Kan jag som arbetsgivare begära skadestånd av en av mina anställda som orsakat skador?

2021-04-21 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Drivet ett litet åkeri där en anställd vid upprepade tillfällen kört sönder diverse saker. Senast så har denne kört med dörrarna till lastutrymmet på lastbilen öppna, dessa dörrarna kör man inte med öppna och dessa har då skadats och en större kostnad samt stillestånd för lastbilen uppkommit i en månad där av ett inkomstbortfall på denna lastbilen.Kan jag kräva den anställde på skadestånd för skadan och imkomstbortfallet?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga driver du ett litet åkeri vari en av dina anställda har kört sönder diverse saker. Bland annat har hen kört med dörrarna till lastutrymmet på lastbilen öppna. Dörrarna har skadats vilket uppgår till en större kostnad samt stillestånd för lastbilen under en månads tid. Du undrar om du därför kan kräva den anställde på skadestånd för skadan och inkomstbortfallet.Bestämmelser om arbetstagares skadeståndsansvar finns i 4 kap. 1 § skadeståndslagen. Bestämmelsen stadgar att "För skada, som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, är han ansvarig endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter". Bestämmelsen är aktuell i tre typfall; (1) när den skadelidande direkt kräver skadestånd från en arbetstagare i stället för att begära ersättning från arbetsgivaren, (2) där arbetstagaren skadar arbetsgivaren och (3) där arbetsgivaren till följd av principalansvaret (arbetsgivarens ansvar för arbetstagaren) ersatt en skada orsakad av arbetstagaren och som arbetsgivaren regressvis begär ersättning för. I ditt fall är det typfall 2 som är aktuellt, dvs där arbetstagaren skadar arbetsgivaren.Att det krävs synnerliga skäl är ett högt ställt krav och huvudregeln är att en arbetstagare som vållar en skada genom fel eller försummelse i tjänsten inte är ersättningsskyldig. Vad som ska utgöra synnerliga skäl är dock inte helt enkelt att besvara utan får avgöras i det enskilda fallet. Regeln innebär däremot ett betydande skydd för arbetstagaren mot skadeståndsansvar för skadevållande som sker i tjänsten. Enligt lagkommentarer till bestämmelsen går det inte att knyta rekvisitet synnerliga skäl direkt till det ansvarsgrundande beteendet, t.ex. på så sätt att grov vårdslöshet eller uppsåtligt skadevållande alltid ska anses innebära att synnerliga skäl föreligger. En stor del av praxis är från händelser inom Försvarsmakten. I övrigt är det sparsamt med praxis på området, vilket kan tala för att det är sällsynt att arbetstagare krävs på skadestånd från arbetsgivaren. Vid prövningen av anspråk från arbetsgivaren ska man beakta arbetstagarens ekonomiska förhållanden. Vad som eventuellt avkrävs vederbörande bör vara anpassat till hens förmåga att betala ett skadestånd. Avsikten är att man även i fall av skada på anförtrodd egendom ska vara restriktiv i prövningen av skadeståndsansvarets omfattning. En viktig omständighet att beakta är att arbetstagaren som regel saknar möjlighet att försäkra sitt ansvar. Om skadan täcks av försäkring på arbetsgivarens sida är lagstiftarens intention att regress mot arbetstagaren bara undantagsvis ska förekomma (prop. 1972:5 s. 560).Inom ramen för expresstjänsten går det inte att göra en sådan utredning som kan ge svar på hur dina möjligheter till framgång är. Ärendet är komplext och det är svårt att nå framgång i en skadeståndstalan mot en anställd. För ersättningsskyldighet krävs synnerliga , vilket är högt ställt. Utöver det ska poängteras att även om det anses att ersättningsskyldighet är för handen, är det tänkbart att eventuellt skadestånd kommer att jämkas till ett lägre belopp.Om du vill gå vidare med ärendet och undersöka dina möjligheter att begära skadestånd närmre är min rekommendation att du anlitar en jurist. En av våra jurister på Lawline juristbyrå kan vara behjälplig för ändamålet. Dels för att utreda ärendet, dels för att företräda dig i förhållande till arbetstagaren. Om detta är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan man få skadestånd pga bristfälliga instruktioner från arbetsgivare?

