Hur kräver man skadestånd från gärningsman?

2017-10-05 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej. Är man som brottsoffer själv tvungen att "driva in" ett skadestånd från gärningsmannen eller hur funkar det
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att få ut skadeståndI det fall en person döms för ett brott, är det vanligt att domstolen beslutar att den som utfört gärningen ska betala skadestånd till brottsoffret. I vissa fall betalar gärningspersonen det utdömda skadeståndet självmant. Det förekommer dock att gärningspersonen inte gör det frivilligt. Att en domstol dömer någon att betala ett skadestånd, innebär alltså inte att skadeståndet betalas ut automatiskt till brottsoffret. Som brottsoffer kan man få viss hjälp av Kronofogden med att få sitt skadestånd utbetalt. I de fall en domstol beslutar att brottsoffret ska få skadestånd, skickar domstolen alltid en kopia av domen till Kronofogden. Det är därefter Kronofogdens uppgift att kontakta brottsoffret och fråga om denne vill ha hjälp med att driva in skadeståndet. Vill man ha hjälp med indrivandet av skadeståndet genomför Kronofogden en undersökning av gärningspersonens ekonomi. Denna service är i princip gratis. I det fall gärningspersonen har pengar, inkomst eller någon utmätningsbar tillgång, ser Kronofogden till att brottsoffret får sitt skadestånd. Kan inte gärningsmannen betala skadeståndet, redovisar endast Kronofogden att gärningspersonen inte har några pengar att betala skadeståndet.Om gärningspersonen inte kan betalaSkulle det vara så, att gärningspersonen inte kan betala skadeståndet, kan man få oftast få försäkringsersättning genom sin försäkring för de skador som uppkommit. Har man ingen försäkring som täcker skadan helt, kan man i vissa fall få ekonomisk kompensation från staten, det vill säga, brottsskadeersättning.Även om gärningspersonen är okänd kan du ha rätt till ersättning från försäkringsbolag eller brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Solidariskt skadeståndsansvarI det fall flera gärningspersoner döms för ett och samma brott, och döms de att betala skadestånd till brottsoffret, är alla gärningspersonerna solidariskt betalningsansvariga. Detta betyder att var och en av gärningspersonerna är ansvarig för hela skadeståndsbeloppet. Man kan alltså som brottsoffer rikta sitt skadeståndsanspråk mot vilken gärningspersonerna som helst.SammanfattningsvisDu behöver alltså inte på egen hand driva in skadeståndet om det kan utkrävas av Kronofogdemyndigheten. Kan gärningspersonen inte betala ut skadeståndet bör du dock kontakta ditt försäkringsbolag eller Brottsoffermyndigheten.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Kränkning att hänga ut ett privat Instagram-konto?

2017-09-10 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Kommunpersonal har på ett föräldramöte visat skärmdump/foto av bilder från min sons privata Instagramkonto med namn och nämt min son vid namn på mötet. Ingen av de vuxna har tillgång till kontot så jag vet inte hur de har fått bilderna. Min son är 16 år. Har de rätt att göra så, det känns mycket kränkande för min son och oss som föräldrar och speciellt då vi själva inte vara närvarande på mötet. Är detta kränkning?
Yekta Keskin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag kommer att dela upp svaret i två delar. Den första delen berör vad som krävs för kränkning, den andra delen berör ditt specifika fall. Vad som krävs för kränkning Enligt 2 kap. 3 § Skadeståndslagen (SkL) är kränkning en ideell skada som inte kräver att fysisk skada uppkommit, psykisk skada är i sig självt tillräckligt. Kränkningen måste vara allvarlig och för att man ska kunna få kränkningsersättning krävs brott. Trots att kränkningen kräver ett brott i grunden är det inte nödvändigt att skadevållaren har dömts för brottet. Kränkningen är frikopplad från övriga skador och ersätts separat, 5 kap. 6 § SkL. Det är således själva brottet som är avgörande för beräkningen av kränkningsersättningen, inte brottsoffrets personliga upplevelse av händelsen. Högsta domstolen beskriver detta i rättsfallet NJA 1999 s. 441: ”Även om detta inte utesluter att ersättning [enligt 2 kap. 3 § SkL] kan utgöra kompensation även för sådan oro och sådant obehag som kan bli följden av ett angrepp på den personliga integriteten, är det därför naturligt att sådan ersättning inte, på samma sätt som ersättning för sveda och värk, varierar med hänsyn till hur brotten påverkat enskilda brottsoffer. Vad som i första hand är avgörande är i stället en bedömning av de enskilda brottens karaktär och omständigheterna kring dessa med beaktande av förhärskande etiska och sociala värderingar.”. Vad som gäller i ditt fall I din fråga framgår inte vad som har sagts om din son, varför jag inte kan avgöra om din son har blivit utsatt för ett brott såsom exempelvis förtal. Det är inte möjligt att generellt slå fast vad som är en kränkning av den personliga integriteten utan att först göra en bedömning i varje enskilt fall och väga in samtliga omständigheter. Att enbart visa Instagram-bilder och att nämna din son vid namn på mötet är inte ett brott, även om det kan tyckas vara orättvist att göra det utan tillåtelse. Hoppas att det besvarar din fråga. Om du upplever att något är oklart i svaret eller om du har flera juridiska frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Rätt till skadestånd då ett avtalsbrott har medfört skada

