Föräldrars skadeståndsansvar för barns vållande på fritids?

2018-08-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min son gjorde sönder en fönsterruta på fritids, är jag/vi betalningsskyldiga när jag betalar för tillsyn och min 8 åriga son gör sönder nåt under nån annans tillsyn?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga undrar du om du som förälder är skadeståndsskyldig för den skada som ditt barn har orsakat under tiden han var på fritids?Reglering av skadeståndsansvarHuvudregeln enligt 2 kap. 1§ skadeståndslag är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ska ersätta denna. Rena olyckshändelser där den berörda personen varken handlat med uppsåt eller av vårdlöshet kan man alltså inte bli skadeståndsskyldig för. Föräldrars ansvar för barns skadeståndsskyldighet 3 kap. 5§ skadeståndslagen reglerar föräldrars ansvar för barnets skadeståndsskyldighet vid brott. Barn är man i juridisk mening upp till 18 års ålder. Detta innebär att den förälder som är vårdnadshavare blir skyldig att ersätta den skada som barnet vållar. Brottet är skadegörelse enligt 12 kap. 1§ brottsbalken. Skadeståndsansvaret följer också av den garantställning som en förälder har i förhållande till sitt barn. En förälder har både en skydds- och övervakningstillsyn över barnet. Fritids ansvar för barns skadeståndsskyldighetEn fritidsledare har emellertid också en övervakningstillsyn över ett barn. När en förälder således överlämnar ett barn på fritids övergår således övervakningsskyldigheten på fritidsledarna. Enligt 3 kap. 1§ skadeståndslagen är det arbetsgivaren som normalt ska ersätta skada som arbetstagaren genom uppsåt eller vårdslöshet begår i tjänsten. Bedömning i det aktuella falletSammanfattningsvis, har fritidsledaren varit vårdslös i sin tillsyn över barnet, vilket lett till skadan på fönstret, är det arbetsgivaren (kommunen) som ska stå för ersättning av denna skada. Således är du som förälder inte ersättningsskyldig för den skada din son orsakat under vistelsen på fritids. Har fritids däremot inte brustit i tillsynen över barnet så är det barnet som blir skyldig att ersätta skadan, och i förlängningen blir det du som förälder. Hoppas svaret var till hjälp!

Ersättningsskyldighet under 18 år

2018-07-24 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, jag är i skrivande stund över 18 år men detta inträffade för några månader sedan när jag fortfarande var mindreårig. För ungefär ett halvår sedan blev jag medlem på ett gym, men eftersom att jag var under 18 blev det min pappa som var tvungen att stå för det. datumet 2018-03-27 fick vi hem en faktura som då var på min pappa eftersom han är min målsman. Det som hände var att jag hade tydligen fått igång något larm på gymmet och blev därför ersättningsskyldig på en summa över 2500kr. Problemet här nu är att jag nu fått fakturan överskriven på mig nu, eftersom jag fyllt 18 för en månad sedan. Blivit ombedd att betala inom mitten av augusti.hursomhelst undrar jag om dom kan göra så? Kan jag få över fakturan på min pappa igen? Vem kontaktar jag? Hur tar jag mig tillväga?Jag är ung och dessa pengar är tyvär väldigt mycket för mig och kan därför inte betala skulden. Det kan desvärre inte min pappa heller. Vi är båda eniga att det blir jobbigt för mig att ha skulder hos kronofogden och det är därför vi väljer att skulden hellre skall vara på min pappa, eftersom han redan har skulder hos kronofogden. Tack för svar!
Richard Fiskesund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag tolkar dig rätt så undrar du hur rättsläget ser ut när någon råkat få igång ett larm som inneburit ersättningsskyldig när man varit under 18 år, och sedan blivit 18 år. Regler kring skadestånd hittas i Skadeståndslagen (SkL) Se lagen härI 2 kap. 1§ SkL föreskrivs att den som vållar skadan ska ersätta den. Vidare följer av 2 kap. 4§ SkL att den som vållar skada innan han har fyllt arton år skall ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Som huvudregel finns ett ersättningsansvar för den som är under 18 år. Det kan finns möjlighet att jämka skadeståndsbeloppet men det gäller främst barn som är i väldigt ung ålder och när det gäller väldigt höga belopp. Med tanke på att fakturan stod ställt till din pappa tidigare så kanske det finns avtalat att det är han som skulle stå kostnaderna fram tills du blir 18 år. Skadeståndslagen gäller inte såvida det finns andra saker avtalat. Mitt tips är att kolla igenom avtalet mellan dig och ditt gym, samt kontakta de och berätta om din situation och kanske nå en överenskommelse. Om de går med på det så kan du flytta fakturan till din pappa med hans samtycke. Du kan även kontakta socialtjänsten och berätta om din situation och kanske få tips/råd/hjälp av dem. Hoppas det blev lite klarare, och att du fick ut någonting av din fråga.Lycka till!Vänligen,

