Bedömningen av barns skadeståndsansvar

2018-04-25 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Ett barn från våra grannar lånade en cykel av oss och råkade cykla på en annan granne på våran gård. Den påkörda börjar åberopa skadestånds krav osv. Jag som bevittnade hela händelsen från nära hål ser detta som en ren olycka. Hur är bedömningen av detta. En olyckshändelse eller en brist i uppsyn från barnets förälder eller från mig som lånat ut cykeln. Barnet i fråga är 8 år gamal.
Julia Stenslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten i svensk rätt är att även barn har skadeståndsansvar för skador de vållat genom oaktsamhet/vårdslöshet. För att barnet i ditt fall ska vara skadeståndsskyldigt krävs alltså först och främst att han vållat en skada, dvs att den han cyklade på har drabbats av någon skada. Har en skada uppstått ställs också krav på att barnet har orsakat det genom vårdslöshet. Att cykla på så sätt att man cyklar på någon skulle rent objektivt kunna anses vara vårdslöst handlande. När man bedömer huruvida ett barn har handlat vårdslöst använder vi dock en så kallad subjektiv vållandebedömning. Detta innebär att man tar hänsyn till vem det är som har begått handlingen, i detta fall ett barn, och jämför då med om ett annat barn i samma ålder rimligen borde ha insett att handlandet var vårdslöst. Då jag inte har all information i fallet kan jag självklart inte avgöra huruvida barnets handlande i ert fall var på så sätt att ett annat barn i samma ålder hade insett att det var vårdslöst och jag kan därför inte ge något konkret svar på din fråga. Man kan dock anta att det inte är helt ovanligt att 8-åringar inte har full kontroll alltid när de cyklar, vilket talar för att handlandet inte ska anses vara vårdslöst. Skulle handlandet anses vårdslöst och barnet därmed skadeståndsskyldigt finns dock regler som kan göra att man jämkar/sänker skadeståndet med hänsyn till olika omständigheter, se2 kap. 4 § Skadeståndslagen. Bedömningen kan även påverkas av om det föreligger någon ansvarsförsäkring för barnet eller inte. Vad gäller föräldrars skadeståndsansvar så ansvarar de endast då de genom att inte ha uppsikt över barnet själv har handlat vårdslöst. Även detta är något jag utifrån förutsättningarna av din fråga inte kan avgöra. Ansvar för att barnet står under uppsikt har vårdnadshavare och du som utlånare av cykeln torde således inte kunna hållas ansvarig. Hoppas svaret var till hjälp!

Ska eleven, vårdnadshavarna eller skolan betala uppsåtlig skadegörelse på skola orsakad av eleven?

