Löneavdrag vid skada orsakad i tjänsten?

2015-12-11 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |tja, jag kör lite lastbil. Åkte ner i diket för ett par veckor sen och nu begär min arbetsgivare att den kostnaden för bärgning ska dras från min lön. har han rätt till detta?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt skadeståndslagen (SkL) 3 kap 1§ https://lagen.nu/1972:207 ska arbetsgivare ersätta sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten. Detta ansvar som åvilar arbetsgivaren kallas principalansvar. Skada på lastbil är en sakskada. Avgörande är således om du körde lastbilen "i tjänsten". Jag förmodar att dina turer i din arbetsgivares lastbil har samband med utförandet av dina tjänsteåligganden? I så fall ska arbetsgivaren enligt den starka huvudregeln ersätta skadorna på lastbilen. Undantaget från detta finns i SkL 4 kap 1§. Där framgår att arbetstagaren ansvarar för skadan endast om "synnerliga skäl" föreligger. Sådana skäl kan till exempel föreligga om du kört berusad eller betett dig grovt vårdslöst i trafiken.Av de få uppgifter din fråga innehåller är min slutsats att det snäva undantaget i SkL 4 kap 1§ inte är tillämpligt i din situation. Kortfattat gäller alltså att om du har kört lastbilen i tjänsten så ska arbetsgivaren stå för skadan och har inte rätt att dra av bärgningsavgiften på din lön. Mitt råd till dig är att du står på dig, för arbetsgivaren lär inte ha framgång i en process mot dig.Vänligen,

Omfattning av personligt ansvar vid avtalsbrott.

2015-10-02 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej, Jag har sedan 3 månader tillbaka startat ett eget företag (AB) som är en konkurrerande firma till min tidigare anställning. Jag har nu fått en förhandlingsframställan från min förra arbetsgivare angående brott som jag skulle ha begått mot lojalitetsplikten, sekretessåtagandet och förtroendefullt agerande. De hävdar att jag brutit grovt mot anställningsavtalet, kollektivavtalet, lagen om skydd för företagshemlighet och skadeståndslagen. De yrkar på allmänt och ekonomiskt skadestånd samt annan ersättning för dessa brott.Min fråga är om jag kan bli personligt skadeståndskyldig eller om det är mitt AB som blir skadeståndskyldig vid eventuellt fällande dom?
Niclas Friberg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Eftersom din förra arbetsgivare, i huvudsak, grundar sin skadeståndstalan på det dåvarande anställningsförhållandet är det en talan som är riktad mot dig som person och inte ditt nya AB. Anställningsavtalet slöts mellan dig personligen och arbetsgivaren och det är således ni som är de två avtalsparterna som kan göras ansvariga. Lojalitetsplikten, det sekretessavtal du skrev under, anställningsavtalet, kollektivavtalet och lagen om skydd för företagshemligheter riktar sig, troligtvis i ditt fall, mot dig som individ. Grunden för arbetsgivarens talan verkar utgå ifrån ditt agerande i samband med att du lämnade företaget och riktar sig då inte mot ditt nybildade AB. Vad gäller lagen om skydd för företagshemligheter och skadeståndsfrågan kan dessa komma att rikta sig mot ditt nybildade AB beroende av vad arbetsgivaren angett i sin framställan och självklart beroende av vad som faktiskt har hänt.Slutsats.Arbetsgivarens framställan riktar sig, troligtvis i huvudsak, mot dig som individ och du blir då, om arbetsgivaren skulle vinna en tvist, personligt ansvarig.Vill du ha mer hjälp vad gäller förhandling eller ombud vid en ev. domstolstvist är du välkommen att kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se.Med vänlig hälsning