Skadeståndsansvar för föräldrar vars barn lekt på kyrkogård?

2018-06-29 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Om ett barn leker på en kyrkogård med föräldrar närvarande, vem bär då ansvaret om barnet klänger på en "främmande gravsten" och den välter? Föräldrarna eller gravrättsinnehavaren?
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag kommer utgå ifrån att du, när du undrar "vem som bär ansvaret", menar att du vill veta som bär det kostnadsmässiga ansvaret för de eventuella skador som uppstår i en dylik situation. Jag kommer vidare att utgå ifrån att de tilltänkta föräldrarna i frågan även har vårdnaden om barnet. Föräldrar skall enligt lag hålla uppsikt över sina barnI föräldrabalken finns bestämmelser kring hur tillsyn och omvårdnad av barn skall gå till. I 6 kap 2 § andra stycket föräldrabalken stadgas att "[i] syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas." Brister i uppsikten kan grunda skadeståndsansvarEnligt 2 kap 1 § skadeståndslagen skall den som genom oaktsamhet orsakar sakskada ersätta skadan. Passivitet (underlåtenhet att handla) grundar skadeståndsansvar ifall det finns en "plikt att handla". Eftersom vårdnadshavare/föräldrar enligt lag är skyldiga att hålla uppsikt över sina barn, innebär detta att det finns en plikt att handla och hålla uppsikt över barnet. Underlåtenhet att göra detta kan vara oaktsamt och grunda skadeståndsansvar.Föräldrarna ansvarar troligtvis för skadorna som uppstått i frågesituationenI din fråga undrar du vem som ansvarar för skador som uppstår när ett barn klänger på en gravsten och får densamma att välta. För att föräldrarna skall ansvara för skadan, krävs som nämnts ovan att de agerat oaktsamt. Det krävs också att det finns adekvat kausalitet (rimligt orsakssamband) mellan det oaktsamma agerandet och skadan.För att avgöra om någon agerat oaktsamt, kan man enligt juridisk doktrin göra vad som kallas en normbunden culpabedömning. Vid en sådan tar man hänsyn till den rådande sedvänjan, och ser om det förekommit avvikelser från denna.Jag konstaterar att kyrkogårdar av en överväldigande majoritet människor anses vara platser för stillhet och ro, dit man kommer för att minnas sina nära och kära. De är inte lekplatser. Det framstår därför inte alls som särskilt välbetänkt att låta barn leka på kyrkogården; utan att kunna säga något med säkerhet, bedömer jag att mycket tyder på att föräldrarnas agerande avviker så pass mycket från samhällets normer att det är oaktsamt. Om föräldrarna hade hållit bättre uppsikt över barnen och förhindrat leken, så hade gravstenen inte vält. Det föreligger således även adekvat kausalitet (rimligt orsakssamband) mellan det oaktsamma handlandet och skadan.Av det jag skrivit ovan följer, att föräldrarna kan bli skadeståndsskyldiga för den omkullvälta gravstenen.SammanfattningFöräldrar är enligt lag skyldiga att hålla uppsikt över sina barn. Underlåtenhet att göra detta, kan grunda skadeståndsansvar, om underlåtenheten är oaktsam. Att låta barn leka på en gravplats och klänga på gravstener, bedömer jag vara ett mycket bra exempel på den sortens oaktsamhet som kan grunda skadeståndsansvar; jag kan dock inte säga något med säkerhet utan att veta alla omständigheter. Av detta följer att det alltså finns en risk att föräldrarna blir skadeståndsskyldiga för den förstörda gravstenen. Behöver du mer hjälp, tveka inte att höra av dig med fler frågor!Lyckönskningar och hälsningar,

Skadeståndsansvar och medvållande?

