Förälders ansvar för barns skadeståndsskyldighet

2016-12-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Kan skolan kräva mig som förälder på ersättning om min 10 åriga son råkar ha sönder en glasruta på skoltid? Jag vill poängtera att det var en olyckshändelse och inte med flit.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din son tagit sönder en glasruta kan det vara fråga om skadegörelse, detta följer av 12 kap. 1 brottsbalken (BrB). Emellertid är han inte straffmyndig eftersom han bara är 10 år, men kan däremot bli civilrättsligt ansvarig och även skadeståndsskyldig. Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL) ska den person som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar en skada ersätta skadan. Om det är fråga om att din son gjort sig skyldig till brott följer av 3 kap. 5 § SkL att du som förälder ska ansvara för skadan då du har ett så kallat principalansvar för din son. Av samma bestämmelse följer att ditt ansvar begränsas till maximalt en femtedel av gällande prisbasbelopp. I år innebär det att begränsningen är satt till 8860:- (årets prisbasbelopp är 44300, sedan en femtedel av det). Viktigt att poängtera är att du inte blir betalningsskyldig om din son inte vållat skadan genom brott. Det förutsätts alltså att det är fråga om att din son gjort sig skyldig till just skadegörelse. Om så inte är fallet ansvarar du inte för skadan, vilket innebär att din son personligen blir skadeståndsskyldig. Om barn inte själva kan betala hamnar fordran hos kronofogden med utmätningsförsök och betalningsanmärkning som följd. Mot den bakgrunden är det att rekommendera att du betalar om din son är skadeståndsskyldig. Det bör även framhållas att det normalt ingår en ansvarsförsäkring i hemförsäkringen. Denna täcker normalt skadeståndsskyldighet upp till ett visst belopp. Jag föreslår att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att få information om vad som omfattas av din hemförsäkring, självrisk och så vidare. Mot bakgrund av att du strukit under att det var en olyckshändelse och inte med flit är det långt ifrån säkert att det är fråga om ansvar för skadegörelse. Hoppas du är nöjd med svaret!Vänliga hälsningar,

Föräldrars principalansvar för barns vållande av sak- eller personskada genom brottslig handling!

2016-11-01 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, om ett barn orsakar skada på annans egendom och blir ersättningsskyldig och barnets förädrar är separerade. Ska då båda förädrarna betala för skadegörelsen eller bara den förälder barnet var hos när skadan skedde?
Arash Ghavamnejad |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Du undrar om det bara är ena eller båda föräldrarna som har ett principalansvar för sakskada som deras gemensamma barn orsakat genom en brottslig handling. Det är viktigt att skadan just orsakats genom en brottslig handling för att en förälders principalansvar ska kunna bli aktuellt. Regeln om principalansvar finns i Skadeståndslagens (SKL) 3 kap 5§. Det är båda vårdnadshavarna som svarar solidariskt för skadan. Ansvaret är dock begränsat till 1/5 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller för det år då skadehändelsen inträffade. För år 2016 beräknas prisbasbeloppet till 44 300 kr. Det innebär att ert ansvar som föräldrar är begränsat till högst 1/5 av 44 300 kr = 8860 kr. Ansvaret kan ytterligare begränsas då det handlar om en sakskada. Jämkning kan i så fall ske om det är skäligt med hänsyn till föreliggande försäkringar och försäkringsmöjligheter, se SKL 3 kap 6§. Principalansvar är ett ansvar utan personligt ansvar och den är dessutom, som redogjort i ovan, begränsad i sin omfattning. Du som vårdnadshavare kan dock bli personligt och obegränsat ansvarig för en skada som orsakats av ditt barn pga. att Du försummat din tillsyn över ditt barn enligt Föräldrabalken 6 kap 2§. Här åläggs föräldern ett skadeståndsansvar enligt den allmänna skadeståndsregeln i SKL 2 kap 1§. Ansvaret riktas direkt mot dig som förälder och det orsakssambandet mellan din culpa/försumlighet i förhållande till den skada som uppstår som är avgörande för om ett skadeståndsansvar ska anses föreligga eller inte. Däremot om den omedelbara tillsynen anförtrotts en lärare eller umgängesförälder så är du som vårdnadshavare i regel inte vara ansvarig för skada som orsakats av ditt barn under deras tillsyn.Hoppas du fått svar på din fråga. Vänligen,

