Anställds återbetalningsskyldighet för ren förmögenhetsskada

2013-04-18 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej! Jag har arbetat på min arbetsplats i endast 2 veckor och råkade i dag försova mig när jag hade hand om öppning. Vad jag inte visste var att köpcentrumet debiterar butiken 5000 kronor vid försenad öppning. Det står ingenting i mitt avtal om detta och jag har heller inte fått veta detta muntligt. Senare idag ringde min chef mig och berättade om straffavgiften och krävde att jag blir återbetalningsskyldig (500 kr i 10 månader), varpå jag svarade okej då jag inte har råd att bli arbetslös. Jag har en provanställning (6 mån), mitt avtal säger att jag arbetar i city (med Hrf kollektivavtal) men jag arbetar på annan plats och vi har heller inget kollektivavtal där. Jag arbetar mellan 20-40 timmar i veckan, men i mitt avtal står det "vid behov". Jag har alltså ingen garanterad lön. Jag undrar om min chef verkligen har rätt att göra avdrag för detta och vad som händer om jag byter jobb? Kan de kräva hela summan vid sista lönen? Det var verkligen inte min mening att försova mig, det har aldrig hänt på någon annan arbetsplats och jag påpekade detta upprepade gånger. Tacksam för svar!
Hampus Stålholm Holmqvist |Hej, tack för att du ger Lawline förtroendet med din fråga!För att till en början klargöra rättsläget så är utgångspunkten att när ekonomisk skada uppkommer utan samband med person- eller sakskada så kan skadestånd inte utkrävas om inte brott föreligger (Skadeståndslagen 1:2 och 2:2)Detta kan modifieras ifall ett avtal föreligger mellan parterna, vilket kan betyda att man inbördes har kommit överens om att vissa handlingar ger den andre rätt att kräva ersättning: t.ex. att köpcentret debiterar en straffavgift när butiken öppnas för sent (SkL 1:1).Alltså borde det vara så, att eftersom att du har åsamkat en ekonomisk skada för din arbetsgivare, och ni inte har avtalat något särskilt om detta, så har arbetsgivaren inte rätt att kräva skadestånd av dig, eftersom att det inte är något brott att försova sig.Dock så kan jag inte med säkerhet säga hur det ligger till, eftersom att kan vara så att du  på något vis genom avtal är förbunden att ersätta den skada som uppkommit. Därför rekommenderar jag dig att ringa det fackförbund som du är ansluten till och försäkra dig om att du inte på något sätt är kontraktuellt förbunden att ersätta den uppkomna förmögenhetsskadan.Ifall det är så att din arbetsgivare har en giltig fordran mot dig så kommer den att bestå även om du byter jobb, men det förefaller som sagt osannolikt att arbetsgivaren kan göra sitt krav gällande med tanke på att du inte blivit informerad om straffdebiteringen och hur den skulle drabba dig.Hoppas du känner dig hjälpt och styrkt, och lycka tillvänligen

Rätt till skadestånd pga. ovilja att hjälpa till vid olycka?

2012-11-02 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej! Jag var för 4 veckor sen med om en brännskada på ett cafe. Kortfattat sagt så var det en man som välte ut min tekopp av misstag över mina ben och då jag bad personalen om hjälp så ville de inte hjälpa mig. Bland annat då jag bad om vatten för att hälla över benen för att få bort värmen fick jag som svar "du kan ju inte hälla vatten här, men det finns en toalett en trappa upp". Och på frågan "finns det någon akut eller vårdcentral i närheten för jag behöver hjälp" fick jag som svar "jag har ingen aning, har du ingen iphone med internet?". Mina skador blev värre än vad de annars hade varit på grund av att jag inte fick den hjälp jag behövde. Det varma tevattnet klistrades mot benen och förvärrade skadan ju längre tiden gick innan jag fick av mig byxorna och kunde få kallt vatten på dem. Jag var hemma från jobbet i lite mer än 2 veckor på grund av mina skador och har fortfarande (4 veckor efteråt) tydliga märken över hela benen, och kommer förmodligen få stora fula ärr och pigmentförändringar. Min fråga till er är om jag har rätt till någon form av skadestånd eller ersättning utav cafeet i fråga? Var har jag för rättigheter på min sida? För övrigt hade jag en vänninna med mig så jag har vittne. MVH
Amanda Harrysson |Hej! Tack för din fråga! I Sverige har det länge diskuterats huruvida det bör stiftas en så kallad civilkuragelag, dvs. en lag som förpliktar människor att t.ex. hjälpa till vid olyckor och rädda personer i nöd. En sådan lag har dock ännu inte införts, vilket innebär att det inte finns någon _juridisk_ plikt att hjälpa en annan människa som har skadat sig eller liknande. För personskador gäller att den som orsakar skada genom uppsåt eller av vårdslöshet ska ersätta skadan enligt Skadeståndslagen 2 kap 1 §. Den som eventuellt skulle kunna bli skadeståndsskyldig för din skada är mannen som välte ut teet över dig. Eftersom du skriver att olyckan skedde av misstag, förutsätter jag att mannen inte handlade uppsåtligt eller försumligt. En annan möjlighet är det så kallade arbetsgivaransvaret enligt Skadeståndslagen 3 kap 1 §. Där stadgas att den som har arbetstagare i tjänst ska ersätta personskador som arbetstagaren orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten. Inte heller denna bestämmelse är tillämplig, eftersom personalen på cafét inte orsakade skadan. Jag har alltså tyvärr svårt att se att du skulle kunna få ersättning av cafét för dina skador. Skadeståndslagen finner du här: https://lagen.nu/1972:207. Vänligen Amanda Harrysson

