Sakskada på kommunal parkeringsplats

2015-06-21 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej,Jag undrar vad jag kan kräva för skadestånd av kommunen, då jag hade min bil parkerad på allmän kommunal parkering, i anslutning till parkeringen utförde kommunen ett mar jobb som resulterade i flertalet stenskott på min bil vilket kräver lackering samt rut byte
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du kan försöka kräva ett allmänt skadestånd från kommunen. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan, 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207). Jag ska nedan förklara vad detta närmare innebär.SakskadaDu har angivit att din bil har skadats i form av flera stenskott som kräver lackering och byte av ruta.Uppsåt eller vårdslöshet Arbetarna har knappast haft för avsikt att skada din bil. Det kan däremot diskuteras om de har varit vårdslösa i sitt agerande. Enligt rättspraxis ska inledningsvis vikt fästas vid om den som har orsakat skadan har agerat i enlighet med normal aktsamhet. Arbetarna på parkeringsplatsen ska ha vidtagit de försiktighetsåtgärder som normalt brukat vidtas vid sådant arbete, det vill säga försiktighetsrutiner enligt sedvana i branschen. Det är naturligt att det finns bilar på en parkeringsplats och att ett arbete på en sådan plats måste utföras med stor försiktighet, framför allt med hänsyn till eventuella bilar. Parkeringen kanske till och med borde ha spärrats av under tiden som arbetet pågick. Adekvat orsakssambandFör skadeståndsskyldighet fordras ett orsakssamband mellan arbetarnas handlande och skadan på din bil. Du har angivit att din bil har skadats till följd av arbetet på parkeringen. Orsakssambandet ska även vara adekvat, det ska ha varit rimligt förutsebart: Beteendet ska ha legat i farans riktning. Arbetarna ska alltså genom sitt sätt att handla ha framkallat en fara och den skada som du har drabbats av ska ha varit ett någorlunda typiskt förverkligande av den fara.Vem ansvarar för skadan?Arbetarna är arbetstagare hos kommunen och ansvarar själva endast om synnerliga skäl föreligger, 4 kap. 1 § skadeståndslagen. Huvudregeln är att arbetsgivaren (kommunen) enligt "principalansvaret" ansvarar för sakskada som arbetstagaren orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten, 3 kap. 1 § första stycket 1 skadeståndslagen.Frågan om din medverkan till skadorna måste också diskuteras. Fanns det skyltar som informerade om att arbete pågick? Många omständigheter kan tala för att du har varit medvållande till skadan genom att ställa bilen på parkeringsplatsen, 6 kap. 1 § andra stycket skadeståndslagen.Eventuell ersättningSkadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning och annan kostnad till följd av skadan, 5 kap. 7 § 1 och 2 skadeståndslagen.Avslutande rådJag rekommenderar att du funderar på om du har varit medvållande med hänsyn till omständigheterna som rådde vid tidpunkten för skadan. Du bör också fundera på vilken bevisning du har. Kan du övertyga kommunen om att skadan inträffade på parkeringen och inte innan eller efter? Du kan ta kontakt med kommunen och framföra dina skadeståndskrav. Om skadan har inträffat på parkeringen och den inte har varit avstängd för parkering så har arbetarna sannolikt varit vårdslösa det råder ett adekvat orsakssamband mellan agerande och skada.Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till.SkadeståndslagenLycka till med ditt skadeståndsanspråk! Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Arbetsgivares ansvar för stöld på arbetsplats

2014-12-04 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej!Jag har blivit bestulen på min jacka på min arbetsplats, arbetar på en skola. Den hängde på en krok utanför klassrummet då vi inte har några skåp eller andra möjligheter att förvara våra ytterkläder. Nu undrar jag om jag kan få ersättning genom min arbetsgivare? Jag vill helt inte använda min egen hemförsäkring då värdet på jackan uppgår till ungefär det belopp som självrisken ligger på. Tacksam för hjälp!
Henrik Persson |Hej! Tack för din fråga!Av 12 kap. 2 § handelsbalken framgår det att när ett föremål lämnas i förvar hos en annan person har denna person ett ansvar för att föremålet inte försvinner. Skulle föremålet försvinna kan den som utövar förvaringen blir ersättningsskyldig.Dessvärre är denna bestämmelse i handelsbalken troligtvis inte tillämplig i din situation, då det knappast kan anses vara så att du lämnat jackan i förvar hos din arbetsgivare. Att din jacka har hängt på en krok på arbetsplatsen torde inte utgöra förvaring i lagens mening. Alltså har du ingen lagstadgad rätt att få ersättning av din arbetsgivare.Däremot kan det personliga anställningsavtalet mellan dig och din arbetsgivare eller ett kollektivavtal som eventuellt gäller mellan er föreskriva någonting annat. Det är nog inte så troligt, men det är något du borde kolla upp!Med vänliga hälsningar,