2017-07-26 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo ska ha fest i helgen och idag (måndag) får vi ett mail av den förening vi ska hyra lokalen av att det blivit en dubbelbokning och lokalen "sedan länge varit uthyrd". Vi har sedan i maj när bokningen ägde rum haft mailkontakt med kansliet där det klart och tydligt stod i ett mail "då bokar vi in detta". Föreningen påstår att de har försökt att kontakta oss via telefon men vi har inga missade samtal eller sms. Vi har bjudit in släkt och vänner till festen samt köpt in all mat och dricka. Har vi någon rätt till kompensation eller liknande?
Jennifer Vestin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svensk rätt finns, enligt huvudregeln, inga formkrav för hur ett avtal ska upprättas utan avgörande är att parterna kommit överens. Detta kallas för löftesprincipen och innebär mer konkret att då en part lämnar ett anbud som sedan motparten godkänner så uppstår ett avtal (1 § avtalslagen). Som jag förstår det har ni genom mailkontakt med föreningen kommit fram till, och bekräftat, denna bokning. Detta innebär alltså att det föreligger ett bindande avtal. Att frånträda avtalet är således brottsligt. Till följd av denna händelse kan ni kräva skadestånd för ren förmögenhetsskada. Detta då ni har lidit ekonomisk skada till följd av avtalsbrottet. Det är vidare den som vållat denna skada som ska ersätta den, i ert fall föreningen (2 kap 2 § skadeståndslagen).Tanken med skadestånd är att man ska sättas i samma ekonomiska läge som innan en skada ägt rum. Hoppas ni har fått svar på er fråga!Vänlig hälsning,