2021-03-26 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej, Jag har lite funderingar om skador som sker i förbindelse med arbete på en bilverkstad.Jag var med om en olycka vilket orsakade att min hand hamnade i kläm mellan ett fordon och en lyft vid lyft av fordon.Varken jag eller kollegan i fråga som styrde lyften hade genomgått en utbildning för en säker användning av lyften.precis efter händelsen och besök hos akuten ville arbetsgivaren att vi skulle genomgå kursen men ännu ej är genomförd. Jag hade kunnat förlora mina fingrar och undrar nu om jag kan stämma företaget eller något.?jag jobbar enbart en 1 månad på arbetsplatsen och har heller inte skrivit något arbetskontrakt.
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för att besvara din fråga finns i skadeståndslag (SkL).PrincipalansvarEnligt 3 kap. 1 § första stycket SkL ansvarar arbetsgivare bl.a. för person- och sakskada som arbetstagare orsaker genom fel eller försummelse i tjänsten. Ansvaret enligt denna bestämmelse brukar benämnas arbetsgivarens principalansvar. För att principalansvaret ska aktiveras måste ett antal olika förutsättningar vara uppfyllda. Först måste den ifrågavarande skadan orsakats av en arbetstagare. En naturlig utgångspunkt är att den som är anställd är arbetstagare. I 6 kap. 5 § tredje punkten SkL återfinns emellertid en bestämmelse som i stor utsträckning utvidgar det skadeståndsrättsliga arbetstagarbegreppet till att en arbetstagare likställs med den som för annans räkning utför arbete under omständigheter liknande dem som förekommer i anställningsförhållande.Arbetsgivarens egen oaktsamhetDessutom kan en arbetsgivare, som alternativ till principalansvaret, med stöd av 2 kap. 1 § SkL göras ansvarig för skador som orsakats genom dennes egen oaktsamhet, vanligen är det fråga om oaktsamhet som består i bristfälliga instruktioner till anställda eller andra som utför arbete för arbetsgivarens räkning. SlutsatsEnligt min bedömning har du en god grund för en skadeståndstalan. Även om du inte har skrivit på ett arbetskontrakt så likställs du som en anställd enligt 6 kap. 5 § SkL och din arbetsgivare har därmed principalansvar. Du kan även nå framgång med att åberopa arbetsgivarens egen oaktsamhet eftersom du inte hade fått den säkerhetsutbildning som krävdes.Återkom gärna till oss om du har ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Vem blir skadeståndsskyldig vid fel som sker i tjänst?

2021-01-13 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |HejJag driver en skönhetssalong där vi utför bla. ansiktsbehandlingar.En tidigare anställd orsakade en skada på en kund och nu kräver kunden skadestånd.Lite kortfattad om bakgrunden.Kunden bokar en ansiksbehandling med syror, terapeuten(den anställde) säger på plats att kunden har känslig hud och vill byta behandling. Men av en konstig anledning väljer terapeuten att istället mixa två serier och hittar på en en behandling vi inte har i listan. Hon säljer även en kräm med syror till kunden.Jag blev kontaktad av kunden dagen efter som fick komma in, hon fick pengar tillbaka, på plats fick hon läkande behandling och kräm.Kunden skulle återkomma men gjorde aldrig den och nu nästan 2 år sen kommer med skadeståndskrav.Min fråga är då vem är skyldigt att betala skadeståndet och kan jag anmäla en tidigare anställd och begära skadestånd?Stort tack i förhand!
