Uppsägning och sjukersättning

2019-12-06 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Jag har idag blivit uppsagd under min provanställning då min tjänst ska tas bort. Har två veckors uppsägningstid. Men känner mig väldigt ledsen och nedstämd , kan jag sjukanmäla/sjukskriva mig denna tiden och få sjuklön?Med vänlig hälsning, Sanna
|Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningEnligt lagen om anställningsskydd (LAS) skall den anställde under uppsägningstiden befinna sig på arbetet och utföra sina arbetsuppgifter på samma sätt som skett under anställningstiden.Men det finns inget som hindrar att du är sjukskriven under din uppsägningstid.Arbetsgivaren har rätt att kräva sjukintyg från åttonde dagen, men kan även kräva det tidigare.Du som arbetstagare är skyldig att omedelbart anmäla din sjukdom till arbetsgivaren, räkna med att du inte kan få sjuklön för tid före anmälan.Arbetsgivaren är skyldig att betala sjuklön från och med den sjunde kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan endast om arbetstagaren styrker nedsättning av arbetsförmågan genom läkarintyg. Därmed krävs det enligt lag i normalfallet inte läkarintyg för den första sjukveckan.Det skall även tilläggas här att intyget inte behöver redovisa vilken sjukdom arbetstagaren lider av utan bara ange att denne är förhindrad att arbeta pga. sjukdom.SammanfattningsvisDu har alltså rätt att sjukanmäla dig upp till sju dagar utan att behöva redovisa ett sjukintyg. Det skall dock tilläggas att arbetsgivaren även har rätt att kräva ett sjukintyg innan dessa sju dagar passerat.Vad gäller din sjuklön skall denna utgå så länge ett anställningsförhållande föreligger, vilket det gör fram till din sista dag, dvs. sista dagen under din uppsägningstid.Med bästa hälsningar,

När måste arbetstagaren sjukanmäla sig?

2019-11-30 i Sjuk
FRÅGA |Har arbetsgivaren rätt att sätta ogiltig frånvaro vid anmäld frånvaro, Alltså en personal ringer lördag morgon och sjukanmäler sig lördag och söndag, och arbetsgivaren sätter sen ogiltig frånvaro pga att man inte sagt något om det på fredagen då de hade sms-kontakt. Man planerar ju inte i förväg att man ska bli sjuk..
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Det finns inga uttryckliga regler om exakt när sjukanmälan ska ske till arbetsgivaren, utan arbetsgivaren bestämmer själv vilken policy den vill ha kring sjukanmälan. Det finns dock relevanta bestämmelser i lagen om sjuklön. I 8 § stadgas att arbetsgivaren inte är skyldig att ge arbetstagaren sjuklön för tid innan arbetstagaren sjukanmält sig. Arbetstagaren har dock rätt till sjuklön om hen kan visa att hen varit förhindrad att sjukanmäla sig tidigare. Så länge arbetstagaren sjukanmäler sig innan passet den aktuella dagen har denne därmed rätt till sjuklön. Värt att nämna är att arbetsgivaren därmed kan kräva att sjukanmälan sker varje dag arbetstagaren stannar hemma på grund av sjukdom. I fallet du beskriver i frågan kan därmed arbetsgivaren kräva att arbetstagaren sjukanmäler sig både lördag och söndag morgon. Arbetsgivaren kan dock inte kräva att sjukanmälan sker dagen innan. Precis som du skriver kan ju arbetstagaren inte alltid veta att denne kommer att vara sjuk i förväg.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Kan en arbetsgivare omplacera istället för att rehabilitera?

