Beloppsbegränsningen av vårdnadshavares skadeståndsansvar

2018-09-29 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min dotter, 15, har efter mycket tjat lånat ut sin moped till en skolkamrat (snart 15år, utan körkort) som får sladd på skolgården och totalkvaddar den. Den går ej att laga och är värderad till 22 000kr. Vår dotter är nu misstänkt för brott och har varit på förhör hos polisen och kommer få ta sitt straff. Föräldrarna är skilda men har gemensam vårdnad och mamman har nu betalt 11 000kr till oss och tycker att de självklart ska ersätta det sonen förstört för vår dotter men pappan tycker att det är vår dotter som är misstänkt för brott och får skylla sig själv. Har vi några möjligheter/rätt att kräva in 11 000kr fr honom?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av skadeståndslagen – SkL.Det finns många frågor som måste avgöras för att en förälder enligt 3 kap 5 SkL ska ha ansvar att ersätta skador som barnet orsakat. Jag bedömer att svaret i detta fall är så pass klart, att jag går direkt in på att redogöra för varför ni inte kan kräva pappan på resterande belopp, nämligen därför att föräldrars skadeståndsansvar är begränsat beloppsmässigt.Föräldrar har bara skadestånds ansvar om de är vårdnadshavare för barnet (3 kap 5 § 1 st SkL). Vårdnadshavares skadeståndsansvar är, som det heter, solidariskt. Det betyder att vårdnadshavarna inte svarar för hälften var, utan för allting gemensamt. Solidariska skadestånd tillämpas för att underlätta för den skadelidande att få betalt, medan de som solidariskt svarar för ett skadestånd därefter inbördes får tvista om fördelningen person för person. Vårdnadshavares gemensamma skadeståndsansvar är begränsat till en femtedels prisbasbelopp per skadetillfälle. En femtedels prisbasbelopp år 2018 är 9 100 kr, ett belopp som mamman redan betalat (3 kap 5 § 2 st SkL). Ni kan därför inte kräva mer av någon av föräldrarna.Jag vill återigen betona att jag – helt enkelt för att det var tillräckligt för att avgöra detta fall – endast redogjort för en begränsad del av de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att man ska kunna kräva föräldrar på skadestånd, och att jag alltså inte tagit ställning till om mamman faktiskt hade ett skadeståndsansvar eller om hon endast ersatte er frivilligt.Det återstående belopp som ni inte fått ersatt svarar 14-åringen för (2 kap 1 § SkL). Unga svarar dock endast för sina egna skador till den nivå mån det är skäligt med hänsyn till barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (2 kap 4 § SkL). Paragrafen är luddig, och jag kan tyvärr inte ge något tydligt svar på hur detta påverkar storleken på 14-åringens skadeståndsansvar. Jag kan dock betona att det spelar stor roll för beloppet om 14-åringen har en försäkring som täcker upp för skadan.Med vänlig hälsning

Blir förälder skadeståndsskyldig om barn orsakar skada på fritids?

2018-09-20 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |HejHar en son på 6 år som går på skolan/fritids. Idag ringde fröken och säger att sonen och 3 grabbar till har stått o slängt sten/grus på 3 bilar som stått nedanför skolgården och ska tillägga att det är ett minst 2 m högt staket och en gräsplätt mellan där bilarna står och att skolgården ligger högre än bilparkeringen. Ägarna till bilarna påstår nu att det blivit skador på bilarna, repor i lack mm. Skolan säger att de inte hinner ha koll på alla barn. Försäkringsbolaget ska höra av sig till oss föräldrar. Måste vi betala skador , självrisk?. Jag vill ju att de verkligen ska kunna bevisa att skadorna har blivit av just dom här grabbarna.
Natasha Fathifard |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga undrar du om du som förälder är skadeståndsskyldig för den skada som ditt barn har orsakat under tiden denne var på fritids?Enligt 2:1 Skadeståndslagen (SKL) blir den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sak- eller personskada skadeståndsskyldig. Däremot om barnet av olyckshändelse oavsiktligt skulle skada en sak eller person blir den normalt inte skadeståndsskyldig.Enligt föräldrabalken 2 kap. 6 § är föräldern ansvarig för att deras barn inte ska orsaka någon skada. Om barnet orsakar skada blir således föräldern skyldig, se 3 kap. 5§ skadeståndslagen. I detta fall har föräldrarna överlämnat ansvaret till fritids, vilket innebär att personalen på fritids har en övervakningstillsyn över ett barn. Enligt 3 kap. 1§ skadeståndslagen är det arbetsgivaren som normalt ska ersätta skada som arbetstagaren genom uppsåt eller vårdslöshet begår i tjänsten.Sammanfattningsvis är du som förälder inte skadeståndsskyldig för den skada som ditt barn orsakat, eftersom denne varit på fritids. Det är alltså fritids som är skadeståndsskyldiga i detta fall. Att personalen ''inte hinner'' ha koll på alla barn är således ingen ursäkt.Återkom gärna om du har fler frågor!Jag önskar dig en fortsatt bra dag!Med vänlig hälsning,

