Arbetstagares skadeståndsansvar

2018-04-11 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hejsan.Jag jobbar som lastbilschaufför på en liten firma, vi kör styckegods för Dsv.Vi är 10 bilar som kör och nu har vi fått många skador på gods som min chef får stå för för han äger företaget såklart. Så min fråga är om han kan kräva att vi ska betala om vi tar i sönder något av de vi kör ut, om en pall välter osv??
Julia Stenslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det kommer till skador som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten så är huvudregeln att arbetsgivaren ansvarar för dessa, 3 kap. 1 § Skadeståndslagen. Arbetstagaren kan själv bli ansvarig, dvs arbetsgivaren kan ha rätt att kräva ersättning från arbetstagaren. Detta kräver dock att synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter,4 kap. 1 § Skadeståndslagen. Kravet är således relativt strängt satt när det kommer till arbetsgivares skadeståndsansvar för arbetstagare. Vanligt förekommande skador på jobbet, såsom pallar som välter, kvalificeras vanligtvis inte såsom synnerliga skäl. Hoppas svaret var till hjälp!

Skadeståndsansvar vid utförd tjänst hos vän

2018-03-27 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Om jag hjälper min kompis med att städa hos honom, vi har avtalat att jag skulle tvätta hans fönster. Inget om ersättning, mer bara som hjälp för han har svårt att göra just det. Skulle jag räknas som arbetstagare anställd av honom då, tänker ifall om Olyckan skulle råka vara framme, är det jag eller han som är ansvarig?
|Hej och tack för du valt att ställa din fråga till Lawline!Av 3 kap. 1 § Skadeståndslagen (SkL) framgår att en arbetsgivare generellt sett ansvarar för person- och sakskador som arbetstagaren vållar (dvs orsakar på ett oaktsamt sätt). Enligt 6 kap. 5 § p1 SkL gäller de regler som gäller för arbetstagare även för "den som för annans räkning eljest utför arbete under omständigheter liknande dem som förekommer i anställningsförhållande". På vanlig svenska betyder detta att om man normalt hade anställt en person för att utföra tjänsten, så ska istället du, trots att du inte är anställd, ses som arbetstagare i SkL:s mening. Det är ingen förutsättning att den som utför tjänsten erhåller ersättning för sitt arbete. (Hellner & Radetzki, s150)Såvitt jag vet är det relativt vanligt att man anställer folk för att tvätta fönster, varför jag anser att 6 kap. 5 § SkL skulle bli tillämplig i ert fall.Det betyder således att din vän ansvarar för eventuella person- och sakskador du vållar.

Arbetsgivares skadeståndsansvar och skyldighet att vidta säkerhetsåtgärder

2018-03-02 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej. Jag var med om en arbetsplatsolycka för ca8 månader sedan nu, jag fick en en kran i huvudet och bröt nacken, hur kan jag driva vidare en skadestånds ersättningssystem fråga eller vad man säger? Det visade sig att det var inte ett fel på kranen!
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En arbetsgivare har en väldigt vidsträckt skyldighet att vidta säkerhetsåtgärder för att hindra skador på arbetstagare. Detta finns det bestämmelser om i arbetsmiljölagen (https://lagen.nu/1977:1160). Trots att det inte var fel på kranen som skadade dig, kan det finnas möjligheter att utfå ersättning av din arbetsgivare ändå. Exempelvis kan denne ha varit skyldig att ge dig skyddskläder eller liknande som minskar risken för skador i allmänhet. Det beror alltså helt på vad du som arbetstagare varit utsatt för för risker genom ditt arbete, och vad din arbetsgivare gjort för att minska dem. Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med en jurist för att närmare utreda om skadeståndstalan kan väckas, samt för att få hjälp med att driva en talan till domstol om det skulle var aktuellt. Lawline erbjuder juridisk hjälp! Du kan kontakta info@lawline.se för att få mer riktlinjer. Hoppas mitt svar har hjälpt dig!

Kan en enskild bolagsledamot stämma en anställd på skadestånd?

2018-02-25 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |hej,kan en enskild styrelseledamot stämma sin revisor på skadestånd för bristande revision? Vill tillägga att revisorn har av förvaltningsrätten meddelats en erinran för bristande revision. Men jag vill som sagt stämma honom på skadestånd, går det?tack oå förhand. mvh
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagAktiebolagslag (2005:551).Hur jag tolkar din frågaJag tolkar din fråga som att du är en styrelseledamot i ett aktiebolag och undrar om du kan stämma en av bolaget anställd revisor på skadestånd för bristande revision.Jag vill därutöver påpeka att jag inte vet hur er bolagsordning ser ut i företaget, men jag kommer att skriva när du behöver ta hänsyn till en sådan.Nej, en enskild ledamot har inte rätt att stämma en anställd i bolagetEn bolagsstyrelse tillsätts för att minska intressekonflikter och för att hindra att för mycket makt koncentreras i händerna på en enskild person. Därför vore det orimligt om en enskild ledamot skulle ha rätt att stämma en anställd på egen hand å företagets vägnar.En styrelse kan fatta beslut endast när fler än hälften av det totala antalet ledamöter, eller det högre antalet som anges i bolagsordningen, är närvarande. Alla måste däremot ha getts möjlighet att närvara och fått ett tillräckligt underlag för att kunna ta ett beslut (8 kap. 21 § första och andra stycket aktiebolagslagen).Om det inte anges någon särskild röstmajoritet i bolagsordningen, så gäller det beslut som majoriteten beslutar, och vid lika röstantal, den sida som styrelseordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig, krävs däremot att minst en tredjedel av det totala antalet ledamöter röstar för beslutet (8 kap. 22 § aktiebolagslagen).Mitt rådOm du vill stämma revisorn för bristande revision är mitt råd att du pratar med styrelseordföranden. Han eller hon är skyldig att på din begäran som styrelseledamot kalla till ett sammanträde för styrelsen (8 kap. 18 § aktiebolagslagen).Vid sammanträdet kan ni diskutera och komma fram till hur ni ska gå vidare. Jag vill även snabbt nämna att en rättsprocess alltid bör komma i andra hand, bl.a. för att de är tidskrävande och kostar mycket pengar. Det är möjligt att problemet går att lösa på annat sätt.Förhoppningsvis kommer ni fram till någonting som passar er alla.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Arbetsgivarens ansvar för anställdas handlingar på ett boende

2018-04-09 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Min kusin är socionomstudent och arbetar extra på ett särskilt boende. Han har nyligen fått delegation på att ge insulin till en av de boende på det särskilda boendet. När saken fördes på tal av sjuksköterskan svarade han att han kände sig osäker och obekväm inför uppgiften. Efter mild övertalning tog han ändå på sig denna eftersom hon var rädd för att annars förlora sitt extraarbete. En dag ställer min kusin in fel dos på den boendes insulinpenna och den boende förlorar senare medvetandet på grund av detta. Vem är ansvarig för den inträffade skadan?
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Innan jag kan besvara din fråga om vem som kan ses som ansvarig för att insulinpennan var felinställd måste jag först ta reda på om en skada ens uppstått som kan ersättas enligt lag. Förutsatt att det saknas bestämmelser i din kusins avtal om vem som ansvarar för eventuella skador på arbetsplatsen finns det vissa krav i skadeståndslagen som anger vad en ersättningsbar skada är.Är skadan ens en ersättningsbar skada?För att den uppkomna skadan ska vara ersättningsbar, krävs det att lagen ser på skadan som en skada. Det krävs att: någon [din kusin] orsakat skada på någon annan, att adekvat kausalitet finns mellan skadans uppkomst och din kusins handlande, samt att handlandet varit vårdslöst, ouppmärksamt eller medvetet. Adekvat kausalitet innebär att det finns ett orsakssamband mellan handlingen och skadan och att det "legat i farans riktning" att skadan skulle uppstå av denna handling. I ditt fall har din kusin orsakat skada på annan och det har med största sannolikhet legat i farans riktning att en felinställning av insulinpennan skulle kunna ske. Huruvida din kusin varit vårdslös eller ouppmärksam kan jag inte säga något om men om det skulle vara så att din kusins handlande inte bedöms ha varit varken vårdslöst eller ouppmärksamt så räknas det inte som en skada alls som är ersättningsbar enligt skadeståndslagen. Däremot om det nu skulle vara så att din kusins handlande bedöms ha varit vårdslöst eller ouppmärksamt så är det ändå mer sannolikt att arbetsgivaren ställs som ansvarig på grund av sitt strikta ansvar för sina anställda [4 kap. 1 § skadeståndslag]Om skadan är ersättningsbar- vem bär ansvaret?Förutsatt att det inte står något i din kusins avtal berörande ansvaret för eventuella skador gäller som huvudregel att den person som vållat en annan person en skada, antingen med vilje eller bara av ren ouppmärksamhet ses som ansvarig [2 kap. 1§ skadeståndslag]. I ett anställningsförhållande fungerar det dock lite annorlunda eftersom arbetsgivaren har ett strikt ansvar för sina anställda och ska ersätta skador som den anställde orsakat. Att arbetsgivaren har ett strikt ansvar innebär att hen ansvarar oavsett om hen orsakat skadan eller inte [3 kap.1§ skadeståndslag]. I vissa fall kan dock arbetstagaren bli ansvarig för sitt handlande men detta förutsätter att synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter. Synnerliga skäl innebär helt enkelt att man är väldigt sparsam med att ge arbetstagare ansvar, delvis med hänsyn till att många arbetsgivare har en ansvarsförsäkrings som skyddar dem och delvis för att man tar hänsyn till hur allvarlig handlingen varit. Det faktum att din kusin enbart extraarbetar där ibland och att hen dessutom i princip blivit delegerad att utföra uppgiften kan tala mer för att arbetsgivaren ska ses som ansvarig. Rent generellt blir arbetstagaren bara ansvarig i väldigt särskilda och allvarliga fall som exempelvis när arbetstagaren stulit från arbetsplatsen, brustit i sin redovisningsskyldighet eller varit grov vårdslös vid hanterande av olika verktyg [4 kap. 1 § skadeståndslag].Min slutgiltiga bedömningUtefter den information du givit mig och utefter den informationen jag presenterat för dig gör jag en bedömning att det med största sannolikhet blir arbetsgivaren som blir ansvarig för din kusins agerande eftersom hen har ett strikt ansvar för sina anställda. För att arbetsgivaren i sin tur ska behöva ansvara krävs det att skadan ens kan betraktas som ersättningsbar enligt skadeståndslagen. Det är upp till den skadelidande [den boende] att visa att hen lidit en skada.Hoppas du fick svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer. Med vänlig hälsning,

Vem ansvarar för skada på golv vid leverans av diskmaskin?

2018-03-20 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Jag fick nyligen hem en diskmaskin på hemleverans. Problemet är att leverantören råkade av misstag tappa taget om maskinen så den orsakade skada i mitt trägolv. Leverantören menar på att detta var ett misstag, vilket jag förstår för han skadade inte golvet med mening givetvis. Men vad gäller egentligen? Kan han eller hans arbetsgivare bli skadeståndsskyldig trots det inte var meningen? Eller är det jag som få stå för skadan på egen hand?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det kan inledningsvis sägas att frågor om skadeståndsskyldighet regleras i skadeståndslagen (1972:2017). Arbetsgivaren ansvarar för skada orsakat i tjänstenHuvudregeln vad gäller arbetsgivarens skadeståndsansvar är att arbetsgivaren ansvarar bl. a för personskador eller sakskador som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten (3 kap 1 § skadeståndslagen). Detta betyder att det endast krävs att arbetstagaren varit oaktsam för att arbetsgivaren ska kunnas ställas till ansvar för skadan. En arbetstagare är endast ansvarig för skada som vållats genom fel eller försummelse i tjänsten endast i den mån synnerliga skäl föreligger. (4 kap 1 § skadeståndslagen) Synnerliga skäl föreligger i situationer där det inte kan anses vara rimligt att låta arbetsgivare ansvara för skada, exempelvis vid grövre brott i tjänst eller grovt upprepat vårdslöst handlande. Det ska alltså göras en enskild bedömning i den enskilda situationen om det föreligger synnerliga skäl för att arbetstagaren ska ansvara för skadan eller inte. Arbetstagaren är inte ansvarig för skadan i ditt fall då det ställs mycket höga krav för att en arbetstagare ska ansvara för skada orsakat i tjänsten. En sådan skada som du beskrivit ersätts nästan alltid av företaget som leverantören är anställd hos (arbetsgivaren).Sakskadan ska ersättas av arbetsgivarenDå skadan på ditt trägolv är en sakskada, vållat genom försummelse i tjänsten av en arbetstagare (leverantören) är det arbetsgivaren som blir ansvarig för skadan på ditt trägolv. Du ska alltså inte behöva betala för skadan själv. Det du kan göra är att kontakta företaget och berätta vad som har hänt så att ni tillsammans kommer fram till en lösning. Förutsatt att leverantören erkänner att han råkade tappa maskinen på ditt golv bör det inte vara några större problem med att kräva att företaget (arbetsgivaren) står för skadan på golvet. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h, klicka här- Boka tid med en jurist, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Rätt att kräva skadestånd för arbetsskada utöver försäkringsersättning?

