Skadeståndskrav vid misshandel

2016-03-05 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej. Jag är 16 och har blivit misshandlad av en kille som använde sig av en batong. Den här mannen är vuxen och 20 år. Har uppsökt sjukhus akutintag för att kolla av armen där jag blev slagen. Det är en stor svullnad och ska röntga den snart. Jag undrar vad jag ska kräva i skadestånd, har hört många olika saker. Att det är lite grövre misshandel för att han använde dig av ett tillhygge (batong). Andra säger att det är normalgraden misshandel. Kan ni hjälpa mig vad jag ska kräva i skadestånd? Undrar också hur lång tid det kan ta tills jag får mitt skadestånd. Incidenten inträffade för några dagar sedan.
Martin Persson Thurén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst förstår jag att du önskar få svar på om den beskrivna händelsen är att bedöma som misshandel av normalgraden eller grov misshandel. "Misshandel av normalgraden" regleras i Brottsbalken 3 kap. 5 §. Under bestämmelsen faller gärningar som innebär att någon tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd. Att slå någon med batong är en typisk gärning som faller under denna bestämmelse. Om personen som misshandlar har använt sig av ett farligt tillhygge eller använt sig av särskilt grovt våld kan domstolen bedöma gärningen som "grov misshandel". Detta brott regleras i Brottsbalken 3 kap. 6 §. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Utifrån den information som du givit rörande händelsen är det med största sannolikhet inte att bedöma som grov misshandel utan misshandel av normalgraden.Vad gäller skadeståndet utgår domstolen från Skadeståndslagen, samt domstolarnas tidigare domar i liknande misshandelsmål. Vid misshandel av normalgraden där gärningsmannen har använt sig av ett farligt tillhygge eller mer allvarligt våld föreslår brottsoffermyndigheten att ett krav på 10 000 - 15 000 kr är rimligt. Det är emellertid viktigt att påminna om att domstolen enligt Rättegångsbalken 17 kap. 3 § inte kan döma ett högre belopp än det du yrkat.Blir personen som misshandlat dig dömd för gärningen och domstolen dömer ut skadestånd dröjer det tre veckor innan domen vinner "laga kraft". Då domen vunnit laga kraft betalas emellertid inte skadeståndet ut automatiskt till dig. Personen som är skyldig att betala skadeståndet kan dock frivilligt betala pengarna till dig direkt. Om denne inte gör detta frivilligt kan Kronofogden hjälpa dig med att driva in skadeståndet. Svaret på när du får pengarna är således mycket beroende på om personen som blir dömd för gärningen är villig att betala direkt eller om pengarna måste drivas in på annat sätt.

Brottsskadeersättning

2016-01-25 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! Jag är målsägande i ett B-mål som har vunnit laga kraft, där jag fått beviljat 5000kr i skadestånd, men Kronofogden har bedömt att den skyldige inte är utmätningsbar, kan jag själv via typ Ratsit begära ut en egen upplysning för att själv kolla upp detta på denna personen, eller är detta ej legitimt behov?
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns få bevis på att en gäldenär inte har medel som är bevistekniskt lika starka som Kronofogdemyndighetens utlåtande. Att begära en egen kreditupplysning eller dylikt blir inte verkansfullt i det här läget. Däremot finns det andra vägar att välja för att få ut sitt skadestånd.Brottsskadeersättning ur brottsofferfondenI de fall någon på grund av brott blivit tilldömd skadestånd och gärningspersonen inte är i stånd att betala kan den skadeståndsberättigade ansöka om ersättning ur brottsofferfonden. Ett utlåtande från Kronofogdemyndigheten, om att gärningspersonen saknar utmätningsbara tillgångar, har i förarbetena nämnts särskilt som ett exempel på tillräckligt bevis. Se vidare 10 & 11 §§ Brottsskadelagen.Det bör noteras i sammanhanget att det finns en beloppsgräns för ersättning ur brottsofferfonden. Enligt 14 § Brottsskadelagen ersätts som högst 20 gånger prisbasbeloppet för personskada. Det är ytterst sällsynt att allmänna skadestånd når sådana nivåer i Sverige. I övrigt kan det erinras om preskriptionen i 15 § Brottsskadelagen. En ansökan om ersättning ur allmänna medel måste ske inom tre år från dess allmänt åtal väckts eller i övriga fall då brottet begicks. Ansökan om brottsskadeersättning kan göras på Brottsoffermyndighetens hemsida (här)SlutordDet finns en alternativ väg att gå, nämligen att söka gärningspersonen i konkurs. Med hänsyn till att utmätningsbara tillgångar saknades får det dock antas som en onödigt omständlig väg och rekommenderas inte i första hand.Behöver du ytterligare stöd och hjälp i detta så är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.seFör hjälp med utformandet av ansökan kan du även kontakta en kvalificerad jurist inom området (här)

