Arbetstagares skadeståndsansvar vid olyckshändelse

2016-05-30 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej..Jag jobbade för en städfirma och körde då en firma bil.. Jag råkade köra in i en annan bil och det blev skador på bilen.Nu har arbetsgivaren dragit självrisk på ca 6000.- från min lön. OCH han säger att han har rätt att göra detta enligt lag!Och nu är frågan.Det framgår inte någonstans att jag skall stå för några kostnader för fordon osv i mitt anställningsavtal.Det finns ingenting som säger att jag skall stå för några kostnader. Men har framkommit muntligt i efterhand.Är detta verkligen rätt?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som arbetstagare kan du ha ett skadeståndsansvar gentemot din arbetsgivare men bara i vissa speciella fall. Det krävs för det första att skadan har uppståt på grund av fel eller försummelse från din sida, vilket det inte räknas som vid exempelvis en olyckshändelse. Det krävs också att det föreligger synnerliga skäl vilket är en hög tröskel att ta sig över, det kan exempelvis röra sig om grova brott gentemot din arbetsgivare eller upprepat vårdslöst agerande från din sida. Det är helt enkelt ovanligt att arbetstagare blir skadeståndsskyldiga gentemot sin arbetsgivare.I normalfallet bli du som arbetstagare alltså inte skadeståndskyldig gentemot din arbetsgivare för en situation som du beskriver, se skadeståndslagen 4:1.Man brukar säga att den som har den bästa möjligheten att minska konsekvenserna av att en olycka händer är den som ska stå kostnaden för den. I det här fallet är det din arbetsgivare som bäst kan skydda sina intressen genom en försäkring.Skadeståndslagen är dock dispositiv, vilket innebär att det är möjligt för dig och din arbetsgivare att avtala om andra villkor än de som lagen föreskriver. Ett sådant avtal skulle då gälla istället för skadeståndslagen under förutsättning att det inte var oskäligt.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Skadeståndsansvar för arbetstagare

2016-04-27 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Är anställd på ett VVS företag och vi får arbetstelefoner, om ja råkar ha sönder mobilen under arbetstid är det jag då eller firman som ska stå för kostnaden för reparationen?
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En arbetstagare kan endast bli skyldig att ersätta något som han/hon genom fel eller försummelse har sönder i tjänsten om det föreligger synnerliga skäl, 4 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL). Synnerliga skäl är ett högt krav och kan exempelvis innebära att arbetstagaren blir skadeståndsskyldig vid grövre brott, eller grovt eller upprepat vårdslöst beteende. I annat fall är det arbetsgivaren som blir ersättningsskyldig om arbetstagaren genom fel eller försummelse vållar person- eller sakskada i tjänsten, det s.k. "principalansvaret" för arbetsgivaren, se 3 kap. 1 § SkL. Dock är skadeståndslagen dispositiv (1 kap. 1 § SkL), vilket innebär att du och arbetsgivaren kan komma överens om att andra regler ska gälla om du exempelvis har sönder din arbetstelefon. Dock får ett sådant avtal inte vara orimligt, dvs. det får inte vara alltför betungande för dig. Sammanfattningsvis så är du förmodligen inte skyldig att stå för kostnaden för din arbetstelefon om du råkar ha sönder den, så länge det inte föreligger synnerliga skäl. Dock om det finns ett avtal mellan dig och din arbetsgivare som säger något annat så detta avtal, om det inte är orimligt, följas.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Låssmeds försummelse i tjänsten

2016-03-10 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej,Vad har vi för rätt att begära skadestånd av en låssmed som i samband med att denna bröt upp vår ytterdörr slant med hammaren eller skruvmejseln och gjorde en skada på dörren ca 10 cm från låset som denna dessutom ritade över med en svart tuschpenna på en brun dörr? Själva jobbet är vi nöjda med men skada har gjort att vi gått från att ha en ny och snygg designdörr till en ny dörr med en tydlig skada som är överritad med svart tuschpenna.Tacksam för snabbt svar.
Martin Persson |Att en låssmed i samband med sitt tjänsteutövande skadar er dörr genom att slinta med sina verktyg är en typisk form av försummelse och är därmed en skadeståndsgrundande handling och angripbar genom skadeståndslagens 4 kapitel 1 §.Detta lagrum statuerar huvudregeln om att arbetsgivare bär ansvar för sina arbetstagares ovarsamma handlingar i tjänsten. Arbetsgivaren skall alltså ersätta skadan i enlighet med 5 kapitlet 7 § som lyder enligt följande;Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för1. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning,2. annan kostnad till följd av skadan,3. inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet.Med andra ord skall dörren alltså återställas till dess ursprungliga skick innan händelsen, antingen genom att låssmedsföretaget uppbär kostnaden för reparation om så är möjligt eller annars inköp av en ny dörr.Vänligen,