Arbetsgivares skadeståndsskyldighet

2014-05-16 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej!Jag undrar om det finns någon paragraf i skadeståndslagen som rör distraktion? Jag blev distraherad utanför min arbetsplats när jag var i tjänst. Då lyfte jag tunga föremål och råkade tyvärr av distraktion av en välkänd person som gick förbi, tappa ett föremål som hamnade på en fotgängare. Fotgängaren blev skadad och nu återstår frågan, vem är skadeståndsskyldig? Är det jag (arbetsgivare), min arbetstagare eller personen som gick förbi och distraherade mig?
Sofia Linder |Hej och tack för din fråga.För att skadeståndsskyldighet ska uppstå  krävs för det första en skada, som måste kunna bestämmas ekonomiskt. För det andra krävs oaktsamhet, dvs. att den som vållat skadan har varit oaktsam. För det tredje krävs ett orsakssamband, dvs. att oaktsamhet orsakade skadan. Att bli distraherad nämns inte explicit i skadeståndslagen men skulle troligen bedömas som oaktsamhet. För arbetsgivare gäller ett generellt principalansvar, vilket innebär att arbetsgivaren som huvudregel ansvarar för skador som arbetstagare i hans eller hennes tjänst orsakar, se skadeståndslagen 3 kap. 1§.Arbetstagaren ansvarar själv bara om synnerliga skäl föreligger, det krävs alltså väldigt grov oaktsamhet. Detta bedöms med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse samt övriga omständigheter, se skadeståndslagen 4 kap. 1§.

Principalansvar för inhyrd personal i förhållande mellan avtalsparter

2013-09-24 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej! Vi hyr in personal från ett bemanningsföretag som hjälper oss med godstransporter till och från vårat lager under kvällstid. Nu har det hänt en olycka där en av de inhyrda killarna backade in i en av våra portar med lastbilen. Lastbilen ägs av oss likväl som fastigheten. Vem ska stå för skadan? Eller vems försäkringsbolag? Tacksam för svar! //Mvh Josefine
Thomas Hefner |Hej Josefine,Ansvarsfrågan i är i sådana här fall beroende vem som kontrollerat arbetstagaren. Har arbetstagaren lytt under kontroll hos kundföretaget är det kundföretaget som får stå för skadan. Om det istället har avtalats om arbetsuppgifter och det inte funnits "behov av detaljerade instruktioner för utförandet av arbetet eller en närmare kontroll av detta" (citat från högsta domstolen) ligger ansvaret med större sannolikhet hos bemanningsföretaget.Gällande rätt bygger på rättsfallet NJA 1992 s. 21 som du hittar här: https://lagen.nu/dom/nja/1992s21. 

Skadestånd pga matförgiftning under läger

2015-06-15 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Om en ideell förening säljer mat på ett eget läger och genom försumlighet ( som dålig hygien, inte följt rekommendationerna för uppvärming/nedkylning etc) orsakar matförgiftning hos kunderna/deltagarna, kan de i köket då stå som åtalbara för skador vållade? På samma tema, om de serverar mat till föranmälda allegiker och sen tar fel mat så allergikerna blir sjuka av det, gäller juridiskt ansvar då?
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det fall du beskriver hamnar under regleringen i skadeståndslagen (SkL), se https://lagen.nu/1972:207. Om någon har orsakat en personskada (som exempelvis sjukdom pga matförgiftning) genom vårdslöshet ska ersättning för skadorna utgå, SkL 2 kap 1 §. Skadeståndet ska omfatta bl a sjukvårdskostnader och ersättning för sveda och värk, 5 kap 1 §. Utifrån det scenario som du beskriver skulle absolut skadestånd kunna utgå. Om de som arbetat i köket inte tillagat maten på korrekt sätt och med dålig hygien skulle det kunna ses som vårdslöst och då ska skadestånd betalas ut. Detsamma gäller om man serverat fel mat till allergiker. Det hänger dock på att det verkligen är vårdslöshet som ligger bakom. Om man serverar fel av en olyckshändelse eller tror sig ha tillagat all mat på ett korrekt sätt kanske det inte är fråga om vårdslöshet. Kökspersonalens beteende är avgörande för om skadestånd ska utgå eller inte.Då det hela har inträffat under ett läger organiserat av en ideell förening är dock kökspersonalen att anse som arbetstagare i skadeståndslagens mening, SkL 6 kap 5 §. Därmed är det med största sannolikhet arbetsgivaren, d v s den ideella föreningen som ska stå för ersättningen, 3 kap 1 §. Sådana synnerliga skäl som skulle kunna aktualisera 4 kap 1 § verkar inte ha förekommit. En ideell förening är en juridisk person och kan således tvingas stå för skadeståndet. Det ska här noteras att i en ideell förening har medlemmarna inte något personligt ekonomiskt ansvar. Om skadestånd ska utgå tas alltså pengarna från föreningens egen kassa. Om du vill gå vidare med skadeståndskravet råder jag dig att först vända dig till föreningen för att reda ut saken. Skulle detta inte få effekt kan du utfärda en stämning i domstol. Jag vill då poängtera att det är den som lidit skadan som har bevisbördan i en sådan rättegång, du måste således ha en del på fötterna för att vinna framgång. Att driva en process kan vara kostsamt och bör tänkas igenom ordentligt innan man ger sig in på det. Hoppas du fått svar på dina funderingar!Med vänlig hälsning,