Rätt till skadestånd om man kan bevisa att man är rätt ägare

2017-07-12 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Registrerad ägare av bil hos Transportstyrelsen? Min fråga gäller om den i vägtrafikregistret registrerade ägaren är samma sak som den den juridiske ägaren? Under mitt äktenskap beslöt familjen att importera en andra bil från USA. Bilen betalades av oss gemensamt men med mig på inköpshandlingen, sjöfraktsedeln och på tullsedeln men registrerades däremot på min dåvarande hustru. Nu har hon gjort sig av med bilen utom min vetskap. Hon anser sig inte gjort något fel när hon låtit skrota (!) bilen bakom min rygg eftersom hon var registrerad ägare. Kan jag kräva ersättning för bilen? Till saken hör att vi vid skilsmässan kom överens om att hon tar den röda bilen och den vita importbilen blev min. Jag har alltid haft bilen i min besittning med nycklarna. Jag har låtit lackera och byta vindruta samt alltid betalat för dess förvaring. F.d. hustrun har aldrig under de nu 8 åren gjort anspråk på bilen eller visat något som helst intresse för den. Jag har önskat få bilens papper tillsända för att göra ägarbyte men inget fått. Plötsligt är bilen försvunnen från sin uppställningslokal 50 mil bort från hennes nuvarande bostadsort och Transportstyrelsen meddelar att den avregistrerats och skrotats med hennes signatur. Ingen förfalskning har gjorts. Barnen säger mor blev krävd på hyra som registrerad ägare då jag befann mig utomlands och "valde då att skrota" bilen. Kan jag stämma på bättre rätt eller hellre avkräva ersättning eftersom den nu är återvunnen och helt och hållet försvunnen? JF
Johan Landström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som är den registrerade ägaren av en bil presumeras också vara den civilrättsliga (verkliga) ägaren av bilen. Denna presumtion går dock att bryta om du kan bevisa att du har blivit ägare till bilen, tex genom en bodelning. Eftersom du tilldelades bilen i bodelningen bör ni ha skrivit ett bodelningsavtal som bekräftar detta. Bodelningsavtalet bör duga som bevis på att du är rätt ägare till bilen. Om du kan bevisa att du är rätt ägare till bilen så har du rätt till ersättning för den skada som hon har åsamkat bilen (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Om bilen är helt förstörd ska hon ersätta vad bilen var värd när hon lät skrota den (5 kap. 7 § skadeståndslagen) alternativt reparationskostnad, om bilen kan återställas för lägre kostnad än dess tidigare värde. Hon har också troligtvis gjort sig skyldig till brott enligt 10 eller 12 kap. brottsbalken, men jag saknar tillräckligt med underlag för att avgöra exakt vilket brott det är.Sammanfattning och rådOm du kan bevisa att du tilldelats ägandet till bilen genom bodelningen, exempelvis genom ett bodelningsavtal, har du rätt till ersättning för bilen. Din ex-fru har troligtvis också begått brott genom att låta skrota bilen trots att hon visste att du tilldelats denna i bodelningen. Jag rekommenderar att du anmäler händelsen till polisen så kan de utreda om ett brott har begåtts. Om åklagaren går vidare till åtal ska åklagaren också driva skadeståndstalan åt dig i samband med åtalet om du begär det (22 kap. 2 § rättegångsbalken). Det finns dock vissa risker med det. Om din fru blir friad från brott finns risken att domstolen också friar från skadeståndsanklagelserna, även om detta inte är rätt juridiskt (22 kap. 7 § rättegångsbalken). Det kan därför vara mer taktiskt att själv först kräva henne på skadestånd och först när den processen är klar anmäla henne till polisen. Om det visar sig att det rör sig om brottet skadegörelse så preskriberas dock det två år efter gärningen (12 kap. 1 § och 35 kap. 1 § 1 p. brottsbalken). Du bör därför anmäla ett par månader innan dess om du inte vill riskera att hon inte kan åtalas för brottet. Om brottet skadegörelse är begånget efter 1 juli i år gäller dock 5 års preskription.Om du vill driva skadeståndstalan separat ska du skicka ett kravbrev till henne där du uppger hur mycket skadestånd du kräver. Om hon vägrar betala får du stämma henne i tingsrätten. Vi har professionella jurister här på Lawline som kan hjälpa dig att skriva kravbrev samt driva din talan i tingsrätten. Detta kostar 1677,50 kr vilket är den lagstadgade ombudstaxan. Om du är intresserad av detta kan du höra av dig till mig på johan.landstrom@lawline.se så återkommer vi med en offert.MvhJohan Landström

