Vem är ansvarig för dräktighet orsakad av en lösspringande hund?

2020-10-24 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Har en hanhund som har betäckt tikar så han vet när det är rätt dag. Min fråga,jag utövar hundsporten agility vilket sker med lös hund på banan. En annan tävlande har en löptik i höglöp,dock kopplad utanför banan. När vi sprungit loppet letar min hanhund efter tiken, men jag hinner fånga honom innan de träffas. Om det blivit en parning,vem är ansvarig då? Jag som tävlade?löptikens ägare(som vet om det)? Eller arrangören av tävlingen? Eller alla?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du vill veta vem som skulle vara ersättningsansvarig för en hunds dräktighet till följd av en oönskad betäckning. Regler om skadestånd för skador som har orsakats av hundar går att finna i lagen om tillsyn över hundar och katter (hädanefter tillsynslagen) och skadeståndslagen. Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.Strikt ansvar för skador orsakade av hundarSom utgångspunkt gäller att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, oavsett om han eller hon har vållat skadan (19 § 1 st. tillsynslagen). Det föreligger således ett så kallat strikt ansvar vilket medför att skadestånd utgår oavsett vårdslöshet eller oaktsamhet från ägaren eller innehavaren.Vad räknas som en skada?För att ersättning ska utgå så måste hunden ha orsakat en skada. Skadebegreppet är, i det här avseendet, vitt och omfattar mer än enbart bettskador. Högst relevant i ditt fall är att högsta domstolen tidigare har ansett en ägare till en lösspringande hanhund vara skadeståndsskyldig för att hunden betäckt en avelstik (NJA 1990 s. 80). Högsta domstolen ansåg att aveltikens därpå följande dräktighet innebar en fysik förändring som var att jämställa med en sakskada. Denna innebar, i sin tur, att ägaren till avelstiken lidit en ersättningsgill följdskada i och med att hon gått miste om en kull med renrasiga valpar.Vad innebär detta i ditt fall?Detta innebär att du, med största sannolikhet, skulle anses vara ansvarig om betäckningen skulle resultera i en dräktighet hos den andra hunden. Detta innebär att du skulle kunna tvingas utge ersättning i form av skadestånd för eventuellt inkomstbortfall om ägaren av den andra hunden bedriver avel (5 kap. 7 § 3 punkten skadeståndslagen). Det är även möjligt att du skulle tvingas utge ersättning för eventuella veterinärkostnader (5 kap. 7 § 1 punkten). Det är emellertid värt att notera att ett eventuellt skadestånd kan jämkas om den skadelidande parten anses vara medvållande (6 kap. 1 § skadeståndslagen). Skulle ägaren till den andra hunden anses ha varit medvållande till skadan genom att ta med den till tävlingen trots att denne visste att hunden löpte skulle skadeståndet därför kunna sättas ned. Det är dock svårt att sia i hur ett visst fall kan komma att bedömas av domstolen.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.Vänligen,

Jag har blivit biten av en hund, kan jag få skadeståndsersättning av hundägaren?

2020-09-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, jag har en fråga om jag är fodervärd utan papper till 2 hundar och dom sedan ryker ihop och biter sönder min hand kan jag få skadeståndsersättning av hundägaren då?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i skadeståndslagen (SkL) och lagen om tillsyn över hundar och katter.Huvudregeln är att skadeståndsskyldighet förutsätter vårdslöshet (culpa)Huvudregeln i skadeståndsrätt är att om någon uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar skada av någon annan eller något annat så är denne skadeståndsskyldig (2 kap. 1 § SkL). Rätten gör en s.k. culpa-prövning för att fastställa ifall personen i fråga varit vårdslös eller inte. Denna culpa-prövning görs dock inte vid strikt ansvar. Strikt ansvar innebär att skadeståndsskyldighet inträder oberoende av någons vållande och är alltså ett undantag från huvudregeln.Hundägare eller hundinnehavare har strikt ansvar och ska ersätta skadan oavsett om denne vållat skadanEn hundägare eller en innehavare av en hund har strikt ansvar för skador som hunden åsamkat. Bestämmelsen grundar sig i att man som hundägare eller innehavare har en skyldighet att utöva tillsyn och är s.k. i garant-position över hunden. En skada som orsakas av en hund skall alltså ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan (19 § första stycket lagen om tillsyn över hundar och katter). Du kan alltså få skadeståndsersättning för din skada som hundarna orsakat.Skadeståndet för en skada på handen kan omfatta ersättning för sjukvårdskostnad och andra kostnader, inkomstförlust, fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art samt särskilda olägenheter till följd av skadan (5 kap. 1 § första stycket SkL).Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad kan jag få ersättning för vid sakskada orsakad av en hund?

2020-09-20 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min katt blev ihjälbiten av en lösgående hund. Hunden befann sig på en tomt eller emellan tomt och en lada. Ägaren påstod att hunden skulle flyttas från ladan till huset och att de slarvat med kopplet.Ägaren var inne i huset vid händelsen och sprang ut när hon hörde ett skrik från sin dotter. Ägaren bor inte i området utan var på besök hos en släkting. Katten har lämnats för krimering som kostar 2500. Vi har även beställt en gravsten för 10.000. Denna händelse har skapat ett trauma som gjort att vi inte kunnat jobba på ett tag så inkomst har blivit utebliven.Vad gäller skadestånd i detta fall?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka kostnader som du är berättigad ersättning för till följd av skadorna på din katt. Regler om skadestånd för skador som har orsakats av hundar går att finna i lagen om tillsyn över hundar och katter (hädanefter tillsynslagen) och skadeståndslagen. Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.Har du rätt till ersättning?Som utgångspunkt gäller att en skada som har orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, oavsett om han eller hon har vållat skadan (19 § 1 st. tillsynslagen). Det föreligger således ett så kallat strikt ansvar vilket medför att skadestånd utgår oavsett vårdslöshet eller oaktsamhet från ägaren eller innehavaren. I ditt fall betyder detta att hundägaren är skyldig att ersätta dig för den skada som hunden har orsakat dig.Vilken ersättning har du rätt till?Ur juridisk synpunkt är din katt att betrakta som lös egendom. Du har därför råkat ut för en sakskada. Detta berättigar dig till ersättning för kattens värde samt, givet vissa omständigheter, andra kostnader till följd av skadan (5 kap. 7 § 1 och 2 punkterna skadeståndslagen).ÅteranskaffningsvärdetSakskador kan delas upp i partiella skador och totalskador, även kallade irreparabla skador. Eftersom din katt, beklagligt nog, har blivit ihjälbiten så har du råkat ut för en totalskada. Vid denna typ av skador är huvudregeln att ersättning utgår för återanskaffningskostnaden för en likadan katt. Vid beräkningen utgår man från kostnaden för att anskaffa en likadan katt men gör avdrag för den värdeminskning som kattens ålder innebär.FöljdskadorDärtill kan även andra kostnader till följd av skadan komma att ersättas. Det handlar i så fall om kostnader som har blivit nödvändiga till följd av skadan. Som exempel kan nämnas kostnader för transport av det skadade föremålet och utgifter som den skadelidande ådrar sig för att begränsa skadan. Dessa följdskador måste emellertid ha varit nödvändiga och inte kunnat undvikas (prop. 1972:5 s.580). I ditt fall är det svårt att avgöra vilka, om några, av skadorna som kan falla in under denna kategori.Högsta domstolen har tidigare ansett att djurambulans, vård och avlivning av skadade husdjur är att betrakta som ersättningsgilla följdskador (NJA 2001 s.65 I & II). I ditt fall är det möjligt att kremeringskostnaden kan komma att bedömas på ett likartat sätt och räknas som en nödvändig och ersättningsgill kostnad till följd av skadan. Det är dock inte på något sätt självklart. Det kan däremot med större säkerhet konstateras att kostnaden för gravstenen inte kommer att vara ersättningsgill. Dels är den knappast att betrakta som nödvändig och dels framstår den som orimligt hög.Psykiskt lidande och inkomstförlustAvslutningsvis är du, dessvärre, inte berättigad till någon ersättning för psykiskt lidande eller inkomstförlust heller. Psykiskt lidande ersätts endast vid personskada och ersättning för inkomstförlust utgår endast vid sakskada om det rör sig om en skada på egendom som används i näringsverksamhet.SammanfattningI ditt fall är du således berättigad till skadestånd oavsett hundägarens vållande. Skadeståndet kommer att omfatta ersättning för din katts återanskaffningsvärde med avdrag för värdeminskningen till följd av dess ålder. Därtill kan du även vara berättigad till ersättning för följdskada i form av kremeringskostnaden. Du kommer däremot inte att ersättas för kostnaden för gravstenen, för det psykiska lidandet eller för inkomstförlusten som du har upplevt till följd av skadan.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du känner att du vill ha ytterligare hjälp i ditt ärende kan du exempelvis boka en tid med vår juristbyrå. Du kan även kontakta oss via telefon för mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontaktTelefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10:00-16:00Vänligen,

Vem kan man kräva på skadestånd vid sakskada orsakad av hund?

