Barns straffmyndighet och skadeståndsskyldighet

2018-01-20 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Har en fråga till ett tidigare svar där jag är i ugnifär samma senario. http://lawline.se/answers/falsklarm-kan-man-polisanmalaPersonerna som har gjort detta är ej straffmyndiga. Kan dem då på något sätt "dömmas" för brottet? För utan en dom eller något liknande kan väll inte jag som rektor utfärda böter till eleverna?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som du är inne på kan inte personer under 15 år dömas till påföljd för brott de begått enligt 1 kap. 6 § brottsbalken. De kan alltså inte dömas till bötesstraff.Barn kan dock ådra sig skadeståndsskyldighet. Om du kan visa på skada som lidits på grund av barnens vållande kan du alltså göra anspråk på att få ersättning för skadan. Rör det sig om ren förmögenhetsskada, alltså enbart pengar, kan man endast kräva skadestånd för det fall att gärningen är brottslig, vilket den sannolikt är utifrån din tidigare fråga. Huruvida du kommer nå framgång med en sådan talan är svårt att säga utan att veta barnens ålder och övriga omständigheter, men lite äldre barn bör som regel kunna krävas på skadestånd.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Kräva betalning av vårdnadshavare

2018-01-15 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min fd svärson lånade ut sitt kreditkort och lösen till sin då 14årige son, som sonen använde till att spela på nätet med. Sonen spelade för ca 10000kr och nu kräver pappan att dom pengarna skall han ha av Pojkens mamma ( min dotter) som har enskild vårdnad av sonen. Kan han verkligen kräva henne på pengar när han själv lånat ut sitt kort till sonen?
Stefan Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gällande sonen så får han inte åta sig förbindelser eller råda över egendom enligt 9 kap. 1 § Föräldrabalken. Men vidare i 9 kap. 7 § Föräldrabalken så behandlas avtal som den minderårige ingått utan samtycke, där det står att prestationerna ska återgå. Det innebär att ni eventuellt skulle kunna få tillbaka pengarna som han spelade bort, dock är det mycket mindre chans om det var på en mindre sida utomlands.För att någon ska blir dömd att betala ut skadestånd så måste händelsen ha begåtts med uppsåt och det måste finnas orsakssamband mellan handlingen som utförts och skadan som uppstått, något vi kan etablera då man vid 14 års ålder vet om vilka konsekvenser det får att använda någons kreditkort för att spela på.Själva skadeståndsansvaret går på honom, men då han är minderårig så träder det s.k. principal-ansvaret in, vilket innebär att vårdnadshavaren står för kostnaderna upp till ett visst belopp, där barnet får ta resten senare. I det här fallet blir det dock lite svårare, då det var hans pappa som gav honom uppgifterna vilket skulle kunna anses som lite vårdslöst beroende på andra faktorer.Sammanfattningsvis så kan alltså ansvaret för sonen inträda, vilket innebär att hans mamma kommer behöva stå för en summa av beloppet, eller så kommer rätten se pappans agerande som vårdslöst och därmed inte utdöma någon ersättning (om det då skulle gå till domstol). Sammanhanget spelar roll och det är tyvärr inte ett glasklart fall i min bedömning.Jag hoppas jag lyckats besvara din fråga!Mvh,

Skadeståndsskyldighet vid stulen cykel

2017-12-15 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej.Min dotter 15 år får låna en cykel av sin klasskamrats lillasyster när dom är på väg tillbaka lånar ytterliggare en kompis cykeln och cyklar i förväg till en tågstation och när min dotter kommer dit så är cykelen stulen. Nu har jag fått ett sms att jag ska betala dom 2900 kr och att dom fått 1600 kr i ersättning från sin försäkring och hävdar att jag ska betala 2900 kr. (Cykeln var även utlånad utan lås) är jag juridisk bindande till att ersätta detta belopp? MvhSusanne
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom din dotter inte var den som ansvarade för cykeln när den blev stulen torde inte in dotter bli ansvarig för att den stulits. Detta ansvar bör snarare ligga på den som lämnade cykeln på tågstationen. Den som anses ansvarig ska ersätta skadan enligt 2 kap. 1 § skadeståndslag (1972:207) (SkL), och om detta är ett barn ska denne ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring, andra ekonomiska förhållanden och övriga omständigheter enligt 2 kap. 4 § SkL. Sammanfattningsvis bör i första hand den kompis som lämnat cykeln på stationen bli ansvarig, i andra hand ligger ansvaret på din dotter eftersom hon lånade ut någon annans cykel. Dock ska skadan endast ersättas i den mån det anses skäligt. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Skadeståndsskyldighet för repa på bil