Skadeståndskrav, på grund av vanvård, gentemot en kommun

2012-05-20 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej Jag vill kräva skadestånd från min hemkommun. Min dotter fick LVU§3 (pga annonserat om sexuella tjänster på nätet)förra året och blev då tvångsvårdad på ett HVB hem. Hemmet tog inte bra hand om henne på rätt sätt (hon har asperger) och hon mådde allt sämre av vården. Hon fick inte den hjälp hon behövde med anledning av sin asperger. Hon fick inte heller läkarvård då hon behövde osv. På 9 månader fick hon inte tillgång till dator eller telefon förutom 2-3 samtal i veckan till mig hennes mamma. Hon var helt avskärmad från omvärlden. Hon gjorde väl ett 20-tal självmordsförsök p g a vantrivseln tills vårdhemmet till slut sa upp avtalet. Då de insåg att de inte klarade av att ta hand om min dotter. Vilket ju var väldigt bra. Jag klagade till kommunen ett flertal tillfällen angående att vården inte var bra. Men de igorerade mig. I vården åsidosattes mänskliga rättigheter, föräldrabalken, socialtjänstlagen och LSS. Hur kan jag kräva skadestånd för min dotters räkning då hon fått lida så mycket av den felaktiga vården. Hon var nära på att dö och vistelsen är ett stort trauma för henne. Vilka kostnader är det förenat med att begära skadestånd. Kan hemförsäkringen betala advokatkostnader för sådant här?
Johan Wahlbom |Hej. Det du beskriver i din fråga låter väldigt tragiskt men jag ska förklara hur din möjligheter till skadestånd ser ut. Av vad som framgår i din fråga har din hemkommun, vilken utgör en svensk myndighet, avsevärt brustit i sina åtaganden. Vad du i sådana fall först bör göra, enligt mig, är att anmäla kommunen till Justitieombudsmannen (JO) (http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=13&ObjectClass=DynamX_Documents&Language=sv). Om JO åtar sig att granska ert fall kommer detta inte resultera i att ni får skadestånd den vägen. Det kommer snarare röra sig om en smäll på fingrarna för kommunen. Dock kan ett fällande JO-beslut ha så kallad bevisverkan i er, eventuellt efterföljande, skadeståndstalan. Kort och gott innebär detta att era chanser att vinna en skadeståndstalan mot kommunen ökar eftersom deras beteende gentemot er och er dotter redan har funnits vara klandervärt vid en tidigare prövning. Det bör dock observeras att ett fällande JO-beslut inte omöjliggör en skadeståndstalan från er sida. Oavsett om JO åtar sig att granska kommunens agerande eller inte så är det upp till er att stämma kommunen på grund av vanvården. Kommunens beslut att tvångsvårda er dotter utgör myndighetsutövning och för fel och försummelse i sådan utövning svarar kommunen i enlighet med skadeståndslagen (https://lagen.nu/1972:207) 3 kapitlet 2 § som lyder: "Staten eller en kommun skall ersätta 1. personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar, [...]". Begreppet personskada innefattar både fysisk och psykisk skada. Om kommunens agerande att tvångsvårda er dotter av någon anledning inte anses utgöra myndighetsutövning bör kommunen ändå ansvara enligt huvudreglerna i skadeståndslagen 2 kapitlet 1 § ("Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan.) alternativt 3 kapitlet 1 § ("Den som har arbetstagare i sin tjänst skall ersätta personskada eller sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten [...]"). Det bör dock observeras att bestämmelserna i skadeståndslagen är så kallat subsidiära vilket innebär att om det i, det i er fråga nämnda, avtalet finns andra bestämmelser gällande skadestånd gäller dessa. Eftersom jag inte studerat detta avtal kan jag tyvärr inte yttra mig mer i just den frågan. Generellt sett innehåller hemförsäkringar rättsskydd vilket bör täcka åtminstone kostnaderna i ett förfarande i tingsrätt. Det är dock något du måste kontrollera med ditt försäkringsbolag. Själva väckandet av skadeståndstalan är inte förknippat med några större kostnader men det som kostar är advokaterna i de följande förhandlingarna. Hur en stämningsansökan ska se ut framgår i Rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740) 42 kapitlet men en sådan ansökan hjälper en advokat, vilket jag rekommenderar att du skaffar för ett så här komplicerat ärende, dig med. Sammanfattningsvis bör du först JO-anmäla kommunen och sedan, i enlighet med skadeståndslagens bestämmelser, stämma kommunen med grund i deras felaktiga/försumliga vård av din dotter. Du bör anlita en advokat, vars kostnader din hemförsäkring bör täcka, dels eftersom det med stor sannolikhet rör sig om en stort skadestånd och dels eftersom frågan är relativt komplicerad. Lycka till! Bästa hälsningar Johan Wahlbom