Arbetstagares skadeståndsansvar gentemot arbetsgivare

2015-09-29 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej! Jag är en ung kille på 20 år som i somras fick ett sommarjobb på en budbilsfirma där jag jobbade juli och augusti. En dag under tjänstetid råkade jag repa lite på sidan när jag skulle lämna ett paket inget stort. Samtidigt fick jag köra en bil vars högra spegel var trasig när jag fick den, vilket hela tiden gjort att jag haft skymd sikt som försvårat körningen. Nu i september då min lön för augusti skulle komma svarade inte min chef varken samtal eller sms vilket ledde till att jag den tredje arbetsdagen då jag försökt nå honom skrev att jag då måste ta kontakt med mitt fackförbund varpå han ringde upp mig minuten efteråt och sa att repan har kostat honom 10.000 kr i försäkringskostnader och han ska återkomma hur det blir med min lön. Men får han verkligen dra av den summan från min lön?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln är att det är arbetsgivaren som ansvarar för skador som orsakas av arbetsgivarens anställda. Detta kallas för principalansvar och finns reglerat i SkL 3:1. Från denna huvudregel finns ett undantag som innebär att arbetstagaren kan bli ansvarig i vissa fall (SkL 4:1) det ska då handla om ett fel eller en försummelse i tjänsten och det ska dessutom föreligga synnerliga skäl. Utan att gå in för djupt kan sägas att det ska mycket till för att en arbetstagare ska bli skadeståndsskyldig och min bedömning är att det inte är aktuellt i ditt fall.Dessutom finns det ett förbud mot kvittning av lön för det fall att din arbetsgivare skulle ta din lön i anspråk för att täcka kostnaden för den uppkomna skadan. Detta regleras i lag om arbetsgivares kvittningsrätt. Av 3§ framgår att det krävs samtycke från arbetstagaren för att kvittning ska få ske eller att kvittningen görs på grund av att arbetsgivaren har en fordran på arbetstagaren som beror på en skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten. Det finns alltså ingen möjlighet för din arbetsgivare att kvitta din lön mot sitt skadeanspråk.Om din arbetsgivare ändå skulle göra detta riskerar han att bli skadeståndsskyldig gentemot dig (8§)Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Skadestånd, ellagen, Socialförsäkringsbalken och TFA

2015-08-19 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |hur ställer sig Ellag (1997:857) till TFA ( afa ) i skadeståndslagen,skl
|Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skadestånd från SFB och TFADet finns en lagstadgad arbetsskadeförsäkring i Sverige, men den ger inte full täckning för inkomstbortfall och eventuella extrakostnader. Försäkringen täcker arbetsskador till följd av ett olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet enligt Socialförsäkringsbalken (2010: 110) (SFB) 39 kap. 3 §. I den mån skadan inte omfattas av ersättning från Försäkringskassan, det finns försäkringar som grundas på kollektivavtal, TFA, som täcker upp till 100 procent. TFA regleras alltså inte av skadeståndslagen (1972:20).En anställd som skadas på väg till eller från arbetet kan få ersättning från arbetsskadeförsäkringen enligt 39 kap. 7 § SFB. arbetsskadeförsäkringen administreras av Försäkringskassan som undersöker om en arbetsskada omfattas av någon av de kategorier som skada ersätts för. Den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen täcker t.ex. kostnaden för tandvårdskostnader och begravning. Arbetstagaren är också berättigad till sjuklön från arbetsgivaren under de första 14 dagarna efter olyckan i enlighet med lagen om sjuklön (1991: 1047). Detta är också förfarande under en vanlig sjukskrivning.Skadestånd enligt ellagenGenom bestämmelserna i 10 kap. ellagen (1997:857) (EL) regleras skadestånd endast vid sådana fall som innebär avvikelser från vanliga skadeståndsrättsliga principer. Det är ganska tydligt med tanke på formuleringen av 10 kap. 1 § EL, har någon tillfogats person- eller sakskada genom inverkan av el från en starkströmsanläggning, ska skadan, även om det inte följer av allmänna skadeståndsbestämmelser, ersättas av innehavaren av den starkströmsanläggning från vilken elen senast kommit. Det innebär att skadan ska ersättas även om den som ansvarar för anläggningen inte varit vårdslös. I några situationer som anges i 10 kap. 1 § andra stycket gäller dock vanliga skadeståndsregler i främst skadeståndslagen. Där krävs oaktsamhet för att skadestånd ska kunna utgå för sak- och personskada, se 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Ellagen innehåller även regler om produktansvar, skadelidandes medvållande, skadestånd vid driftstörning och avbrottsersättning.SammanfattningVid ett tillfälle då skadestånd kan erhållas från både TFA och ellagen bör principen vara att en person inte ska överkompenseras, men inte heller under kompenseras, se även 5 kap. 3 § skadeståndslagen. Detta innebär att ersättning som tillerkänns någon ur TFA ska avräknas från ersättningen i ellagen, som utgår för samma skada. Ett rättsfall på området är NJA 2012 s. 685.Med vänliga hälsningar