Arbetstagarens skadeståndsansvar

2014-10-31 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej!Jag undrar hur förhållandet mellan arbetsgivarens och arbetstagarens skadeståndsansvar ser ut. Om man kan anse att synnerliga skäl föreligger enligt 4:1 SkL, kan den skadelidande då endast vända sig till arbetstagaren? Eller kan den skadelidande vända sig till arbetsgivaren enligt 3:1 SkL och sedan får arbetsgivaren rikta regresskrav gentemot arbetstagaren?Mvh Amanda
|Hej och tack för din fråga!Utgångspunkten är att arbetsgivaren svarar för skador som arbetstagaren vållar, enligt 3:1 SkL. Bestämmelsen 4:1 SkL möjliggör eget ansvar för arbetstagaren för skador som han/hon vållar i tjänsten. Det krävs dock”synnerliga skäl” som i princip innebär en presumtion för att arbetstagaren ska gå fri från skadeståndsansvar. Vid en bedömning om det föreligger "synnerliga skäl" tar man hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intressen och övriga omständigheter, vilket innebär att utgången kan variera från situation till situation. Se 3:1 och 4:1 SkL, https://lagen.nu/1972:207#K3P1 och https://lagen.nu/1972:207#K4P1En arbetstagares skadeståndsansvar kan aktualiseras i tre fall, ett av dem är när ersättning har betalats till en skadelidande enligt principalansvarsreglerna och arbetsgivaren riktar regressanspråk  mot arbetstagaren. Detta regressanspråk måste bedömas utifrån 4:1 SkL, vilket innebär att det måste föreligga "synnerliga skäl". Om det står klart att "synnerliga skäl" föreligger kan regressanspråket från arbetsgivaren gå igenom. Tredje man kan fortfarande rikta anspråk mot arbetsgivaren.Värt att nämna är att reglerna om arbetstagares skadeståndsansvar är dispositiva. Arbetstagarens ansvar kan således utvidgas eller inskränkas genom kollektivavtal eller enskilda anställningsavtal.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Illojalt agerande & brott mot lagen om skydd för företagshemligheter

