Karensavdrag vid separata sjukperioder

2019-10-21 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Jag blev sjuk fredag och måndag förra veckan. Sedan gick jag tillbaka till arbete på tisdagen. Och nu har blivit sjuk igen och blir borta från jobbet på måndag. Får jag ny karensdag då eller sjuklön?
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår frågan rätt så var du hemma från jobbet på fredagen och måndagen och blev sen hemma från jobbet igen måndagen där på, alltså sju dagar från att du var hemma från jobbet sista dagen.Det är lagen om sjuklön (SjukL) som reglerar vad som gäller i detta fallet.Huvudregeln är att ett nytt karensavdrag ska göras för varje ny sjukperiod. Det finns ett undantag för detta som säger att om man blir sjuk igen inom fem dagar från sista dagen man var sjuk, så ska inget ytterligare karensavdrag göras (7 § 3 stycket SjukL). Eftersom det i ditt fall har gått mer än fem dagar, kommer ett karensavdrag att göras när nästa sjukperiod börjar. Hoppas detta gav svar på fråga!Med vänliga hälsningar

Vad innebär "särskilda skäl" för arbetsgivare att kräva förstadagsintyg/sjukintyg?

2019-09-06 i Sjuk
FRÅGA |Följdfråga på fråga om förstadagsintyg:Vad innebär "särskilda skäl" för arbetsgivare att kräva förstadagsintyg?Med vänlig hälsning
Evelina Karhu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Arbetsgivares rätt att kräva förstadagsintyg regleras i 10a§ i lag (1991:1047) om sjuklön. Särskilda skäl kan vara speciella rehabiliteringssynpunkter eller ett direkt kontrollbehov t.ex. vid upprepade korta sjukdomsfall under begränsad tid, s.k. upprepad korttidsfrånvaro dvs att arbetstagaren har många korta sjukdomsfall under en begränsad tid utan att ha haft kontakt med läkare och utan att det har framkommit något som tyder på att han eller hon lider av någon kronisk sjukdom eller liknande (prop. 2006/07:117 s. 82, 96). Förstadagsintyg innebär inte en rätt för arbetsgivaren att när denne finner det påkallat begära ett sådant. "Särskilda skäl" diskuteras även kortfattat i domen från arbetsdomstolen AD 2018 nr 14 som främst använder sig av definitioner från förarbetena, men säger även att "det råder ingen tvekan om att det finns särskilda skäl att kräva läkarintyg i en situation där en större del av arbetsstyrkan sjukanmäler sig under pågående olovliga stridsåtgärder." (fallet tog upp arbetstagare som sjukskrivit sig i samband med en inventering av nycklar till bolagets sophämtningsområden). Intyget behöver inte innehålla närmare uppgift om vilken sjukdom arbetstagaren lider av och inte heller får en begäran som gäller kommande sjukperioder avse längre tid än ett år (prop. 2006/07:117 s. 96). Vidare bör i första hand andra rehabiliteringsåtgärder övervägas än föreläggande om förstadagsintyg. Är intygsbegäran redan reglerat på ett särskilt sätt inom kollektivavtal på förbundsnivå så tillämpas kollektivavtalets bestämmelser. Hoppas att du fått viss vägledning i din fråga! Vänliga Hälsningar

Rätt till sjukskrivning och sjuklön efter skönhetsoperation?

2019-07-31 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Har man rätt till att bli sjukskriven efter en skönhetsoperation som man har gjort utomlands?
Daniela Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad gäller skönhetsoperation och möjlighet till sjukskrivning är det nedsättningen av arbetsförmågan som ligger till grund för bedömningen om sjukskrivning ska beviljas och inte anledningen till sjukskrivningen. Se 4 § lag om sjuklön. Den grundläggande förutsättningen för rätt till sjuklön är att den anställdas arbetsförmåga på grund av sjukdom är så pass nedsatt att hen är förhindrad att utföras sitt vanliga arbete. Man har rätt till sjuklön fram till den fjortonde sjukdagen, därefter kan man ha rätt till sjukpenning från försäkringskassan, 27 kap 2 § Socialförsäkringsbalken. Hälsningar

Får min arbetsgivare avsluta min anställning på grund av sjukfrånvaro?