2019-11-25 i Sjuk
FRÅGA |Jag är 59 år. Har varit anställd på en kommunal skola som vaktmästare. I september för några år sedan blev jag sjukskriven för utmattningssyndrom på 100% pga mobbing från min chef. I början av 2019 började jag jobba 25% och i juli 50% med skoladministratör. Allt är väldigt skört. Jag mår fruktansvärt dåligt av intryck såsom ljud, människor, oförutsedda händelser. Jag kan inte längre tänka klart och har väldigt svårt med minnet. Nu kräver HR att jag går tillbaka till vaktmästarjobbet, under min mobbande chef, med massor av barn, höga ljudnivåer och akut utryckningar som vardagsmat. Jag har förlorat massor ekonomiskt och jag kommer att ha bestående men pga det jag utsatts för. Jag har en sjukskrivande läkare på företagshälsovården. Jag har inte fått någon rehabiliteringsplan. HR informerar mig bara om att om jag inte kan gå tillbaka till vaktmästarjobbet så återstår ev. omplacering. Det kan innebära lägre lön eller deltidsjobb. Vad skall jag göra? Jag har ingen kraft att stå emot dom. Skall jag kunna förlora min hälsa och massor med pengar pga en mobbande chef och dom går fria?? Förtvivlad i behov av hjälp.
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer i mitt följande svar att fokusera på vad du rent konstruktivt kan göra i den här situationen (med målet att du inte ska omplaceras) och inte gå in på detaljer kring vad en arbetsgivare generellt får göra rörande omplaceringar. Kort kan det dock sägas att arbetsgivaren har en ganska stor frihet att kunna omplacera arbetstagare, men i det här fallet är det först och främst frågor rörande rehabilitering som blir relevanta. Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvarEn arbetsgivare har en skyldighet att verka för att en sjuk arbetstagare rehabiliteras. Detta genom att bland annat vara beredd på att genomföra rehabiliteringsinsatser på arbetsplatsen (3 kap. 2 a § 3 st arbetsmiljölagen). Arbetsgivaren ska också i samråd med Försäkringskassan verka för att en arbetstagare som råkat ut för sjukdom eller olycksfall ska kunna rehabiliteras (30 kap. 6 § och 6 a § socialförsäkringsbalken).Inom arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet ligger att anpassa arbetssituationen, undersöka om det finns andra uppgifter inom organisationen som arbetstagaren kan utföra samt att ta fram en rehabiliteringsplan. Det är i sin tur Försäkringskassan som har ansvar i tillsyn och samordningsfrågan av rehabiliteringsinsatserna (30 kap. 8 § socialförsäkringsbalken). Kan man omplacera istället för att komma med en rehabiliteringsplan? Syftet med rehabilitering är att arbetstagaren ska återgå till arbete hos arbetsgivaren. Min bedömning är således att det inte är möjligt att "hoppa över" rehabiliteringsinsatserna och enbart överväga omplaceringsfrågan, då aktiva åtgärder för rehabilitering av arbetstagare är ett måste vid sjukdom- och olycksfall. Skulle det dock stå klart att en arbetstagare inte kan återgå till sitt vanliga arbete, är det dock en möjlighet att istället omplacera denne (se rättsfallet AD 1993 nr 42). Men arbetsgivaren måste fortfarande vidta några former av ansatser för att arbetstagaren ska rehabiliteras först, dvs att personen ska återgå till sin vanliga arbetsförmåga. Vad man ska göra i den här situationen är dels att vända sig till Försäkringskassan och påtala att inga rehabiliteringsåtgärder vidtagits från arbetsgivarens sida förutom ett krav på återgång till vanligt arbete med hot om omplacering, samt att man önskar rehabilitering för att i framtiden kunna gå tillbaka till sitt vanliga arbete. Försäkringskassan kan då möjligtvis i egenskap av ansvarig för tillsyn och samordning över rehabiliteringen se till så att arbetsgivaren uppfyller sitt ansvar först, innan de överväger omplacering. Du bör också vända dig till ditt fackförbund och be om hjälp i den uppkomna situationen. De kan möjligtvis förhandla med arbetsgivaren samt ge mer handfasta råd om vad du ska göra i situationen. Vänligen,

När räknas ett nytt återinsjuknade inte som en fortsättning på tidigare sjukdom?