Skada vid kapande av grenar på annans tomt.

2015-09-24 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej,Jag polisanmälde min granne då han sågat av flera grenar på mitt träd. Vittnen som sett händelsen hördes, varpå polisen kallade den anklagade till förhör. Brottsmisstanken angavs som "skadegörelse".Den anklagade inleder polisförhöret med att ERKÄNNA brottet. (Så står det i förhörsprotokollet). Men tycker själv inte det han gjort är brottsligt. Förhörsledaren är noga med att fråga ifall den anklagade kapat grenar på min tomt. Till detta nekar han. Efter förhöret ringer förhörsledaren den anklagade för att försäkra sig att inga grenar på min tomt kapats. Återigen bekräftar den anklagade att bara grenar över hans tomt kapats. Jag skickar några foton till polisen som visar att flera grenar på mitt träd och min tomt kapats. Den största fläkskadan lodas med rep och hink och visar tydligt att snittet ligger 1 meter in på min tomt. Polisen väljer i det här läget att lägga ner förundersökningen och hänvisar till Jordabalken 3 Kap 2§. Jag påpekar att den referensen talar mot polisens beslut. Polisen väljer då att referera till Brottsbalken 12 Kap 1§Jag vänder mig till polisen och undrar varför händelsen inte betraktas som skadegörelse . Polisen svarar "för att han ska anses ha gjort sig skyldig till skadegörelse så ska hans uppsåt med att ta ned grenarna vara att skada trädet och inget annat". Varför kan polisen inte använda sig av insiktsuppsåtsrekvisitet? P.S Åklagarmyndigheten går på polisen linje. Vad kan jag nu göra för att få rätt?
Tobias Håkansson |Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine. Som jag förstår det torde det vara ersättning för den skada din granne har orsakat som du är ute efter. I sådant fall tycker jag att du oberoende av om förundersökningen lagts ner eller ej bör stämma denne på skadestånd för sakskadan som han har orsakat. Ersättning skall ske enligt 2:1 Skadeståndslagen (https://lagen.nu/1972:207) och talan väcks genom att du utfärdar en stämning på denne hos tingsrätten på den ort ni båda bor. Denna tvist ses då fristående från misstanken om brott, och uppsåt krävs inte (endast culpa vilket är vårdslöshet) för att din granne ska bli skyldig att ersätta skadan. Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Kränkningsersättning för brott

2015-09-05 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hejsan, de är så här att jag blev våldtagen av en kille i helgen, jag kom knappt ihåg något för att jag var väldigt full, men kom ihåg att jag slog honom och hade sprungit i väg och kom ut på gatan och träffade några snälla människor som såg händelsen av att jag sprungit ut ur en lägenhet utan byxor och knappt några kläder på mig. De personerna hade sedan ringt polisen och dom skjutsade mig hem, då jag inte kunde berätta vad som hänt pga att jag inte minns händelsen så bra. Min undran är alltså, kan man få skadestånd på en våldtäkt om man inte kommer ihåg vad som hände? Och inte vet vem mannen var? Men att jag har tagit en undersökning och hittat sperma där, eller tecken på våld, bristningar ömhet osv.Tacksam för svar:)
Anna Backman |Hej, och tack för din fråga!Först och främst vill jag säga att det är tråkigt att höra vad du har blivit utsatt för, sådant ska ingen människa behöva utstå. Det finns tre olika sätt att få ersättning för den kränkning det innebär att man blivit utsatt för ett brott. I första hand ska ersättningen betalas av gärningsmannen. Därutöver kan ersättning normalt ges av din hemförsäkring, under förutsättning att du uppfyller deras villkor. Om det inte går att få ersättning från gärningsmannen eller den egna hemförsäkringen kan du ha rätt till brottsskadeersättning. I samtliga fall krävs att du polisanmält händelsen och därefter är det upp till polis, åklagare och domstol att göra sitt yttersta för att hitta, åtala och fälla rätt gärningsman. Börja alltså med att polisanmäla händelsen. Därefter får du avvakta deras utredning och eventuellt åtal för att förhoppningsvis kunna få ersättning direkt från gärningsmannen. När du gjort polisanmälan skulle jag råda dig att ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att anmäla händelsen till dem och få svar på om försäkringen täcker det som hänt dig, olika bolag har lite olika villkor och om du i slutändan kommer få ut något från försäkringen kan jag därför inte garantera. Om det visar sig att du varken kan få ersättning från gärningsmannen eller din hemförsäkring kan du vända dig till Brottsoffermyndigheten som hjälper dig att utreda om du har rätt till brottsskadeersättning. Deras hemsida hittar du här. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar,