Ellen Lagnéus |Hej, tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Den lag som är aktuell i det här fallet är skadeståndslagen (SkL). För att besvara din fråga kommer jag först att redogöra för vad lagen säger, och vilka undantag som finns till den.Som huvudregel ska arbetsgivare ersätta skada vållad av arbetstagare i tjänstenSom huvudregeln är det arbetsgivaren som är skyldig att ersätta skador som arbetstagare orsakar i tjänsten, eftersom arbetstagaren har ett så kallat principalansvar (3 kap. 1 § SkL).Ett undantag till ditt ansvar som arbetsgivare är dock ifall arbetstagaren vållat skadan genom fel eller försummelse i tjänsten och att det föreligger synnerliga skäl (4 kap. 1 § SkL). Detta innebär att arbetstagaren ska ha varit oförsiktig, och att det ska ha hänt under arbetstid. Synnerliga skäl är ett högt ställt krav, men ett exempel på en situation där det föreligger synnerliga skäl är om arbetstagaren har förstått att hen varit oförsiktig när hen gjort det som orsakat den aktuella skadan.I ditt fall skriver du att arbetstagaren har noterat att kunden bokat en ansiktsbehandling som inte passar hens hudtyp. Det indikerar att arbetstagaren hade kunskap om vad hen gjorde. Jag tolkar det också som att detta hände under arbetstid, och därför blir min bedömning att arbetstagaren vållat skadan genom fel i tjänsten. Eftersom du nämner att arbetstagaren dessutom mixat två olika hudvårdsserier som inte finns i ordinarie sortiment, på eget bevåg, skulle det även kunna uppfylla kravet på synnerliga skäl. Detta är dock en bedömningsfråga, och det kommer också krävas att du kan visa att det var så det gick till. Om du har bra underlag för händelsen/skadan och din arbetstagare bedöms uppfylla även kravet på synnerliga skäl innebär i så fall att det är din före detta arbetstagare som är ansvarig för skadan. Det innebär i sin tur att hen ska stå för kostnaden, och inte du som arbetsgivare.Undantag från huvudregelnErsättningsreglerna för arbetsgivare är dispositiva vilket innebär att de kan avtalas bort ifall ni t.ex. har ett kollektivavtal på arbetsplatsen som regler dessa frågor och/eller om anställningsavtalet innehåller bestämmelser om ersättningsskyldighet. I så fall är det de ersättningsreglerna som gäller. Då du inte nämner något om detta kommer jag utgå från att några regler som avviker från lagen finns, men det är ändå bra att känna till så att du kan dubbelkolla om ni redan har avtalat om några avvikande regleringar.Kunden kan begära skadestånd inom tio årKunden som i det här fallet är den skadelidande har tio år på sig att göra sitt skadeståndskrav gällande mot den som vållat skadan (2 § Preskriptionslagen). Eftersom det bara gått två år sedan det inträffade har kunden alltså fortfarande möjlighet att rikta skadeståndsanspråk mot dig/arbetstagaren (vem av er beror som ovan nämnt på ifall kravet på synnerliga skäl bedöms vara uppfyllt).Vad kan du göra nuOm du kan visa att det är din arbetstagare som orsakade skadan på kunden, och att arbetstagaren var medveten om att hen gjorde fel, att det hände under arbetstid och var synnerliga skäl kan du utöva regressrätt