2019-10-27 i Sjuk
FRÅGA |Det är svårt att tyda sjuklagen. Jag var sjuk 16-19/9. Arbetade 20-24/9. Blev sjuk igen 25/9 och framåt.Arbetsgivaren säger att jag ska få en ny karensdag den 25/9. Är det rätt ?Arbetsgivaren har anmält mig till Försäkringskassan från och med den 9/10. Är det rätt ? Jag får ju högre ersättning från arbetsgivaren än från Försäkringskassan så det kanske är lika bra att ta den karensdagen än ersättningen från Försäkringskassan ?
Isabelle Sewelén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är mycket riktigt sjuklönelagen (SjlL) som reglerar sjuklön för arbetstagare m.m.Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall regeln om återinsjuknande ska gälla i ditt fall eller inte, och om din arbetsgivare har gjort rätt genom att anmäla dig som sjuk till Försäkringskassan. Jag kommer i mitt svar dels börja med att behandla vad som gäller vid återinsjuknande, dels om arbetsgivaren har gjort rätt i att anmäla till Försäkringskassan. Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att regeln om återinsjuknande ska gälla?Vid beräkningen tittar man på när du första gången blev sjuk, när du började arbeta igen och sedan insjuknade på nytt inom fem kalenderdagar. Vid beräkningen ser man även om regeln om återinsjuknande kan bli aktuell.Återinsjuknar du alltså inom fem kalenderdagar så räknas den nya sjukperioden som en fortsättning på din tidigare sjukperiod. Det dras då inte någon ytterligare karensavdrag eftersom din nya sjukperiod ses som en fortsättning på din tidigare sjukperiod (7 § tredje stycket SjlL).Inom fem kalenderdagar?Du nämner i frågan att du var sjuk första gången under perioden 16-19 i september månad, och därefter återgick till arbetet den 20 september och arbetade fram till den 24 september. Sedan blev du sjuk igen den 25 september.För att det ska kunna ses som en fortsättning får det inte ha gått mer än fem dagar. I ditt fall har det dock gått fler dagar. Du återgick till arbetet den 20, och arbetade fram till den 24 september (totalt 5 kalenderdagar). När du blev sjuk på nytt den 25 september kan alltså inte regeln bli aktuell då perioden du återgick till arbetet överskred "inom fem kalenderdgar", kan regeln inte bli aktuell för dig. Varför även ny karensdag kommer dras. Hade du exempelvis återinsjuknat den 24 september i stället och anmält dig sjuk den 23 hade regeln aktualiserats - då hade "bara" fyra dagar gått. Värt att tillägga är att lagen räknar dagarna efter kalenderdagar - det spelar alltså ingen roll om du inte hade ett pass inbokat eller om det var helg mellan.