2017-12-02 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Om min 6 åriga dotter kört på en parkerad bil med sin cykel och gjort en väldig liten repa vad gäller? Kan bilägaren kräva att bilen lackas om för den minstsa repa? Det känns orimligt.
Anna Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SkadeståndslagenI 2 kap. 1 § skadeståndslagen framgår att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada, ska ersätta skadan.Underårigas skadeståndsskyldighet regleras i 2 kap. 4 § skadeståndslagen. Där framgår att den som vållar skada innan han/hon fyllt 18 år ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till dennes ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring, och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter.I 5 kap. 7 § skadeståndslagen framgår att skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för: sakens värde eller reparationskostnader och värdeminskning annan kostnad till följd av skadan inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet BedömningI enlighet med skadeståndslagen tolkar jag det som att ersättningsskyldighet kan föreligga för en sakskada på bilen om det har förelegat uppsåt eller vårdslöshet och om det föreligger ett orsakssamband mellan händelsen och skadan på bilen.Vem som blir ersättningsskyldig i detta fall beror dock på vem som anses ha vållat skadan. Om din dotter anses ha vållat skadan bör dock hänsyn tas till hennes ålder. Det kan däremot anses att vårdnadshavaren har orsakat skadan genom exempelvis bristande uppsikt eller liknande.Om ersättningsskyldighet föreligger kan sakägaren endast få rätt till ersättning för vad som framgår i 5 kap. 7 § skadeståndslagen (se ovan). Det är då ersättning för de skador på bilen som har ett orsakssamband med händelsen som blir aktuellt. Inte sådant som det inte finns ett orsakssamband till. Jag kan inte avgöra vad som kommer behöva lackas om på bilen eller om hela bilen behöver lackas om. I det fall den repan kommer behöva lackas om kan ersättningsskyldighet föreligga för den reparationskostnaden. Om detta skulle orsaka någon slags nyansskillnad eller liknande kan det eventuellt föreligga ersättningsskyldighet för en värdeminskning om sådan uppstår. Det beror dock omständigheterna i det enskilda fallet.

Ska föräldrar vara skadeståndsskyldiga för deras barns handlingar när föräldrarna inte har varit inblandade i skadan?

2018-01-16 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej. Läste idag om de två 13-åringar som ansetts orsakat att en skola brann ner. Hur kan deras FÖRÄLDRAR tvingas betala så enorma belopp? (25 milj). De var ju inte inblandade, de hade ju inte rimligen kunnat punktmarkera sina såpass stora barn på deras fritid. Och eftersom barnen är icke straffmyndiga lägger man skulden på föräldrarna? de kan ju knappast haft "uppsåt" att föröda sin ekonomi för all framtid? Hur tänker samhället här egentligen? Kan det verkligen bli såhär?
Susanne Zahawi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om skadeståndsskyldighet regleras i skadeståndslagen (SkL)Barns skadeståndsskyldighet Det är den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar sakskada som ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). För den som orsakar sakskada innan denne har fyllt 18 år kan skadeståndsbeloppet jämkas med hänsyn till dennes ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (2 kap. 4 § SkL)Föräldrarnas ansvar för skada orsakad av sina barn Föräldrar som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden. I syfte för att förhindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavare vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas. Om vårdnadshavaren brister i detta får denne står för konsekvenserna av barnets handlingar. När ett barn har begått ett brott som medför skadeståndsskyldighet har föräldrarna ett principalansvar. Det innebär att en förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta sakskadan som barnet vållar genom brott. Ansvaret är strikt vilket betyder att föräldrarna blir skadeståndsskyldiga oavsett om de har varit vårdslösa eller inte (3 kap. 5 § SkL) Förälderns skadeståndsansvar är dock för varje skadehändelse begränsat till en femtedel av det prisbasbelopp som gäller för det år då skadehändelsen inträffade (3 kap. 5 § andra stycket SkL). Om jag inte har misstagit mig skedde branden år 2017 vilket innebär att prisbasbeloppet för detta år var 44 800 kr, varpå en femtedel av detta belopp blir 8 960 kr. Det innebär att föräldrarna har en skyldighet att betala 8 960 kr resten ska barnet stå för.SlutsatsSammanfattningsvis har föräldrarna som skyldighet att betala 8 960 kr resten är en skuld som tillfaller barnet. Trots att den skadelidande kräver barnen på 25 miljoner kronor kommer beloppet troligtvis att jämkas med hänsyn till deras ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Här kan det vara värt att nämna ett rättsfall, NJA 1993 s. 727. Rättsfallet handlade om tre tonåringar mellan 15-18 år som satte eld på bland annat en simhall. En av gärningsmännen skulle betala 27 000 000 kr vilket sedan jämkades ned till 450 000 kr. Med hänsyn till att barnet med stor sannolikhet inte har en egen inkomst som kan täcka skulden kommer föräldrarna att indirekt även stå för barnens skuld. Skadeståndsbeloppet kommer i dock troligtvis inte landa på 25 000 000 kr utan det handlar om att tidningar anger det beloppet i försök att sälja fler tidningar.Med vänliga hälsningar

