Arbetsgivares principalansvar vid trafikskador

2011-05-24 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Vi har en chaufför som körde in i bilen framför. Det blev repor i lacken som måste lagas, förmodligen måste hela kofångaren lackas om. Chauffören själv har erkänt att han inte var tillräckligt uppmärksam när han körde så han såg inte att det tog stopp framför han. Får vi "ta betalt" av denne chaufför som täcker lackning av bil? Mvh: Anna
Mikael Mellberg |Hej Anna! Frågan regleras i skadeståndslagen (SkstL) 1972:207 (https://lagen.nu/1972:207) samt trafikskadelagen (TSL) 1975:1410 (https://lagen.nu/1975:1410). Ifall lackskadan uppkom på den framförvarande bilen så täcks kostnaden av er trafikförsäkring, eftersom er chaufför var vållande (TSL 10 § 2 st.). Ni torde därmed inte ha något ekonomiskt intresse i att rikta ersättningsanspråk mot er chaufför. Även om denne skulle utge skadestånd så torde han inträda i er rätt till trafikskadeersättning, varför den försäkringsmässiga utgången i alla fall blir densamma (TSL 19 §). Ifall lackskadan uppkom på ert fordon så utgår ingen trafikskadeersättning (TSL 10 § 2 st.). Fråga är om ni i sådant fall kan kräva er chaufför enligt reglerna i skadeståndslagen. Som huvudregel gäller för denna typ av situation ett s.k. principalansvar. Det innebär att ni som arbetsgivare är ersättningsskyldiga för skador som era arbetstagare vållar i tjänsten (SkstL 3 kap 1 §). Principalansvaret gäller oavsett vem den skadelidande är. Som huvudregel kan ni sålunda inte kräva någon ersättning från er chaufför. Skadeståndslagen gör undantag från principalansvaret endast vid synnerliga skäl (SkstL 4 kap. 1 §). Normalt föreligger sådana skäl endast vid uppsåtligt handlande, men det kan bli aktuellt att låta er chaufför stå för viss del av kostnaden ifall dennes oaktsamhet var grov. Vid oaktsamhetsbedömningen måste alla relevanta omständigheter kring olyckstillfället vägas in, såsom var olyckan inträffade samt vad i chaufförens handlande som ledde fram till densamma. Att chauffören erkänt sin bristande uppmärksamhet har dock betydelse endast för det fall de faktiska omständigheterna visar att hans oaktsamhet var grov. Det skall påminnas om att principalansvaret gäller som huvudregel och att arbetstagare i allmänhet inte skall bli ersättningsskyldiga för skador de vållar i tjänsten. Vänligen Mikael Mellberg

Arbetstagares skadeståndsansvar mot arbetsgivaren

2010-02-28 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej! Jag vädrade på min arbetsplats, och glömde av att stänga fönstret. Det ledde till att larmet gick under natten, och det ledde till en kostnad för utryckning. Min arbetsgivare vill göra avdrag på min lön för utryckningen, både för den här "första företeelsen" och även för framtida glömda fönster. Det känns inte ok, det var ju inte meningen att glömma fönstret. Vad har arbetsgivaren för rätt att göra den här typen av avdrag, för ouppsåtligen vållad kostnad eller skada, eller vad man kan kalla det? Vart kan man läsa vilka avdrag på lönen en arbetsgivare kan göra, och inte göra?
Kristina Ljungström |Hej, Din arbetsgivare kräver skadestånd av dig för vad som inom skadeståndsrätten kallas en ren förmögenhetsskada, dvs en ekonomisk skada som inte har samband med en sak- eller personskada. Utgångspunkten är, enligt skadeståndslagen, att sådan skada endast ska ersättas om den vållats genom brott. När det gäller sak- och personskador gäller som huvudregel att de endast skall ersättas om de orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet. I anställningsförhållanden är skadeståndsansvaret särskilt reglerat i 3-4 kap skadeståndslagen, och i 4 kap 1 § stadgas att: "För skada, som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, är han ansvarig endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter." Lagrummet är enligt lagens förarbeten även tänkt att avse rena förmögenhetsskador. Sammanfattningsvis kan sägas att det ska väldigt mycket till för att en anställd ska bli skadeståndsskyldig gentemot sin arbetsgivare. Att glömma ett fönster öppet i en kontorslokal så att larmet går vågar jag påstå är långt ifrån en för arbetsgivaren ersättningsgill handling. Din arbetsgivare har med andra ord inte rätt till ersättning från dig. Att arbetsgivaren dessutom har velat få ersättning för "framtida glömda fönster" är helt orimligt. Man kan inte kräva skadestånd i förväg för eventuella framtida skadevållande handlingar. Vad vidare avser arbetsgivarens rätt att kvitta eventuella krav mot arbetstagarens lön finns det en särskild lag, lag om arbetsgivares kvittningsrätt. Kvittning får enligt lagen ske endast med arbetstagarens medgivande, om det är avtalat att kvittning får ske eller om kvittningen avser ett skadeståndsanspråk avseende uppsåtligen vållad skada. Även om det skulle vara en tillåten kvittning (vilket det inte är i ditt fall) måste arbetsgivaren innan kvittning kan ske inhämta besked från Kronofogdemyndigheten om hur stor del av lönen som får kvittas bort. Om arbetsgivaren gör en otillåten kvittning kan han bli skadeståndsskyldig gentemot dig för den skada du lider. Skadeståndslagen: https://lagen.nu/1972:207#K4 Lag om arbetsgivares kvittningsrätt: https://lagen.nu/1970:215 Jag hoppas att du är hjälpt av svaret. Med vänliga hälsningar

