Kan man kräva skadestånd/upprättelse för umgängessabotage som skett för mer än 10 år sedan?

2021-04-07 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |I samband med separation från vårt gemsammabarms far 1997 har i stort sett ingen information kommit till min kännedom om dotterns dagliga liv, mående, utveckling. Vi hade tillgång till familjerätt vid ett antal ggr där han sällan närvarande. BUP visade visst intresse men även dör var hans stol tom. Detta tärde oerhört på mig och det tog ett par år innan jag gick till domstol de dömde utifrån att barnet varit boende ett par år hos honom, pga att han nekade mig möten o ej infunnit sig på bup el fam rätt. Domstolen fastslog att han skulle underlätta för vår dotter att få återknyta komtakten med mig. Så har inte skett och det ör ca 22 år sen. Han har undanhållit all information betr hälsa, utveckling,skola, vänner utbildning etc etc. under alla år, trots försök till att få info per mejl. Han har undanhållit vår dotters tele, mejl, arbete, adress mm. Har jag o ffa vår dotter någon möjlighet att göra anspråk på skadestånd/ upprättelse hon var 7år när hans patologiska symbiotiska o isolerande tillstånd blev uppenbart. Konsekvensen av hans handlande blev ca 1 år sjukskrivning för mig. Idag är vår dotter trettio år och hon har troligen levt under mkt kontrollerande, hämmande o begränsande vilkor under större delen av sin uppväxt. Vad finns juridiskt att göra?Med vänlig hälsning,
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att du vill ha upprättelse alternativt skadestånd för de eventuella skador din dotter lidit med anledning av ert bristande umgänge. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för när man får väcka en skadeståndstalan. Din fråga regleras i preskriptionslagen (preskl). När får man väcka en talan om skadestånd? Den allmänna preskriptionstiden för skadestånd är 10 år (2 § preskl). Preskriptionstiden räknas från det att den skadegörande händelse inträffade alternativt upphörde. I ditt fall har det tyvärr gått mer än 10 år från det att den skadegörande händelsen eventuellt skulle ha inträffat eller upphört. Således går tyvärr din rätt att väcka talan förlorad (8 § preskl). SlutsatsTyvärr finns det inget etablerat system för en sådan talan som du efterfrågar. I och med att din dotter nu är vuxen sedan 12 år tillbaka faller eventuell rätt till skadestånd eller möjlighet att etablera ett krav på umgänge. Du har beställt tjänsten med telefonuppföljning och jag kommer således ringa dig på torsdag (08/04 - 2021) klockan 14:15. Om inte den tiden fungerar får du gärna kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så bestämmer vi en ny tid. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Har vårdnadshavare skadeståndsansvar för sitt barn?