2018-02-17 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Vem ska betala när elev på högstadiet uppsåtligt skadat egendom i skolan? Eleven, vårdnadshavarna eller skolan?Om det är eleven/hemmet: Hur stor del av kostnaden?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt huvudregeln är eleven i din fråga den skadeståndsskyldige. Eleven har uppsåtligen orsakat en sakskada och ska därmed betala för denna (2 kap 1 § skadeståndslagen) (SKL). Dock finns det vissa skadeståndsrättsliga aspekter som gör din fråga något mer komplicerad än så. Dessa ska jag nu gå igenom nedan. Vårdnadshavarnas principalansvar för elevens uppsåtliga skadegörelse Då du i din fråga tydligt påpekar att eleven uppsåtligen skadat egendom i skolan kommer denna uppsåt att få betydelse för skadeståndsansvaret. En förälder som har vårdnaden av en barn ska nämligen ersätta en sakskada som barnet orsakar via brott (3 kap 5 § första stycket SKL). I din fråga tycks det handla om skadegörelse på skolan. För att skadegörelse ska anses utgöra ett brott krävs just uppsåt. Eleven i din fråga gör sig alltså skyldig till ett brott och därmed kan vårdnadshavarna bli skadeståndsskyldiga (vårdnadshavarnas principalansvar). Denna skadeståndsskyldighet är dock kraftigt begränsad och kan maximalt uppgå till 1/5 av det prisbasbelopp som gäller för det aktuella året (3 kap 5 § andra stycket SKL). Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 sek. Detta betyder i praktiken att vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna tillsammans kan bli betalningsskyldiga med maximalt 9 100 sek. Värt att nämna är dock att detta belopp gäller per skadetillfälle, vilket gör att beloppet kan bli betydligt större än så om skadeståndsskyldigheten avser flera olika händelser. Eleven och vårdnadshavarna kommer således i din fråga solidariskt ansvara för skadeståndet (6 kap 4 § SKL). Vårdnadshavarnas skadestånd kommer dock att begränsas till maximalt 9 100 sek per skadetillfälle. Belopp som överstiger detta kommer få utkrävas av eleven.Elevens skadeståndsansvar kan jämkas Då det här rör sig om en högstadieskola antar jag att eleven är under 18 år vilket innebär en stor sannolikhet att ett högre skadeståndsansvar kommer att jämkas. Den som är under 18 år ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till dennes ålder, utveckling, vilken typ av skadehandling det rör sig om osv (2 kap 4 § SKL). Denna jämkningsparagraf har sin grund i att det anses oskäligt att "belasta" unga med stora skadestånd, då detta på allvar kan tänkas hota deras framtida återanpassning i samhället. Det ligger dock i sakens natur att om det i din fråga rör om ett mindre skadestånd kommer iämkningsparagrafen ovan inte bli aktuell för eleven. Det är också alltid svårt att på förhand sia om hur pass stor jämkning som kan bli aktuell då detta är en bedömning från fall till fall.Skolan är inte skadeståndansvarig Att skolan på något sätt skulle vara skadeståndsansvarig i din fråga anser jag inte vara rimligt. Skolpersonalen har visserligen tillsynsansvaret under skoltid men för att någon av skolans anställda skulle bli skadeståndsansvariga krävs synnerliga skäl (något som inte tycks vara aktuellt i din fråga). Den aktuella arbetsgivaren (vilket förmodligen är kommunen) skulle då enligt skadeståndslagen med stor sannorlikhet vara principalansvarig för de anställda vilket skulle innebära den mycket konstiga situationen att kommunen skulle bli skadeståndsskyldig till sig själv (då de förmodligen äger skolfastigheten, inventarier etc). I detta fall skulle skadeståndsskyldigheten försvinna helt då man fullt naturligt inte kan tvingas att betala ut skadestånd man själv är mottagare av. Att skolan skulle hållas betalningsansvarig är därmed enligt mig inte aktuellt i din fråga. SlutordSammanfattningsvis är eleven och vårdnadshavarna solidariskt skadeståndsskyldiga i din fråga. Värt att tänka på är gränsen för vårdnadshavarnas principalansvar på 9 100 sek per skadetillfälle och elevens möjlighet att som underårig få sitt skadestånd jämkat. Hoppas du känner att du fått lite klarhet i de juridiska aspekterna kring din fråga! Mvh

Blir föräldrar skadeståndsskyldiga för en sakskada deras barn orsakat?