Är föräldrar ansvariga för att betala om barnet får böter?

2018-09-08 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Om min son får böter delas kostnaden mellan oss vårdnadshavarna fast vi är separerade eller går de dit där barnet är skrivet?
Emilia Hallberg |Hejsan!Tack för att du vänder dig till Lawline. Om jag förstått din fråga rätt så undrar huruvida du och den andre föräldern till ert gemensamma barn har solidariskt betalningsansvar trots att ni är separerade. Vad gäller enligt skadeståndslagen?Enligt 3 kap. 5 § skadeståndslagen (SkL) är en förälder som har vårdnaden om ett barn skyldig att ersätta person- eller sakskada som barnet orsakar genom brott. Är dock båda föräldrarna vårdnadshavare till barnet så svarar de svarar de solidariskt för skadeståndet, enligt 3 kap. 5 § 2 st. SkL. Det spelar därmed ingen roll vilken förälder som barnet bor hos om ni har gemensam vårdnad, utan båda föräldrarna blir gemensamt ansvariga. Om det är så att den ena föräldern har låg arbetsinkomst så kan betalningsansvaret jämkas (sänkas). Då det ej framgår i informationen i din fråga varför er son skulle ha erhållit böter är det svårt att säga vad konsekvenserna skulle bli i det aktuella fallet. För att ni föräldrar ska bli skyldiga att ersätta skadan er son orsakat, krävs det att det är ett brott som anges i brottsbalken (BrB). Summan kan komma att vara olika beroende vad det är för typ av brott som föreligger. SammanfattningsvisÄven om föräldrar har betalningsansvar för sina barn så kan barnet ändå bli skyldig att ersätta den del av böter som som föräldrarna inte behöver betala. Barnet har således fortfarande skadeståndsansvar. Enligt 2 kap. 4 § SkL så ska den som vållar skada innan hen fyllt 18 år i den mån det är skäligt ersätta skadan med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter.Hoppas att svaret var till din hjälp!Med vänlig hälsning,

Skadeståndsansvar för skador vållade av barn

2018-08-15 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej. Jag undrar kort och gott vem ansvaret ligger på ifall ett minderårigt (alltså icke straffmyndigt) barn utsätter en lösspringande katt för djurplågeri? Är det förälderns eller kattägarens?
Anna Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett barn som inte är straffmyndigt kan inte straffas för brottslig handling. Utifrån ett skadeståndsrättsligt perspektiv kan dock ett barns föräldrar bli ansvariga för skada som barnet vållar. Även ett underårigt barn kan bli skadeståndsskyldig för skada som det vållar.Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ersätta skadan.I 2 kap. 4 § skadeståndslagen framgår att den som (i fall som avses i 1-3 §§) orsakar skada innan han fyllt 18 år ska ersätta skadan "i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter".I 3 kap. 5 § p. 1 skadeståndslagen framgår att en förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta personskada eller sakskada som barnet vållar genom brott. Djur räknas rent juridiskt som egendom och skada på en katt räknas därför som en sakskada. Vidare räknas djurplågeri som ett brott enligt 16 kap. 13 § brottsbalken.Föräldrars skadeståndsansvar är dock enligt bestämmelsens andra stycke, för varje skadehändelse, begränsat till en femtedel av det gällande prisbasbelopp som gäller för det år då skadehändelsen inträffade. Om barnet har två vårdnadshavare framgår att begränsningen gäller för dem gemensamt.Föräldrar kan även anses skadeståndsskyldiga för skador som barn vållar om de brister i sin tillsynsplikt. I 6 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken framgår bland annat att vårdnadshavare ska svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas i syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan.Detta är en kortare redogörelse för vad som gäller utifrån ett skadeståndsrättsligt perspektiv om barn vållar skada. Jag kan dock inte avgöra vad som gäller i detta fall eller vem som är ansvarig i detta fall. För mer rådgivning eller för att boka tid med en jurist är du välkommen att kontakta oss på nummer 08-533 300 04.Vänlig hälsning,