Preskriptionstid för ansökan om brottsskadeersättning samt skadeståndsfordran

2016-02-12 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej!Jag är målsägande i ett B-mål som vunnit laga kraft för exakt 3 år och 6 månader sedan. I samband med detta blev jag beviljad ett skadestånd på 5000 kr. Dock så missade jag att ansöka om detta till Brottsoffermyndigheten. Kronofogden har bedömt att den skyldige inte är utmätningsbar. Nu undrar jag om det finns något sätt för mig att få ut dessa pengar. Jag vill även påpeka att min försäkring (Folksam) ej täcker detta pga. att jag blev ofredad och inte lidit någon fysisk skada.Med vänlig hälsning,Nina
Sara Bengtsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med tanke på att Kronofogden har bedömt att den skyldige gärningspersonen inte har någon betalningsförmåga samt att ditt försäkringsbolag inte täcker skadan så är brottsskadeersättning aktuellt. Följaktligen är Brottsskadelag (2014:322) (https://lagen.nu/2014:322#P1S1) (BSL) tillämplig. Enligt 15 § 1 st. BSL (https://lagen.nu/2014:322#P15S1) ska en ansökan om brottsskadeersättning göras inom tre år från det att dom eller slutligt beslut vann laga kraft. I ditt fall verkar det dessvärre ha gått längre tid än tre år efter att domen vann laga kraft, vilket medför att du inte längre kan ansöka om brottsskadeersättning. En fordran om skadestånd preskriberas, dvs. avskrivs, tio år efter tillkomsten av fordran. Om preskriptionen dock avbryts genom påminnelse börjar en ny preskriptionstid om tio år att löpa. Detta följer av 2 § 1 st. Preskriptionslag (1981:130) (https://lagen.nu/1981:130#P2S1). I ditt fall har det dock endast gått tre år och sex månader sedan skadeståndsfordrans tillkomst. Du har alltså en gällande fordran på den skyldige gärningspersonen, vilken du kan få betalt för, om Kronofogden vid något tillfälle bedömer att personen i fråga har betalningsförmåga.Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning

Preskriptionstid för skadeståndskrav uppkomna med anledning av brott

2015-11-15 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej2005 blev jag dömd till fängelse för mordbrand och för ca 8 månader sen har en advokat sänt mig ett krav på skador till byggnaden. Advokaten är från försäkringsbolag. Innan dess var det aldrig tall om någon betalning inte ens från tingsrätten Jag har heller inte besvarat eller skrivit under någotBeloppet på skadan är 220000000:- före ränta- Allt som allt är ca 50 miljoner kronor.Jag har inte hört nåt att jag måste betala skadeståndet innan i över 9 år Min första brev kom 2015-04 och brottet ägde rum 2005-09-21.Kan de kräva mig på detta, är inte fallet preskriberad?Tack på förhand
Jesper Lublin |Hej och tack för din fråga.Jag har valt att redigera din fråga en aning men ska svara på när skadeståndsanspråk preskriperas.Det skadeståndskrav som riktas mot dig är grundat på ett brott. Huvudregeln är att fordringar på skadestånd i anledning av brott preskriperas tio år efter uppkomsten enl. 2§ preskriptionslagen. Dagen för den skadegörande handlingen räknas normalt som tidpunkten för fordrans uppkomst. Alltså i ditt fall så börjar de 10 åren att räknas från 2005-09-21. Genom att du har mottagit kravet i april 2015 så har kravet inte framställts försent.Med vänlig hälsning