Skadestånd - företags ansvar för olyckor

2011-12-15 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Uthyrning av stand up paddleboard (SUP), vem bär ansvaret? Mitt företag ska börja hyra ut SUP (bräda och en paddel) på en camping. Låt säga att en utövare skulle drunkna eller skada sig allvarligt, vem bär då ansvaret? En områdesanalys har utförts och området är mycket säkert, långgrunt, inga stenar, inga båtar etc. Behöver jag skaffa en försäkring för att täcka eventuella skadeståndsanspråk? Eller är jag som uthyrare helt fri från ansvar och utövarna gör det på egen risk?
Olle Lindberg |Hej! Som en grundläggande princip gäller att man är ansvarig för en sak- eller personskada som man orsakar genom vårdslöshet, 2 kap 1 § skadeståndslagen ( https://lagen.nu/1972:207 ). För att företaget ska anses som ansvarig för en skada som du beskriver ovan blir då alltså frågan om företaget, eller dess anställda, har varit vårdslösa (ett annat begrepp som används men som betyder samma sak är "culpa"). Sådan vårdslöshet skulle kunna vara om ni hyr ut under förhållanden som är olämpliga. Det är svårt att ge något exakt exempel på vad som är vårdslöshet. Av de förhållanden du har nämnt verkar det som att företaget har gjort vad som kan krävas för att inte anses som vårdslösa. Skulle en anställd ändå bete sig felaktigt och orsaka en skada så _kan_ företaget hållas ansvarigt för detta. Utöver vårdslöshet (som är ett begrepp som inte kan definieras närmare utan får bedömas från fall till fall) krävs dessutom att företaget, eller dess anställda, faktiskt har "orsakat" skadan. Detta innebär som huvudregel en aktiv handling. Som exempel på en aktiv handling är om jag tar en hammare och slår sönder din telefon. Det är knappast någon blir tvingad upp på brädan. I vissa fall kan man dock anses som ansvarig för underlåtenhet att agera. När det gäller uthyrning av en bräda känns det tveksamt att företaget skulle hållas ansvarigt genom vårdslös underlåtenhet. Som tips för att undvika eventuellt ansvar kan ni se till att informera kunderna om teknik och/eller risker och undvika att hyra ut till personer som är uppenbart olämpliga (t.ex. små barn eller onyktra kunder). Bristande branschkännedom från min sida gör att svaret blir ofullständigt men jag hoppas att du har fått en uppfattning om skadeståndsrättens grundläggande principer. En företagsförsäkring är under alla omständigheter ändå värt att tänka på.