Preskription av skadestånd på grund av grov stöld

2017-10-04 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej... har en fråga angående krav på skadestånd. hur långt efter man kan kräva det osv.. alltså preskriptionstid. blev i december 2015 dömd i hovrätten för grov stöld för ett brott jag blev påkommen april 2014. har efter domen inte hört ngt angående krav på skadeståndet.. ca 80 000. så min fråga är om detta krav kan komma under hela livet eller om det finns ngn tidsfrist för målsägande att inkassera skadeståndet?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tid för preskriptionEn skuld kan preskriberas efter en viss tid. Det innebär att borgenären (den som har en fordran på någon) efter att skulden preskriberats inte längre kan kräva gäldenären (den som är skyldig något) på betalning skulden (8 § preskriptionslagen). Enligt huvudregeln preskriberas en skuld 10 år efter tillkomsten (2 § preskriptionslagen). I vissa fall kan dock preskriptionen inträda tidigare, exempelvis om brott begåtts. Preskriptionstiden är olika lång för olika typer av brott, ju allvarligare brott desto är längre är preskriptionstiden.För stöld av normalgraden är preskriptionstiden 5 år och för grov stöld är preskriptionstiden 10 år.PreskriptionsavbrottPreskriptionstiden kan dock avbrytas, vilket innebär att det börjar löpa en helt ny preskriptionstid från den nya tidpunkten. Det sker alltså ett så kallat preskriptionsavbrott. Från den nya tidpunkten måste man vänta 10 år (eller så lång som tiden för preskription är) på nytt innan skulden kan preskriberas.Preskription kan avbrytas på tre olika sätt (5 § preskriptionslagen).1. Om du betalar del eller ränta av skulden 2. Du får en skriftlig påminnelse från den du är skyldig 3. Den du är skyldig väcker talan i domstol om skuldenEventuell försäkring till skadelidandeI ditt fall är det även aktuellt att nämna, att den skadelidande (den som blivit utsatt för stölden) eventuellt får täckning för sin skada genom försäkring. Skulle den skadelidandens försäkringsbolag utge försäkringsersättning till denne, kommer försäkringsbolaget ha en regressfordran på dig. Regressrätt är en rätt som tillerkänns någon som har betalt annans skuld, att återkräva vad han betalt från den som är rätt betalningsskyldig.Det betyder alltså att försäkringsbolaget betalar skadeståndet till offret. Därefter har de rätt att kräva dig på pengarna i stället. Detta framgår inte av din fråga. Men det kan vara av intresse för dig att veta att det är ett alternativ.Sammanfattningsvis kan man säga, att din skuld preskriberas efter tio år. Men eftersom det ligger i borgenären intresse att få sitt skadestånd, kommer denne förmodligen göra preskriptionsavbrott tills skulden är betald.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Berättigad ersättning för sveda och värk efter stöld?

2017-08-01 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej,!Jag har under en resa till Värmland med min fästman och två släktingar till honom blivit bestulen på två små brudklämmor som förvarades i en liten plastpåse tillsammans med andra större klämmor bland mina personliga hygienartiklar i en låst resväska. Resväskan stod under kvällen när vi åt middag ca kl 18:00-22:00 LÅST i en olåst bil utanför en sommarstuga i närheten av Hagfors och Munkfors. Stugan ägs av en kusin till min fästman som också deltog i middagen. Området kan betecknas som mycket lugnt. Ingen åverkan syntes på resväskan när den flyttades in i sommarstugan. När de tre övriga personerna förutom min fästman lämnade stugan låste vi dörrarna. På morgonen upptäckte jag att klämmorna saknades. Resväskan hade under natten förvarats olåst i det sovrum som jag ensam sov i. Dessa små klämmor som var de sista två jag hade i nyskick finns inte att köpa i butiker som saluför hårvårdsartiklar längre varför stölden gjorde mig väldigt upprörd. Men framförallt känns det mycket obehagligt att någon för mig obekant person har snokat igenom mina ytterst personliga hygienartiklar. Har en reseförsäkring via Vårdia. Är jag berättigad till ersättning för sveda och värk p.g.a det psykiska obehag denna stöld har förorsakat mig?Hälsningar
Carolina Lundh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ersättning för sveda och värk är en följd man kan få av personskada. En personskada innebär kroppsliga och psykiska sjukdomstillstånd orsakade av en skadehändelse. Just sveda och värk gäller de skadeföljder som skadan har fört med sig, då bland annat psykiskt lidande. För att sådan ersättning ska kunna utges för en personskada krävs att man kan påvisa detta medicinskt, det vill säga att man kan få ett läkarintyg på skadan. Detta gäller givetvis både fysisk och psykisk personskada. Att du därför ska få ersättning i form av sveda och värk på grund av stölden är därför inte troligt. Att uppleva obehagskänslor är troligtvis något som alla som blir offer för stöld tyvärr upplever. Däremot rekommenderar jag dig att kontakta ditt försäkringsbolag och se vad just din försäkring innebär!Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning

Vad gäller vid försäkringsersättning med anledning av brott?