mot din tidigare arbetstagare. Det innebär att om du som arbetstagare har betalat en skuld (i detta fall skadeståndet), trots att rätt betalningsskyldig är din tidigare arbetstagare kan du återkräva från hen vad du har betalat. För att du ska kunna utöva regressrätten krävs dock att du redan genomfört betalningen.Skulle din tidigare arbetstagare vägra att betala frivilligt, kan du väcka talan vid domstol. Normalt sett måste man väcka talan om regress inom tio år (2 § 1 st Preskriptionslagen).Lycka till med ditt ärende!Vänliga hälsningar,

Vem blir skadeståndsskyldig för skador som sker i tjänst?

2020-10-16 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej! Jag är servitris och snubblade och råkade spilla rödvin på en av mina gästers vita skjorta och nu begär han skadestånd från mig. Är det jag eller min chef som ska stå för skadeståndet?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 2 kap 1 § Skadeståndslag (1972:207) så ska den som av uppsåt eller oaktsamhet orsakar en personskada eller sakskada ersätta den. Detta innebär att rena olyckshändelser inte kan föranleda skadeståndsskyldighet. I detta fall rör det sig om en sakskada i form av den förstörda skjortan. Sakskadan orsakades av att du råkade spilla vin på gästens skjorta och för att det ska föranleda skadeståndsansvar krävs att du på något sätt har varit vårdslös. Det kan exempelvis vara att du medvetet har arbetat med oknutna skosnören och därför snubblat till och spillt vinet. Om du inte har varit vårdslös och det alltså rör sig om en ren olyckshändelse så kommer skadeståndsskyldighet inte att aktualiserats.Om det är så att du har varit vårdslös och skadeståndsskyldighet aktualiseras så finns det någonting som kallas för arbetsgivarens principalansvar, vilket regleras i 3 kap 1 § skadeståndslagen. Principalansvaret innebär att den som har en arbetstagare i tjänst ska ersätta person- eller sakskada som denne vållar genom fel eller försummelse i tjänsten. Att servera vin ingår i din tjänst som servitris vilket innebär att händelsen skulle omfattas av principalansvaret. Detta innebär alltså att din arbetsgivare skulle bli skyldig att ersätta skadan. Det finns en bestämmelse i 4 kap 1 § skadeståndslagen som anger ett undantag från huvudregeln om att arbetsgivaren ansvarar för skador som en arbetstagare orsakar i tjänsten. Undantaget innebär alltså att arbetstagaren istället ska ansvara för skadan men detta gäller endast vid synnerliga skäl. I detta fall föreligger inte synnerliga skäl och det är således arbetsgivaren som ska ansvara för skadan. Sammanfattningsvis så är det tveksamt om denna situation överhuvudtaget kan föranleda skadeståndsansvar. Detta eftersom rena olyckshändelser inte aktualiserar skadeståndsskyldighet och ingenting i det du har berättat tyder på att du har varit vårdslös. Om det är så att bedömningen blir att du har varit vårdslös så kommer din arbetsgivare att bli skadeståndsskyldig på grund av principalansvaret. Du kommer således inte att stå för skadeståndet. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan frontskada på bilen under besiktningen föranleda skadestånd?