Skadestånd för negativa känslor

2013-03-17 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej Jag har bråkat om mina semesterdagar i nästan 3år. Jag hävdade att det saknades 23dagar och nu har jag äntligen fått rätt. Kan jag kräva skadestånd för allt slit och nedvärdering som jag känt under all tid. Arbetsgivaren har hävdat att jag har haft fel men tillslut fick jag rätt.
|Hej! Tack för din fråga. Skadestånd är en ekonomisk ersättning som syftar till att sätta den som lidit skada i samma ekonomiska ställning som om skadan inte inträffat.  En förutsättning för att skadestånd ska utgå är alltså att en skada inträffat, och denna skada på något sätt har ett ekonomiskt värde. I svensk skadeståndsrätt är det endast i särskilda undantagsfall som ersättning medges för icke-ekonomisk skada. Du påstår att du känt slit och nedvärdering under en längre tid. Visserligen kan skadestånd för personskada omfatta ersättning för psykiskt lidande men det krävs att lidandet är medicinskt påvisbart på något sätt. Dessutom finns det i skadeståndsrätten något som kallas kränkningsersättning. Dock är ett krav för sådan att kränkningen skett genom ett brott. Sammanfattningsvis ser dina chanser till skadestånd ganska dystra ut. Hoppas de negativa känslorna går över ändå. Vänligen,

Arbetstagares skadeståndsskyldighet vid försäljning till underpris.

2012-10-03 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej! Jag jobbar i butik, och när min arbetsgivare var på semester pratade jag och en kollega om vad vi kunde sälja iväg ett visningsexemplar av ett utespa för. Jag sa att jag inte trodde vi kunde få mer än 12000:- för det. Dagen efter sålde min kollega det för det priset, när det egentligen skulle ha kostat 23000. Min arbetsgivare är arg och kollegan säger att hon fick siffran från mig. Hon säger även att jag sade att arb.givaren hade godkänt detta, vilket jag inte har. Kan jag bli ersättningsskyldig eller få sparken pga detta? Min chef säger att skulden ligger på mig då jag måste ha varit otydlig gentemot min kollega. Tacksam för snabbt svar! Mvh, Elina
Henrik Vinge | Utifrån vad du berättar ter det sig osannolikt att du skulle bli ålagd att ersätta skadan hos din arbetsgivare. Vid butiksförsäljning äger butiksbiträdena normalt rätt att rättshandla å sin arbetsgivares vägnar genom en s.k. ställningsfullmakt, se 2 kap. 10 § 2st. i *Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område*. Vid ett befogenhetsöverskridande kan fullmäktige i vissa fall bli skadeståndsskyldig gentemot sin huvudman (i detta fall arbetsgivaren): Handelsbalken 18 kap. 3§: Handlar syssloman oredligt, brukar list emot honom, som fullmakt gav, vänder sig hans gods till nytta, lånar hans penningar ut, eller tager penningar upp i hans namn; svare till all skada (,och plikte efter omständigheterna). Vare ock den, som fullmakt gav, saklös i allt, vad syssloman, utom hans ombud eller vilja, av annan lånt, eller med någon slutit haver; utan det vises, att det honom till nytta använt är. Handelsbalken 18 kap. 4§: Haver någon fått fullmakt, att för annan göra och låta, och tager den skada därav, som fullmakt gav; skylle sig själv, som sig ej bättre föresåg. Är ombudsman av försummelse, eller svek, vållande till skadan; plikte då han, som sagt är. I det aktuella fallet är det inte du som företagit rättshandlingen - det är din kollega som sålt varan - och det blir därför svårt att hävda att det skulle vara du som vållat skadan (detta betyder inte nödvändigtvis att din kollega skulle bli ersättningsskyldig). Det är i allmänhet sällsynt i svensk rätt att arbetstagare ådöms skadeståndsskyldighet i tjänsten för annat än brottsliga gärningar eller direkt svekfullt beteende som ligger utanför tjänsten.