2019-07-27 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Jag har av olika skäl varit sjukskriven ca 2-4 dagar/månad de senaste månaderna och undrar om jag kan bli avskedad för detta? (Jag jobbar inom vården och är timanställd) Tack på förhand!
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Begreppet "avskedad"Begreppet avskedande innebär inom arbetsrätt att arbetstagare omedelbart skiljs från sin anställning, utan uppsägningstid. Detta får endast ske om arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren. Det förekommer i enstaka fall, misshandel på arbetsplatsen, stöld eller förskingring hos arbetsgivaren är exempel på grunder för avskedande. Det begreppet som oftare används när en arbetstagare slutar på arbetsgivarens begäran är "uppsägning". Detta innebär att din sjukskrivning inte skulle utgöra grund för avsked.Grund för uppsägning, personliga skälEnligt lagen om anställningsskydd (LAS) måste en uppsägning från arbetsgivare alltid ske på saklig grund. I ditt fall aktualiseras typen "personliga skäl". Personliga skäl innebär att arbetstagaren inte har fullgjort sitt arbete enligt avtal, eller på något sätt misskött sina åtaganden. Arbetstagaren måste ha haft en rimlig möjlighet att veta vad som krävs innan man som arbetsgivare kan säga upp någon av personliga skäl. Arbetstagaren kan, trots försök till att uppfylla sin del av avtalet, misslyckas med att leverera en god insats. Exempel på situationer i denna kategori är långvarig sjukdom. Det är dock viktigt att komma ihåg två månaders-regeln i 7 § 4 st. LAS, vilken stadgar att arbetsgivaren får grunda uppsägning endast på omständigheter som denne känt till i mer än två månader. Det är dock inte troligt att det skulle anses korrekt att din arbetsgivare säger upp dig på grund av din sjukfrånvaro utan att ha en dialog med dig kring åtgärder och eventuell rehabilitering.Eftersom timanställning inte är en lagstadgad anställningsform är det extra viktigt vad som står i ditt anställningsavtal. Kolla därför upp om det finns några speciella villkor inskrivna i avtalet rörande uppsägning och uppsägningstid.Mitt svar är förutsatt att din anställning inte är en provanställning, då arbetsgivaren har möjlighet att avsluta provanställningen oavsett orsak för detta.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Kan man avtala bort karensavdraget?

2019-10-14 i Sjuk
FRÅGA |Hej. Jag undrar om karensavdraget är obligatoriskt eller kan man avtala bort det och få ersättning från första dagen?
Axel Helgesson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt "sjuklönelagen" (SjlL) så är utgångspunken att ett karensavdrag ska göras när sjuklön ska utbetalas. Karensavdraget är 20% av den genomsnittliga veckolönen (6 § 2 stycket SjlL).Lagen är dock dispositiv till fördel för den anställde. Detta betyder att en arbetstagare och en arbetsgivare kan komma överens om villkor som är fördelaktigare för arbetstagaren än de regler som finns i lagen (2 § SjlL). Att avtala bort karensavdraget styrker arbetstagarens rättigheter och är därmed fullt tillåtet. Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Sjuklön vid timanställning

2019-08-30 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Jag har en så kallad intermittent anställning (timanställning) står det på avtalet.Och har haft schema hela sommaren dvs juni-aug. Har jag rätt att få sjuklön? Var sjuk 3 dagar i Augusti..
Hanna Mustafa |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som arbetstagare har du rätt till sjuklön, enligt 1 § lagen (1991:1047) om sjuklön. Rätten till sjuklön gäller från första dagen av anställningstiden, förutsatt att anställningstiden inte är kortare än en månad, 3 § sjuklönelagen. Se 1 § och 3 § sjuklönelagen, här och härSjukperioden omfattar de 14 första dagarna som du är sjuk, därefter får du sjukpenning från försäkringskassan, 8 § sjuklönelagen. Från och med dag 8 måste du skicka ett läkarintyg eller läkarutlåtande för att få fortsatt sjuklön, annars har arbetsgivaren ingen skyldighet att utge sjuklön. Se 8 § sjuklönelagen, härHoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Ogiltig frånvaro

2019-07-29 i Sjuk
FRÅGA |Hej! Jag ringde o sjukanmälde mig för ja hade ont i halsen o feber på en tisdag, ons o tors hade jag tävling med min häst så ja tänkte att ja kan proppa i mig tabletter o klara av o rida dom två ritterna, men på torsdag ringer jobbet o säger jag har ogiltig frånvaro pga av att jag ridit, kan dom göra så? Jag ansåg mig inte kunna jobba på mitt jobb 8timmar o även tanke på smittorisken. Har dom rätt o kolla upp en så med?
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Självklart kan det vara så att en person är för sjuk för att arbeta, men i tillräckligt skick för att göra andra saker. Det finns inga regler som förbjuder en arbetsgivare att ''kolla upp'' sin anställdes förehavanden om den anställda har sjukanmält sig. Arbetsgivaren kan alltså göra det, precis som vem som helst. Ogiltig frånvaro innebär egentligen att arbetstagaren, utan arbetsgivarens godkännande, uteblir från arbetsplatsen vid ett tillfälle då arbetstagaren enligt ett anställningskontrakt är skyldig att inställa sig. En giltig ursäkt att dock sjukdom. I sådant fall ska man underrätta arbetsgivaren (sjukanmälan) så fort man kan. Det finns inga regler som talar om hur pass sjuk man ska vara för att sjukanmäla sig. Det är därför svårt att avgöra för mig som inte vet vad du arbetar med om det är rimligt att du är i tillräckligt skick för att rida men inte arbeta. Hoppas att du fick svar på din fråga. Ledsen att jag inte kunde vara mer konkret, ibland är lagstiftningen inte reglerad så detaljerat. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor.

Återinsjuknanderegeln - när en anställd blir sjuk igen inom fem dagar

2019-07-17 i Sjuk
FRÅGA |Hej!Angående återinsjuknande-regeln i Sjuklönelagen så har en fråga uppstått: Räknas de fem dagarna från och med återgång till arbetet, eller från och med slutet på sista sjukdagen?Mvh
Isabelle Sewelén |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är sjuklönelagen (SjlL) som reglerar sjuklön när arbetstagare blir sjuka och andra anställningsförmåner för anställda. Regeln om återinsjukande inom fem kalenderdagarDet är när du varit sjuk, och börjat arbeta igen och sedan insjuknar på nytt inom fem kalenderdagarsom regeln om återinsjuknande blir aktuell. Återinsjuknar du alltså inom fem kalenderdagar räknas den nya sjukperioden som en fortsättning på din tidigare sjukperiod. Något avdrag för ny karensdag ska då inte göras då den nya sjukperioden (förutsatt att det sker inom fem kalenderdagar) ses som en fortsättning på din tidigare sjukperiod (7 § tredje stycket SjlL).Alltså: man räknar från dagen du återgick till arbete efter sjukdom och insjuknade igen. Inte från den dag du anmälde dig som frisk, som även brukar vara den sista sjukdagen. När du anmäler dig som frisk hos din arbetsgivare och återgår till jobbet upphör alltså din sjukperiod.SjukperiodenSjukperioden inleds den första dag som en arbetstagare på grund av sjukdom har en nedsatt arbetsförmåga och inte kan utföra sina vanliga arbetsuppgifter. Sjukperiodem omfattar de första tretton dagarna (7 § SjlL). Med avdrag för en karensdag, som är den första dagen du inte är på arbetet på grund av sjukdom (6 § andra stycket SjlL). Perioden måste vidare vara sammanhängande; arbetsförmågan måste vara nedsatt alla dagar under perioden en arbetstagare är sjuk (7 § andra stycket SJlL och 4 § SjlL). När arbetsförmågan inte längre är nedsatt och arbetstagaren kan utföra sina arbetsuppgifter som vanligt tar även sjukperioden slut. Ofta krävs det dock att en arbetstagare gör en friskanmälan för att sjukperioden formellt ska upphöra.Svaret på din fråga: Det är när du återigen blir sjuk inom fem kalenderdagar från det att du börjat arbeta igen som regeln om återinsjuknande blir aktuell. Man räknar alltså inte från den dag som du senast var sjuk och anmälde dig som frisk, utan när du började arbeta igen och insjuknade på nytt. Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,