2021-04-17 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Jag körde upp bilen på rampen och stängde av motorn, och överlämnade start kortet till besiktningsteknikern som startade bilen, sen for bilen rakt in i porten, skador på fronten vart resultatet. Skadestånd eller inte ? Med vänlig hälsning
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som att skadan uppkom under tiden som besiktningsteknikern hade börjat med jobbet att besiktiga bilen. Detta kommer jag utgå från i mitt svar. Du skriver inte att om något särskilt avtal som reglerar vad som händer om bilen skadas, därför kommer jag utgå från att skadeståndslagen (SKL) tillämplig (SKL 1 kap. 1 §). Skadan på fronten kan föranleda skadeståndDen som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan (SKL 2 kap. 1 §). Skadorna på fronten av bilen innebär en sakskada. Lagen ger ingen definition av vad som är vårdslöshet utan det krävs att en bedömning görs i varje enskilt fall. Från din fråga framgår det inte varför bilen åkte rakt in i porten, men det ska alltså inte röra sig om en ren olyckshändelse för att du skadeståndsskyldighet ska kunna uppstå. Om det istället berodde på att besiktningsteknikern var vårdslös för att skadestånd ska komma på tal. Bilprovningen kan vara skadeståndsskyldigDen som har arbetstagare i sin tjänst ska ersätta sakskada (som denna frontskada) som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten (SKL 3 kap. 1 §). Arbetsgivaren ska alltså ersätta denna skada om den skett för att besiktningsmannen varit försumlig när han hade bilen på rampen eller om detta på något sätt var fel i tjänst. Med fel eller försummelse menas att besiktningsteknikern varit oförsiktig i förhållande till hur man kan förvänta sig att en besiktningstekniker handlar. Den enskilda besiktningsteknikern kan endast bli skadeståndsskyldig om synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, hans ställning, ditt intresse och övriga omständigheter (SKL 4 kap. 1 §). Kravet på synnerliga skäl är ett högt ställt krav t.ex. att besiktningsteknikern förstått att hen är oförsiktig, faktiskt vill att detta skadan ska ske eller om hen är grovt vårdslös. Det finns inget i din fråga tyder på att detta skulle vara uppfyllt, och som utgångspunkt ska inte den som handlar i tjänst vara skadeståndsskyldig. SammanfattningOm du bedömer att skadan på fronten uppkom genom att besiktningsteknikern på något sätt var försumlig när han utförde besiktningen kan du rikta skadeståndskrav. Om du gör det rekommenderar jag dig att i första hand rikta kravet mot bilprovningen, eftersom det förmodligen är lättare att få igenom mot dem. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Skadestånd för arbetsgivare

2021-02-27 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej, Min bil har fått en krockskada, bucklad plåt samt krossad baklykta. Detta skedde när bilen stod på parkeringsplatsen jag hyr av hyresvärden för min hyresrätt. Jag var inte på plats när det skedde men allt tyder på att det är plogbilen som har kommit åt bilen (troligen utan att ens märka krocken). Jag vet inte om plogbilsföraren är anställd av min hyresvärd eller om föraren har egen firma. Är hyresvärden/plogbilsfirman skyldig att ersätta mig för reparationskostnaderna?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Skadeståndsfrågor regleras framförallt i skadeståndslagen (SkL) och det är således hit jag främst kommer att hänvisa mina svar. Vem är skadeståndsskyldig? Den första frågan är vem som är skadeståndsskyldig. För arbetsgivare stadgas ett så kallat principalansvar som innebär att en arbetstagare ska ersätta skador som anställda orsakar i tjänsten på grund av fel eller försummelse i tjänsten (3 kap. 1 § SkL). För att avgöra vem som anses som principal (dvs. har ansvaret för plogbilens skador) får man se till vem som utövade det största inflytandet över föraren. Är det din hyresvärd som ger instruktioner direkt till föraren och själv kan välja mer eller mindre fritt vart hyresvärden vill att föraren ska ploga skulle din hyresvärd vara den som är skadeståndsansvarig. Är det istället så att din hyresvärd bara har hyrt in plogbilen genom plogbilsfirman och det sedermera är firman som sköter resten är det förmodligen plogbilsfirman som är den skadeståndsskyldige. Det är med andra ord svårt för mig att avgöra utan mer information, men utgångspunkten är som sagt att det är den som utövar störst inflytande är den som är ansvarig för plogbilsförarens agerande. Det är endast i undantagsfall som arbetstagaren själv kan bli skadeståndsskyldig, exempelvis om han agerat brottsligt (se 4 kap. 1 § SkL). Är hyresvärden/plogbilsfirman skyldig att ersätta dig? Om händelseförloppet är så som du tror är agerandet skadeståndsgrundande och du har rätt till ersättning. Problemet i det här fallet är att det är du som ska bevisa att plogbilen agerat försumligt och att det är just plogbilen som orsakat skadan. Utgångspunkten är att du måste styrka ditt påstående (NJA 1993 s. 767). Rekvisitet styrkt är ett ganska högt ställt krav enligt Högsta Domstolen (NJA 2013 s. 524). Det kommer således förmodligen inte räcka att du presenterar en teori om vad som sannolikt har skett. Det kommer dessutom förmodligen att krävas att du presenterar bevisning för ditt påstående. Min rekommendation Utifrån mitt ovan gjorda resonemang är min rekommendation att du först tar reda på vem som är arbetsgivare till plogbilens förare. Därefter bör du kontakta denne och be om ersättning och förklara situationen. Förhoppningsvis håller arbetsgivaren med om din version och går med på att ersätta dig för skadan. Om inte annat kan du vända dig till domstol, men här uppkommer som jag nämnt bevissvårigheter för din del. Jag hoppas du har fått svar på din fråga och att din situation löser sig! Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Blir en arbetstagare ersättningsskyldig när hen gjort sönder sin arbetsgivares egendom?

2020-12-09 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej! Min jobbdator(skärmen) har gått sönder nu när jag jobbar hemma. Har förmodligen stött emot den någonstans. Är rädd för att säga det till IT chefen som är riktigt otrevlig. Hon kommer säkert säga att jag ska betala den själv. Kan hon kräva att jag ska betala själv.