Ev. skadeståndsskyldighet som frisör

2016-01-08 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Jag är frisör. Hade en kund som ville gå från mörkbrun till blonda längder på en behandling. Förklarade nog att detta inte gick men skulle göra mitt bästa. Kunden gick hem med mycket ljusare längder. Ytterst lite skadat hår. Kunden kommer hem och hör av sig och säger att denne vill ha håret ljusare ändå. Jag rekomenderar två veckors vila för håret varpå kunden svarar att hon vill åtgärda det så fort som möjligt. Efter 8 dagar kommer kunden tillbaka och jag frågar om kunden vill ha ljust igen eller om vi ska göra det brunt igen varpå svaret blir ljusare. Jag förklarar ännu en gång att jag är osäker på hur resultatet blir men utför behandlingen. Håret går sedan av pga för grov behandling. Jag har svag väte för att skada så lite som möjligt. Kunden berättar sedan att hon har egen brunn hemma vilket har orsakat en kemisk reaktion i behandlingen. Hur är det med skadestånd? Är jag som frisör skyldig även fast jag förklarar riskerna och hon ber mig utföra arbetet? Med vänlig hälsning
Alexandra Kristofersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Situationen som du beskriver regleras av skadeståndslagen (1972:207). Som du beskriver så har du förklarat riskerna med att att färga håret ljusare för kunden. För att bli skadeståndsskyldig enligt skadeståndslagen ska man uppsåtligen eller oaktsamt ha orsakat skadan (2 kap. 1 §). I ditt fall så kan det vara så att du har orsakat skadan oaktsamt genom att utföra behandlingen trots att du var osäker på hur resultatet skulle bli. Detta är dock en bedömningsfråga vilket måste avgöras från fall till fall med hänsyn till omständigheterna. Men så som du beskriver situatiuonen i frågan anser jag att skadeståndsskyldighet skulle kunna bli aktuellt med hänsyn till att du faktiskt kände till riskerna med att utföra behandlingen. Det bör dock nämnas att enligt 3 kap. 1 § skadeståndslagen stadgas att arbetsgivare har ansvar för sina arbetstagare. Din arbetsgivare kan alltså bli skyldig att ersätta den skada som du orsakat i tjänsten. Vägledning går eventuellt även att finna i konsumenttjänstlagen där det enligt 4 § sägs att näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmannamässigt. Enligt 6 § finns även en skyldighet för näringsidkaren att avråda konsumenten ifrån att låta utföra tjänsten. Dock bör det nämnas att konsumenttjänstlagen gäller på arbete på lösa saker och det är därmed osäkert ifall den är tillämplig på denna situation.Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ersättning för sakskada vid arbetstagares vållande

2016-05-23 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Kan man få ersättning om personal på förskolan förstört mitt barns skor och personen har erkänt.
|Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I ditt fall rör det sig om att en arbetstagare på förskolan har vållat en så kallad sakskada (förstörda skor). I och med detta blir 3 kap. 1 § skadeståndslagen(SKL) tillämplig på ditt fall. Paragrafen innebär att det är arbetsgivaren (förskolan) som ansvarar för skador som arbetstagaren orsakat i tjänsten. Med andra ord så är det förskolan som blir ersättningsskyldig för skorna. Ersättningsskyldigheten är dock beroende av två saker:1 - skadan ska ha vållats i tjänsten. Det innebär i princip allt som sker i förskolans lokaler under arbetstid (vanligen även skador som inträffar under exempelvis kaffepauser eller liknande) och även utanför lokalen när det har ett direkt samband med tjänsten.2- Skadan ska ha vållats genom fel eller försummelse från arbetstagarens sida. Fel eller försummelse kan man översätta till vårdslöshet. Vad som krävs för att arbetstagaren ska anses vara vårdslös skiftar från tjänst till tjänst. När man bedömer om arbetstagaren är vårdslös ser man objektivt på frågan. Om arbetstagarens handlande i sig inte är så aktsamt som man kan begära kan man säga att vårdslöshet föreligger. En arbetstagare som överträder dess arbetsplats strikta säkerhetsregler kan man exempelvis enkelt bedöma som vårdslös. I dit fall verkar det framgå som att skadan vållats i tjänsten. Baserat på det du beskrivit i din fråga så vet vi dock för lite om hur skorna skadades för att kunna bedöma arbetstagarens vårdslöshet.Om ni önskar vidare rådgivning för att kunna avgöra frågan om vårdslöshet och driva skadeståndsfrågan vidare så rekommenderar jag att ni kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. För mer om detta så är du varmt välkommen att läsa mer via http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger.Med vänlig hälsning