Kan vårdnadshavare eller barn bli skyldig att ersätta lärarens mobil?

2018-09-23 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min son spelade bollspel på rasten i skolanHan fick bollen i ansiktektet och barnen skrattade åt honom. Han blev ledsen och arg och sparkade till en jacka som låg på markenI jackan låg frökens mobil. Skärmen gick sönder. Nu vill hon ha ersättning av mig som förälder. Jag tycker de var oansvarigt av läraren att lägga jacka på marken och ha sin mobil i den på en skolgård. Mitt barn är 12 år Min son började gråta när mobilen gick sönderHan sa. Det var en jacka mamma. Jag visste inte det låg en mobil i den.
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag först att redogöra för om din son eller du kan bli skyldiga att ersätta mobilen. Sedan kommer jag att redogöra för vad du bör göra nu och sist skriva en kortare sammanfattning av mitt svar på din fråga.I detta fall är det skadeståndslagen (SkL) som är tillämplig.Kan du eller din son bli skyldiga att ersätta mobilen?Som förälder till ett barn har man skyldighet att ersätta skador som ens barn orsakar genom brott, se SkL 3 kap. 5 §. Av allt att döma så verkar det som att din son inte haft uppsåt att ta sönder mobilen utan att det skett genom en ren olyckshändelse och han har därför inte begått något brott. Den som orsakar skada utan uppsåt men genom vårdslöshet blir som huvudregel skadeståndsskyldig, se SkL 2 kap. 1 §. Den som är under 18 år ska dock ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hens ålder, utveckling, vad det rör sig om för handling och om det finns någon ansvarsförsäkring, se SkL 2 kap. 4 §. Din son kan alltså bli skadeståndsskyldig, men det finns ett antal omständigheter man tar hänsyn till eftersom han är under 18 år. Värt att nämna är också att det finns en jämkningsregel som innebär att skadeståndet kan sättas ned om den andra parten själv har medverkat till skadan, se SkL 6 kap. 1 § 2 st. I det här fallet låter det som att läraren eventuellt kan ha medverkat till skadan genom att, precis som du säger, ha mobilen i jackan liggande på marken på en skolgård. Varje skadeståndsbedömning är individuell och baseras på ett antal olika faktorer och då jag inte känner till alla omständigheter är det svårt för mig att uttala mig med säkerhet kring detta fall. Det jag kan säga är att det låter som din son kan vara skadeståndsskyldig genom att ha agerat vårdslöst men att skadeståndet också antagligen kan jämkas eftersom det verkar som att läraren själv medverkat till skadan. Hur mycket skadeståndet jämkas beror på hur stor del i skadan din son respektive läraren hade, se SkL 6 kap. 1 § 3 st.Vad bör du göra nu?Jag rekommenderar dig att i första hand höra av dig till läraren och förklara att det var en olyckshändelse och att hon själv har bidragit till skadan genom att ha mobilen liggande på marken. Ni bör sedan höra av er till era respektive försäkringsbolag och se om de täcker skadan. Med största sannolikhet kan skadan ersättas genom antingen lärarens egen eller er hemförsäkring minus eventuell självrisk. Förhoppningsvis kan ni lösa saken med hjälp av era försäkringsbolag. Om läraren fortfarande skulle kräva ersättning är det upp till henne att ta saken vidare till domstol, detta kommer dock kosta henne pengar och verkar osannolikt då det inte bör röra sig om så mycket pengar, antagligen bara självrisken till försäkringsbolaget.SammanfattningDin son kan bli skadeståndsskyldig genom att ha orsakat en skada genom vårdslöshet. I bedömningen tas det dock hänsyn till att han är under 18 år. Skadeståndet kan antagligen jämkas eftersom det låter som att läraren kan ha medverkat till skadan genom att ha sin mobil liggande på marken på en skolgård. Jag rekommenderar er att i första hand försöka lösa saken med hjälp av era försäkringsbolag. Förhoppningsvis kan ni komma överens om en lösning och få ersättning genom era försäkringar. Om läraren fortfarande skulle kräva dig på ersättning är det upp till henne att ta saken vidare till domstol, detta ser jag dock som osannolikt då det kommer kosta henne pengar och det i detta fall inte verkar röra sig om någon större summa pengar, antagligen bara en självrisk till försäkringsbolaget.Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen. Vänliga hälsningar