2014-04-13 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej!Jag hade en anställd som varit långtidssjukskriven och jag tog mig an henne och lärde upp henne på min salong, efter först 3 månd. praktik och 6 månaders anställning med lönebidrag slutade hon. Hon kopierade då mitt kundregister som jag hade i min telefon och skickade ut till mina kunder att hon skulle sluta och börja på ett annat ställe dit hon välkomnade mina kunder. Jag fick veta det av en lojal kund som visade SMS:et hon skickade. Räknas det som att hon då stulit min företagshemlighet? Nu har jag inte alls den mängd kunder jag hade förut, bara en bråkdel. Jag betalde också en stor summa pengar för det kundregister jag fick när jag köpte salongen för ca 2 år sedan. Har jag möjlighet att stämma henne? Med vänliga hälsningar XX
Essie Malkoc |Hej,Stort tack för att du har valt att vända dig till Lawline med dina juridiska problem. Jag ska försöka att svara så utförligt som möjligt, då det är jag som ansvarar för klienternas arbetsrättsliga frågor finns det möjlighet för mig att få boka in dig på ett inledande möte på vårt kontor på Drottninggatan 95a, Stockholm. Se nedan för närmare information.*Svar på dina frågor/funderingarEn anställd ska under och efter en anställning agera lojalt mot arbetsgivaren, eftersom att lagen (19990:409) om skydd för företagshemligheter (FHL) är gällande oavsett om det finns en konkurrensklausul eller inte i anställningsavtalet.En anställd som har tillgång till företagets kunddatabas men som under och eller efter anställningens upphörande kopierat kunddatabasen samt använt sig av kunddatabasen genom att ta kontakt/ försökt att ta kontakt med kunder för att marknadsföra sin nya arbetsplats agerar på ett otillbörligt sätt som utgör brott mot lagen om skydd för företagshemligheter. "1 § Med företagshemlighet avses i denna lag sådan information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende." FHLEnligt min uppfattning har tidigare AT kopierat företagets kunddataregister som du har betalat för i samband med ditt förvärv av företaget, vidare har AT gjort intrång i din ensamrätt till din mobiltelefon och därifrån genomfört kopieringen av företagets kunddataregister, därefter har AT på ett illojalt sätt gått ut med information och marknadsföring om AT:s nya arbetsplats till dina kunder. Sammantaget utgör detta agerande ett brott mot lagen om företagshemligheter. "3 § Den som med uppsåt olovligen bereder sig tillgång till en företagshemlighet skall dömas för företagsspioneri till böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningen har varit av särskilt farlig art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada." FHLVilket föranleder grund för skadeståndsanspråk."5 § Den som gör sig skyldig till brott enligt 3 eller 4 §skall ersätta den skada som uppkommer genom brottet eller genom att företagshemligheten obehörigen utnyttjas eller röjs." FHL"7 § En arbetstagare som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos arbetsgivaren som han har fått del av i sin anställning under sådana förhållanden att han insåg eller borde ha insett att han inte fick avslöja den skall ersätta den skada som uppkommer genom hans förfarande.Har förfarandet ägt rum sedan anställningen upphört, tillämpas första stycket endast om det finns synnerliga skäl." FHLLagstiftningen hittar du https://lagen.nu/1990:409Med vänlig hälsning,

Principalansvar vid tjänst åt granne eller liknande

2013-09-18 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Skadestånd vid avgrävd vattenledning. Hejsan! Det är så att jag har en gammal grävmaskin som hobby på fritiden och blev tillfrågad av en bekant i byn som ville ha hjälp av mig att gräva ner några större stenar hemma hos honom. Tackade ja till jobbet och åkte dit med maskinen och så satte vi igång med att gräva en stor grop i kanten på tomten så stenarna skulle rymmas, men då under ett skoptag började det spruta vatten och det visade sig att jag hade grävt av vattenledningen till några fastigheter längre bort.. Fasighetsägaren ursäktade sig med att "jag kom inte ihåg ledningen". Nå vi ringde kommunen och berättade om skadan som ryckte ut och repade ledningen under natten och allt var frid.. Men så idag blev jag uppringd av Kommunens förman som berättade att jag kommer få betala 12000kr i skadestånd för avgrävningen som jag nekade till och hänvisade till att det är fastighetsägaren som ska stå för dom kostnaderna eftersom han är "byggherren" och eftersom jag inte har något företag själv och ställt upp som "dräng" åt honom så anser jag att det är han som ska betala.. Men förmanen sa att kommunen har som riktlinje att alltid fakturera maskinägaren för skadan. Är detta rätt att det är jag som är ansvarig för skadan och måste betala?? Vi är bägge två privatpersoner och vi är inte oeniga om vem som gjort fel med borde inte fastighetsägaren vara ansvarig och hans anvarsförsäkring täcka skadan?
Thomas Borgenfalk |Hej,Tråkigt att höra om skadan men vi ska försöka reda ut begreppen gällande vem som är ansvarig.Precis som du är inne på är det mycket troligt att det i det här fallet är din bekant, eller i slutändan troligen hans ansvarsförsäkring, som ska betala ersättning för den uppkomna skadan till kommunen.Det är inte självklart att det så kallade principalansvaret (att t.ex. en arbetsgivare ansvarar för de skador ens arbetstagare orsakar i tjänsten) ska gälla så fort man ger en granne ett handtag. En tumregel kan vara att om tjänsten är sådan att det hade varit naturligt att anlita någon om du inte kunnat hjälpa till - då ska ansvaret ligga kvar på uppdragsgivaren. Regeln om principalansvar finns i Skadeståndslagen som du finner https://lagen.nu/1972:207#K3P1S1. I det här fallet skulle jag göra bedömningen att det handlar om ett sådant fall. Det är därför troligen din bekant som ska stå för kostnaderna.Att kommunen har vissa rutiner innebär ju inte att det alltid blir rätt när man följer dessa. Jag skulle därför råda dig att prata med kommunen och i förlängningen bestrida skadeståndskravet från dem skriftligen på grunden att de riktat kravet mot fel person (samt beskriva omständigheterna närmare).Be dem istället att rikta kravet mot din bekant och kontakta sen dennes försäkringsbolag så gör de en utredning av vem som ytterst är ansvarig.Vänliga hälsningar