2017-07-21 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |En våldtäkt 2013-10, som pga. post traumatisk depression ej anmälts till hemförsäkringen (bolaget) för än idag, ge någon ekonomisk ersättning.Varken den drabbade eller terapeut har förstått att fallet f.u polisanmälan och läkarundersökning gjordes akut. Varken polis, sjukvårdinrättning har upplyst den drabbade om att anmälan till försäkringsbolaget var lika viktig som polisanmälan och akut läkarundersökning skulle göra. Det var polisen skälv som förde henne till, i detta fall Södersjukhuset. Den berörda har ännu ej återhämtat sig och går i terapi och är fortfarande arbetsoförmögen. Vad gäller försäkringsmässigt i ett fall som detta. Någon gärningsman har ej lyckats spårats. Tacksam råd hur man eventuellt skall gå vidare.
Felicia Lundgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!FörsäkringsersättningNär man har blivit utsatt för brott kan man få ekonomisk ersättning för de skador man har fått. Oftast är det gärningsmannen som är ersättningsskyldig och som då ska betala skadestånd till offret. Om gärningsmannen inte kan betala, eller om det som i ert fall är så att man inte vet vem gärningsmannen är, så kan man få ersättning från sitt försäkringsbolag, så kallad försäkringsersättning. Vad som gäller i ert fall försäkringsmässigt beror på vad just ert försäkringsbolag har för villkor. Rätten till försäkringsersättning regleras i försäkringsvillkoren och kan variera mellan olika försäkringsbolag.Andra alternativ för ersättning - brottsskadeersättningOm er försäkring inte täcker skadan skulle ni möjligen kunna ha rätt till brottsskadeersättning som utbetalas av staten. För att kunna få brottsskadeersättning krävs att brottet är polisanmält och man måste även ha undersökt de andra möjligheterna till ersättning, alltså ersättning av gärningsmannen alternativt från försäkringsbolag. Brottsskadeersättning ansöker ni om hos Brottsoffermyndigheten. Ansökan måste dock ske inom 3 år efter att brottet begicks, förundersökningen lades ned eller efter att domen vunnit laga kraft. Om offret är ett barn har denne alltid rätt att ansöka om brottsskadeersättning fram till att denne fyller 21 år.Rekommendation För att besvara din fråga om vad som gäller försäkringsmässigt i just ert fall måste ni se till vad som står i försäkringsvillkoren. Jag rekommenderar dig därför att i första hand se efter där. Om det av försäkringsvillkoren följer att offret inte skulle ha rätt till försäkringsersättning skulle ni kunna vända er till Brottsoffermyndigheten för att ansöka om ersättning förutsatt att förutsättningarna ovan är uppfyllda.Hoppas detta besvarade dina frågor, om inte är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.Med Vänlig Hälsning

Möjlighet till skadestånd för gammal misshandel

2017-06-29 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag blev utsatt för en misshandel för 40 år sedan. Gärningsmannen var i 15 års åldern. Finns det någon som helst möjlighet att få ut ett rejält skadestånd? Jag har vittnen till händelsen, som kan intyga.
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tyvärr ser möjligheterna för dig att få ut ett rejält skadestånd från misshandeln väldigt små ut. Preskriptionstiden gör att misshandeln är preskriberad och därmed inte kan få några rättsliga följder. Preskriptionstiden är olika lång för olika typer av brott, ju allvarligare brott desto längre preskriptionstid.För misshandel av normalgraden är preskriptionstiden 5 år och för grov misshandel är preskriptionstiden 10 år. Det finns några brott som inte har någon preskriptionstid, dessa är bland andra mord, folkmord och terroristbrott. Är gärningsmannen under 21 år så gäller preskriptionstid även för dessa brott också.Preskriptionstiden för den misshandel som du blev utsatt för gick ut för väldigt länge sedan och tyvärr kan inga rättsliga följder dömas ut mot gärningsmannen. Hos Brottsoffermyndigheten kan man ansöka om brottsskadeersättning, men detta ska göras inom 3 år från att man råkade ut för brottet. Det måste även finnas en polisförundersökning som kan styrka att dina skador uppstod från brottet och inte från en olyckshändelse.Det är ju relativt men i Sverige döms inte några "rejäla" skadestånd ut. För en misshandel rekommenderar Brottsoffermyndigheten att man gör anspråk på 5 000 - 15 000 kr för en misshandel, beroende på hur grov den är.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,