2020-09-17 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vår hund blev attackerad av en annan lösspringande hund. Vår hund var kopplad. Vår hund fick allvarliga skador den andra hunden inga skador. Djurägaren till den andra hunden har den som tjänstehund (ej polis) Han säger att bolaget är holländskt och ska stå för skadeståndet/veterinärvård. Stämmer det att hunden kan gå som tjänstehund och att vi ska behöva kräva pengar från ett utländskt försäkringsbolag? Eller ska vi kräva pengarna från hundägaren privat/hemförsäkring? Eftersom ärendet borde skötas inom Sveriges gränser. Vårt försäkringsbolag Agria kan ej kräva pengar från ett utländskt bolag.
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om du kan kräva ersättning för din skada direkt av hundinnehavaren och om det medför några särskilda omständigheter att skadan har orsakats av en tjänstehund. Regler om skadeståndsansvar för skador som har orsakats av hundar går att finna i lagen om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen) samt i skadeståndslagen. Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.Strikt ansvar för skador orsakade av hundarSom utgångspunkt gäller att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, oavsett om han eller hon har vållat skadan (19 § 1 st. tillsynslagen). Det föreligger således ett så kallat strikt ansvar vilket medför att skadestånd utgår oavsett vårdslöshet eller oaktsamhet från ägaren eller innehavaren.Av din fråga framgår det att din hund har attackerats och skadats av en lösspringande hund och att detta har lett till vissa veterinärkostnader. Ur juridisk synpunkt är din hund att betrakta som lös egendom. I och med att din hund har skadats har du därför råkat ut för en sakskada. Detta berättigar dig till ersättning för så kallade reparationskostnader (5 kap. 7 § 1 punkten skadeståndslagen). Hit räknas exempelvis veterinärkostnader.Vem är skadeståndsskyldig?Det är hundägaren eller innehavaren av hunden vid skadetillfället som är skyldig att ersätta den uppkomna skadan. Med innehavare menas i det här avseendet någon som har tagit emot hunden för underhåll eller nyttjande. Av din fråga framgår det att personen som förfogade över hunden vid skadetillfället inte anser sig vara skadeståndsskyldig utan hänvisar till ett utländskt bolag. Utifrån informationen i din fråga är det lite oklart varför han gör detta. Jag utgår från att det kan vara det utländska bolaget som faktiskt äger hunden. Som framgår av lagen så spelar det här emellertid ingen roll. Även om personen i fråga inte är hundens ägare så borde denne rimligtvis betraktas som hundens innehavare vid skadetillfället, särskilt med tanke på att denne använde hunden som tjänstehund. Detta borde räknas som att han har tagit emot hunden för underhåll eller nyttjande. Du borde därför kunna kräva ersättning direkt från innehavaren, även om han inte skulle vara hundens ägare.Undantag från strikt ansvarDet finns emellertid vissa undantag från principen om strikt ansvar som måste beaktas. Under vissa omständigheter undantas förare av såväl polishund som militär tjänstehund från det strikta skadeståndsansvaret (19 § 2 st. tillsynslagen). Det krävs dock att skadorna uppkommer då hunden är i tjänst och att det var påkallat att ingripa mot den skadelidande. Några undantag för andra typer av tjänstehundar finns däremot inte.Av din fråga framgår det att hunden som har orsakat sakskadan används som någon typ av tjänstehund. Det framgår dock att det inte rör sig om en polishund. Eftersom hundinnehavaren hänvisar ditt skadeståndsanspråk till ett utländskt bolag så verkar det inte så troligt att det skulle röra sig om en militär tjänstehund heller. Något undantag från reglerna om strikt ansvar torde därför inte vara aktuella i ditt fall. Det kan dock inte sägas med säkerhet utan det krävs mer information för att avgöra hur det faktiskt ligger till.Hur du kan gå vidare med ditt ärendeI första hand rekommenderar jag att du försöker lösa situationen direkt med hundinnehavaren. Du kan exempelvis påtala för honom att strikt skadeståndsansvar för skador orsakade av hundar gäller såväl hundägaren som innehavaren av hunden. Skulle inte detta lösa situationen så rekommenderar jag att du kontaktar ett juridiskt ombud. Du kan i så fall boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontaktTelefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10:00-16:00Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.Vänligen,

Skadeståndsansvar för katt

2020-10-23 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej!Vår granne påstår att vår katt har tagit en kyckling för henne. Hennes inhägnad var knappt en meter hög och var utan tak. Nu har även grannen bredvid börjat påstå att vår katt stryker omkring hennes höns. De har hotat om att det kommer smälla för min katt om de ser henne på deras tomt igen. Den andra skrev att "ser jag henne igen så kommer hon flyga". Jag uppfattar detta som hot då jag vet att de har kastat saker efter henne tidigare. Vi har själva höns och kycklingar som katten inte bryr sig om. Vi har även hört oss för med andra grannar om vår katt intresserat sig för deras höns vilket de uppger att katten inte gör. Vilka krav har jag som kattägare i detta fall samt vilka rättigheter och skyldigheter har mina grannar? Vi har fler katter i området, även räv och lo och hökar vistas här. Tacksam för svar!
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL) som preciserar ytterligare i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (som jag här väljer att förkorta "KattL" för enkelhetens skull). Strikt ansvarUtgångspunkten i skadeståndsrätten är att den uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar skada ska ersätta den (2 kap. 1 § SkL). När det gäller hundar och katter så har dock ägaren ett så kallat strikt ansvar. Det innebär att oavsett om ägaren har varit vårdslös eller inte så ska ägaren alltid ersätta skadan som hunden eller katten har orsakat (19 § KattL). Det innebär att du måste ersätta all den skada som din katt orsakar hos dina grannar, oavsett om du är vårdslös på något sätt eller inte. Vilka krav kan du ställa på dina grannar?Det är en allmän skadeståndsrättslig princip att den skadelidande, i detta fall dina grannar, måste begränsa sina skador. Detta finns inte uttryckligt i lagen, men är som sagt en starkt etablerad princip inom praxis. Hur långt denna princip sträcker sig är svårt att säga. För förtydligandets skull kan man ta exemplet att om dina grannar normalt sett har sina höns inomhus, får de inte släppa ut sina höns "bara för att" när de ser att din katt är i närheten. Det är dock tveksamt om denna princip innebär en skyldighet för dina grannar att exempelvis uppföra staket runtom sin fastighet på egen bekostnad. Självklart kan inte din granne hota med att skada din katt. Det utgör olaga hot att hota att skada någon eller dess egendom (4 kap. 5 § brottsbalken). Din katt är din egendom. För att det ska utgöra olaga hot krävs dock att du uppfattar hotet som allvarligt och att din granne åsyftar att framkalla allvarlig rädsla hos dig. Samtidigt måste din granne begränsa sin egen skada enligt principen ovan om din katt tar sig in och dödar dennes höns. Det blir då en avvägning mellan när värdet av hönsen överstiger kattens värde. Denna bedömning görs mer eller mindre på rent inköpspris, med väldigt liten hänsyn till vilken anknytning man har till djuret. Samtidigt borde din granne kunna få bord katten utan att tillfoga den större skador (till exempel att bara lyfta bort den) och självklart ska din granne inte skada katten mer än nödvändigt, vilket i praktiken borde innebära att din granne inte får skada din katt alls. BevisningTrots att du har strikt ansvar för de skador som din katt orsakar måste självklart dina grannar bevisa att det är din katt som har orsakat skadorna. Det är alltså de som har bevisbördan. Det är alltså inte du som behöver bevisa vad din katt inte gjort. Beviskravet är "styrkt". Det vill säga något lägre än "utom rimligt tvivel" som gäller i brottmål, men högre än "sannolikt". Din granne kan således inte bara hävda att din katt har dödat en av hennes kycklingar utan någon mer bevisning, framförallt inte när andra grannar hävdar att katten är lugn. Dock om flera grannar påstår att din katt har orsakat skadan skulle de tillsammans kunna uppnå beviskravet, men det är något som domstolen får avgöra. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Behöver du ytterligare hjälp kan du vända dig till vår juristbyrå genom att kontakta dem här eller boka tid via telefon: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Skadestånd på grund av hund

2020-09-24 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min hund blev biten av en Hund som kom rusande ut på gatan. Det verkar vara så att ägaren inte har någon försäkring varken djur eller troligen inte någon hemförsäkring heller. Vad gör man då ? Min hunds skador Höftkulan ur led får inte tillbaka den utan den ska opereras bort.
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns en speciell lag som reglerar just skador från hundar. Den heter Lagen om tillsyn över hundar och katter (HKL).Enligt 19 § HKL så har den som är ägare eller innehavare till en hund så kallat strikt ansvar för hunden. Det betyder att denne ansvarar för hunden även om hen inte gjort något fel. Du kan alltså begära skadestånd från ägaren. Om du på något sätt varit medvållande till skadan gäller som allmän princip att skadeståndet kan jämkas, det vill säga sättas ned (6 kap. 1 § Skadeståndslagen).

Vilket skadeståndsansvar har en hundägare vid skador på katt

2020-09-19 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej.Min hund hamnade i konflikt med grannkatten på min tomt och det ledde till att katten avled pga av hunden. Kattägare kräver att jag ersätter följande:Kremering Fraktkostnad Minnessten och begravningUtebliven inkomst pga av sjukskrivning för att att katten dog. GPS halsbandet och resterande belopp på kattens försäkring.IdmärkningSamt kattens värde, vaccination och idmärkning.Är det rimligt att jag ska ersätta allt detta?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Strikt ansvar för hundägareHundägare har ett strikt ansvar för sina hundar, det medför att en skada som har orsakats av en hund ska ersättas av dess ägare, även om han eller hon inte har vållat skadan (19 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter). Det innebär således att du har ett strikt ansvar för skador som din hund orsakar annan. Vilka skador ska du ersätta? Det innebär att du åläggas skadeståndsskyldighet och du ska betala skadestånd för sakskadan (eftersom ett djur är en sak i lagens mening) utifrån kattens värde, dvs. vad det kostar att införskaffa en ny katt för grannen. Om din hund även gjorde sönder kattens GPS-halsband, ska du även betala återanskaffningsvärdet för denna, dvs. vad det hade kostat att införskaffa ett motsvarande GPS-halsband i fråga om ålder och skick (5:7 1 st. p.1 Skadeståndslag (1972:207) (SkL)) Grannen har även rätt till annan kostnad till följd av skadan (5:7 1 st. p.2 SkL), det kan vara andra utgifter och kostnader med anledning av skadan på katten, ex. utgifter som grannen vidtagit för att begränsa kattens skador i samband med att din hund bet katten, som transport och kostnader för veterinär. Grannen har i regel inte rätt att få ersättning för inkomstförlust vid sakskador (5:7 1 st. p.3 SkL). Det betyder att din Granne enligt skadeståndslagens regler inte har rätt till kostnaderna för kremering, minnessten och begravning, utebliven inkomst, id-märkning eller vaccination. Om du har en djurförsäkring alternativt en ansvarsförsäkring för din hund kan det medföra att skadorna kan betalas ut på så sätt. Du kan i isåfall kontakta ditt försäkringsbolag och kolla vad som gäller just för dig. Hoppas att du fått svar på din fråga!

Har en hundägare upplysningsplikt om att hunden bitit personer tidigare?

2020-09-14 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hund ägares ansvar att informera att hunden har bitit innan. Jag blev biten av en amstaff på 10 månader när jag kastar pinne till denna hund och min egen. Min hund hämta pinnen och jag kastar den igen och då börjar hon bita i min fot. Får loss henne och då hugger hon min arm. Min dotter var hundvakt åt denna hund. Hon lämnar denna hund till olika hund vakter hela tiden. Jag fick reda på sjukhuset att hunden hade gjort samma attack på en tidigare under veckan kasta pinn till hunden.
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du undrar om hundens ägare har någon upplysningsplikt gällande det faktum att hunden bitit människor tidigare. Jag kommer även redogöra för vilka möjligheter du har att kräva ersättning för dina personskador och för eventuella sakskador. Regler om tillsyn av hundar finns i lag om tillsyn över hundar och katter.Det föreligger strikt ansvar för hundägareHundar ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt att de inte orsakar skador eller andra olägenheter (1 § lag om tillsyn över hundar och katter). Regeln innebär att hundens ägare har ett ansvar för att hunden inte orsakar problem för omgivningen. Paragrafen gäller även den som tillfälligt har hand om en hund, exempelvis en hundvakt.Det finns ingen uttrycklig regel som föreskriver en upplysningsplikt om att hunden bitit personer tidigare. Hundens natur och mentalitet är avgörande för vilka krav som skall ställas när det gäller tillsynen över den. Exempelvis ska en hund som är aggressiv och som visat en benägenhet att attackera människor eller djur hållas under strängare tillsyn än familjehunden som aldrig visat några sådana tendenser. Bedömningen görs utifrån de omständigheter som föreligger i varje enskilt fall.För skador orsakade av hundar föreligger ett så kallat strikt ansvar för hundägaren eller hundvakten, vilket innebär att hundägaren eller hundvakten blir ersättningsskyldig för skador orsakade av hunden, även om personen inte själv vållat skadan (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Om du behöver ytterligare rådgivning i ärendet kan du boka tid hos en jurist på Lawline här.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss.Med vänliga hälsningar