2021-03-27 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej mitt barn och en kompis till han har kastat i sönder ett fönster med en sten på sin skola.min fråga är enkel , skolan vill att vi föräldrar delar på kostnaden för fönstret.är de ok ? finns där någon försäkring tex hem som täcker något sådant ?
Sara Djogic |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag förstår din fråga som att du undrar huruvida du som förälder kan bli skadeståndsskyldig för den krossade rutan. Vidare undrar du om det finns någon försäkring som täcker detta. Lagen som är aktuell för att besvara din fråga är skadeståndslagen (SkL). Principalansvar för vårdnadshavareSom vårdnadshavare till ett barn som har begått ett brott föreligger ett så kallat principalansvar. Detta innebär att föräldern har ett skadeståndsansvar även om det inte har förekommit någon vårdslöshet från förälderns sida 3 kap. 5 § SkL. Du kan därmed bli skadeståndsskyldig för de skador ditt barn orsakat genom krossandet av fönsterrutan. Ett exempel på ett sådant brott är skadegörelse alternativt ringa skadegörelse (en mildare grad av skadegörelse) 12 kap. 1 § brottsbalken och 12 kap. 2 § brottsbalken.Principalansvaret är begränsatSkadeståndsskyldigheten för vårdnadshavarna är begränsat till högst en femtedel av prisbasbeloppet för en skadehändelse 3 kap. 5 § andra stycket SkL. Prisbasbeloppet räknas ut av Statistiska centralbyrån (SCB) och har för år 2021 beräknats till 47 600 kronor. En femtedel av prisbasbeloppet blir alltså 9 520 kronor. Möjlighet till jämkningDet finns en särskild bestämmelse om jämkning av föräldrars principalansvar. Den särskilda jämkningsregeln ger möjlighet till undantag från principalansvaret när det är uppenbart oskäligt. Vid tolkningen av vad som är uppenbart oskäligt, ska hänsyn tas till föräldrarnas personliga förhållande till barnet eller de särskilda åtgärder föräldrarna har vidtagit för att förhindra att barnet begår brott 3 kap. 6 § SkL. I förarbetena (Prop. 2009/10:142) nämns t.ex. att det kan finnas fall när en vårdnadshavare gått så långt i sina ansträngningar att förhindra brott att ett skadeståndsansvar skulle framstå som orimligt.I det fall skadeståndet är oskäligt betungande på grund av den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas med hjälp av den allmänna jämkningsregeln 6 kap. 1 § SkL. Exempel på vad som är att betrakta som oskäligt betungande är om vårdnadshavarna under en kortare tid ställs inför omfattande skadeståndskrav på grund av att barnet har begått flera brott i rad. Ett annat exempel är om vårdnadshavarna har mycket låga inkomster.AvslutningsvisEftersom krossandet av fönsterrutan är en brottslig handling kan ersättningsskyldighet bli aktuellt i ditt fall. Det faktum att du inte varit närvarande och att skadegörelsen ägde rum i skolan saknar betydelse eftersom ditt ansvar som förälder är strikt. Om du inte kan betala skadeståndet finns möjlighet att begära jämkning alternativt få ersättning från ditt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget gör då en bedömning av om de anser att barnet vållat skadan och därmed är skadeståndsskyldig eller inte. Jag hoppas detta besvarade din fråga! Skulle du ha fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.Med vänlig hälsning,

Skadeståndsansvar för underårig

2021-03-04 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Kan en 15 årig bli skyldig att betala skadestånd till grannen om denne när han spelade fotboll råkat sparka sönder grannes källarfönster med fotbollen . Fönstret går sönder och han hade sina sköldpaddor nere i källaren? Kan grannen kräva skadestånd av 15 årig vad kan han få ersättning för?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Allmänt om skadeståndsansvaret Frågor som rör utomkontraktuellt skadestånd regleras i skadeståndslagen. Personen som råkade ha sönder fönstret har av vårdslöshet orsakat en sakskada och då är huvudregeln att personen ska ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Skadeståndet ska täcka kostnaderna som uppkommer av att byta ut fönstret och eventuellt andra kostnader som uppstår till följd av skadan (5 kap. 7 § skadeståndslagen).Skadeståndsansvar för underårigaI det här fallet rör det sig dock om en 15-åring. Barn och ungdomar har ett visst skadeståndsansvar men det är inte lika långtgående som vuxnas. Lagen säger att den som vållat skada innan han har fyllt 18 år ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (2 kap. 4 § skadeståndslagen). Det görs alltså en skälighetsbedömning där man tar hänsyn till dessa faktorer och ser hur de spelat in i den individuella situationen. Eftersom en 15-åring ofta inte har samma ekonomiska förutsättningar som en vuxen kan det bli aktuellt att skadeståndet jämkas (6 kap. 2 § skadeståndslagen).Vårdnadshavarna har troligtvis inget skadeståndsansvar i den här situationen Vårdnadshavare har ett strikt skadeståndsansvar för skador som deras barn orsakar genom brott (3 kap. 5 § skadeståndslagen). Det blir dock inte aktuellt här eftersom det var en olyckshändelse. Vårdnadshavare har också en tillsynsplikt (6 kap. 2 § 2 stycket föräldrabalken). Det innebär bland annat att de ska se till att barnet inte skadar någon annans egendom genom att barnet får den tillsyn som krävs med hänsyn till barnet ålder och mognad, annars kan de bli skadeståndsskyldiga. I det här fallet finns det dock inget som tyder på att vårdnadshavarna har brustit i sin tillsyn då personen är 15 år och det därmed inte kan begäras att föräldrarna ska bevaka allt som personen gör.SammanfattningDet är 15-åringen själv som är skadeståndsansvarig men hänsyn måste tas framförallt till dennes ekonomiska förhållanden, därför är det tänkbart att skadeståndet kan jämkas något.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar,

EN FÖRÄLDERS PRINCIPIALANSVAR VID SKADEGÖRELSE GENOMFÖRD AV BARN UNDER 15.