2018-02-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Min son i årskurs 6 har blivit "påhoppad" av en annan elev i skolan. Denne elev rev då sönder vår sons jacka. Elevens föräldrar vägrar ersätta vår sons jacka. Kan man anmäla föräldrar då det är ett barn som stått för skadegörelsen?Tacksam för svar
|Hej och tack för du ställt din fråga till Lawline!Är barnets föräldrar ansvarig på grund av föräldrarnas eget vållande?Även om det inte är föräldrarna som direkt orsakat skadan, skulle de kunna göras ansvariga på grund av att de "oaktsamt underlåtit" att utöva uppsikt över sina barn. Detta följer av 2 kap. 1 § Skadeståndslagen, men aktsamhetskrav regleras genom 6 kap. 2 § 2 st Föräldrabalken. I denna bestämmelse i föräldrabalken står det att vårdnadshavaren ska svara för att barn står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas för att hindra barnet orsakar skada för någon annan. I praxis har till exempel en mor blivit skadeståndsskyldig sedan hon lät sin dotter leka med en sax, och dottern skadade en kamrat.Emellertid har händelsen du beskriver inträffat i skolan och då kan man säga att det istället är skolan som ska ansvara för tillsynen över barnen, och föräldrarna blir då inte ansvariga på denna grund. Eftersom jag inte känner till de exakta omständigheterna kan jag dock inte uttala mig om skolan kan stå ansvarig på grund av att de skulle ha "oaktsamt underlåtit" att utöva tillsyn.Kan barnet själv bli skadeståndsskyldigt?I 2 kap. 4 § Skadeståndslagen står det att barnet ansvarar för eget vållande (d.v.s. om man med avsikt eller genom att ha varit oaktsamt orsakat skada). Även om jag inte vet vad det "påhoppande" som du nämner inneburit i praktiken verkar det iallafall som så att skadan orsakats genom det andra barnets oaktsamhet (vållande). Bestämmelsen i 2 kap. 4 § Skadeståndslagen tar inte sikte på brott som barn begår, utan detta kommer jag förklara i detta stycke. Vid bedömningen av skadestånd tar man hänsyn till olika saker, t. ex barnets ålder och utveckling (barnets intellektuella utvecklning och psykiska mognad), handlingens beskaffenhet (om handlingen var utförd med uppsåt eller inte), föreliggande av ansvarsförsäkring och andra omständigheter. Observera att även om det bedöms som så att barnet begått ett brott, och föräldrarna blir skadeståndsansvariga enligt 3 kap. 5 § Skadeståndslagen (som jag kommer förklara nedan) kan barnet ändå bli skadeståndsansvarig för egen del enligt 2 kap 4 § Skadeståndslagen.Föräldrarnas ansvar om barnet begått ett brottUtifrån det du beskriver, att din son blivit "påhoppad" kan jag inte med säkerhet uttala mig om detta är ett brott eller inte, men det är troligt att det rör sig om ett brott (ev. misshandel) . Om ett barn vållat skada genom brott blir föräldrarna (om dessa också är vårdnadshavare) skyldiga att ersätta skadan, vilket följer av 3 kap. 5 § Skadeståndslagen. Det är alltså inte så att barn inte kan begå brott i lagens mening bara för att någon påföljd inte får utdömas (1 kap 6 § Brottsbalken).Vad för ersättning kan utgå för jackan?En jacka som förstörs är en typiskt sakskada.Enligt 5 kap. 7 § Skadeståndslagen har du rätt vid sakskada att få ersättning för "sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning". Med andra ord har ni rätt att få ersättning för jackan. Har jackan blivit totalförstörd bör ersättningen motsvara priset på en ny jacka av av samma slag som den din son hade, med eventuellt avdrag för bruk och ålder på jackan.Min bedömning och rekommendationUtifrån det du beskriver anser jag att det finns grund både i 2 kap. 4 § Skadeståndslagen och 3 kap. 5 § Skadeståndslagen att få ersättning. Jag vill dock understryka att jag vet för lite om fallet för att uttala mig helt säkert.Försök först lösa situationen utan att tvista om det. Kontakta föräldrarna igen och förklara att ni har rättsligt stöd för att få ersättning för jackan, oavsett om det kan anses vara ett brott eller inte. Förhoppningsvis ersätter föräldrarna jackan, annars kan du ta ärendet vidare till domstol.Hoppas det löser sig!