Amanda Boqvist Thiel |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan bli ersättningsskyldig gentemot din arbetsgivare eftersom du gjort sönder din jobbdator. I mitt svar utgår jag från att datorn tillhör din arbetsgivare. I svaret kommer jag först förklara vad lagen säger och sedan gå in på de undantag som finns. Som avslutning på mitt svar kommer jag ge dig en slutsats och rekommendationer på vad just du kan göra i denna situation. Lagen som är aktuell för att besvara din fråga är skadeståndslagen (SkL). Huvudregeln är att arbetsgivaren ska ersätta skadan En arbetsgivare har ett så kallat principalansvar. Det innebär att din arbetsgivare i de allra flesta fall ska stå för de skador som du som arbetstagare orsakar i tjänsten (3 kap 1 § SkL).Ett fall där du kan bli skadeståndsskyldig gentemot din arbetsgivare är om du vållat skadan genom fel eller försummelse i tjänsten och att det föreligger synnerliga skäl (4 kap 1 § SkL). Det betyder att du ska ha gjort sönder datorn genom att du varit oförsiktig och att du gjort detta i tjänsten. Eftersom du arbetar hemifrån antar jag att datorn gått sönder i samband med att du arbetat. Att det ska föreligga synnerliga skäl är ett högt krav. Det betyder att du som arbetstagare är fri från skadeståndsansvar i de allra flesta fall. Ett exempel på vad som skulle kunna vara synnerliga skäl är om du kunde förstå att din handling skulle resultera i att datorn gick sönder. Jag har för lite omständigheter för att säga exakt vad som gäller i ditt fall, men om skadan skedde mer uppsåtligen än en olycka kan det bli aktuellt med skadestånd. Det låter inte som att det var din avsikt att göra sönder datorn eller att du skulle varit väldigt oaktsam. Därför är min gissning att du inte kan bli ersättningsskyldig enligt denna bestämmelse.Lagen kan avtalas bort Regeln om att du som arbetstagare kan bli ersättningsskyldig är dispositiv. Det innebär att om något annat är sagt i ditt anställningsavtal eller eventuellt kollektivavtal så gäller det istället. Om det till exempel står i ditt anställningsavtal att du själv ska stå för kostnaden om du gör sönder din arbetsutrustning, är det detta som gäller. Då kan din arbetsgivare kräva att du ska betala datorn själv. Vad du kan göra nu Mitt råd till dig är att börja med att kolla upp om det står något om ersättningsskyldighet gentemot din arbetsgivare i ditt anställningsavtal eller eventuellt kollektivavtal. Om det inte står något om en sådan ersättningsskyldighet är det lagen som gäller. Alltså att det i de allra flesta fall är arbetsgivaren som står för de skador som du som arbetstagare orsakat, förutom i undantagsfall. Som jag skrev ovan är min gissning att du inte kommer att bli ersättningsskyldig gentemot din arbetsgivare, men jag har som sagt inte alla omständigheter. Du bör dessutom berätta för din arbetsgivare att datorn gått sönder. Det kanske är så att din arbetsgivare har en försäkring som kan täcka skadan.Hoppas att du har fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline! Med vänlig hälsning,

Arbetsgivares principalansvar

2020-10-01 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Alf är ute på sin dagliga promenad i utkanten av Visby. Han lägger märke till att kommunens entreprenör Närmiljö AB tömmer papperskorgar längs gatan. Detta görs i en svindlande fart av de tillfälligt anställda sommarjobbarna, soppåsarna slängs frejdigt på flaket på till deras lilla lastbil. Alf ser att en hel del skräp med kladdiga matrester från turisternas picknickar lämnas kvar på gatan och på trottoaren. Alf hoppas stillsamt att ingen ska halka och göra sig illa. Han går raskt vidare då det börjar blåsa upp kraftigt från havet och åskan börjar mullra. Bakom honom kommer en moped körande. Det vill sig inte bättre än att mopeden sladdar på matresterna och kör in i ett träd och bryter armen. Det har nu börjat åska riktigt ordentligt och just när mopedföraren far in i trädet slår blixten ner. Mopedföraren klarar sig med mindre brännskador och bula i huvudet efter en fallande gren.Kan någon göras ansvarigt för mopedförarens skador.
Linn Engdahl |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att en arbetsgivare har ansvar för skador som vållas av de anställda följer av arbetsgivarens principalansvar. Principalansvaret finns reglerat i 3 kap. 1 § skadeståndslagen. I fallet så som du beskriver det rör det sig om både personskada (bruten arm, brännskador och bula i huvudet) och sakskada (trasig moped). För att arbetsgivaren ska bli skadeståndsskyldig krävs att arbetstagaren vållat skadorna genom fel eller försummelse i tjänsten, 1 § första punkten. Utifrån den beskrivna situationen råder det ingen tvekan om att tömningen av papperskorgarna, från vilka skräp har trillat ut, har gjorts inom ramen för arbetstagarnas tjänst. Det låter därtill som om arbetstagarna har varit försumliga i sitt sätt att kasta runt med sopsäckarna. Arbetsgivarens principalansvar har därmed kickat in. I vissa fall, om synnerliga skäl föreligger, ska den försumliga arbetstagaren själv svara för skador som uppkommer i tjänsten, 4 kap. 1 §. Synnerliga skäl är ett högt uppställt krav som inte kan anses uppfyllt i den situationen som du beskriver. SlutsatsArbetsgivaren till de anställda som tömde papperskorgarna är ansvarig för skadorna som uppkommit på mopedisten, och det är till företaget som skadeståndskrav ska riktas.Allt gott!Med vänliga hälsningar,