2018-05-29 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga gällande skadeståndsansvar mot en skola.Det var så att min son och en till höll för en dörr till ett kapprum så tre andra inte kunde komma ut från klassrummet. Efter nån minut backade min son och den andra undan från dörren så att den gick att öppna. Då krossade en av de tre andra bakom dörren en glasruta för att ta sig ut och denna person påstod att han fick "panik". Skolan har nu beslutat att min son och den andra som höll för dörren ska betala för glasrutan, då de grundar det på att "om de inte hade hållit för dörren så hade glasrutan inte gått sönder". Känns fel att vi ska betala detta då inte min son uppsåtligen eller oaktsamt har krossat någon glasruta.Man kan väl lika gärna säga att den som krossat rutan låtit bli att göra det eller kanske gått in i klassrummet igen för då hade inte detta inte hänt.Mvh: Jim
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Generellt sett så lyder denna bestämmelse, 2 kap. 2 § Skadeståndslagen, att den som orsakat ren förmögenhetsskada ska ersätta den. Dock nämnde du att din son och en till höll för dörren i någon minut, det bör inte vara tillräckligt för att man ska förstöra en glasruta. Iallafall så kan din son och hans vän möjligtvis ses som medvållande till att glasrutan gick sönder vilket rimligen skulle leda till att dem och han som förstörde rutan får dela på kostnaden tillsammans.Men som sagt är huvudregeln att den som orsakar skadan ska ersätta den, och det blir upp till den personen att visa att denne befunnit sig i nöd på något sätt eller förstörde glasrutan pga. panikattack eller klaustrofobi etc. Vilket kan vara väldigt svårt att göra. Skolans sätt att resonera att din son han hans kamrat bör stå för hela kostnaden är i mitt tycke orimligt, det fanns flera andra alternativ förutom att förstöra glasrutan vilket han borde ha insett. Jag hoppas att jag lyckats besvara din fråga!Mvh,

Vad gäller skadeståndsskyldighet för barn?

2018-08-01 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Barn till och med 8 år får enligt lag cykla på trottoar om cykelbana ej finns. Vem blir skadeståndsskyldig och vem betalar för den eventuella skada som uppstår om barnet cyklar på en gående på trottoaren?
Linn Nyberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du beskriverså har barn under åtta år rätt att använda gångbana då cykelbana saknas vid färd med cykel, detta regleras i trafikförordningens 3 kap. 12 a §.Barn kan bli skadeståndsskyldiga vid orsakande av bland annat person eller sakskador. Orsakar ett barn skada innan barnet fyllt 18 år ska skadan ersättas i den mån det är skäligt med hänsyn till barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden och övriga omständigheter. Detta regleras i skadeståndslagens 2 kap. 4 §.Kan vidare nämna att även föräldrar kan bli solidariskt skadeståndsskyldiga med sitt barn. En förälder som är vårdnadshavare för barnet ska ersätta bland annat person och sakskador som barnet vållar genom brott. Föräldern blir då solidariskt skadeståndsskyldig med sitt barn, upp till ett visst belopp. Detta regleras i skadeståndslagen 3 kap 5 §.Sammanfattningsvis har barn och ungdomar ett visst skadeståndsansvar som dock normalt inte är lika vidsträckt som skadeståndsansvar för vuxna. Vid bedömning om barns ansvar utförs en skälighetsbedömning utifrån ovan nämnda omständigheter och en individuell bedömning görs i varje fall. Något som spelar stor roll är huruvida barnet är försäkrat och skadestånd ska normalt betalas ut åtminstone så långt som försäkringen täcker, med förutsättning att det är barnet som har vållat skadan.Vänligen,

Ett barn cyklade på parkerad bil. Får jag ersättning för sakskada och för kostnad av hyrbil?