Skadeståndsanspråk mot minderårig

2016-10-18 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga ang ett brott som har begåtts av en person som inte är straffmyndig och därför inte kan åtalas. Brottet är sex övergrepp och händelsen skedde i skolan under skoltid. Flickan BO anmälde till polis, sitt försäkringsbolag och Brottsoffermysndigheten men inget har gett nåt skadestånd. Flickan har mått dåligt och fått vara hemma från skolan. Har hon rätt att begära skadestånd från skolan? Kommunen? för sveda och värk?
Robert Byrde |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Även om en person inte är straffmyndig kan denne dömas civilrättsligt att betala skadestånd (se exempelvis Högsta domstolens dom NJA 1974 s. 585). Jag skulle därför rekommendera att du i första hand riktar en skadeståndstalan mot den minderårige som begått gärningen. Av 2:1 skadeståndslagen framgår att den som med uppsåt eller genom oaktsamhet vållar personskada på annan ska ersätta skadan. Utifrån förutsättningarna i din fråga så bör det finnas relativt goda möjligheter att utfå skadestånd. Du upprättar då en stämningsansökan om skadestånd som du skickar in till tingsrätten.Om du önskar hjälp med att upprätta en stämningsansökan så rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med. Du kan boka tid här eller klicka på knappen till höger.Med vänlig hälsning,

Barns skadeståndsansvar

2016-08-31 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |En bekant var på besök i min lägenhet. När hon kom in varnade jag henne för att hon inte kan lämna något framme pga mina små barn. Jag pekade på en garderob där hon kunde lägga undan sina saker. Trots detta så lade hon en ömtålig och kostsam sak på en låg bänk när jag inte såg. Min tvååring slängde den i golvet och den gick sönder. Är jag skyldig att ersätta henne ?
Hanna Rappmann |Regler om föräldrars ansvar finns i föräldrabalken (FB) och regler om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL).Enligt 6 kap. 2 § FB har en förälder ansvar för att hålla sina barn under uppsikt och vidta andra lämpliga åtgärder så barn inte orsakar skada. Om en förälder med uppsåt eller genom oaktsamget brister i detta så har det ansetts kunna innebära att föräldern är skadeståndsskyldig i enlighet med 2 kap. 1 § SkL. Denna bestämmelse säger att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person eller sakskada ska ersätta skadan. Eftersom du sagt till din bekanta att hon inte skulle lämna saker framme pga att du har små barn och pekat ut vart hon kunde lägga undan sakerna så borde du anses ha vidtagit lämpliga åtgärder för att dina barn inte skulle orsaka skada. Detta torde innebära att du inte ska anses vara ansvarig för skadan ditt barn orsakade. Reglerna om ansvar för sak- eller personskador som någon orsakar uppsåtligen eller av oaktsamhet enligt 2 kap. 1 § SkL gäller också för dem som är under 18 år. De barn som är yngre än tre till fyra år har dock inte ansett kunna bli skadeståndsskyldiga eftersom de inte är tillräckligt gamla för att deras handlande ska kunna klassas som oaktsamt. Din tvååring är därför inte heller skyldig att ersätta den skada tvååringen orsakade. Jag bedömer att du inte är skyldig att ersätta sakskadan som ditt barn orsakat din bekanta. Det är dock upp till henne om hon vill väcka en skadeståndstalan i tingsrätten. Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Förälders ansvar för barns skadestånd