Skadeståndsansvar för minderårig

2017-12-20 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min dotter är 10 år. En dag när hon var i skolan och de hade rast så blev det något bråk som började med att en pojke som hade tagit hennes mössa och hållt den ovanför en vattenpöl, antagligen för att retas med henne. De hade bråkat och pojken tog tag i hennes jacka och drog tills den gick sönder längst med hela sidan och sparkade henne också ( jag tog ett foto där man ser skoavtrycket på hennes kläder) . Jag pratade med hans mor som sade att de ska ersätta jackan. Sedan bad hon mig kolla upp om försäkringen täcker det. Det hör den ej då jackan kostade 599 kr och självrisken är 750 kr. Jag skrev detta i ett sms till henne i förre går och idag skrev jag om hon fått mitt sms. Nu verkar det som att hon ignorerar mig. Jag känner att jag var juste just för att hennes son har både sparkat och slitit sönder nu dotters jacka. Nu känner jag att jag är så snäll att jag är dum. Kan jag anmäla händelsen på något sätt eller går det ej när pojken är så ung, 10 år?
Julia Gustafsson |Hej, tack för att du vände dig till Lawline med din fråga! Reglerna kring skadestånd regleras i skadeståndslagen. För att besvara din fråga så bör först förklaras att skadeståndsansvar uppkommer inte efter någon speciell ålder utan även barn oberoende av ålder kan blir skadeståndsskyldiga. Är de dock under 18 år så är det föräldrarna/vårdnadshavarna som står som ansvariga att betala i barnets ställe. Precis som har gjorts i det här fallet så är det bra att i första hand se till om det finns en försäkring som täcker skadan och i så fall använda sig utav den. Finns det inte möjlighet att få ut pengarna på försäkringen så kan man göra föra en skadeståndstalan i domstol. För att någon ska blir dömd att betala ut skadestånd så måste händelsen ha begåtts med uppsåt och det måste finnas orsakssamband mellan handlingen som utförts och skadan som uppstått. I det här fallet verkar det inte vara något problem gällande att det var just den andra pojken som med uppsåt slitit sönder ditt barns jacka. Det har alltså skett en sakskada och huvudregeln är att all skada som skapas uppsåtligen ska ersättas. Då pojken endast är 10 år i det här fallet så kommer ansvaret falla på hans vårdnadshavare. Det finns något som heter vårdnadshavarens principal ansvar vilket betyder att den står för den skada som barnet har orsakat upp till ett visst belopp och resten måste barnet själv betala. I det här fallet är summan inte över den gräns som finns för vårdnadshavare och de ska alltså betala ut summan till dig. Sammanfattningsvis så kan det sägas att det finns alltså ingen gräns för ålder när det gäller skadeståndsansvar och din möjlighet är att gå till tingsrätten och föra en skadeståndstalan. Det som är viktigt att tänka på är att en process i domstol inte är kostnadsfri och om det är värt att ta tvisten till tingsrätten eller inte. I tvistemål, vilket det här är, så betalar den förlorande parten i processen för alla rättegångskostnader. Om det ekonomiskt är gynnsamt att gå till domstol är alltså något du bör tänka på innan du lämnar in en stämningsansökan. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Blir skolan eller föräldern ansvarig när barn orsakar skada i skolan?