2018-07-08 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |En grannpojke (omyndig) har med sin cykel kört in i vår bil som stod lagligt parkerad på allmän väg precis utanför vår tomt. Krocken har orsakat plåt och lackskador. Pojkens föräldrar vägrar ersätta självrisken till min vagnskadeförsäkring och hävdar att jag får skylla mig skälv som väljer att parkera på allmän väg.Då vi satt ute med gäster och såg hela förloppet finns ett 10-tal vittnen.Vad har jag för möjligheter att begära skadestånd för att få plåt ock lackskadan ersatt och eventuellt hyrbil då jag använder bilen i jobbet? Vad gäller rent juridiskt?Vet att de flesta hemförsäkringar innehåller en ansvarsförsäkring. Har påtalat detta för pojkens föräldrar.Tacksam för svar.
Hilda Jeppsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Min tolkning av din fråga är att ditt försäkringsbolag för bilen inte ersätter skadan. För att få ersättning från sin trafikförsäkring ska ett fordon vara i trafik, se 1 kap. 1 § trafikskadelagen (TSL). Ett fordon som är lagligt parkerat räknas inte vara i trafik, och därmed utgår inte ersättning från trafikförsäkringen. Det utesluter inte att en egentecknad försäkring kan täcka sådana händelser, men det tolkar jag att din inte gör. Därmed får du försöka få ersättning från barnet eller, som du själv nämner, genom en eventuell ansvarsförsäkring för barnet.Jag kommer att beskriva vad som krävs för att få ersättning enligt skadeståndslagen, och sedan vad som gäller när ett barn orsakat skadan samt vad som gäller om det finns en ansvarsförsäkring för barnet.När har man rätt till skadestånd enligt skadeståndslagen?Skadeståndslagen (SkL) viker sig för annan lagstiftning, det kallas att den är subsidiär. Om det inte finns speciallagar, så använder man skadeståndslagen. Då TSL inte gäller, får man använda SkL.Du har drabbats av en sakskada, plåt – och lackskadorna på bilen, och eventuellt en följdskada av sakskadan, alltså kostnaden för en hyrbil. Skadan ska ha orsakats av någon annan, i ditt fall har det skett genom handling (barnet cyklade in i din bil). Om den skadelidande, alltså du, har "medverkat" till skadan så kan det medföra jämkning av skadeståndsansvaret. Ett sätt att "medverka" är att parkera bilen på ett olämpligt ställe, till exempel olagligt eller på ett undanskymt ställe där den är svår att upptäcka i tid.För att få skadestånd ska det även finnas "adekvat kausalitet", alltså ett förutsebart samband mellan händelsen och skadan. Var det förutsebart att barnet skulle cykla in i bilen? Det kan till exempel handla om att barnet cyklade vårdslöst. Men om ett djur plötsligt sprang över vägen och fick barnet att rycka till, kan kravet på adekvat kausalitet inte vara uppfyllt.För skadeståndsersättning ska det även finnas uppsåt eller vårdslöshet hos skadevållande (barnet). För att utreda om det finns uppsåt eller culpa kan man se om det finns regler som styr hur man ska handla, till exempel trafikregler. Om barnet cyklade på fel sida vägen, vinglade eller i övrigt bröt mot trafikreglerna så kan det anses vara vårdslöst handlande. Ersättning till följd av sakskadaI 5 kap. 7 § SkL anges att ersättning vid sakskada bland annat omfattar ersättning för:sakens värde eller reparationskostnad eller värdeminskning annan kostnad till följd av skadan, som inte kunnat undvikasOm handlingen medför skadeståndsskyldighet, så ska du alltså få ersättning för dina reparationskostnader. Du kan även få ersättning för kostnaden för hyrbil, om det är en kostnad som du inte kunnat undvika som en följd av sakskadan.När ett barn orsakar skadaI 2 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL) finns bestämmelser om barns ansvar. När det gäller barn så kan barnets ersättningsskyldighet jämkas ner beroende på:barnets åldervad för slags handling det var och om barnet handlade vårdslöst eller i uppsåt om det finns en ansvarsförsäkring för barnet -barnets ekonomiska förhållanden övriga omständigheter.Du anger inte barnets ålder. Barn som är under 6 år jämkas ofta fullt ut, och sedan jämkas det mindre och mindre ju äldre barnet är. Ett barn i äldre tonåren jämkas ofta mycket lite eller inte alls. Alltså får du mer ersättning ju äldre barnet är. Det finns dock specialregler för ansvarsförsäkringar, se stycket nedan.Verkan av en ansvarsförsäkring för barn under 12 årNär ett barn orsakar skada på någon annans egendom så kan föräldrarnas ansvarsförsäkring gå in. Om barnet är under 12 år, har man i praxis kommit fram till att föräldrarnas ansvarsförsäkring ersätter skadan oavsett om barnet agerat med uppsåt eller vårdslöshet. För barn över 12 år gäller stycket ovan; du får i så fall försöka få skadestånd från barnet.Vad kan man gå vidare med?Hör med föräldrarna om det finns en ansvarsförsäkring om barnet är under 12 år. Då kan ansvarsförsäkringen täcka dina skador.Om barnet är över 12 år eller om det inte finns en ansvarsförsäkring så kan ersättning jämkas mer eller mindre beroende på: barnets ålder om barnet agerat vårdslöst med cykeln om du parkerat bilen på ett undanskymt eller annars olämpligt sätt eventuella andra omständigheter.Mitt råd är att du vänder dig till föräldrarna. Ta upp en eventuell ansvarsförsäkring. Om en sådan inte finns eller inte blir aktuell på grund av barnets ålder, försök då få ersättning via skadeståndslagen.