2021-02-22 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej fick reda på av exmaken att om Våran dotter på snart 14 år gör nån skadegörelse eller att det händer nått då blir föräldrar ansvariga att betala 9000 krHon ska börja skolan nån annan stans och då ibland kan hon få stanna i stan.
Rebecca Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta mera om föräldrarnas ansvar att ersätta skada vid skadegörelse. En vårdnadshavare har principalansvar. Som vårdnadshavare har du ett så kallat principalansvar för din dotter enligt 3 kap. 5 § Skadeståndslagen (SkL). Detta innebär att du och din exman blir skadeståndsskyldiga för de skador hon orsakar genom brott. (3 kap. 5 § första stycket, andra punkten SkL) Skadegörelse är ett sådant brott enligt 12 kap. Brottsbalken (BrB). Ansvaret sträcker sig till varje skadegörande händelse. DVS. att en om ett barn gör sig skyldig till flera skadegörande händelseförlopp är föräldern skadeståndsskyldig för vart och ett av brotten. (3 kap. 5 § andra stycket SkL)Översiktligt om Händelseförlopp Jag vill förtydliga vad jag menar med ett händelseförlopp. T.ex. räknas en anlagd brand som skadar egendom av flera slag och en person, som endast ett händelseförlopp. För att det ska anses vara flera händelseförlopp krävs det att händelserna inte har något samband i tid och rum. Den utsatta kan vara densamma under flera händelser, men skadegörelsen får inte ske inom samma tidsram. Om hon slår sönder tio fönster på en byggnad räknas det som en och samma händelse. Eftersom det skett under kort tid och på samma plats. Ni skulle alltså inte bli skadeståndsskyldiga för varenda ett av dessa fönster. Om hon sedan kommer tillbaka två veckor senare, när den skadelidna bytt ut alla fönster, och då slår sönder dem igen är det ett nytt händelseförlopp. Begränsning av ansvaret I 3 kap. 5 § andra stycket SkL framgår att ansvaret för vardera skadehändelse är begränsat till en femtedel av det prisbasbeloppet som gäller det år skadan inträffar. År 2021 ligger prisbasbeloppet på 47 600. Vilket du hittar på SCB:s hemsida. En femtedel av prisbasbeloppet blir alltså 9 520. Denna summa utgör ett tak på varje enskild händelse och om vi tar ovan exempel angående fönstren, ska skadeståndet på 9 520 kr täcka upp för alla fönster.Ytterligare begränsning finner vi i 3 kap. 6 § andra stycket SkL, där det framkommer att ersättningen enligt 5 § kan jämkas om det är uppenbart oskäligt att föräldern ska betala skadeståndet med hänsyn till förälderns förhållande till barnet eller de särskilda åtgärder föräldern har vidtagit för att förhindra att barnet begår brott. Lägg här märke till att det ska vara UPPENBART oskäligt för föräldern att betala skadeståndet. Vid bedömningen kan faktorer som att föräldern på olika sätt försökt att komma till rätta med en social problematik eller att föräldern i realiteten hade litet kontakt med barnet (kanske för att föräldern bodde på annan ort, eller utomlands) beaktas. Bedömning görs av domstolen kring huruvida det är uppenbart oskäligt.Ni är dock båda vårdnadshavare och ni båda bär då ansvar för eran dotters handlingar. Principalansvaret befriar inte barnet från skadeansvar Även om barnet är minderårigt kan hen bli skadeståndsskyldig vid brott. Vilket framgår i 2 kap. 4 § SkL och principalansvaret påverkar normalt inte skälighetsbedömningen i 2 kap. 4 § SkL. I huvudregel är det endast ungdomar i övre tonåren som blir skadeståndsskyldiga genom denna paragraf, men det finns ingen nedre gräns för ansvar enligt paragrafen. Med detta sagt kan dotter tekniskt sett själv bli skadeståndsskyldig vid skadegörelse. De hänsyn som ska tas enligt bestämmelsen avser främst barnets förmåga att inse skadans omfattning och riskerna med sitt agerande. Bedömningen av agerandet ska präglas av barnets ålder och utveckling; ju yngre barn desto mildare bedömning. Paragrafen ger utrymme för en skälighetsbedömning och en anpassad tillämpning utifrån det barn som bedöms.SammanfattningSom vårdnadshavare har ni ett principalansvar för eran minderåriga dotter. Ni kan alltså bli tvungen att betala skadestånd på uppåt 9 520 kr om hon begår ett skadegörande brott. (3 kap. 5 § SkL) Det finns undantag regeln, där det kan dömas av domstolen att det är uppenbart oskäligt för en vårdnadshavare att betala skadeståndet. (3 kap. 6 § SkL). Vill du läsa vidare om vårdnadshavares principalansvar kan du hitta propositionen här. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Säga upp vårdnaden om mitt barn för att undvika principalansvaret

2021-03-31 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min son är ohanterlig och jag är rädd att han ska elda upp en byggnad el liknande, då han ofta har tändare och tändstickor på sig. Jag är rädd att det kommer hända något som gör att han blir skadeståndsskyldig och jag vill inte betala. Om jag säger upp vårdnaden om honom och låter fadern ta allt ansvar, slipper jag så stå till svars om så skulle hända? /Britta
Vilhelm Oxhammar |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag förstår din fråga som att du undrar huruvida du som förälder kan bli skadeståndsskyldig för sitt barns agerande. Vidare undrar du om du genom att inte längre vara vårdnadshavare kan undgå skadeståndsansvar. Lagen som är aktuell för att besvara din fråga är skadeståndslagen (SkL).Principalansvar för vårdnadshavareSom vårdnadshavare till ett barn som har begår ett brott, eller orsakar person eller sakskada, föreligger ett så kallat principalansvar. Detta innebär att föräldern har ett skadeståndsansvar även om det inte har förekommit någon vårdslöshet från förälderns sida 3 kap. 5 § SkL. Du kan därmed bli skadeståndsskyldig för de skador ditt barn orsaka genom att råka elda upp en byggnad e.d. Ett exempel på ett ett brott är skadegörelse alternativt ringa skadegörelse (en mildare grad av skadegörelse) 12 kap. 1 § brottsbalken och 12 kap. 2 § brottsbalken, och personsskada skulle kunna vara att någon blir brännskadad.Det viktiga rekvisitet här är vårdnadshavare. Föräldrar som inte har någon vårdnad över barnet har inte något ansvar enl. denna paragraf. Rent skadeståndsrättsligt och rent principellt, skulle du alltså inte vara skadeståndsskyldig om du sa upp vårdnaden om barnet. Dock är det så att en vårdnadshavare inte ensidigt kan säga upp vårdnaden om sitt barn. Båda föräldrarna måste dels vara överens och kan då skriftligt avtala kring vårdnad, boende och umgänge, en förutsättning är dock att det godkänns av socialnämnden, se 6 kap. 6 § föräldrabalken. Vidare är det alltid barnets bästa som ligger till grund för alla beslut gällande vårdnad, boende och umgänge. Barnets bästa anses bl.a. vara en nära och god kontakt med båda föräldrarna. se 6 kap. 2a §.Om båda föräldrarna eller någon av dessa väcker talan vid tingsrätt om ensam eller gemensam vårdnad av ett barn så ska tingsrätten besluta om vårdnaden. Tingsrätten tar hänsyn till om föräldrarna har stora svårigheter med att samarbete i frågor som rör barnet och även barnets bästa, om barnet utsätts för övergrepp eller liknande. Om båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad får rätten inte besluta om gemensam vårdnad, 6 kap. 5 §.SammanfattningRent principellt kan du alltså slippa skadeståndsansvar genom att inte vara vårdnadshavare. Du kan däremot inte säga upp vårdnaden om ditt barn hursomhelst, utan detta kommer i slutändan vara upp till domstolen eller socialnämnden.

Kan en 15-åring bli skyldig att betala skadestånd?

2021-03-14 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Kan en 15 årig bli skyldig att betala skadestånd till grannen om denne när han spelade fotboll råkat sparka sönder grannes fönster med fotbollen och när det sparkade grannens källarfönster han. Fönstret gick sönder och han hade sina sköldpaddor nere i källaren två veckor efter händelsen dör de på grund av stress. Kan han kräva skadestånd? Vad får grannen isåfall ersättning för?
Maja Elken |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida en 15 åring kan bli skadeståndsskyldig för en krossad ruta och efterföljande skada på husdjur och vad denna ersättning kan uppgå till. Reglerna som är relevanta i ditt fall finns i Skadeståndslagen (SkL).Barns skadeståndsansvarTill att börja med är utgångspunkten i skadeståndsrätten att den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan, enligt 2 kap 1 § SkL. Den som vållar skada innan han/hon har fyllt 18 år ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till barnets ålder, utveckling och ekonomiska förhållanden, enligt 2 kap 4 § SkL. Om barnet har någon ansvarsförsäkring kan denna täcka skadorna, i detta fall gör försäkringsbolaget denna bedömning.Adekvat kausalitetEn grund för skadeståndsansvar är att det ska föreligga adekvat kausalitet, dvs ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan skadan och den skadevållande handlingen. Man brukar här tala om att det ska ligga i "farans riktning" att en sådan skada kan uppstå av ett sådant handlande.Ersättningens omfattningSkadan på fönstret är en sakskada, även djur räknas som saker så skador på djur blir därmed också sakskador. Om fönstret är totalt förstört ersätts det värde fönstret hade precis innan skadehändelsen, oftast är det återskaffningsvärdet med avdrag för ålder och bruk, enligt 5 kap 7 § SkL. Går fönstret att reparera blir skadeståndet reparationskostnader och eventuell värdeminskning efter reparationen ersätts, enligt 5 kap 7 § SkL.Vad innebär detta i din situation?För skadan på sköldpaddorna kommer 15 åringen förmodligen inte behöva betala skadestånd eftersom det inte föreligger adekvat kausalitet mellan att 15 åringen sköt en fotboll på ett fönster och att sköldpaddorna innanför blev stressade av detta, det ligger inte "i farans riktning". När man skjuter en fotboll mot ett fönster kan man förutse att fönstret kan gå sönder men man kan inte förutse att sköldpaddorna inne i huset ska bli stressade av detta och avlida.Beträffande skadan på fönstret föreligger adekvat kausalitet och 15 åringen kan därmed bli skadeståndsskyldig för detta. Skadeståndet kommer uppgå till priset för ett nytt fönster – eventuellt slitage på det tidigare fönstret. Skadeståndet kan även minska på grund av din ålder, utveckling, ekonomiska förhållande etc. Har 15 åringen en ansvarsförsäkring kan ditt försäkringsbolag betala skadeståndet.Vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar för underåriga.

2021-02-28 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Kan en 15 årig bli skyldig att betala skadestånd till grannen om denne när hon spelade fotboll råkat sparka sönder grannes fönster med fotbollen? Vad får grannen isåfall ersättning för?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om en 15 åring kan bli skyldig att betala skadestånd till grannen om denne råkat sparka sönder grannens fönster med en fotboll.Skadeståndsanspråk kan riktas mot en person som genom vårdslöshet eller uppsåt har åsamkat personskada eller sakskada (2 kap. 1 § SkL). I det här fallet kan vi konstatera att den 15 årige till följd av oaktsamhet föranlett sakskada genom att sparka en fotboll in i grannens fönsterruta.Skadeståndstalan kan riktas mot den 15 årige trots hens ringa ålder. En minderårig ska ersätta skada som denne har givit upphov till såvida det är skäligt (2 kap. 4 § SkL). Skälighetsbedömningen grundar sig bl.a. på den minderåriges ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet och de ekonomiska förhållandena i övrigt. Eftersom att personen ifråga är 15 år gammal kan emellertid skadeståndsanspråket jämkas. Skadan har därutöver förorsakats i samband med lek vilket räknas som en förmildrande omständighet. Skadeståndsanspråket kan dock även riktas mot barnets vårdnadshavare såvida de brister i sin tillsynsplikt (6 kap. 2 § FB). I detta fall kan det tänkas att det blir svårt för grannen att göra gällande att vårdnadshavarna brister i tillsynen eftersom att olyckshändelsen förekommit under lek. Jag har dessvärre för lite information om den aktuella situationen för att kunna ge er ett bestämt svar över vilket av lagrummen som bli tillämpliga, men förhoppningsvis räcker informationen ovan för er att kunna dra en slutsats om vad som gäller. Jag skulle vidare råda er att kontakta ert försäkringsbolag för att utreda situationen ytterligare. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är vårdnadshavare skyldiga att ersätta skada som barn vållar genom brott när barnet vårdas med stöd av LVU?

2021-02-15 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min son är placerad enligt LVU och är placerad på SiS. Där har han varit extremt våldsam och har därför blivit polisanmäld för våld och hot mot tjänsteman. Nu har han blivit dömd för brottet, en paragraf 7 och ev betala skadestånd (vet inte så mycket clet om det än). Men jag har fått till mig att det är vi vårdnadshavare som måste betala det skadeståndet. Sonen är straffmyndig. Han har inga egna tillgångar. Kan det bli så att vi måste betala hans skadestånd? Trots att han har vård under LVU? Han placerades pga sitt farliga beteende.
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Till att börja med vill jag beklaga situationen som du och din familj befinner er i. Jag tolkar din fråga som att du undrar om ni som vårdnadshavare kan bli skyldiga att betala det skadestånd som er son blivit dömd till, trots att han vårdas med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). De lagar som jag kommer använda för att besvara din fråga är brottsbalken (BrB), föräldrabalken (FB) och skadeståndslagen (SkL). VårdnadshavareI din fråga skriver du att din son är straffmyndig, men inte hur gammal han är. I Sverige är man straffmyndig från den dagen man fyllt 15 år (1 kap 6 § BrB). Ni är vårdnadshavare till er son fram till det att han fyller 18 år (6 kap 2 § första stycket FB). Att din son vårdas med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) betyder inte att ni som föräldrar har fråntagits vårdnaden. Vårdnadshavare har principalansvar för de skador som barn vållar genom brottVårdnadshavare har en skyldighet att ersätta skada som barnet vållat genom brott (3 kap 5 § första stycket första punkten SkL). Detta kallas för principalansvar. Det betyder att ni som vårdnadshavare är skyldiga att betala det skadestånd som er son orsakat genom brottet han begått. Detta principalansvar som vårdnadshavare har är begränsat till en femtedel av prisbasbeloppet som gäller för det år då skadehändelsen inträffade (3 kap 5 § andra stycket SkL). Prisbasbelopp är det fastställda belopp som används bland annat för att beräkna olika förmåner och avgifter. Prisbasbeloppet i år, 2021, är 47 600 kr. En femtedel av 47 600 kr är 9520 kr. Det innebär att det maximala belopp som ni som vårdnadshavare kan blir skyldiga att ersätta är 9520 kr. Om han begick brottet förra året, år 2020, utgår man från det prisbasbelopp som var det året. År 2020 var prisbasbeloppet 47 300 kr. En femtedel av 47 300 är 9460 kr. Det innebär att om din son begick brottet förra året, så kan ni som vårdnadshavare bli skyldiga att ersätta maximalt 9460 kr. Jämkning Huvudregeln är alltså att vårdnadshavare ska ersätta de skador som barn vållat genom brott. Det finns dock ett undantag till denna huvudregel, som säger att skadeståndet i enstaka fall kan jämkas (3 kap 6 § andra stycket SkL). Att skadeståndet jämkas innebär att det sätts till ett lägre belopp eller till 0 kr. För att skadeståndet ska kunna jämkas enligt denna regel ska det vara uppenbart oskäligt att vårdnadshavaren betalar skadeståndet. Uppenbart oskäligt är ett högt krav, och betyder att undantaget bara i väldigt få fall blir aktuellt. Ett exempel på de fall då man ibland anser att det är uppenbart oskäligt är då en ungdom är omhändertagen av socialrättslig tvångslagstiftning, till exempel LVU. Eftersom jag inte har alla omständigheter i ert fall är det svårt för mig att svara på om jämkningsregeln kan bli aktuell för er. Men det finns i alla fall en möjlighet att det eventuella skadeståndet kan jämkas i ert fall. Svar på din frågaSammanfattningsvis är det alltså ni som vårdnadshavare som ska ersätta det eventuella skadeståndet, men ni kan inte bli skyldiga att ersätta mer än 9520 kr om händelsen inträffade i år. Det finns en möjlighet att få skadeståndet jämkat, men bara om det är uppenbart oskäligt att ni som vårdnadshavare betalar skadeståndet. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,