Arbetstagares ansvar för skada

2015-12-10 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |När blir man som anställd skyldig att betala självrisk? Min son körde firmabil på arbetstid och backade in i annan bil och det blev skada på den påbackade bilen. Arbetsgivaren säger att sonen får betala självrisken på 4500 kr. Vad jag kan läsa mig till så är huvudregeln att det är arbetsgivaren som ansvarar för skador som orsakas av arbetsgivarens anställda. Undantaget från huvudregeln är att arbetstagare är ersättningsskyldig för skador vållade i tjänsten om synnerliga skäl föreligger. Är det synnerliga skäl om man backar in i annan bil? Betyder synnerliga skäl att man ska ha uppsåt? Hur blir det om man råkar köra på t.ex. en grävling på arbetstid. Kan arbetstagaren krävas på självrisk även då, eller är det någon skillnad?
|Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regeln om arbetstagares skadeståndsansvar för skador han har vållat i tjänsten finns i Skadeståndslagen 4 kap, här. Huvudregeln i sådana här fall är att arbetsgivaren står för skador som en anställd vållar genom fel eller försummelse i tjänsten. Precis som du skriver kan den presumtionen brytas om synnerliga skäl föreligger. Frågan vad som avses med synnerliga skäl besvaras med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter. Man kan säga att synnerliga skäl föreligger nästan alltid då arbetstagaren orsakat skadan genom grövre brott eller genom grovt culpöst (dvs. klandervärt) handlande. Vidare kan synnerliga skäl föreligga i vissa fall (men inte alltid) då arbetstagaren har en arbetsledande ställning.Utifrån vad du berättat verkar det inte som om en så allvarlig situation föreligger att det skulle sägas vara "synnerliga skäl", och därför bör arbetsgivaren vara skyldig att stå för skadan enligt huvudregeln i Skadeståndslagen 3 kap. 1 §.Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!Med vänlig hälsning,

Arbetstagares skadeståndsansvar

2015-09-29 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |I anställningsavtalet så står att jag har fri tillgång till bil i arbetet.Jag jobbade i sthlm på fredagen och åkte tillbaks på månd morron till Halmstaddär jag fick en vattenplaning och åkte av vägen,därav skador på företagets bil.Fick ta en hyrbil för att åka vidare.Företaget fickk sammanlagd en kostnadpå 12000 kr och 6000kr drog dom på min lön.Ska jag godta detta?Detta gäller min son
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln är att det är arbetsgivaren som ansvarar för skador som orsakas av arbetsgivarens anställda. Detta kallas för principalansvar och finns reglerat i SkL 3:1. Från denna huvudregel finns ett undantag som innebär att arbetstagaren kan bli ansvarig och därmed skadeståndsskyldig i vissa fall (SkL 4:1) det ska då handla om ett fel eller en försummelse i tjänsten och det ska dessutom föreligga synnerliga skäl. Det ställs alltså relativt höga krav för att ett skadeståndsansvar ska bli aktuellt för en arbetstagare och min bedömning är att det inte är aktuellt i ditt fall.Dessutom finns det ett förbud mot kvittning av lön för det fall att din arbetsgivare skulle ta din lön i anspråk för att täcka kostnaden för den uppkomna skadan. Detta regleras i lag om arbetsgivares kvittningsrätt. Av 3§ framgår att det krävs samtycke från arbetstagaren för att kvittning ska få ske eller att kvittningen görs på grund av att arbetsgivaren har en fordran på arbetstagaren som beror på en skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten. Det finns alltså ingen möjlighet för din arbetsgivare att kvitta din lön mot sitt skadeanspråk.Om din arbetsgivare ändå skulle göra detta riskerar han att bli skadeståndsskyldig gentemot dig (8§)Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Arbetstagares skadeståndsansvar

2015-08-30 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej, jag får en lönespecifikation av min arbetsgivare där hon har dragit 5000 kr för självrisk då jag har skadat jobbets bil. Jag jobbade som bud chaufför och körde åt jobbet dagligen. Jag undrar om jag är skadeståndsskyldig då jag inte har gjort någon skada uppsåtligen utan det är en olyckshändelse?Med Vänlig Hälsning
|Hej och tack för din fråga!Huvudregeln beträffande skador som en arbetstagare vållar i tjänsten är att arbetsgivaren svarar för dessa, s.k. principalansvar, vilket framgår av Skadeståndslagen (SkL) 3:1. Av SkL 4:1 framgår undantaget från huvudregeln, att arbetstagare är ersättningsskyldig för skador vållade i tjänsten om synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och omständigheterna i övrigt. Tröskeln för arbetstagares skadeståndsansvar i tjänsten är således hög och utgångspunkten är att arbetsgivaren ansvarar för dessa skador. Min bedömning i ditt fall är att du förmodligen inte är skadeståndsskyldig beträffande skadorna på bilen, utan att din arbetsgivare får ta den smällen.Vidare kan arbetsgivarens åtgärd att dra självrisken från lönen ifrågasättas. Enligt lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt 2 § krävs arbetstagarens medgivande för att arbetsgivaren ska få kvitta en motfordran mot arbetstagarens lön. Om medgivande till kvittning saknas (som i ditt fall) får arbetsgivare endast göra avdrag från lönen om det är fråga om en klar och förfallen fordran som uppkommit i samband med anställningen och avser ersättning för skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten, 3 § samma lag. Om arbetsgivaren bryter mot detta kan denne bli skadeståndsskyldig mot arbetstagaren, vilket framgår av 8 §.I ditt fall är det inte fråga om en uppsåtligt vållad skada, varför arbetsgivaren saknar rätt att göra avdrag för självrisken mot din lön. Då arbetsgivaren ändå gjort så kan denne istället bli skadeståndsskyldig gentemot dig.Hoppas svaret gav någon hjälp!Vänligen