Barns skadeståndsskyldighet samt verkställighet av skadeståndsfordran

2018-05-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Vår dotter hade på idrottslektionen lagt ifrån sig sin smartwatch. En klasskamrat som inte deltog på idrotten tog klockan och lämnade idrottslektionen. Senare åtkom han till idrottshallen, slängde klockan på betongläktaren. När han upptäckte att klockan gått sönder av detta kast, tog han återigen klockan och slängde den i en papperskorg på killarnas toalett. Där den sedan hittades av klasskamratens kompis, när en eftersökning skedde. Idrottslärare och klasslärare samlade alla inblandade elever, och han som tagit klockan och förstört den erkände att det var han som gjort det. Skolan sa först att de skulle hjälpa oss med kontakt och tolk till elevens vårdnadshavare. Inget skedde, vi påkallade detta. Då sa skolan plötsligt att de hade kontaktat vårdbadshavare och att deras del i detta därmed var avklarad. Skolan anser att de inte har något som helst ansvar för det som skett, utan att det var sånt som händer. Enligt dem var aldrig någon som betalat för sådana här händelser. Är det verkligen så, har vi ingen möjlighet till ersättning från något håll?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar huvudsakligen skadeståndslagen (SkL) och lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL).Avgörande för svaret är din dotters ålder. Är din dotter och hennes klasskamrat 15 år gamla eller äldre kan straffrättsligt ansvar möjligen aktualiseras i form av skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken). Är så fallet kan ni alltså polisanmäla incidenten och förhoppningsvis få ert skadeståndsanspråk drivet av allmän åklagare, om målet skulle gå till domstol. Så till skadeståndsfrågan. Oavsett om något brott begåtts och om klasskamraten är gammal nog att straffas kan skadeståndsrättsligt ansvar föreligga. Enligt omständigheterna du beskriver bedömer jag det som mycket sannolikt att en i och för sig skadeståndsgrundande har utförts enligt definitionen av sakskada i 2 kap. 1 § SkL. Det faktum att den som utfört handlingen är minderårig regleras i 2 kap. 4 § SkL. Av paragrafen framgår att skadan i detta fall endast ersätts endast i den mån "det är skäligt med hänsyn till hans [skadevållarens] ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter." Som du säkert märker är denna formulering extremt öppen och i någon mån svårförutsebar. Detta är givetvis av hänsyn till att lagstiftaren inte vill att en domstol ska tvingas döma ut skadestånd i fall där det är uppenbart olämpligt. Något förenklat kan man säga att om barnet är någorlunda gammalt, säg 12 år eller äldre (mycket grovt bedömt), barnet är intellektuellt normalutvecklat för sin ålder och det inte är oskäligt ur ekonomisk synvinkel så ter det sig sannolikt att skadestånd kan utdömas i ditt fall.Eftersom jag inte vet så mycket om detaljerna i fallet kan jag inte säkert uttala mig om dina chanser till framgång. Jag kan dock rekommendera att ni i första hand vänder er till klasskamratens föräldrar för att få ersättning för skadan. Om de visar sig ovilliga att samarbeta är min bedömning att en lämplig åtgärd är att ansöka om betalningsföreläggande (2 § BfL) hos Kronofogdemyndigheten (se länken nedan). För det fall att föräldrarna inte medger ert skadeståndsanspråk kan de då bestrida ert anspråk till Kronofogdemyndigheten, varefter ni får välja om ni vill ta det till domstol eller inte. Om de är medger sin skadeståndsskyldighet är detta ett sätt att få ut er ersättning med kronofogdens hjälp. Oavsett utgång blir det tydligt för föräldrarna att ni menar allvar, något som förhoppningsvis kan göra dem mer samarbetsvilliga. https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.htmlSkulle ingen av de två stegen ovan ta er någonstans rekommenderar jag att ni innan en eventuell domstolsprocess diskuterar saken med en yrkesverksam jurist. Era chanser är enligt min bedömning sannolikt tämligen goda. Har ni några ytterligare frågor kan ni ställa dem i kommentarsfältet.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Min sons skadeståndsansvar för sakskador som uppkommer på skolan