Kunds barn har orsakat skada i frisörsalong, vem ska betala för skadan och hur får man ersättning?

2018-09-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Jag är ägare av en salong AB och har 2frisörer som hyr plats, båda egna företagare.I maj då jag är inte är närvarande, på min salong sker en incident.Den ena av mina hyrstolar klipper ett barn av 3, mamman sitter och läser eller håller på med sin mob. Under tiden så leker ett av kundens barn vid min arbetsplats och hon gör en olycklig manöver så att hela min spegel knäcks och går sönder. Spegeln kostar 4500:- och om jag använder min ansvarsförsäkring är självrisken 9000:-Vem ska betala för skadan? Hur ska jag gå tillväga? Med vänlig hälsning m ✂️
Soroosh Parsa |Vårdnadshavare ska aktivt agera för att barn inte orsakar skada för någon annan. Vårdnadshavare kan bli skadeståndsskyldig för uppkommen skada om han eller hon av oaktsamhet har brustit i sin skyldighet att se till att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas. Annan lämplig åtgärd kan vara att lämna över ansvar för barn till en annan vuxen person, t.ex. frisörpersonal under tiden barnet får hårbehandling. Nu verkar det emellertid röra sig om ett annat barn som har orsakat skada än det som fick hårbehandlingen. Under dessa förhållanden är det föräldern som är skyldig att utöva tillsyn över barnet.I bedömningen utgår man från kriteriet "normal aktsamhet". Som utgångspunkt ska mamman ha vidtagit sådana försiktighetsåtgärder som normalt brukar vidtas i en sådan position. Man är skyldig att vidta normal försiktighet, men inte mer än så. Om skada uppstår, ska det vara ett resultat av att mamman har varit passiv. Om skadan är en olycka eller inte har ingen betydelse. Frågan som ska ställas är m.a.o.: hade spegeln gått sönder om mamman hade varit mer uppmärksam på vad barnet gjorde?Vår bedömning av kravet på normal aktsamhet i en frisörsalong där en förälder har med barn är att föräldern bör förväntas utöva sådan tillsyn över barnen, att all risk för skada i salongen elimineras. Om föräldern inte vill gå runt med barnen i salongen, bör föräldern se till att barnen befinner sig i omedelbar närhet till honom eller henne, förslagsvis att alla sitter ned. Så fort barnet reser sig upp bör detta signalera för föräldern att vara vaksam. När barnen rör sig fritt i salongen bör föräldern ansvara för all skada barnet orsakar om det står klart att skadan har uppstått till följd av att barnet har fått frihet utan tillbörlig tillsyn. Mamman har därför sannolikt brustit i sin skyldighet att utöva tillräcklig tillsyn över barnet och är därför sannolikt skadeståndsskyldig för barnets agerande.Du har alternativet att kräva kunden på ersättning. Eventuella affärsmässiga överväganden, t.ex. från perspektivet att behålla goda kundrelationer, får du göra själv i samband med vår juridiska bedömning. Du bör ta kontakt med kunden och be henne att ersätta den förstörda spegeln, gärna via e-post i bevissäkringssyfte. Du ska utgå från vad spegeln var värd i dess dåvarande skick vid tiden för skadan, inte vad en ny liknande kostar. Om kunden inte anser sig vara skyldig att ersätta skadan, kan du vända dig till kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande. Om kunden bestrider kravet, måste du ansöka om stämning i tingsrätten. Ett billigare alternativ än domstol är att låta vår juristbyrå upprätta och adressera ett kravbrev till kunden till en lägre kostnad. Hör av dig så kan vi prata pris och närmare uppdrag.Soroosh Parsa / soroosh.parsa@lawline.se