Skadeståndsansvar vid skada orsakad av servitör

2015-06-21 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej,Suttit på en restaurang vid baren där kyparen välte en bricka med glas och det hamnade på mitt ben. Fick ett sår som limmades på akuten, mina byxor, stövlar förstördes. Kommer ha ärr på benet.Vad ska jag vända mig. Hemförsäkring utbetalar inget för sveda och värk.
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan försöka att kräva ett allmänt skadestånd från kyparens arbetsgivare. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan, 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207). Jag ska nedan förklara vad detta närmare innebär.Person- och sakskadaDu har angivit att du har lidit av en personskada, ett sår som fick limmas på akuten vilket resulterade i ett ärr på benet. Du har även angivit att du har lidit av flera sakskador, dina byxor och stövlar har förstörts.Uppsåt eller vårdslöshet Kyparen har troligtvis inte haft för avsikt att skada dig eller dina tillhörigheter. Det kan däremot diskuteras om han har varit vårdslös i sitt agerande. Enligt rättspraxis ska inledningsvis vikt fästas vid om den som har orsakat skadan har agerat i enlighet med normal aktsamhet. Det kan tänkas att han bör iaktta större försiktighet när han bär på exempelvis glas i närheten av gäster. Kyparen ska ha vidtagit de försiktighetsåtgärder som normalt brukat vidtas vid sådant arbete, det vill säga försiktighetsrutiner enligt sedvana i branschen. Det är svårt för mig att komma fram till om han har varit vårdslös eftersom jag inte känner till samtliga omständigheter vid tiden för skadan. Adekvat orsakssambandFör skadeståndsskyldighet fordras ett orsakssamband mellan kyparens handlande och skadorna. Du har angivit att du och dina saker har skadats till följd av att kyparen välte en bricka med glas på dig. Orsakssambandet ska även vara adekvat, det ska ha varit rimligt förutsebart. Kyparens beteende ska ha legat i farans riktning. Kyparen ska alltså genom sitt sätt att handla ha framkallat en fara och den skada som du har drabbats av ska ha varit ett någorlunda typiskt förverkligande av den fara. Vem ansvarar för skadan?Kyparen är arbetstagare på restaurangen och ansvarar själv för skadorna endast om synnerliga skäl föreligger, 4 kap. 1 § skadeståndslagen. Det är inte särskilt sannolikt att det föreligger synnerliga skäl. Huvudregeln är att arbetsgivaren, troligtvis restaurangägaren, enligt "principalansvaret" ansvarar för person- och sakskada som arbetstagaren orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten, 3 kap. 1 § första stycket 1 skadeståndslagen.Ingenting i din fråga indikerar på att du har varit medvållande till skadorna, men du bör fråga dig själv om du medverkade till skadan på något sätt, exempelvis om du satt i vägen för kyparen eller liknande. Om du har varit medvållande kan ersättningen nedsättas, 6 kap. 1 § andra stycket skadeståndslagen.Eventuell ersättningSkadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning och annan kostnad till följd av skadan, 5 kap. 7 § 1 och 2 skadeståndslagen.Skadestånd med anledning av personskada omfattar ersättning för sjukvårdskostnad och andra kostnader som du har lidit, inbegripet skälig kompensation till den som står dig särskilt nära, eventuell inkomstförlust, ersättning för fysiskt och psykiskt lidande, dels sveda och värk av övergående natur och dels för stadigvarande men, 5 kap. 1 § skadeståndslagen.Om du vinner framgång i din skadeståndstalan har du alltså rätt till dina kostnader, sveda och värk, samt för ärret och för dina sakskador.Avslutande rådJag rekommenderar att du funderar på om du har varit medvållande med hänsyn till omständigheterna som rådde vid tidpunkten för skadan.Du bör också fundera på vilken bevisning du har. Åkte du exempelvis ambulans till sjukhuset så har du bra bevisning eftersom det kan knytas an till tidpunkten för skadan på restaurangen. Du kan ta kontakt med restaurangägaren och framföra dina skadeståndskrav. En kypare förväntas inte välta sin bricka, varför mycket talar för att han kan ha varit vårdslös. Det råder även ett adekvat orsakssamband mellan hans agerande och dina skador, eftersom sina skador är en direkt följd av hans agerande.Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till.SkadeståndslagenLycka till med ditt skadeståndsanspråk! Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,