Är det en förlängning av din tidigare sjukskrivning eller har det passerat fem kalenderdagar?Då det nya insjuknandet ses som en ny sjuklöneperiod, blir det alltså fråga om en ny karensdag. I ditt fall blir den 25 september din karensdag. Din arbetsgivare har alltså rätt i det avseendet. Karensdagen är första dagen en arbetstagare inte är på arbetet på grund av sjukdom (6 § andra stycket SjlL)."Arbetsgivaren har anmält mig till Försäkringskassan från och med den 9/10. Är det rätt ?"Ja. Sjukperioden omfattar den första dagen en arbetstagare har en nedsatt arbetsförmåga och inte kan utföra sina vanliga arbetsuppgifter på grund av sjukdom de följande tretton dagarna (7 § första stycket SjlL). Med undantag för karensdagen (6 § andra stycket SjlL). Med sjuklöneperiod menas den period arbetstagaren oavbrutet är sjuk och inte kan arbeta (7 § andra stycket SjlL).Sjuklön betalas ut vid sjukdom som sätter ner en arbetares arbetsförmåga (4 § SjlL). Arbetsgivaren betalar normalt sett sjuklön i tretton dagar - med vissa undantag. Arbetsgivaren är endast skyldig att utbetala sjuklön de första sju dagarna (avräknat karensdagen) från den dag arbetstagaren sjukanmälde sig (8 § första stycket SjlL). Efter den sjunde dagen är man tvungen - för att få fortsatt sjuklön, uppvisa intyg som styrker nedsättningen av arbetsförmågan (8 § andra stycket SjlL). En arbetsgivare är skyldig att anmäla till Försäkringskassan vid sjukdomsfall som gett en arbetstagare rätt till sjuklön, och om perioden och anställningen försätter efter sjuklöneperioden utgång. Anmälan ska göras inom sju kalenderdagar från denna tidpunkt (12 § SjlL). Dvs., din arbetsgivare är skyldig att anmäla till försäkringskassan inom sju kalenderdagar, från sjukelöneperiondens utgång som totalt är 14 dagar varav dag ett är karensdagen och övriga tretton dagar som även utbetalas med sjuklön. Du nämner att du blev sjuk den 25 september och din arbetsgivare anmälde detta till Försäkringskassan den 9 oktober. Din arbetsgivare verkar alltså av uppgifterna du lämnat, anmält till Försäkringskassan enligt regelverket. Din arbetsgivare har agerat rätt även i detta avseende. Skyldigheten att anmäla inom sju kalenderdagar gäller vid sjuklöneperioden utgång."Jag får ju högre ersättning från arbetsgivaren än från Försäkringskassan så det kanske är lika bra att ta den karensdagen än ersättningen från Försäkringskassan ?"De första 13 dagarna som arbetsgivaren betalar ut sjukön dras normalt 80 procent av lönen (6 § första stycket SjlL). Är man fortfarande sjuk efter 14 dagar, ska ansökan om sjukpenning göras till Försäkringskassan dag 15. Beviljas man sjukpenning får man normalt sjukpenning från dag 15: Dock retroaktivt - om det beviljas. Eftersom handläggningen brukar ta några veckor hos Försäkringskassan.Det är mycket möjligt att din sjuklön från din arbetsgivare är högre än den ersättning du får från Försäkringskassan. Dock är det inget jag kan uttala mig om då jag saknar uppgifter om din sjukpenning och liknande hos Försäkringskassan.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Kan en berusad arbetstagare skickas hem utan lön?

2019-12-04 i Sjuk
FRÅGA |Har arbetsgivare rätt att skicka hem en medarbetare utan lön som visats vara drog- eller alkoholpåverkad på jobbet?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.En arbetsgivare har rätt att skicka hem en drog- eller alkoholpåverkad arbetstagare från arbetsplatsen utan lön för den dagen. De allra flesta arbetsplatser har en drog- och alkoholpolicy som förbjuder drog- och alkoholbruk under arbetstid, bestämmelser om detta finns också med i många kollektivavtal. När en arbetstagare uppträder berusad på arbetsplatsen har arbetsgivaren skyldigheter, bland annat att kontakta fackligt skyddsombud och att utreda om medarbetaren har missbruksproblem. Har arbetstagaren missbruksproblem är arbetsgivaren skyldig att erbjuda rehabilitering. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Arbetsgivares rätt att kräva sjukintyg

2019-11-28 i Sjuk
FRÅGA |Hej, jag undrar om det finns någon lag eller regel som talar om att du måste friskskriva sig hos AG. T.ex. du har varit sjuk två dagar, sedan infaller fyra dagars ledigt, och när du ska börja jobba den sjunde dagen så är du fortfarande sjuk och då kräver AG läkarintyg. Men jag som arbetstagare har inte fått någon information om att man måste friskskriva sig innan ledighet, för man kan ju fortfarande vara sjuk t.ex de första två lediga dagarna. En klurig fråga tycker vi, då vi inte kan hitta något skriftligt som säger hur det ska vara.
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som arbetstagare har du när du blir sjuk en skyldighet att anmäla sjukdomen för att ha rätt till sjuklön. Den sjunde kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan så har arbetsgivaren rätt att kräva en läkarintyg som styrker att arbetstagaren har så pass nedsatt arbetsförmåga att det berättigar fortsatt sjuklön (8 § och 9 § sjuklönelagen). Att tänka på är dock att vissa bestämmelser i sjuklönelagen är semidispositiva, det vill säga annat kan gälla genom gällande kollektivavtal. Bland annat bestämmelser om arbetsgivarens rätt att kräva sjukintyg är en sådan bestämmelse som där annat kan gälla på grund av kollektivavtal (2 § andra stycket sjuklönelagen). Du kan alltså vara sjuk i sju dagar från med sjukanmälningsdagen, men dag åtta har arbetsgivaren rätt att kräva läkarintyg. I ert fall låter det som att arbetsgivaren rätt att kräva intyg inträffar en dag senare än vad som framgår av frågan, såvida inte annat gäller på grund av kollektivavtalet.För mer information se Försäkringskassans hemsida.Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!Med vänlig hälsning

Avskedande av anställd som varit sjukskriven i över två månader

2019-11-08 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Har en anställd som är den enda anställda i mitt bolag. Hon har varit sjukskriver 2 månader och skall vara det 2 månader till. Vad kan jag göra som arbetsgivare. Är småföretagare och har inte en chans?Hur kan jag lämpligast säga upp henne, vill ju inte anställa en annan innan hon borta.
|Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I din fråga framgår det inte vilken typ av anställning detta gäller och hur länge personen i fråga arbetat för dig. Det framgår även inte vad för typ av sjukskrivning det gäller. Jag utgår från att det rör sig om ett vanligt anställningsförhållande inom ett småföretag. Jag utgår även från att du inte är medlem i facket.UtredningBestämmelser om avsked framkommer i lagen om anställningsskydd (LAS). Enligt lagen om anställningsskydd måste en uppsägning från arbetsgivaren, vilket i det här fallet är du, alltid ske på saklig grund. I ditt fall aktualiseras typen av "personliga skäl". Det finns alltså två grunder du kan säga upp en arbetstagare på, arbetsbrist eller personliga skäl. Personliga skäl innebär att arbetstagaren inte har fullgjort sitt arbete enligt avtal, eller på något sätt misskött sina åtaganden. Arbetstagaren måste ha haft en rimlig möjlighet att veta vad som krävs innan man som arbetsgivare kan säga upp någon av personliga skäl. Arbetstagaren kan, trots försök till att uppfylla sin del av avtalet, misslyckas med att leverera en god insats. Exempel på situationer i denna kategori är långvarig sjukdom. Det är dock viktigt att komma ihåg två månaders-regeln som regleras i 7 § 4 st. LAS. Denna stadgar att arbetsgivaren får grunda uppsägning endast på omständigheter som denne känt till i mer än två månader.Vad gäller vid sjukskrivning?En arbetsgivare får aldrig säga upp en sjukskriven av den anledningen att denne är just sjukskriven. Uppsägning av den sjukskrivne får inte ske så länge det finns en rimlig chans att denne kommer att kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren. Det godtas normalt inte som saklig grund för personliga skäl enligt lag om anställningsskydd. Om arbetstagaren dock inte spås kunna återgå i arbete i framtiden så kan sjukskrivningen utgöra saklig grund för uppsägning (Arbetsdomstolen, AD 2007 nr. 12). UppsägningstidAnställda som har arbetat på arbetsplatsen en längre period har rätt till en längre uppsägningstid än anställda som arbetat där kortare tid. Rätten till uppsägningstid tillkommer alla anställda som sägs upp, oavsett om de är sjukskrivna när uppsägning sker eller inte. Denna regel finner du i 11 § LAS. Sammanfattningsvis i ditt fall, ser det ut som att det handlar om en sjukskrivning som pågått under en längre period. Värt att beakta är även den varselskyldighet som föreligger innan ett avskedande. Här bör det även kikas närmare på om det föreligger någon omplaceringsskyldighet för dig som arbetsgivare.Min rekommendation i ditt fall är att du anlitar en jurist som kan vägleda dig mer om du har ytterligare frågor. Om du är intresserad av att anlita en jurist kan en av våra jurister på Lawlines juristbyrå hjälpa dig.Med bästa hälsningar,