2017-12-12 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Mitt barn har tagit sönder en skolkamrats cykel på skolgården under lektionstid. Är jag ersättningsskyldig som vårdnadshavare? Eller är det skolan som får stå för den skadan eftersom det skedde under skoltid?
Maja Stolt Rosell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att hänvisa till skadeståndslagen (SkL) som du hittar här och föräldrabalken (FB) som du hittar här. Den som orsakar skada ska ersätta denMan kan säga att utgångspunkten i den svenska skadeståndsrätten är att man själv ansvarar för de sak- och personskador som man orsakar. Detta följer av 2:1 SkL. Vidare ansvar även barn för de skador de orsakar, enligt 2:4 SkL, men hänsyn tas till barnets ålder, mognad, skadans typ osv. när skadestånd fastställs. Föräldrar ska enligt tillsynsplikten hindra att barnet orsakar skada för annanEnligt 6:2 2 st. 3 meningen FB är föräldrar skyldiga att se till att barnet står under uppsikt, eller på annat se till att det inte orsakar skada för annan. Om en förälder brister i den här tillsynsplikten, och skada uppstår på grund av det, kan föräldern bli skadeståndsskyldig enligt huvudregeln i 2:1 SkL. Detta kan t.ex. bli aktuellt om en förälder låter sitt barn leka med ett vasst föremål och barnet skadar någon eller något med det vassa föremålet. När ens barn är i skolan kan man säga att man som förälder överlämnat tillsynsplikten till de som har hand om barnet där och även de skulle då kunna bli skadeståndsskyldiga om de brister i tillsynen och skada därmed uppstår. Det är dock svårt för mig att säga hur det skulle bedömas i ditt fall i och med att jag inte vet precis vad som hänt eller hur det gått till.Föräldrar ska ersätta sakskada som orsakas av deras barn genom brottSlutligen finns en bestämmelse i 3:5 SkL som, enligt min bedömning, skulle kunna bli tillämplig i ditt fall. Denna regel brukar kallas för vårdnadshavares principalansvar och innebär att föräldrar, som är vårdnadshavare, ska ersätta sak- och personskador som deras barn orsakar genom brott. En trasig cykel utgör en sakskada och skadegörelse av en cykel skulle kunna utgöra en brottslig handling. När regeln i 3:5 SkL är tillämplig spelar inte tillsynsplikten någon roll utan föräldrar har ett så kallat strikt ansvar i dessa fall – de måste ersätta skadan även om inte tillsynsplikten brustit. Det har såldes inte heller någon betydelse att skadan orsakades när barnet befann sig i skolan. För de fall 3:5 SkL tillämpas kan även barnet bli skadeståndsskyldigt enligt 2:4 SkL, som jag nämnde ovan. Skadeståndsansvar för föräldern utesluter alltså inte skadeståndsansvar för barnet.Det belopp som en förälder kan komma att behöva betala enligt 3:5 SkL är begränsat till 1/5 av prisbasbeloppet (för varje enskild skadehändelse) och i dagsläget motsvarar det knappt 9000 kr.SammanfattningsvisEftersom det rör sig om en skada som verkar falla under 3:5 SkL (en sakskada orsakad genom brott) skulle du som förälder kunna bli skadeståndsskyldig upp till ungefär 9000 kr (för en enskild skadehändelse). Med hänsyn till reglerna i 2:1 och 2:4 SkL skulle även ditt barn kunna bli skadeståndsskyldigt till följd av skadan.Som konkret råd föreslår jag att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att undersöka om du har någon ansvarsförsäkring som skulle kunna täcka eventuella skadestånd.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga samt lite vägledning i din situation.Mvh

Särskilt förordnad vårdnadshavares skadeståndsansvar

2017-11-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Jag undrar om en person som är särskild förordnad vårdnadshavare är betalningsskyldig gentemot ensamkommande ungdom denne är SFV för? Tänker vid eventuellt skadestånd, återbetalningskrav CSN mm?
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vårdnadshavares skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (SKL). Vårdnadshavare, inklusive särskilt förordnade sådana, har en skyldighet att se till att barnet står under uppsikt i syfte att hindra att barnet orsakar skada. Vårdnadshavare som brister i sin tillsyn kan bli skadeståndsskyldiga för skador som barnet orsakar (2 kap. 1 § SKL). Normalt har vårdnadshavare dessutom ett strikt ansvar för skador som barnen vållar genom brott; ett s k principalansvar (3 kap. 5 § SKL). Från skadeståndslagen är emellertid särskilt förordnade vårdnadshavare undantagna från skadeståndsansvar och blir därför inte skadeståndsskyldiga för skador som ett barn eller en ungdom orsakat.Beträffande återbetalningskrav kan dock en särskilt förordnade vårdnadshavare bli betalningsskyldig. Enligt studiestödslagen är det förmyndaren som är betalningsskyldig för eventuella återkrav. Då en särskilt förordnad vårdnadshavare kan liknas vid ett slags förmyndarskap, kan denne ha ett personligt betalningsansvar för vissa av barnets ekonomiska angelägenheter. I praxis har en sådan vårdnadshavare nämligen ansetts ha möjlighet att kontrollera såväl utbetalning av studiehjälpen som barnets frånvaro.Med vänlig hälsning,