Skadestånd från arbetsgivare

2016-03-28 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hejsan svejsan!I förra veckan glömdes jag bort på toaletten på kontoret vid stängningsdags. Detta resulterade i att så fort jag öppnade toalettdörren för att återvända till kontoret så gick larmet på. Jag blev så rädd och chockad att en panikångestattack utlöstes. Nu ligger jag hemma och är rädd för att gå tillbaka till jobbet. Tänk om samma sak upprepas?! Seriöst, det här var för panikartat för att jag ska palla med att fortsätta jobba där. Dessutom tjuter det fortfarande i mina öron efter att larmet lösts ut. Hur ansöker jag om skadestånd? Är jag ens berättigad skadestånd? Om inte så kommer jag sjukanmäla mig och lugna ned mig hemmavid, för att ett annat jobb. Som det ser ut nu så vill jag bara säga upp mig på stående fot. Tips? Råd?Mvh Helena
|Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Skadestånd kan antingen vara inom- eller utomobligatoriskt. Detta innebär kort beskrivet att man antingen grundar ens skadeståndsanspråk på ett avtal eller inte. Du står i ett avtalsförhållande till din arbetsgivare (härefter AG). Jag tvekar dock på ditt anställningsavtal reglerar den uppkomna situationen. Vi får därför titta på huruvida du kan grunda ditt skadeståndsanspråk på någon annan grund. Närmast till hands ligger det att grunda det på skadeståndslagen (SkL). Enligt lagens 2 kap 1 § ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar personskada ersätta skadan. Anspråket torde därmed riktas mot de kollegor som glömde dig på toaletten. Jag tvekar dock på att dina kollegor med uppsåt låst in dig på kontoret och jag tror även att du får en svårighet att visa att någon förfarit oaktsamt. Jag tror tyvärr därför att du får mycket svårt med att vinna framgång med en skadeståndstalan. Jag kan dock rekommendera att du vänder dig till din AG eller försäkringsgivare så att de kan hjälpa dig med eventuella försäkringsersättningar för det inträffade.Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Principalansvar och ansvarsförsäkring

2016-02-29 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej, jag har en fråga gällande principalansvar och dess följder.Ex. jag jobbar som trädgårdsmästare och i tjänst råkar jag köra med en traktor in i någon annans bil. Ägaren till bilen väcker skadeståndstalan gentemot min arbetsgivare, som blir skadeståndsskyldig. Min fråga är nu, kan min arbetsgivare vända sig till någon (ex. Försäkringsbolag) för ersättning av traktorn som blivit förstörd? Eller han får stå för reparationskostnaderna själv? Mvh nyfiken.
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Om din arbetsgivare har en s.k. ansvarsförsäkring täcker försäkringen skadeståndsanspråk om skadeståndet inte har uppkommit pga. grov vårdslöshet eller uppsåt från arbetsgivaren, om så är fallet sätts ersättningen från försäkringsbolaget ned alternativt uteblir helt.

Arbetstagares skadeståndsansvar

2015-12-30 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej!Jag har precis börjat jobba på en restaurang som servitris. Min chef, som också är ägaren, har köpt in porslin för en mycket hög summa. Han tycker att jag ska betala 200kr om en tallrik skadas. Om en gäst skadar en tallrik måste jag skriva upp tid och datum, samt beskriva gästens utseende. Jag har aldrig hört detta förut, så jag undrar om det är lagligt?Mvh
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga menar din chef att du personligen ska betala för det fall du skulle råka skada en tallrik under tiden som du jobbar.Som arbetstagare kan du ha ett skadeståndsansvar gentemot din arbetsgivare men bara i vissa speciella fall. Det krävs för det första att skadan har uppsåt på grund av fel eller försummelse från din sida, vilket det inte räknas som vid exempelvis en olyckshändelse. Sedan krävs det också att det föreligger synnerliga skäl vilket är en hög tröskel att ta sig över, det kan exempelvis röra sig om grova brott gentemot din arbetsgivare eller upprepat vårdslöst agerande från din sida. Det är helt enkelt ovanligt att arbetstagare blir skadeståndsskyldiga gentemot sin arbetsgivare. Om din chef kräver dig på pengar för förstörda tallrikar behöver du alltså inte betala om orsaken till att tallrikarna förstörts varit en olyckshändelse. Se skadeståndslagen 4:1.Att din arbetsgivare ber dig skriva upp namnet på gäster som råkar förstöra tallrikar är ok även om gästerna inte heller blir skadeståndsskyldiga om de råkar göra sönder en tallrik. För ansvar krävs uppsåt att förstöra tallriken eller att gästen genom att vara vårdslös gör sönder tallriken. Se skadeståndslagen 2:1.Man brukar säga att den som har den bästa möjligheten att minska konsekvenserna av att en olycka händer är den som ska stå kostnaden för den. I det här fallet är det din arbetsgivare som bäst kan skydda sina intressen genom att ha porslinet försäkrat. Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen