Arbetsskadeersättning för kläm- och brännskador

2017-10-13 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej! Min pojkvän, 20 år gammal, var med om en arbetsplatsolycka i en gruva som innebar att han fick klämskador samt 3e gradens brännskador på båda händerna. Vilka långsiktiga men han kommer få har inte kunnat fastställas ännu men jag skulle ändå vilja höra hur det ser ut med skadestånd. Är det en fråga man själv måste driva eller sköts det av tex arbetsgivaren? Hur ser hans möjligheter ut till skadestånd och var ska vi vända oss? Till en början är han sjukskriven tills vidare och klarar ingenting utan assistans då båda händerna är stora bandagepaket. Detta medför att jag och hans mor turas om att ta ledigt från jobbet för att hjälpa honom med allt ifrån toalettbesök till mat, påklädning och sms-skrivning. Vänlig hälsning A
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Det finns ett antal alternativa tillvägagångssätt som en arbetstagare kan nyttja vid arbetsskada (Se 39 kap. 3 § för arbetsskadebegreppet). Din pojkvän ska oavsett först och främst anmäla skadan till arbetsgivaren (42 kap. 7 § socialförsäkringsbalken 'SFB'). Arbetsgivaren ska omedelbart anmäla skadan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket (42 kap. 10 § SFB. Han får sedan ansöka om arbetsskadeersättning från Försäkringskassan.Om han är medlem i facket så bör han, istället för att ansöka om arbetsskadeersättning, först kontakta dem för att få hjälp med att söka ersättning för skadorna. Ett av de tre första avtalsbaserade trygghetsförsäkringarna hos LO kom till runt 1971 gällde just gruvarbete. Det var en förstärkt trygghetsförsäkring som innebär att den som drabbades skulle få ersättning utan att bevisa att arbetsgivaren varit skadeståndsskyldig, det blev en sorts säkerhet för arbetstagarna. En fördel för arbetsgivarna var att de fick slippa dyra rättsprocesser.Eftersom han fått svåra skador efter händelsen är min rekommendation att han, om han inte är medlem i facket, kontaktar en jurist för att undersöka sin rätt till skadestånd (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Det krävs att arbetsgivaren varit oaktsam för att kunna bli skadeståndsskyldig, och det kan man visa genom att undersöka om arbetsmiljön varit otillräcklig eller bristfällig vid skadetillfället. Om din pojkvän själv varit grovt vårdslös kan eventuella skadeståndsanspråk från honom jämkas eller lämnas utan avseende av domstol.Hemförsäkringar brukar täcka rättsliga kostnader vid fall som dessa, undersök därför er hemförsäkring för att få information om ersättning för juridisk hjälp. Du kan kontakta oss på 08 - 533 300 04 för att boka en tid med en av våra jurister eller så kan du göra det direkt på hemsidan här.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Skadestånd vid utövning av yoga

2017-09-28 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej! Min vän fick en svår skada i huvudet på ett yogapass och har fortfarande huvudvärk samma dag. Instruktioner från ledaren var otydliga så att en annan person slog till henne i ansiktets med benet. Hon kunde ha fått hjärnskakning. Kan hon kräva skadestånd av den yogaverksamheten ? Tack så mycket
David McKenzie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt skadeståndslagen 3 kap. 1 §så ska den som har arbetstagare i sin tjänst skall ersätta personskada eller sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten.Det är svårt att säga om din vän kan kräva verksamheten på skadestånd. Det är enbart vid arbetstagarens vårdslöshet som arbetsgivaren ansvarar för dennes agerande. Det lär troligtvis vara svårt att fastställa att instruktören har varit vårdslös endast på den grund att instruktionerna uppfattades som otydliga. Troligtvis finns det heller inte ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan ledarens instruktioner och sparken i ansiktet att något skadeståndsansvar kan utkrävas. Möjligtvis skulle skadestånd kunna utkrävas av personen som sparkade din vän,men även detta kräver att personen varit vårdslös i sitt agerande. Att följa instruktioner från en yogainstruktör och av misstag sparka någon i huvudet kan troligen inte klassas som vårdslöst.Vänligen,

Kan jag som arbetstagare bli ersättningsskyldig för skador som jag orsakat i tjänsten?

2017-09-11 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej! En lift gick sönder när jag använde den på jobbet. Kan jag på något sätt bli ersättningsskyldig för skadorna?
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det framgår inte av din fråga om liften som gick sönder tillhör din arbetsgivare eller om den tillhör en tredje part och därför så svarar jag på frågan utifrån båda situationerna. SkL = Skadeståndslag. Liften tillhör tredje part Eftersom du som anställd hos din arbetsgivare omfattas av arbetsgivarens så kallade principalansvar så kan din arbetsgivare bli skadeståndsskyldig för skadorna på liften. Detta förutsätter att du har orsakat skadorna genom fel eller försummelse i tjänsten, med andra ord så ska det inte röra sig om en ren olyckshändelse. SkL 3 kap. 1 § Det som krävs för att du personligen ska bli skadeståndsskyldig i denna situation är att du har orsakat skadorna genom fel och försummelse i tjänsten och att det dessutom föreligger så kallade "synnerliga skäl med hänsyn till handlingens beskaffenhet, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter". Med denna formulering så menar man att det ställs höga krav för att arbetstagaren själv ska bli skadeståndsskyldig för skada som denne orsakar i tjänsten. Du ska lite förenklat ha orsakat skadorna på liften medvetet eller ha varit grovt oaktsam. Det räcker alltså inte med lindrigare former av oaktsamhet för att du ska bli ansvarig, exempelvis som att du har brustit i uppmärksamheten när du har kört liften. SkL 4 kap. 1 §. Om det skulle vara så att dessa förutsättningar är uppfyllda så kan den skadelidande vända sig till arbetsgivaren och kräva skadestånd varpå arbetsgivaren efter att ha betalat skadeståndet i sin tur kan vända sig till dig och kräva skadestånd. Liften tillhör arbetsgivarenSkillnaden gentemot föregående situation är att arbetsgivaren själv inte kan bli ansvarig för skadorna då det är arbetsgivarens egen egendom som har skadats. Den enda som kan bli skadeståndsskyldig är därför du som arbetstagare (om vi bortser från eventuellt produktansvar och liknande). Precis som i föregående situation så krävs dock att förutsättningarna i SkL 4 kap. 1 § är uppfyllda och synnerliga skäl föreligger för att du ska kunna bli skadeståndsskyldig.Sammanfattningsvis så hänger din skadeståndsskyldighet på ifall synnerliga skäl föreligger eller inte. Du kan alltså bli skadeståndsskyldig för skadorna på liften, men för att detta ska ske så ställs mycket höga krav. Vänligen,

Vem ska betala när företagsbilen skadades under arbetstid?

2017-08-24 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej. Jag körde en företagsbil som ägs av det företag jag var anställd för. Det händer en olycka när jag kör under arbetstid. Företaget säger att dom precis ändrat från helförsäkring till halvförsäkring dagarna innan olyckan inträffade för att spara pengar. Olyckan var mitt fel och därför tycker dom att jag ska fixa detta, jag lade ner mycket tid för att hjälpa tid och det mesta fixade jag. Sen slutade jag på företaget och nu har jag inte tid längre. Nu har jag fått en faktura på 30'000 kronor för övriga reparationer. Jag tycker inte att jag ska behöva betala detta, vad ska jag göra? Tack på förhand.
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arbetsgivaren ansvarar för skador som arbetstagaren vållarHuvudregeln i den svenska skadeståndsrätten är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar en sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Arbetsgivare har dock ett så kallat principalansvar. Detta innebär att arbetsgivaren ska ersätta skador som arbetstagaren har orsakat i tjänsten om inte synnerliga skäl föreligger (3 kap. 1 § och 4 kap. 1 § skadeståndslagen). Jag kommer att redogöra för de två kursiverade kraven lite närmare.Skadan ska ha vållats i tjänstenFör att arbetsgivaren ska bli ersättningsskyldig när arbetstagaren vållar en skada krävs att skadan ska ha vållats i tjänsten. Det ska finnas ett visst funktionellt samband mellan skadan och arbetstagarens tjänst. Skador som arbetstagaren har orsakat på fritiden omfattas inte av arbetsgivarens ansvar, medan skador som orsakas när arbetstagaren utför sina arbetsuppgifter omfattas. Bestämmelsen ska enligt Högsta domstolen tolkas ganska extensivt till arbetstagarens fördel. I ditt fall skedde olyckan under arbetstid, vilket talar för att det är din arbetsgivare som ska ersätta skadan. Utan att veta mer om vad du gjorde när skadan inträffade kan jag dock inte uttala mig mer exakt än så.Arbetstagaren ansvarar endast om synnerliga skäl föreliggerOm synnerliga skäl föreligger ska arbetstagaren ersätta skadan. Exempel på sådana situationer är om arbetstagaren har orsakat skada genom ett grovt brott. Det ska helt enkelt röra sig om situationer där det är fullständigt orimligt att arbetsgivaren ska ansvara för skadan.I din situation är det väldigt osannolikt att synnerliga skäl föreligger. Ett avtal kan förändra situationenSkadeståndslagen är dispositiv, vilket innebär att du och din arbetsgivare har möjlighet att avtala om bestämmelser som avviker från lagen (1 kap. 1 § skadeståndslagen). Har ni ett avtal som säger att du själv ansvarar för skador som du orsakar på bilen blir du därmed skyldig att ersätta skadan.Mitt råd till digJag rekommenderar att du bestrider fakturan som arbetsgivaren har skickat. Motivera din bestridan med att du anser att skadan omfattas av arbetsgivarens principalansvar enligt 3 kap. 1 § skadeståndslagen. Behöver du praktisk hjälp i ditt ärende kan du boka en tid med en av våra jurister.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Ansvar för skada som hund orsakat arbetsgivare

2017-09-29 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Vem är betalningsskyldig om den anställda har haft en hund i företagsbil och tuggat sönder ratt och växelspak??
Viktor Lennartsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline.Huvudregeln är att arbetstagare inte kan bli skadeståndsskyldiga gentemot sin arbetsgivare för fel begångna i tjänsten om det inte föreligger synnerliga skäl (se 4 kap. 1 § Skadeståndslagen). Denna bestämmelse är dock inte tillämplig i vissa situationer där arbetstagaren har så kallat strikt ansvar (ansvar oavsett om skadan orsakats utan varken uppsåt eller oaktsamhet). En hundägare har strikt ansvar för de skador hunden orsakar på annans egendom även om hundägaren inte varit vållande (se 19 § Lagen om tillsyn över hundar och katter).Arbetsgivaren skulle därför i situationen du beskriver kunna rikta ett skadeståndsanspråk mot den anställde vars hund orsakat skada på företagets bil.Hälsningar

Vem ska betala självrisken för en skada jag orsakade under arbetstid?

2017-09-14 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej jag kör lastbil åt en åkare som anställd chaufför tisdag 12-9 kom jag från Gällivare mot Luleå med grävmaskin lastad på bilen slog i viadukt med påföljd skador på grävaren som ersätts av försäkring till ägaren min arbetsgivare men självrisk på ca 67000 som han vill att jag betalar frågan min är jag ersättningsskyldig.
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En skada som en arbetstagare har orsakat genom fel eller försummelse i tjänsten ska ersättas av arbetsgivaren (3 kap. 1 § skadeståndslagen). Arbetstagaren ska endast ersätta skadan om synnerliga skäl föreligger (4 kap. 1 § skadeståndslagen). Synnerliga skäl föreligger oerhört sällan, men kan t.ex. föreligga om arbetstagaren har orsakat skador genom allvarligare former av brott. I ditt fall bedömer jag detta som extremt osannolikt, och därmed ska din arbetsgivare ersätta skadorna.Skadeståndslagen är dock dispositiv (1 kap. 1 § skadeståndslagen), vilket innebär att du och arbetsgivaren har möjlighet att avtala om att du ska betala hela eller en viss del av självrisken. Finns ett sådant avtal kan man diskutera om avtalet är oskäligt med hänsyn till det stora belopp som är aktuellt i detta fall. Oskäliga avtalsvillkor kan nämligen jämkas eller helt åsidosättas (36 § avtalslagen). Du bör kontrollera om någonting finns skrivet om skadeståndsansvar i anställningsavtalet; det kan även vara en god idé att ta kontakt med ditt fackförbund som bör ha koll på vad som gäller.Så för att kort besvara din fråga: nej, du ska troligtvis inte betala självrisken (förutsatt att ni inte har avtalat om detta). Kräver din arbetsgivare att du ska betala kan du hänvisa till 3 kap. 1 § skadeståndslagen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Frågor om skadestånd och diskrimineringsersättning

2017-08-28 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |hej,jag undrar vad det är för skillnad mellan skadestånd och diskrimineringsersättning? om en arbetsgivare blir fälld för tex könsdiskriminering i AD, vilka rättsliga konsekvenser leder det till för arbetsgivaren? Kan både diskrimineringersättning och skadestånd utgå till offret, och vad är skillnaden mellan dessa två begrepp?
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I Svensk rätt så har vi flera olika system genom vilka en person kan få ersättning av en annan person för en uppkommen skada. Den allmänna lag som reglerar ersättning för skador som inte har sin grund i avtalsförhållanden mellan parterna, så kallat utomobligatoriskt skadestånd, är skadeståndslagen. Genom denna lag så kan en person få ersättning för personskador, sakskador, kränkningar och rena förmögenhetsskador. Diskrimineringsersättning enligt diskrimineringslagen är ett annat typ av ersättningssystem som kan jämföras med skadestånd och är det system för ersättning som används i diskrimineringssituationer. Syftet med att införa denna ersättning var att höja ersättningsnivåerna i dessa situationer. Om exempelvis AD i en rättsprocess slår fast att en arbetsgivare har gjort sig skyldig till diskriminering så kan AD döma arbetsgivaren att betala ut diskrimineringsersättning till arbetstagaren. Ersättningen består av en reparativ och en preventiv del. Detta innebär att det inte räcker med att kompensera arbetstagaren för kränkningen utan ett högre belopp ska betalas ut, detta för att skapa en avskräckande effekt. Detta blir alltså den rättsliga konsekvensen för arbetsgivaren. I Skadeståndslagen 1 kap. 1 § så stadgas det att denna lag bara används när inget annat är särskilt föreskrivet. Till följd av denna paragraf samt att Diskrimineringslagen och dess diskrimineringsersättning finns så blir skadeståndslagen inte aktuell utan diskrimineringslagen ska användas istället. Offret kan alltså inte få ersättning enligt båda lagarna. Vänligen,

Betalningsskyldighet för lagning av jobbmobil?

2017-08-21 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Jag har försetts med arbetsmobil i min tjänst. Vad gäller om den går sönder i tjänst? Om man tex tappar den i golvet? Är jag då skyldig att stå för lagningskostnaden?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det beror på situationen. Om din arbetsgivare har en försäkring som täcker mobilskador för er så är det detta som gäller. Annars gäller huvudregeln att den som vållar en skada ska ersätta den, dvs om du tappar mobil och den går sönder så ska du lämna den till arbetsgivaren och stå för dessa kostnader (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Det lättaste är nog för dig att fråga arbetsgivaren.Hoppas det besvarar din fråga! Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång du har en juridisk fråga! Prova gärna vår expressrådgivning nästa gång för extra snabbt svar!Vänliga hälsningar,