Avslutande av provanställning

2009-11-29 i Sjuk
FRÅGA |kan man avsluta provanställning under pågående sjukskrivning
Sven Lindblom |HejAv LAS 6 § 3 st. framgår att en provanställning kan avlutas i förtid, d.v.s. att om inte annat har avtalats, får en provanställning avbrytas även före prövotidens utgång. Av 6 § 2 st. stycket följer att även en arbetstagare som själv vill att provanställningen inte skall övergå i en tillsvidareanställning utan upphöra, antingen vid prövotidens utgång eller tidigare under provanställningstiden, skall lämna arbetsgivaren ett besked om detta i förväg. Om provanställningen på detta sätt avslutas på den provanställdes initiativ, finns det inga regler i anställningsskyddslagen om underrättelse i förväg eller om skyldighet att överlägga. Provanställningen kan alltså avbrytas enbart genom ett sådant besked som nu har sagts. Det finns inte i anställningsskyddslagen något krav på att beskedet skall vara skriftligt; den provanställde kan alltså gå hem med omedelbar verkan, bara han eller hon först säger ifrån på ett sätt som arbetsgivaren uppfattar som ett besked enligt 6 § 2 st. anställningsskyddslagen. Det kan dock finnas andra regler i kollektivavtal.Källa: Norstedts Juridik, Zeteo (kommentaren på Internet)Enligt LAS torde du alltså kunna avsluta anställningen med ett meddelande till arbetsgivaren. Du bör dock undersöka kollektivavtalet först.Med vänlig hälsning

Sjuklön vid timanställning

2009-11-16 i Sjuk
FRÅGA |Hej. Kan en arbetsgivare på något sätt komma undan att betala ut sjuklön då man går på en timanställning? Jag jobbar på schema som jag gör upp veckovis, jobbar heltid och lägger samma schema varje vecka.Finns det någon lag om att en arbetsgivare måste betala ut sjuklön?
Josefin Backman |Hej,Enligt Lagen om anställningsskydd se https://lagen.nu/1982:80 finns det två typer av anställningsformer. Huvudregeln är tillsvidareanställning (det som brukar kallas fast anställning) och det regleras i 4§ LAS. Vill man istället träffa avtal om tidsbegränsad anställning tex. säsonganställning, vikariat osv. så kan man göra det med stöd av reglerna i 5-6§§ LAS. Timanställning är alltså inte en anställningsform och påverkar därmed inte tex regler om uppsägning utan anger bara hur mycket arbetstagaren är garanterad att få arbeta vilket också påverkar din rätt till sjuklön, mer om det nedan. Att tillsvidareanställning är huvudregeln innebär att det finns en presumtion för att ett anställningsavtal innebär en tillsvidareanställning och den som påstår något annat måste då bevisa det. Oftast står det i anställningsavtalet vad för typ av anställning det rör sig om och finns det ett sista datum för anställningen utsatt i ditt avtal innebär det att du har en tidsbegränsad anställning, oftast sk. visstidsanställning. Reglerna om sjuklön hittar du i Lag (1991:1047) om sjuklön se https://lagen.nu/1991:1047 . Lagen är enligt dess 2§ tvingande på så sätt att avtal som inskränker eller upphäver en arbetstagares rättigheter enligt lagen är ogiltigt.Enl. 3§ har man rätt till sjuklön från och med första dagen av anställningstiden såvida anställningen inte är tidsbegränsad till kortare tid än en månad. Då har man endast rätt till sjuklön efter att man tillträtt anställningen och varit anställd 14 dagar i följd. Det spelar alltså ingen roll om man är tillsvidareanställd eller har en tidsbegränsad anställning, man har rätt till sjuklön i båda fallen.För att sjuklön ska utgå måste arbetsförmågan vara nedsatt. Första sjukdomsdagen är en karensdag och sedan betalar arbetsgivaren ut sjuklön i maximalt 14 dagar, därefter betalar Försäkringskassan.Problemet med timanställning är att sjuklönen är avsedd att motsvara den inkomstförlust som uppstår på grund av sjukdomen. Endast inkomstbortfall som hänför sig till arbetstidsminskning på grund av den nedsatta arbetsförmågan kompenseras. Vid en timanställning innebär det att man visserligen har rätt till sjuklön men bara för det antal timmar din arbetsgivare bett dig arbeta. Blir du sjuk fler timmar/övriga dagar får du ingen ersättning eftersom du då inte går miste om någon lön. Skulle du vara sjuk längre än 14 dagar blir det försäkringskassan som betalar för de timmar som du var schemalagd för den aktuella perioden. Har du blivit lovad att arbeta så som du beskriver det (på samma sätt, heltid varje vecka) är din arbetsgivare skyldig att betala ut sjuklön om du blir sjuk.Med vänlig hälsning