Ett barn repade vår bil och föräldrarna vill inte betala för skadan - vad kan vi kräva och hur går vi till väga?

2018-09-02 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |I somras blev vår bil repad med en sten av ett femårigt barn utan uppsikt av sina föräldrar. Barnet har erkänt gärningen. Till en början var föräldrarna villiga att betala för skadan men plötsligt är de inte intresserade av att göra det längre. Det jag undrar är vad vi har rätt att kräva av dem och hur vi går tillväga i sådana fall.
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att ni vänder er till oss med er fråga!Vad tråkigt att ni fick bilen repad och att föräldrarna inte längre vill ersätta skadan. Det finns dock några regler i skadeståndslagen (SkL) som kan vara till hjälp.Föräldrarna kan vara skadeståndsskyldiga självaFörst och främst har föräldrar som är vårdnadshavare ett allmänt ansvar för att deras barn inte ska orsaka någon skada på andra personer eller andras saker (föräldrabalken 2 kap. 6 §). Om en förälder inte har tillräcklig uppsikt över sitt barn och barnet till exempel repar en bil, så blir föräldern skadeståndsskyldig. Föräldern har i det fallet orsakat en sakskada genom vårdslöshet (SkL 2 kap. 1 §). Det är lite svårt att säga något säkert om föräldrarnas ansvar på den här grunden, eftersom man måste bedöma från fall till fall om en haft så dålig uppsikt över ett barn att hen kan ses som vårdslös. Föräldrarna blir skadeståndsskyldiga om deras barn begår brottOm ett barn orsakar skada genom brott är föräldrarna skyldiga att betala skadestånd oavsett om de kan anses vara vårdslösa eller inte (SkL 6 kap. 5 §). Det som är avgörande för det här är alltså om barnet kan anses ha orsakat skadan genom ett brott, och inte hur föräldrarna agerat. Även små barn kan begå brott, trots att de inte kan dömas till något straff. Femåringen som repade er bil skulle till exempel kunna ha begått brottet skadegörelse (brottsbalken 12 kap. 1 §), eftersom hen skadade er bil. Femåringen kan inte bli straffad eller bli ansvarig att betala skadestånd. Istället blir föräldrarna ansvariga att betala skadeståndet i det här fallet. Jag kan tyvärr inte säga med full säkerhet om barnet kan anses ha gjort sig skyldig till skadegörelse i just ert fall, eftersom även den här bedömningen måste föras utifrån alla omständigheter vid den specifika situationen.Försök komma överens med motparten och fundera sedan på att gå till domstolDet första ni bör göra är att göra ett sista försök att komma överens med föräldrarna. Försök förstå varför de plötsligt inte är villiga att ersätta skadan på bilen. Framställ tydliga krav på vad ni vill ha i ersättning. En lämplig summa skulle vara kostnaden ni har för att återställa bilens lack. Förklara också vad ni grundar era krav på. Grunden kan vara föräldrarnas vårdslöshet, att barnet begått ett brott eller båda. Fungerar det inte att prata med föräldrarna och nå en överenskommelse kan ni väcka talan i tingsrätten och stämma föräldrarna på summan. Då skickar ni en stämningsansökan till tingsrätten och beskriver vad ni kräver av föräldrarna samt vad ni grundar det på. Det finns en blankett för stämningsansökan som ni kan fylla i. På domstolens hemsida kan ni också hitta en sökfunktion för att ta reda på vilken domstol ni ska skicka in ansökan till. Tänk på att spara alla kvitton för kostnader ni haft eller kommer ha på grund av skadan på bilen! Fundera också på om ni tycker det är värt att gå till domstol! En domstolsprocess kostar både tid och pengar och om det inte kostar så mycket att fixa skadan på bilen, så kanske inte en domstolsprocess är värt det.Vill ni ha hjälp med att väcka talan och driva ett mål om skadestånd är ni välkomna att kontakta Lawlines jurister. Jag hoppas att ni känner att det här svaret har varit till hjälp och att ni kan komma överens med barnets föräldrar om ersättningen. Lycka till!

Vilket ansvar har man som förälder för ett nästan myndigt barn?

2018-08-13 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Vilket ansvar har jag som förälder för min 16 åring som springer på stan om kvällar och nätter
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag kommer att utgå ifrån att du vill veta huruvida ditt 16-åriga barns agerande kan ge upphov till någon form av ekonomiskt (eller annat) ansvar för dig. Jag kommer vidare utgå ifrån att du har vårdnaden om 16-åringen. Föräldrar behöver inte hålla uppsikt över äldre barnEnligt 2 kap 1 § skadeståndslagen, så skall den som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en person- eller sakskada ersätta skadan. Enligt 6 kap 2 § andra stycket föräldrabalken, skall den som har vårdnaden om ett barn tillse att barnet står under lämplig uppsikt.Det sagda innebär t.ex att en förälder kan bli skyldig att ersätta exempelvis sakskador (skador på egendom9, som orsakas av ett ungt barn som inte hålls under tillräcklig uppsikt. Detta eftersom det anses oaktsamt att låta ett litet barn agera utan uppsikt. När det kommer till "gamla" barn gäller detta dock inte. En ungdom som är sexton år gammal behöver, även om han eller hon fortfarande är omyndig, naturligtvis inte hållas under samma uppsikt som en sjuåring. Enligt min bedömning behöver du alltså inte oroa dig för att göras ansvarig på grund av att din sextonåring t.ex råkar förstöra någons egendom eller vållar någon annan en personskada. Ersättning får den skadelidande i så fall i första hand kräva av sextonåringen. Du kan dock tvingas betala skadestånd, om barnet vållar skada genom brottEnligt 3 kap 5 § första stycket skadeståndslagen skall en förälder ersätta person- och sakskador som ett barn vållar genom brott. En förälder skall också ersätta skada på grund av att barnet kränker någon genom brott (d.v.s kränkningsersättning). Ansvaret är enligt 3 kap 5 § andra stycket samma lag begränsat till en femtedel av prisbasbeloppet - för tillfället alltså 9100 kronor (455 x 20 = 9100).Om ditt barn exempelvis vållar en sakskada genom brott, kan du alltså bli skyldig att ersätta skadan, upp till 9100 kronor. Samma sak gäller personskada som orsakats genom brott, eller eventuell kränkningsersättning. Detta ansvar är strikt - du behöver alltså inte själv ha varit oaktsam för att det skall inträda. Enligt 3 kap 6 § andra stycket kan skadestånd enligt ovan dock jämkas, om det är uppenbart oskäligt att föräldern skall betala skadeståndet med hänsyn till förälderns förhållande till barnet eller de åtgärder denne vidtagit för att förhindra att barnet begår brott. Kraven för att kunna jämka enligt 3 kap 6 § är extremt högt ställda. Det absolut vanligast är alltså att föräldrarna blir skyldiga att ersätta skadan enligt 3 kap 5 §, på det sätt som jag beskrivit ovan.Detta innebär att du som förälder i viss mån ansvarar ekonomiskt för brott som begås av ditt barn.SammanfattningFöräldrar ansvarar för att hålla sina barn under tillräcklig uppsikt. Eftersom ditt barn är 16 år, har du dock knappast någon uppsiktsplikt längre. Du kan alltså inte göras ansvarig på grund av din egen oaktsamhet. Däremot bär en förälder ett strikt ansvar för person- och sakskada som barnen vållar genom brott. Ansvaret är dock begränsat till en femtedels prisbasbelopp; i skrivande stund 9100 kronor. Du har med andra ord ett visst ansvar ifall ditt barn begår brott, men annars ansvarar i princip ditt barn för sina egna handlingar. Lyckönskningar och hälsningar,