en ersättning som utgår vid bedrägerifall kan grundas på. Eftersom det krävs särskilda skäl så kan det vara bra med ett juridiskt biträde som kan hjälpa dig vidare med att utreda din möjlighet till brottsskadeersättning. Kolla med din hemförsäkring för att undersöka din rätt till ersättning för ett juridiskt ombud. Du kan ringa oss på 08 - 533 300 04 om du vill boka tid med en av våra jurister.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar