Polisanmäla cyklist som kört på en bakifrån?

2018-06-04 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej! För en månad sedan fick jag en komplicerad axelskada i samband med att en man försökte cykla mellan mellan mig och min väninna. Vi cyklade i bredd på en cykelväg. Han cyklade på oss bakifrån. Hans försäkringsbolag har sagt sig ta på sig ärendet. Jag kommer att få bestående men, har mycket ont och har avbokat flera resor. Rehabiliteringen kommer ta lång tid. Jag är rädd för att försäkringsbolaget inte kommer att ersätta mig tillräckligt. Bör jag polisanmäla mannen? Jag har vittnen. Ska jag ta kontakt med en advokat redan nu? Vad kan en advokat hjälpa mig med nu i detta skede?
Sandra Söderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, och jag beklagar vad som inträffat dig. Polisanmäla cyklisten? Om jag förstår dig rätt, är din största oro att cyklistens försäkringsbolag inte kommer ge dig tillräckligt med ersättning i förhållande till dina nuvarande och framtida kostnader på grund av skadan. En polisanmälan, och en eventuell rättegång, kommer dock troligtvis inte hjälpa rent ekonomiskt. Vid ett åtal som detta (där brottet sannolikt skulle vara vållande till kroppsskada enligt 3 kap. 8 § brottsbalken) så består processen av två delar - en straffrättslig, och en skadeståndsrättslig. Den straffrättsliga delen fokuserar enbart på huruvida gärningspersonen gjort sig skyldig till det brott som åklagaren påstår att denne begått, och vad för eventuell påföljd som ska utdelas med anledning av brottet. Den skadeståndsrättsliga delen är till för att kompensera den som råkat ut för ett brott. Skadeståndsberäkningen När ett skadestånd med anledning av ett brott som detta ska bestämmas, tillämpas skadeståndslagen (SkL). Enligt 2 kap. 1 § SkL ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada ersätta skadan. Skadeståndsberäkningen återges i 5 kap. 1 § SkL, som sammanfattningsvis medger ersättning för direkta kostnader (sjukvårdskostnader och övriga kostnader), inkomstförlust, sveda och värk samt ersättning för lyte och stadigvarande men (ifall den skadelidande får några bestående skador av olyckan). Min generella bedömning är att det inte är värt att genomgå en process i detta fall. Det faktum att försäkringsbolaget redan är inkopplat är sannolikt tillräckligt. De följer samma mall som skadeståndslagen utgår ifrån, och att driva igång en hel process när resultatet av det fortfarande kommer vara att försäkringsbolaget kommer ersätta dig för dina skador är varken nödvändigt eller att rekommendera. Avvakta, se vad försäkringsbolaget ger för ersättningsförslag och ta det vidare därifrån. Skulle det vara så att du anser att de ger dig för lite ersättning, kan du alltid ta det till domstol som kan avgöra tvisten i form av ett (civilt) försäkringsrättsligt mål - men att försöka starta en straffrättslig process kommer alltså inte gynna dig ekonomiskt. Dessutom är det osannolikt att en åklagare skulle ta upp ett fall som detta till åtal. Jag vill erinra om att detta är min bedömning utifrån den begränsade information jag har om fallet. Om du vill ha ytterligare hjälp av kunniga jurister, kan du vända dig till info@lawline.se där de kan hjälpa dig vidare i detta ärende. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.Hoppas allt löser sig! Om något är oklart får du gärna lämna en kommentar, så besvarar jag den så snabbt som möjligt. Vänliga hälsningar, Sandra Söderberg

Begära skadestånd pga spark under fotbollsmatch?

2018-05-24 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej. Jag fick en fotledsfraktur på en fotbollsmatch för ett par dagar sen. Jag fick opereras och ska ha gips i 6 veckor. Skadan skedde pga att en motståndare sparkade mig med flit på grund av frustration, vilket var onödigt. Jag ramlade efter sparken och bröt fotleden. Har jag rätt till skadestånd?Tack!
Sandra Söderberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer gå igenom din fråga steg för steg, och slutligen summera vilka handlingsmöjligheter du har. 1. a) Vad för skada är det fråga om? Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ersätta skadan. I detta fall är det fråga om en personskada, vilket är en fysisk eller psykisk skada som uppkommer på människokroppen - typexemplet är ett brutet ben. Som ovan nämnt så krävs det inte att skadan sker uppsåtligen ("med flit"). Att personen i fråga var vårdslös/oaktsam kan vara tillräckligt för att ett skadeståndsansvar kan uppkomma. I detta fall verkar det dock vara fråga om en uppsåtlig handling (en aktiv spark mot dig), varför jag inte kommer gå djupare in på den bedömningen. Men det kan vara bra att veta att om det vara så att personen i fråga inte alls sparkade med syfte att träffa dig, utan bara "ut i luften" och sedan råkade träffa dig, så kan denna vårdslöshet också vara tillräcklig för att ett skadeståndsansvar kan uppkomma. 1. b) Vem är eventuellt skyldig för att ha åsamkat skadan? När en utredning om ett eventuellt skadeståndsansvar görs, måste det finnas åtminstone en tänkbar ansvarig person för skadan. I förevarande scenario verkar det bara finnas en person som eventuellt kan hållas skyldig för detta; fotbollsspelaren från motståndarlaget som sparkade dig vilket ledde till fallet. Några andra presumtiva gärningspersoner finns inte i detta fall. 1. c) Vad är handlingen som orsakade skadan? Handlingen i detta fall är en aktiv sådan, dvs. när fotbollsspelaren av frustration sparkade dig vilket ledde till att du föll. 1. d) Finns det någon grund för ansvarsfrihet? I vissa fall, t ex om en nödsituation föreligger, kan en person gå fri från ansvar när denne orsakar en skada - se 24 kap. brottsbalken (även om detta är en skadeståndsrättslig fråga, så används samma bedömning som vid en straffrättslig fråga). Om en ansvarsfrihetsgrund enligt detta kapitel är tillämplig, leder det till att personen går fri straffrättsligt - och med detta följer i princip alltid också en skadeståndsrättslig ansvarsfrihet. I detta fall verkar det dock inte vara en handling som orsakades av en nöd- eller nödvärnssituation. Men, det finns ytterligare en ansvarsfrihetsgrund, som är viktig att uppmärksamma i detta fall - samtycke (24 kap. 7 § brottsbalken). När en skadelidande samtycker till att skadas, eller samtycker till risken att skadas, så går personen i fråga fri från ansvar med anledning av detta. Varför jag uppmärksammar detta är för att det inom sportens värld alltid finns ett visst utrymme att rättfärdiga vissa skador mot enskilda genom att hänvisa till att det var en del av utövandet av sporten; annars hade exempelvis boxning eller MMA aldrig varit godtagbart eller lagligt. Termen social adekvans används ofta i dessa sammanhang, och ger uttryck för situationer då det kan anses socialt adekvat att företa vissa handlingar, trots att de objektivt sett utgör en skada - exempelvis olika kirurgiska ingrepp eller just utövandet av olika idrotter/sporter. Men var går då gränsen? I RH 2011:62 dömdes en fotbollsspelare för misshandel mot en fotbollsspelare från motståndarlaget. Den åtalade hänvisade till att samtycke och social adekvans förelåg. Domstolen uttalade att "fotboll är en sport som i allmänhet bedrivs på sådant sätt att den som frivilligt deltar får anses ha samtyckt till att utsättas för visst våld; inom idrottens värld finns ett utrymme för att under hänvisning till samtycke godta svårare misshandel än vad som i allmänhet accepteras." Domstolen nämnde även att "ju närmare handlingen ligger den aktuella idrottens idé, desto större är möjligheterna till detta synsätt". Situationen i detta fall ägde dock inte rum i "stridens hetta under pågående spel", utan tvärtom i en lugn situation när varken den åtalade eller skadelidande deltog i spelet om bollen. Av vad som framgick föregicks inte handlingen av någon provokation från den skadelidandes sida. Den åtalade dömdes därför för misshandel. Alltså, vad domstolen lade vikt vid var det faktum att misshandeln inte föregicks av någon provokation och att det inte skedde under själva spelet om bollen. Vad gäller i ditt fall? I detta fall vet jag inte om skadan skedde i stridens hetta, eller om det skedde oprovocerat medan bollen var på andra planhalvan. Denna information är viktig och nödvändig för att göra en korrekt bedömning av huruvida våldet kan anses vara godtagbart eller inte. Utifrån den korta information jag tagit del av i ditt fall så kan jag åtminstone säga att en spark på grund av frustration generellt sett inte leder till ansvarsfrihet på grund av att det skedde under en fotbollsmatch - men det är svårt att säga något slutgiltigt om detta utan att ha mer information. 1. e) Ledde handlingen till skadan? En annan viktig punkt att uppmärksamma i ditt fall är frågan om adekvat kausalitet. För att ett skadeståndsansvar ska uppkomma måste det föreligga kausalitet/korrelation/orsakssamband mellan handlingen i fråga och den uppkomna skadan. Om handlingen inte orsakade skadan, så är personen inte skyldig att ersätta skadan. Skadan ska vara en följd av handlingen. Huvudregeln är att kausalitet föreligger om handlingen i fråga var nödvändig, eller i sig självt tillräcklig, för att skadan i fråga ska uppkomma. I detta fall var sparken tillräcklig för att du skulle falla, och sparken var sannolikt också nödvändig för att du skulle falla (ingen spark - inget fall). Detta led är alltså sannolikt uppfyllt. Men, det slutar inte där. Orsakssambandet/kausaliteten måste vidare vara adekvat. Ett samband räcker inte - sambandet i fråga måste också vara påräkneligt/normalt/förutsebart/rimligt. Skadan måste ligga i "farans riktning", och inte vara en totalt orimlig konsekvens av handlingen i fråga. I detta fall kan det inte anses orimligt att en spark leder till ett fall av detta slag (givetvis beroende på vad för typ av spark, vilken kraft som användes, vad underlaget var etc). Men sannolikt är även detta steg uppfyllt. Vilka slutsatser går att dra? Du har råkat ut för en personskada, orsakad av fotbollspelaren från motståndarlaget. Denna person kommer eventuellt kunna åberopa samtycke, eller social adekvans, till sitt försvar. Det är dock tveksamt om personen i fråga kommer ha framgång med ett sådant försvar i det här fallet. 2. Vad för skadestånd kan du få? Skadeståndsberäkningen för personskador anges i 5 kap. 1 § skadeståndslagen: Som skadelidande har man rätt till full ersättning för sjukvårdskostnader, övriga kostnader och inkomstförlust (1 punkten). Vidare har man också rätt till ersättning för sveda och värk, vilket utgör smärta under den akuta sjukdomstiden (2 punkten). Denna ersättning utges oftast utifrån schabloner (alltså, exempelvis en fast summa för ett brutet ben eller en bruten ankel). Slutligen kan man också ha rätt till ersättning för lyte och stadigvarande men, vilket är bestående skador (ett amputerat finger eller ett fult ärr) (3 punkten). 3. Vad kan du göra nu? Jag tycker inte du har ett omöjligt fall här - möjligheten till ersättning finns. Du kan antingen vända dig direkt till personen som utdelade sparken och begära ersättning enligt skadeståndslagen (se ovan) - men du kan också vända dig till ditt försäkringsbolag och se om en skada av denna typ täcks av din försäkring (ditt försäkringsbolag kommer sedan eventuellt vända sig mot personen som utdelade sparken med ett regresskrav). Om du inte får någon respons eller ersättning, kan du vända dig till domstol med din begäran om ersättning. Om du vill ha ytterligare hjälp av kunniga jurister, kan du vända dig till info@lawline.se där de kan hjälpa dig vidare i detta ärende. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.Hoppas allt löser sig! Om något är oklart får du gärna lämna en kommentar, så besvarar jag den så snabbt som möjligt. Vänliga hälsningar, Sandra Söderberg

Preskriptionstid för skadestånd p.g.a. brott

2018-04-27 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Mitt x blev tilldömd ett skadestånd för misshandel för tjugofem år sedan. Hon har aldrig gjort anspråk på några pengar. Men nu vill hon ha dom. Finns det någon möjlighet för henne att få dom ?
|Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Preskriptionstiden för skadestånd på grund av brott är 10 år efter att själva brottet ägde rum enligt 2§ Preskriptionslagen. Skulle den slutgiltiga domen komma mer än 9 år efter att brottet ägt rum gäller en preskriptionstid på 1 år efter att den slutgiltiga domen kom, enligt 3§ Preskriptionslagen. Eftersom det gått 25 år har alltså preskriptionstiden gått ut och eftersom hon inte gjort några tidigare anspråk kan ditt x inte få ut några pengar nu.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan jag kräva skadestånd för sveda och värk vid bedrägeri?

2018-03-28 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |En arbetsgivare bedrog mig och valde att inte betala ut lön för ett jobb som jag utförde. Summan avsedde cirka 2 000;- Händelsen är polisanmäld och jag undrar vad man kan lägga anspråk på om gällande skadestånd för sveda och värk.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 5 kap. 1 § skadeståndslagen utgår skadestånd för sveda och värk enbart i de fall man har drabbats av personskada. Du kan sålunda inte få skadestånd för att arbetsgivaren begått bedrägeri.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Vad kan jag begära i skadestånd efter att min egendom blivit förstörd?

2018-05-31 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Två olika bolag har utan mitt tillstånd grävt på min tomt och därmed förstört värdefull gröda. Vad kan jag begära i skadestånd?
Simon Rydberg |HejTack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!För att beräkna storleken av skadeståndet i den situation som du beskriver behöver vi mer uppgifter än de du lämnat. Vi behöver till exempel vet värdet av det som är förstört och sen eventuella kostnader för att återställa tomten till hur den var. Därför rekommenderar jag dig att du avvänder dig av någon av någon av våra andra tjänster eller ställer en till fråga där du beskriver mer i detalj hur stor skadan är.Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här http://www.lawline.se/ask_a_question- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här http://www.lawline.se/ask_a_question- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är det värt att anmäla ett slag i ansiktet och kan jag få pengar från ansvarig?

2018-05-07 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Hej, jag var och drack förra helgen och blev rätt så packad. Senare under 3-4 tiden på morgonen gick jag och en kompis till McDonalds där jag ställde mig bredvid disken och dansade. Sen sa en tjej till mig att gå därifrån så sa jag skämtsamt nej. Därefter det kommer en kille som också jobbar på donken och slår mig i ansiktet sedan drar ner mig på marken och drar ut mig genom dörren. Jag har inga jätte synliga märken bara en trasig jacka och det jag undrar är ifall det är värt att anmäla detta? Och ifall det går att få pengar från ansvarande? Tack på förhand
Clara Wågefjell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!Fy vilken tråkig situation du hamnat i! Jag hoppas att du återhämtat dig från slaget och att du mår bra nu. För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB) och skadeståndslagen (SkL). Att slå någon kan vara misshandelKillen som jobbade på McDonalds kan ha gjort sig skyldig till misshandel genom att slå dig på det sättet (3 kap. 5 § BrB). Det innebär, som du säkert vet, att det finns en möjlighet att killen kan fällas för det brottet om fallet går till domstol. Pengar får du i detta fall genom skadeståndDu frågar om det går att få pengar från ansvarande, och ja det är möjligt om du kräver skadestånd. Om killen har slagit dig med flit så ska du som utgångspunkt ha rätt till skadestånd både för kroppsskadan och den trasiga jackan (2 kap. 1 § SkL). Det finns alltså möjlighet för dig att få ersättning för den skada du utsatts för om du i samband med ett eventuellt åtal säger att du begär det. Det är då upp till domstolen att avgöra saken.Jag rekommenderar dig att anmäla händelsenJag rekommenderar såklart att anmäla händelsen, det finns inget (som jag ser det) negativt med det eftersom att det då är upp till polisen att utreda. Det som kan vara svårt är bevisning, men av vad jag förstår fanns det i alla fall ett vittne. Kanske finns det övervakningskameror också eftersom att det var på McDonalds. Jag rekommenderar även dig att höra av dig till McDonalds för att se hur de ser på saken.Det finns även en möjlighet att ta fallet vidare till domstol genom att tvista om det. Det kan dock bli kostsamt och är inte något jag rekommenderar i första hand. Känner du att du ändå vill gå vidare med det kan du kontakta någon av våra jurister här på Lawline, annars får du återkomma om du har någon mer fråga!Jag önskar dig allt gott!Med vänlig hälsning,

Hur ska jag göra för att min dotter ska få det utdömda skadeståndsbeloppet utbetalt från gärningspersonen?

2018-04-20 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Min dotter har råkat ut för ett bott och gärningsmannen har blivit dömd i tingsrätten att betala skadestånd till henne. Gärningsmannen har inte betalt skadeståndet och ber mig "dra åt helvete" när jag frågat honom. Ska jag finna mig i det här? Vad ska jag göra? Lämna in en stämningsansökan till tingsrätten? kostar det något? Kontakta kronofogden? Vad kan dom göra? osv hjälp. ( min dotter var 11 år och blev nersprungen av en gärningsman i samband med ett gripande av honom. Hon gjorde sig illa och blev tilltuffsad psykiskt. Jag har svårt att acceptera och förklara för min dotter, som i dag är 14 år, varför den som struntar i sin dom om skadestånd ska komma undan med det). Vad ska jag göra?
Beatrice Krig |Hej!Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Först kommer jag att förklara hur det brukar gå till när en dom fallit som ger en person rätt till skadestånd från en gärningsperson. Sen kommer jag att ge ett råd om vad du kan göra nu.Hur det ska gå till efter att en domstol fastslagit en gärningspersons skadeståndsskyldighetEfter att en domstol fastslagit en gärningspersons skadeståndsskyldighet gentemot din dotter, är det inte i första hand en sådan sak som du själv måste kräva honom på. Att gärningspersonen har dömts att betala skadestånd innebär dock inte att skadeståndet automatiskt betalas ut. Domstolen skickar dock en kopia av domen till Kronofogden. Därefter hör Kronofogden av sig och frågar om det önskas hjälp med att få skadeståndet utbetalat. Om den som har rätt till skadestånd svarar ja kontrollerar Kronofogden gärningspersonens ekonomiska situation. Har denne tillgångar ser till Kronofogden till att den summa som ska betalas i skadestånd betalas till den som har rätt till skadestånd.Det som dock kan hända är att gärningspersonen har en dålig ekonomi och helt enkelt inte har betalningsförmåga.I andra hand, om gärningspersonen inte kan betala ut skadestånd, är tanken att den som har rätt till skadestånd istället ska försöka få ut ersättningsbeloppet genom sin försäkring istället. I tredje hand, om personen inte har någon försäkring som täcker denna typ av situation, kan denne istället ansöka om brottsskadeersättning. Regler om brottsskadeersättning hanteras i brottsskadelagen. Brottsskadeersättning blir aktuellt först när de två andra möjligheterna (skadestånd och försäkringsersättning) prövats utan framgång, 10 § brottsskadelagen. Det finns vissa beloppsgränser för hur mycket pengar som kan betalas ut genom brottsskadeersättning, 14 § brottsskadelagen. Anledningen till detta är att det är olika regler som gäller för hur skadestånd, försäkringsersättning och brottsskadeersättning bestäms. Du kan läsa mer om det här.Det är även något som Brottsoffermyndigheten kan förklara närmare om vad som gäller i just din dotters fall.Det finns även en tidsgräns som träder in efter 3 år efter att domen blev gällande, då det är för sent att ansöka om brottsskadeersättning. Denna gäller dock inte er eftersom din dotter fortfarande är under 21 år, så det ska inte vara något problem för er att ansöka om brottsskadeersättning, 15 § 2 st brottsskadelagen.Här och här finns mer information att läsa om möjligheterna. Sammanfattning och råd Jag rekommenderar att du först kontaktar Kronofogden för att se om de kan hjälpa dig kontrollera om gärningspersonen har tillgångar och i så fall se till att du får skadeståndsbeloppet utbetalt av honom. Det du gör är helt enkelt att ansöka om att skadeståndsdomen blir verkställd och det gör du här. Längst ner på sidan i länken står hur du på olika sätt kan kontakta Kronofogden om du skulle behöva hjälp. I andra hand rekommenderar jag att du kontaktar ert försäkringsbolag för att se om det går att få ut pengarna därigenom. I och med att det finns en dom finns också det dokumentet att visa upp för försäkringsbolaget som bevis. I tredje hand rekommenderar jag att du ansöker om brottsskadeersättning. Du hittar både instruktioner om hur du ska gå tillväga samt själva blanketten på den här sidan.Det är som sagt viktigt att du verkligen har försökt med de två ovannämnda möjligheterna först och inte hoppat över dem, då det är ett krav att man har försökt att utnyttja dem för att sen i sista hand vända sig till Brottsoffermyndigheten. Skulle detta alternativ bli aktuellt kan du alltid ringa och be dem om hjälp gällande att fylla i ansökningsblanketten om du är osäker på något gällande det.Tänk också på att det kan bli ett annat belopp utbetalt i försäkringsersättning eller brottsskadeersättning än vad som bestämts i skadeståndsdomen, detta då de olika ersättningarna omfattas av olika regler. Jag hoppas du känner att du fått hjälp, annars får du gärna ställa en ny fråga.Med vänlig hälsning,

Vad händer om man inte kan betala skadestånd?

2018-03-23 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag har blivit dömd till 120 timmars samhällstjänst för dom mot sexuellt ofredande. Jag ska dessutom betala ett skadestånd på drygt 30 000 kronor till de drabbade. Jag lever på bidrag från kommunen och vet inte hur jag ska betala detta. Vad händer om jag inte betalar? Och vart vänder jag mig för att få hjälp med detta? Kommer det att komma faktura eller hur funkar skadestånd?Tack på förhand
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Efter att domen vunnit laga kraft (tre veckor efter domslutet) skickas en kopia till kronofogden. Då frågar kronofogden den som ska få skadeståndet om han/hon vill ha hjälp att få betalt. Om skadelidande vill det fyller denne i en blankett och lämnar in den till kronofogden. Då skickas ett brev ut till den skadeståndsskyldige.Om den skadeståndskyldige inte betalar börjar kronofogden med att undersöka om denne har några tillgångar att betala skadeståndet med. Undersökningen görs för att hjälpa den skadeståndskyldige att bli skuldfri och för att hjälpa den skadelidande att få sitt skadestånd. Om den skadeståndskyldige har tillgångar kan det bli aktuellt att kronofogden utmäter dem.Om den skadeståndskyldige inte har några möjligheter att betala skadeståndet kan den som ska ha betalt vända sig till Brottsoffermyndigheten för att få hjälp. Han eller hon har också möjligheter att få ersättning från sitt försäkringsbolag. Om detta händer blir den skadeståndskyldige istället skyldig dem pengar. Du har alltså ingen möjlighet att inte betala skadeståndet.Du kan läsa mer om detta på brottsoffermyndighets hemsida.Med vänliga hälsningar,