Arbetstagares skadeståndsskyldighet

2012-04-22 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej, Jag är tillsvidareanställd och inte med i facket. Jag är i en dispyt med min arbetsgivare angående en faktura gällande en service på en arbetsbil, där ag vill att jag skall betala denna. Det står inget i mitt anställningsavtal om att jag har ansvar för bilen i fråga även om jag hanterar mycket runt den. Anledningen till fakturan är att en service dragit ut på tiden (pga mkt hög arbetsbelastning) och orsakat merkostnader på bilen. I övrigt sköter jag mina arbetsuppgifter och har arbetat på företaget i 4 år. Fråga; kan arbetsgivaren kräva att jag betalar fakturan (90')? Fråga; kan ab avskeda mig? Tacksam för snabbt svar! Fredrik
Alexander Kahan |Hej, Utgångspunkten är att en arbetsgivare knappast kan tvinga en arbetstagare att betala för service på hans bil, om det inte sedan tidigare finns någon speciell överenskommelse om detta. Däremot finns det en möjlighet att en arbetstagare kan bli ersättningsskyldig gentemot en arbetsgivare för dennes ökade kostnader. Du tycks i hög grad ha blivit anförtrodd att hantera bilen, vilket medför att du har en viss vårdplikt. Denna plikt innebär att du ska motverka att bilen skadas, eller att din arbetsgivare annars drabbas av onödiga kostnader. Din arbetsgivare har lidit sakskada, då hans bil skadats på grund av utebliven service. Enligt 2:1 skadeståndslagen (SkL) ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sådan skada ersätta denna. Avseende arbetstagares skadeståndsansvar gentemot arbetsgivare finns emellertid en specialreglering i 4:1 SkL. Enligt denna paragraf kan du visserligen bli skadeståndsskyldig för skada som du vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, men du blir bara ansvarig i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, din ställning, arbetsgivarens intresse och eventuella övriga omständigheter. Kraven är alltså högt ställda. Möjligen kan din arbetsgivare argumentera för att en sådan situation föreligger. Avskedande är ovanligt och kommer ifråga enbart då en arbetstagare uppsåtligt, eller grovt vårdslöst, åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Att en sådan situation skulle föreligga här har jag mycket svårt att tänka mig. Sammanfattningsvis finns det en möjlighet att du kan bli ersättningsskyldig, men jag bedömer den som liten då kraven är mycket högt ställda. Risken för avskedande bedömer jag som närmast obefintlig. Någon mer exakt bedömning är tyvärr svårt för mig att göra eftersom jag inte närmare känner till detaljerna i fallet. Jag hoppas du fått någon hjälp av mitt svar! Med vänlig hälsning,

Arbetsgivare har gjort avdrag på en arbetstagares lön

2011-05-28 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |För några veckor sedan råkade jag tappa en glaskanna i golvet under arbetstid. Min chef ringde och var riktigt irriterad och frågade varför jag hade sönder den, gick på jättehårt, var väldigt otrevlig och sa massa andra saker hon tyckte var dåligt med mig samt "och vad ska jag göra nu?" Jag blev förbannad för att hon inte hade förståelse för att det var en olyckshändelse, och att hon gick till personangrepp på andra saker och sa i ilska "men vet du vad, du kan dra av den från min lön, gör det om du vill!" Nu har min chef dragit av 780 kr för den från min nettolön. Får hon detta utan att ha meddelat mig det i förväg? Jag sa till henne att "inte trodde jag att du skulle dra av så mycket pengar"(jag jobbar bara extra) och då svarar hon spydigt "men vad trodde du att den kostade?"
Jenny Gustafsson |Hej Maria! En sönderslagen glaskanna är en sakskada. Huvudregeln är att arbetsgivare har ett principalansvar för sakskador som arbetstagare orsakar i tjänsten, 3 kap 1 § Skadeståndslagen. Arbetstagare är du om du arbetar mot lön, oavsett om du arbetar heltid eller bara jobbar extra. Principalansvaret innebär att om en arbetstagare blir ersättningsskyldig för exempelvis en sönderslagen kanna, och detta sker i tjänsten, är det inte arbetstagaren utan arbetsgivaren som blir ersättningsskyldig. Arbetstagaren blir bara ersättningsskyldig om det finns synnerliga skäl. Domstolarna ställer höga krav för att synnerliga skäl ska anses föreligga(AD 2002 nr 1). Att råka tappa en kanna är inte synnerliga skäl. Din arbetsgivare hade därför inte kunnat kräva att du skulle ersätta henne för glaskannan. Även om din arbetsgivare verkligen hade haft en fordran på dig för kannans värde, måste hon ha ett medgivande från dig för att få kvitta fordran mot din lön( 2 § Lag om arbetsgivares kvittningsrätt). Det är din arbetsgivare som måste bevisa att hon har fått ett sådant medgivande från dig. Du beskriver att hon gick till personangrepp mot dig och att du i ilska sa att hon kunde dra av kannans värde från din lön. Ni kom inte överens om hur stort löneavdraget skulle bli. Därför blir det svårt för din arbetsgivare att bevisa att du har gett ett medgivande som är juridiskt hållbart(2 § Lag om arbetsgivares kvittningsrätt). Eftersom du inte förstörde kannan uppsåtligt – alltså med vilje – kan kvittning mot din lön utan ditt medgivande inte bli aktuellt(3 § Lag om arbetsgivares kvittningsrätt). Om du är medlem i facket är mitt råd att du vänder dig till det för att få hjälp att reda ut situationen. Om du inte är medlem i facket och själv vill föra talan mot din arbetsgivare, ska du väcka talan vid tingsrätten. Men kanske är det tillräckligt att berätta för din arbetsgivare hur det juridiska läget ser ut, för att ni ska kunna reda ut situationen?