Ansvar för nycklar

2010-03-30 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej, har ett jobb där jag har nycklar till olika kunder till företaget. Nu vill arbetsgivaren att jag som använder/har dessa nycklar ska bli ersättningsskyldig på ca 1200kr/nyckel om nycklarna blir stulna eller borttappade. Har arbetsgivaren rätt till detta? Tack på förhand!
Elias Himsel |Hej, Enligt Skadeståndslagen (SkL) har arbetsgivaren ett långtgående ekonomiskt ansvar för skador som arbetstagaren vållat genom fel eller försummelse. Bara om ”synnerliga skäl” föreligger kan arbetsgivaren kräva kompensation av arbetstagaren, vilket i praktiken medför att arbetstagaren i allmänhet inte behöver ta ekonomiskt ansvar för skador vållade i tjänsten. Motiven bakom denna ordning är tanken att arbetsgivaren bör sträva efter att organisera arbetet på ett sätt som minimerar skaderisken, samt att arbetsgivaren ofta har större ekonomiska resurser och möjlighet att teckna ansvarsförsäkring. Utgångspunkten är således att du som arbetstagare bara i absoluta undantagsfall kan göras ansvarig om nycklarna kommer bort. Genom kollektivavtal eller det enskilda anställningsavtalet går det emellertid att komma överens om andra regler än de ovan angivna. Jag har mycket svårt att föreställa mig att en facklig organisation skulle acceptera din arbetsgivares förslag och kvar återstår därför att försöka få dig att acceptera förslaget som en del av ert anställningsavtal. Anställningsavtalet fungerar på samma sätt som avtal i allmänhet, dvs. parterna måste komma överens. Någon möjlighet för arbetsgivaren att på egenhand bestämma att du ska betala 1200 kr/ nyckel om nycklarna blir stulna eller borttappade finns inte. Så länge du har ett befintligt anställningsavtal är du således obehindrad att motsätta dig förslaget. Som arbetstagare är det emellertid inte alltid lätt att stå emot arbetsgivarens påtryckningar. En arbetstagare befinner sig många gånger i en svag position och kan därför, pga. av exempelvis rädsla att gå miste om framtida arbetstillfällen, se sig tvungen att acceptera ett förslag som arbetstagaren under andra betingelser inte hade accepterat. Som en säkerhetsventil mot överenskommelser som leder till allt för betungande resultat för den svagare parten finns 36 § Avtalslagen som innebär att ett avtalsvillkor kan sättas helt eller delvis åt sidan. En förutsättning är att villkoret är oskäligt och min bedömning är att det mycket väl kan vara oskäligt att du som arbetstagare tar det ekonomiska ansvaret för nycklarna. Sammanfattningsvis är det inte möjligt för arbetsgivaren att ensamt bestämma att du ska bära det ekonomiska ansvaret för nycklarna. Du bör motsätta dig förslaget och istället rekommendera din arbetsgivare att förebygga den ekonomiska risken genom förbättrade rutiner och en ansvarsförsäkring. Om din arbetsgivare står på sig kan du informera denne om att förslaget ändå kan visa sig vara meningslös eftersom den kan komma att åsidosättas i efterhand med stöd av 36 § Avtalslagen. Lycka till,