2018-05-25 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min son på 9år har sparkat en fotboll på en skolvägg där den sen har studsat på en lärares bil, vars framruta sprack. Vad gäller här? Bör inte skolan ansvara för detta, speciellt när det är en sådan tydlig olycka samt att det är orimligt att en bilruta går sönder på det viset, vart ligger bevisningsanvaret?
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det första jag kan råda dig att göra är att se om det finns något avtal mellan skolan och eleverna som reglerar elevens ansvar för skador som hen vållar. Om det inte finns ett sådant avtal får man kolla på vad skadeståndslagen[SkL] har att säga [1 kap. 1 § SkL].Skadeståndsansvar enligt skadeståndslagenSom huvudregel är den person som uppsåtligt eller oaktsamt vållat annan skada den som blir skadeståndsskyldig [2 kap. 1 § SkL]. Bestämmelsen innebär i princip att en person som orsakat en person-, sak-, eller ren förmögenhetsskada bär ansvaret för skadan även om hen inte avsiktligt menat att skada någon/något. Det är upp till den som påstås ha orsakat en skada att visa att hen inte gjort det. Även om personen i fråga inte lyckas visa att hen inte orsakat skadan har hen ändå en chans att inte ses som skadeståndsskyldig om hen kan visa att det inte finns något rimligt orsakssamband mellan den uppkomna skadan och handlingen [s.k. adekvat kausalitet]. När man talar om adekvat kausalitet brukar man mena att det finns adekvat kausalitet om det legat i farans riktning att skadan på bilen skulle uppstå av bollsparken.För barn under 18 finns det en kompletterande bestämmelse som säger att barn under 18 år ansvarar så pass mycket som är rimligt med hänsyn till barnets ålder, utveckling, och hur allvarlig barnets agerande har varit. Till detta tas även viss hänsyn till om barnet är försäkrat och andra omständigheter som kan spela roll [2 kap. 4 § SkL].I ditt fall skulle det innebära att man tar särskilt hänsyn till att din son enbart är nio år gammal och därmed inte har samma förstånd och erfarenhet som en vuxen, samt omständigheten att det möjligtvis inte låg i farans riktning att bilrutan skulle gå sönder på detta viset. I förarbeten till skadeståndslagen har man uttryckt att skador som uppkommer vid lek och sport inte nödvändigtvis ger skadeståndsansvar eftersom dessa rent generellt anses vara förknippade med vissa risker som man får räkna med.Min slutgiltiga bedömningSammanfattningsvis skulle jag därmed vilja säga att utefter den information du givit mig och utefter den information jag presenterat för dig gör jag en bedömning att din son kan bli skadeståndsansvarig för skadan på bilen och måste visa att det inte finns någon adekvat kausalitet mellan den uppkomna skadan och hans handling. Detta förutsätter dock att det inte finns något avtal mellan skolan och eleverna som reglerar skadeståndsansvaret. Kolla upp det i första hand! När det gäller din sons skadeståndsansvar görs en helhetsbedömning utifrån flera olika faktorer och rent generellt behandlas skador som uppkommer vid sport och lek väldigt generöst från lagstiftarens sida till förmån för den som orsakat skadan. Eftersom ansvaret berör ett barn görs helhetsbedömningen av vad som är "skäligt", d.v.s vad som är rimligt att ett barn på nio år ska ansvara för. Om det skulle vara så att din son ses som skadeståndsskyldig och ska ersätta skolan bör du kolla upp om du har en ansvarsförsäkring för din son som eventuellt kan täcka hela skadeståndsbeloppet. Hoppas du fick svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer!Med vänlig hälsning,