Skadestånd av icke straffmyndiga

2015-09-21 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hejsan. Min son blev bestulen på sin mobiltelefon och pengar , av två kompisar (fd nu....), de två erkände dagen eftet att de stulit telefonen,men den var dock "borta". Polisanmäldes självklart och grabbarna erkände till polisen, ,men då ungarna är under 15 lämnas det över till socialtjänsten, som inte har någon befogenhet att utdöma straff. Föräldrarna till en av dessa ungar har LOVAT,INFÖR min son och mig så klart, , att ersätta deras sons del i stölden, men har förhalat och dragit ut på det med massa ursäkter, och nu har dom helt sonika slutat svara.. jag har även sms från mamman,där hon lovar ersätta telefonen. Vad kan jag göra??
Edith Grundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att din sons "kompisar" inte är straffmyndiga kan de, precis som du skriver, inte åtalas och dömas för brottet. De kan dock bli skadeståndsskyldiga enligt skadeståndslagen 2:1. Där står det att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada, ska ersätta skadan. Enligt skadeståndslagen kan även föräldrarna bli skadeståndsskyldiga eftersom de har vårdnaden om ett barn som vållat sakskada genom brott. Den bestämmelsen hittar du i 3:5. Du har rätt att få reda på deras identitet och kontaktuppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen 35:8 st 2. Det du kan göra är alltså att driva vidare en skadeståndstalan på egen hand enligt skadeståndslagen. Du kan ta hjälp av en jurist för att driva er skadeståndstalan, enligt rättegångsbalken 12:1. Om du klickar på något av lagrummen jag nämnt ovan så kommer du att länkas direkt dit. Hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor!Vänligen,

Skadestånd, bl.a. missat skolår, sveda och värk

2015-08-18 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |min son blev misshandlad i skolan med ungdomar som är17 år gammal...det blev grov misshandel i polis anmälan..efter den här händelse min son fick pyskiska besvär och kunde inte forsätta skolan..han missat et år i sin utbildning pga händelsen..han har kontak med BUP fortfarande.det blir snart rättegång..jag vill fråga om skadeståndbelopp--hur myket min son får skadeständ?Advodat sa att enlig skadestånd sablong vi kan kräva 40 tusen kronor ..20 tusen för grov misshandel resten för pyskiska besvär 2400 kr för varje månad (händelsen har hänt 10 månader sen)är det rätt belop ?som föräldra kan jag kräva mer?1sväda verk2grov misshandel 3med kräkning ersätning kan man kräva mer än advokatens förslag?är det viktigt hur mycket vi kräver som skadestånd eller spelar det ingen roll
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din advokat har säkerligen bättre koll på situationen än vad jag har. Utifrån vad du har skrivit så verkar det som att din advokat har utgått från den skadeståndstabell som Trafikskadenämnden (TSN) har utfärdat. Det är helt korrekt vad gäller att ni kan få 2 400 kr/mån för sveda och värk om han har vårdats under dessa tio månader. Ersättningen för grov misshandel kan jag inte bedöma eftersom jag inte vet hur händelsen gick till.Jag kan tänka mig att ni även kan kräva 50 000 kronor, om det är så att din son missade ett helt skolår på grund av skadan. Du hittar stöd för det här, i TSN:s tabell i bilaga 7. Hänvisa gärna det till din advokat.Som förälder kan du även kräva skälig kompensation. Det innefattar exempelvis utgifter som du har haft i samband med sjukhusbesök eller liknande.Det är viktigt hur mycket ni kräver i skadestånd eftersom domstolen kommer att utgå från den summan. Anger ni att ni vill ha 1 000 kronor, så kan domstolen inte döma ut mer än det. Det är mycket viktigt att ni anger ett så högt skadeståndsbelopp som ni tror att ni kan få.Vänligen