Straffpåföljd för stöld och betalningsansvar för förälder

2018-01-27 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, om mitt barn döms för stöld av mobiltelefon, värd ca 8000. Vad blir då straffpåföljden? Om det blir böter, blir jag som förälder betalningsansvarig?
Sandra Söderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer dela upp mitt svar i två delar. Straffpåföljd för stöld som har begåtts av en minderårig Brottet stöld regleras i 8 kap. 1 § brottsbalken (BrB), och maxstraffet för brottet är fängelse i två år. När det är fråga om ett barn gäller dock inte samma skala för påföljd som för en vuxen person. Jag vet inte hur gammalt ditt barn är, men jag utgår från att barnet är under 21 år och kommer därför beskriva mer generellt hur bedömningen görs när ett barn/en ungdom ska få en straffpåföljd för ett begånget brott. Straffmätningen Så länge den dömda personen är under 21 år så ska dennes ungdom beaktas vid straffmätningen (den bedömning då påföljden ska bestämmas). Detta innebär bland annat att det är möjligt att döma till ett lindrigare straff än vad som följer av straffskalan (det vill säga, lindrigare än ett angivet minimistraff), och det finns vissa begränsningar i hur långt straff som får utdömas till unga. Som en väldigt generell regel kan sägas att en person som är 18 år gammal får en 50% straffrabatt - så om en 18-åring begår ett brott som hade lett till ett tvåårigt fängelsestraff för en vuxen, får 18-åringen ett år i fängelse istället. En person som är 17 år får 60% straffrabatt, en 16-åring 70% etc. Observera att det givetvis förekommer undantag från dessa procentregler, men dom brukar användas som utgångspunkt. Är en person under 15 år, får denne överhuvudtaget inte dömas till någon påföljd (se 1 kap. 6 § BrB). Sammanfattningsvis kan sägas att ju yngre personen är, desto lindrigare blir påföljden. Påföljd i detta fall? I detta fall rör det en stöld, påföljden kommer sannolikt bli böter på ett inte alltför högt belopp. Samhällstjänst är också en påföljd som kan komma att påföras. Fängelse är med största sannolikhet uteslutet; dels för att det inte är ett så pass allvarligt brott, men också för att det krävs synnerliga skäl för att döma en person under 18 år till fängelse (särskilda skäl om personen är mellan 18-21 år), se 30 kap. 5 § BrB. Ett exakt bötesbelopp är svårt att säga. Du kan läsa mer om böter i 25 kap. BrB. Är du som förälder betalningsansvarig? De skyldigheter att betala som kan uppstå i detta fall är dels: 1) Ett eventuellt bötesbelopp, om ett sådant utdöms 2) Skadestånd till den skadelidande, dvs. den person som fått mobiltelefonen stulen. Vad är då ditt ansvar som förälder att betala i en sån här situation? En förälder som är vårdnadshavare till ett barn kan på två olika, parallellt verkande grunder hållas skadeståndsansvarig för de skador som dennes barn orsakar. Den första grunden gäller för de fall då föräldern, genom vållande/oaktsamhet, riskerar att hållas ansvarig för ett obegränsat belopp enligt den allmänna vållanderegeln i 2 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL). För att bli skadeståndsskyldig enligt denna regel krävs att föräldern har brustit i sin tillsyn över barnet (regeln om tillsynsansvaret finns i 6 kap. 2 § 2 stycket föräldrabalken), och föräldern kan alltså åläggas ett skadeståndsansvar av den anledningen. Denna grund är vanligare ju yngre barnet är. När barnet blir äldre, minskar tillsynsansvaret för föräldern. Att ditt barn har stulit en mobiltelefon är sannolikt inte något du kan hållas ansvarig för enligt denna regel. Den andra grunden finns i 3 kap. 5 § SkL, och enligt denna regel kan en förälder hållas ansvarig för de skador som barnet orsakar genom brott, alldeles oberoende av om föräldern i fråga har varit oaktsam eller inte. Man blir alltså skyldig att betala oavsett. Detta gäller dock inte till ett obegränsat belopp, utan endast upp till en femtedel av prisbasbeloppet det år då skadan inträffade (2017 var beloppet 44 800 kr, delat på fem blir 8 960 kr). Observera att inte alla skadelidande begär ersättning från föräldern enligt denna regel, och den aktualiseras därför inte alltid. Slutligen vill jag även säga att det finns möjlighet till jämkning av ett skadestånd enligt båda dessa regler, vilket du kan läsa mer om i 6 kap. 2 § SkL och 3 kap. 6 § 2 stycket SkL. Sammanfattning Du blir alltså inte automatiskt betalningsansvarig för ditt barns böter och eventuella skadestånd, utan det krävs att någon av dom ovan nämnda grunderna blir aktuella. Men, i praktiken betalar föräldrarna för barnets böter och skadeståndsskyldighet (om barnet inte har egna pengar), för att barnet inte ska bli skuldsatt. Ränta påförs båda beloppen, varför man vill betala dem så snabbt som möjligt. Om du har några fler frågor, tveka inte att lämna en kommentar nedan. Vänligen,