Utebliven sjuklön trots nio (9) månaders anställning

2019-10-25 i Sjuk
FRÅGA |Hej, har jobbat 9 månader hos min arbetsgivare, har inte fått nåt anställningsavtal ännu.Nu har jag blivit sjukskriven men arbetsgivaren säger att jag är anställd utan sjuklön.Vad gäller egentligen?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,Det korta svaret på din fråga lyder; Du har rätt till sjuklön under 14 dagar och ersättningen ska din arbetsgivare stå för. Därefter ska arbetsgivaren sjukanmäla dig till Försäkringskassan som sedan tar över ansvaret för utbetalningen av den s.k. sjukpenningen. Regelverket upplevs ibland som både krångligt och ganska svårt att förstå. Jag ska därför på ett lättbegripligt sätt försöka att förklara vad som egentligen gäller (för att knyta an till din faktiska fråga).AllmäntFörst och främst vill jag bara förtydliga att du har ett anställningsavtal efter nio (9) månaders arbete. Jag tolkar din fråga som att ett skriftligt avtal saknas. Det är dock oväsentligt. Anställningsavtal kan ingås muntligt, skriftligt och konkludent. Det sistnämnda innebär att en anställning kan uppstå genom parternas ageranden. Med andra ord genom att man helt enkelt börjar arbeta hos någon utan att det sägs något, varken muntligt eller skriftligt. Det finns alltså inga krav på formen för ett anställningsavtal, vilket kan vara bra för dig att känna till. De grundläggande bestämmelserna om sjukersättning finns i lagen om sjuklön, även kallad sjuklönelagen och förkortas SjukL. Jag kommer nedan att hänvisa till några specifika lagparagrafer. Du kan givetvis bortse ifrån dessa och istället bara fokusera på innehållet om du vill. Vad gäller egentligen för dig?Att din arbetsgivare hävdar att du är anställd utan sjuklön efter nio månader menar jag är direkt felaktigt. Ett anställningsavtal (vilket du har ett) som innebär att du skulle fråntas din rätt till sjuklön blir ogiltigt i den delen (2 § första stycket SjukL). Här måste dock en kvalifikationstid iakttas (se nedan). Som arbetstagare har du rätt till sjuklön från och med anställningstidens första dag om den avtalade anställningen är tänkt att vara längre än en (1) månad (3 § första stycket SjukL). Vid kortare anställningar (behov/visstid) kan rätten till sjuklön utebli i vissa fall. Av din fråga framgår det inte riktigt hur din anställning ser ut. Men jag utgår här ifrån att du under dina nio månader hos din arbetsgivare har arbetat någorlunda regelbundet varför du är att betrakta som tillsvidareanställd (i folkmun ofta benämnt fast anställd). Det krav som ställs i 3 § SjukL beträffande längden på din anställningstid borde därför inte vara något problem för dig. Om det skulle vara någonting annat som gäller är du mer än välkommen att höra av dig på nytt. En del behovsanställda kan som sagt nämligen sakna rätt till sjuklön. Vad kan du göra?Kort och gott; Du har rätt till sjuklön. Jag föreslår att du pratar med din arbetsgivare på nytt. Meddela att du har läst på och gör en annan bedömning av den uppkomna situationen. För ytterligare råd och stöd kan jag varmt rekommendera dig att kontakta Försäkringskassan. Här kan du även läsa mer om både sjuklön och sjukpenning och hur du ska gå tillväga för att ansöka om just sjukersättning. Jag hoppas innerligt att ovanstående var hyfsat tydligt. Återkom gärna om du har ytterligare funderingar.Vänligen,