2018-02-27 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |HejJag har råkat ut för en atbetskada på jobbet och fick en spik i huvudet av en luftpistol. Spiken var 4 cm lång och gick in i själva hjärnan genom skallbenet. Det har gått mirakulöst bra av vad som kunde hända. Undrar nu om jag har rätt till att söka skadestånd från arbetsgivare utöver AFA?
Julia Stenslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Grundtanken med försäkring är att det ska vara ett enklare sätt för folk som lidit skada att få ersättning utan att behöva föra skadeståndstalan. Därför får man oftast det ena eller det andra och sällan både försäkringsersättning och skadestånd. Enligt 35§ i försäkringsvillkoren för TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) finns även ett förbud för dig som anställd att föra skadeståndstalan mot din arbetsgivare med anledning av personskada om arbetsgivaren har denna typen av försäkring. Jag tror alltså dessvärre inte att du kommer att ha någon framgång med ett skadeståndsanspråk mot din arbetsgivare, utan den ersättning du fått från försäkringen ska täcka de skador som du fått. Hoppas svaret var till hjälp och lycka till!

Kan en servitör bli ersättningsskyldig för kunders springnotor?

2018-02-24 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej! Försöker hjälpa en kompis med en fråga angående restaurangbranschen.Kan man som arbetsgivare kräva sina arbetare på ersättning för springnotor?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är förmodligen mycket osannolikt att det skulle finnas någon sådan rätt för arbetsgivaren i anställnings- eller kollektivavtalet. Det skulle teoretiskt sätt kunna finnas något sådant, och i så fall är det där ni finner svaret. Jag utgår dock i det följande från att det inte står något om detta i anställnings- eller kollektivavtalet.Det är nog snarare så att arbetsgivaren i detta fall anser att arbetarna har orsakat springnotorna och att det är deras "fel" att arbetsgivaren förlorat pengar på detta sätt. Generellt kan man krävas på pengar om man medvetet eller genom oaktsamhet orsakat en förlust av pengar. Enligt skadeståndslagen (SkL) gäller dock speciella regler för just arbetstagare. I SkL 4:1 stadgas följande:"För skada, som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, är han ansvarig endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter."Detta innebär att det krävs väldigt mycket (läs synnerliga skäl) för att man som arbetstagare ska kunna bli skadeståndsskyldig. Det fall som du beskrivit för mig är inte ett sådant fall där en arbetstagare ska behöva ansvara skadeståndsrättsligt. Svaret från mig är alltså, nej, det är mycket osannolikt att arbetsgivaren har rätt att kräva sina arbetstagare på ersättning pga springnotor.En annan viktig sak att komma ihåg är att om man blir krävd på ersättning är det den som kräver ersättning som måste bevisa att det finns en grund för kravet. Det ni kan göra är att fråga var ifrån denna arbetsgivare fått denna idé, och vad det eventuella rättsliga stödet är för dessa krav på ersättning.Jag hoppas att mitt svar är belysande. Tveka inte att fråga igen eller att kommentera nedan om du har fler funderingar! Med vänliga hälsningar,