Föräldrars solidariska skadeståndsansvar i vissa fall och eventuell regressrätt

2018-03-07 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, om både ett barn på 16 år och barnets förälder kan anses vara skadeståndsskyldiga för samma skada. (föräldern är skadeståndskyldig för brist av tillsyn) Kan hela skadeståndet riktas mot föräldern? Kan föräldern ersätta hela beloppet och sedan kräva viss ersättning av sitt barn?
Julia Stenslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om föräldern är skadeståndsskyldig pga brist av tillsyn så kan den skadelidande välja om denne vill kräva föräldern eller barnet. I de flesta fall blir det då föräldern som får stå för skadeståndet eftersom denne oftast har mer resurser än barnet. Huruvida föräldern sedan har rätt att kräva barnet på ersättning är mer oklart, i vart fall till hur stor del. En grundprincip är att fördela skadeståndsbeloppet lika mellan antalet ansvariga, vilket i detta fallet skulle innebära att föräldern har rätt att kräva tillbaka 50% från barnet av vad denne betalat till den skadelidande. Detta kan dock påverkas av att skadevållaren är ett barn, samt om ersättningen täckts av förälderns ansvarsförsäkring. Det finns därför inget konkret generellt svar på fördelningsfrågan utan det får en domstol i så fall avgöra i det enskilda fallet. Hoppas svaret var till hjälp!

Hantera skadeståndsmål mot underårig

2018-02-15 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Vi har en 15 åring som har fått en dom på sig. Misshandel. Vi som vårdnadshavare har nu av brottsoffret fått ett skadestånd genom att det ska ha varit vårt föräldraansvar. Kan inte riktigt termerna på hur man skriver. Vi ska alltså betala den misshandlade en summa. Vi förstår att pojken ska betala skadestånd. Och det är inte mer än rätt.Detta hände under skoltid. Vi som föräldrar har gjort ALLT I VÅR MAKT för att se efter vår son som har två diagnoser. Vi har fått från flera instanser att vi gör allt. BUP, SOCIALEN, SKOLAN. Att få detta kastat i ansiktet var ett hån. Vi har verkligen inte suttit med händerna i kors utan har kämpat för att vår son ska få den hjälp han behöver i skolan och på fritiden. Vi förstår att detta är ett sätt för den andra parten att få in mer pengar. Men vi har och gör fortfarande ALLT för att få vår son på rätt köl. Samt så fick vi reda på denna stämning samma eftermiddag som misshandelsdomen gick upp i tingsrätten. Snacka om slag i magen. Detta känns SÅ fel. Kan man gå vidare med detta? Vår spontana tanke är att det är SKOLAN som har brustit i sitt ansvar att ha reda på vår son. Han har en stödperson som ska vara honom tillgänglig under hela skoltiden. Förebygga sådana händelser.. mvh två frustrerade, ledsna och besvikna vårdnadshavare.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan föräldrar bli skadeståndsskyldiga för skada barnet orsakat? Även i de fall föräldrar inte varit oansvariga, men ändå får betala skadestånd, beror på att det finns ett strikt ansvar för skador som barn ger upphov till. Detta regleras i 3 kap. 5 § skadeståndslagen och innebär att en förälder som har vårdnaden om sitt barn är tvungen att betala för skador som barnet orsakar genom brott. Det spelar ingen roll huruvida förälder själv kan anses vårdslös. Ansvaret inträder per automatik. Kan personalen eller kommunen bli skadeståndsskyldiga för skada barnet orsakat? Det är inte sannolikt att personalen kan anses skyldiga att betala skadestånd för skada som uppstått i anslutning till deras arbete. För det krävs nämligen "synnerliga skäl" (4 kap. 1 § skadeståndslagen). Synnerliga skäl kan dock inte anses föreligga i detta fall.Avseende kommunens ansvar i egenskap av arbetsgivare kan sägas, att det i 3 kap. 1 § skadeståndslagen anges att arbetsgivare ska ersätta person- eller sakskada som anställd orsakat genom fel eller försummelse i tjänsten. Det krav som måste uppfyllas är alltså att den anställde personen på något vis brustit i sitt ansvar. En sådan brist kan vara att inte utöva tillräckligt noggrann tillsyn över barn, med resultatet att en skada uppstår. Det finns alltså viss möjlighet att skolan åläggs ansvar istället.Det ni måste göra är att bestrida käromålet (stämningen) om skadestånd. Skulle ni åläggas att betala skadestånd kan domen alltid överklagas. Ni kan även stämma in kommunen, för att kommunen ska kunna åläggas ansvar. Skulle ni åläggas skadeståndsansvar är det emellertid högst osannolikt att ni vinner framgång i en sådan process. Inledningsvis kan ni alltså bara bestrida käromålet.Vänligen

Behöver en åttaåring betala skadestånd efter att ha haft sönder en dörr på fritids?

2018-01-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, min son på 8 år och smällde igen en entrédörr på fritids när han blev arg som tyvärr innebar att rutan gick sönder och behöver bytas. Är vi skyldiga att betala hela beloppet eller bör fritids ta hänsyn till min sons ålder samt att det var en olyckshändelse dvs. några prisbasbelopp?
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga på bästa sätt så kommer jag att gå igenom grunddragen för skadeståndsrätten för att sedan gå in på skadeståndsrätten för skador som orsakats av barn och sedan avsluta med mer specifikt för ditt fall.Huvudregler inom skadeståndsansvarHuvudregeln är att den som med uppsåt eller av vårdslöshet har orsakat en person- eller sakskada ska ersätta den (2 kap 1 § skadeståndslag). Detta betyder att det krävs ett orsakssamband mellan det en person har gjort och att en skada har uppstått. Efter detta blir frågan om personen som orsakade skadan ska anses ansvarig för att skadan uppkom. Rena olyckshändelser som anses orsakade av en person leder alltså inte till skadeståndsskyldighet på grund av att den då inte orsakades uppsåtligen eller genom vårdslöshet.Barns ansvarNär det gäller barns skadeståndsansvar så finns det ingen uttrycklig åldersgräns. När det gäller väldigt små barn blir det svårt att tala om uppsåt eller vårdslöshet. Det finns rättspraxis där en tre och ett halvt år gammalt barn kastat ett metallföremål på en kompis ansågs vara för liten för att kunna anses ha vållat skadan genom uppsåt eller vårdslöshet (NJA 1977 s. 186). En femåring har dock dömts att betala skadestånd för att ha vållat en trafikolycka (NJA 1948 s. 342 II). För ditt fall kan man då dra slutsatsen gällande just din sons ålder på 8 år inte i sig räcker för att han inte ska ådömas ett skadeståndsansvar utan han kan bedömas ha orsakat skadan.När man bedömer barns skadeståndsansvar får man se till barnets ålder och mognadsgrad. Vad som är att anse som vårdslöst för en vuxen behöver alltså inte alls anses vara vårdslöst för ett barn utan snarare ses som en ren olyckshändelse och alltså inte medföra ansvar.Om man kommer fram till att barnet är ansvarigt för att ha orsakat skadan kan skadeståndet jämkas med hänsyn till barnets ekonomiska omständigheter eller liknande, detta spelar oftast roll när barn drar på sig ett skadestånd som kan anses väldigt belastande (2 kap. 4 § skadeståndslag). Om du som förälder har en ansvarsförsäkring som täcker in barnet så blir inte jämkning aktuellt. Föräldrars ansvar?En förälder kan bli ersättningsskyldig för skadestånd som orsakats av deras barns om det skett genom brott (3 kap. 5 § skadeståndslag). Detta ersättningsansvar är dock begränsat till en femtedels prisbasbelopp (9100 kr) per skadehändelse (i ditt fall är det endast en skadehändelse eftersom skadan skett genom ett enda händelseförlopp). Om barnet har två föräldrar som båda är vårdnadshavare så ska ersättning delas upp mellan dem.Fritidspersonalens ansvar?Fritidspersonalen har ett tillsynsansvar över barnen på fritids. Om personalen där, medvetet eller oaktsamt åsidosätter sitt ansvar att hålla uppsyn över barnen och på så sätt möjliggör att skada uppkommer så kan detta göra att personalen blir skadeståndsskyldig. Borde personalen ha agerat annorlunda och då förhindrat skadan? Huvudregeln för såna här fall är att arbetsgivaren och inte de enskilda anställda blir ersättningsskyldiga för skador som anställda orsakar i tjänsten (3 kap. 1 § skadeståndslag). Det finns rättsfall där ett fritidshem dömdes att betala skadestånd efter att ett sjuårigt barn skadat ett annat barn med ett slöjdverktyg (NJA 1984 s. 764). Personalens ansvar är frikopplat från barnets egna skadeståndsansvar och alltså kan båda (eller ingen av dem) bli skyldiga att betala skadestånd. I ditt fallFör att din son ska bli skadeståndsskyldig så ska han alltså ha ansetts ha agerat vårdslöst när han slängde igen dörren så att den gick sönder. Min personliga åsikt i frågan, baserat på den lilla information jag fått av din fråga, är att det ska mycket till för att en åttaåring ska förstå att dörren kommer gå sönder om jag stänger den hårt och jag tror inte att en domstol skulle finna barnet skadeståndsskyldig. Min bedömning är att det ska ses som en olyckshändelse, men med reservation att jag inte har tillräcklig information för att ge ett hundraprocentigt svar. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Med vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar för minderåriga vid brott

2018-01-22 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Jag läste precis om skolbranden i Växjö. I media framkommer uppgifter om att två minderåriga pojkar kan ha haft visst uppsåt eller vilket är mer sannolikt att de genom vårdslöshet har råkat starta skolbranden. Kan föräldrar verkligen hållas skyldiga för vad de minderåriga pojkarna råkat göra och vad brukar det i så fall handla om för summor som föräldrarna får betala i skadestånd till slut? Hur kan man tänka sig att ärendet sannolikt kommer att sluta?
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I rättsfallet NJA 1993 s. 727 så skedde en liknande sak, tre ungdomar tog sig in i en simhall och begick mordbrand vilket resulterade i skador för c.a. 40 miljoner kronor. I det fallet var pojkarna visserligen ungefär 17 år men ändå minderåriga. Du kan se i rättsfallet att rätten genom förarbetena till 2 kap. 2 § Skadeståndslagen ansåg att ungdomar i åldrarna mellan 15-18 år bör bära sitt skadeståndsansvar fullt ut i enlighet med culparegeln (oaktsamhet). Sedan kommer man in på jämkningsfrågan då det inte kunde anses skäligt att ungdomarna skulle börja livet med väldigt stora skulder, speciellt då de inte hade möjlighet att någonsin kunna betala av de. Din fråga om föräldrarna kan bli skadeståndsskyldiga är lite mer komplicerad, i detta fallet så åkte de inte på någon skadeståndsskyldighet med hänsyn till barnens ålder och handlingar. Men i t.ex. 6 kap. 2 § 2 st. Föräldrabalken så står det vårdnadshavare har en tillsynsplikt för sina barn i syfte att barnen inte ska orsaka andra skada. Brister de i den plikten kan de då bli fullt skadeståndsskyldiga för det barnen gjort.Men generellt så tillämpar man 3 kap. 5-6 §§ Skadeståndslagen, där det står att föräldrarna är skadeståndsskyldiga för skada deras barn orsakat genom brott (uppsåt/oaktsamhet). Skadeståndsskyldigheten begränsas dock till 1/5 av prisbasbelopp. Där ser du också en jämkningsregel som finns för att ersättningen ska hamna i proportion till situationens förutsättningar.Svaret är alltså inte riktigt glasklart, utan beror på hur rätten väljer att se på barnens ålder, mogenhet, självständighet osv. i samband med föräldrarnas handlande/ansvar. Men den generella regeln är alltså att föräldrarna ska ha ett ett skadeståndsansvar för sina barn till viss mån (1/5 prisbasbelopp).Växjö-branden du åsyftar kan jag endast spekulera i, men antagligen kommer skadeståndet sättas ner och föräldrarna kommer då behöva betala en del av detta (då barnen är 13 år). Resten kommer antagligen barnen behöva betala när de blir äldre/får möjlighet.Jag hoppas att jag lyckats besvara dina frågor och ber om ursäkt för sent svar!Mvh,