2016-11-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej,Blir jag ersättningsskyldig om min12 årige son kastat sten på en ruta som ej gått sönder men lämnat en skada?Min son är diagnostiserad med adhd och torettssyndrom och har haft svårigheter i skolan med sin impulskontroll och överaktivitet. Kan de faktum att han har en diagnos vara förmildrande omständigheter?Med vänlig hälsning
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Eftersom din son har kastat en sten som har skadat en annans egendom har han gjort sig skyldig till skadegörelse alternativt åverkan enligt 12 kap. 1 § eller 2 § brottsbalken. Då han enbart är tolv år är han inte straffmyndig men han kan däremot bli ansvarig civilrättsligt och bli skadeståndsskyldig. Enligt 2:1 skadeståndslagen ska den person som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar en skada ersätta skadan. Eftersom du är förälder till honom och att han gjort sig skyldig till ett brott har du ett s.k. principalansvar, vilket innebär att du blir delvis ersättningsskyldig enligt 3:5 skadeståndslagen. Ersättningen för din del begränsas till maximalt1/5 av ett prisbasbelopp, vilket i år är 8860 kr (44300 (årets prisbasbelopp)/ 5)Det är svårt att sia om huruvida hans diagnos kommer att anses vara en förmildrande omständighet. Möjligen går det att argumentera för att hans diagnos inverkade på hans agerande på så vis att han kanske inte hade uppsåt eller var vårdslös när han kastade stenen. Dock är det som sagt väldigt svårt att säga hur en domstol skulle döma.

Föräldrars skadeståndsansvar

2016-10-27 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej,Min dotter kompis, som är 8 år gammal skadat vår valp genom att tappa henne på golvet. Vi har sagt ett antal gånger till henne innan olyckan att hon får absolut inte ta upp valpen. Nu har valpen brutit benet, blev opererad o kommer behöva opereras om 6 veckor igen för borttagning av stålplattan o skruvarna. Allt hamnar på en räkning på 57.000.- samt att min valp har förlorat sin utställningsvärde med. Kan vi få ersättning av barnets föräldrar?
Marcus Carlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Det finns olika sätt då föräldrar kan bli skadeståndsskyldiga till handlingar barn begår. Ett s.k. principalansvar kan aktualiseras då ett barn begår en brottslig handling, enligt 3:5 SkL. Enligt 6:2 FB har vårdnadshavande föräldrar en uppgift att se till att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas. Brister förälder i detta avseende så kan skadeståndsanspråk aktualiseras enligt 2:1 SkL. Det kan till en början slås fast att i ert fall är 3:5 SkL inte tillämplig. Rörande 2:1 SkL, föräldrarna har brustit i sin tillsyn, är det svårt att utifrån förutsättningarna få fram något klart svar. Jag tar och målar upp två tänkbara scenarion så kan ni förhoppningsvis dra någon slutsats ifrån detta. Är ni inte nöjda med svaret får ni gärna söka er till Lawlines betaltjänster för ett mera nyanserat och djupgående svar.Scenario 1: Din dotters kompis är hemma hos er och leker. Hans/hennes föräldrar är inte närvarande utan har lämnat av henne hos er för att leka, för att hämta upp henne senare. Olyckan sker under tiden hen befinner sig hos er. Jag har svårt att se att föräldrarna har brustit i sitt ansvar här, troligtvis inget skadeståndsansvar. Möjligen skulle den händelse att om ni gjort klart för kompisens föräldrar att kompisen verkligen inte får plocka upp valpen spela roll, men detta är svårbedömt. Scenario 2: Det skulle kunna vara en skillnad om din dotter tagit med valpen till kompisens bostad och de tillsammans leker med valpen under uppsyn av kompisens föräldrar. Då skulle ansvar kunna föreligga. Förutsättning för ett sådant ansvar är om föräldrarna i sin uppsyn av sitt barn uppsåtligen eller oaktsamt varit nonchalanta och att det finns ett direkt orsakssamband mellan deras likgiltighet och skadan på valpen.Med vänlig hälsning,

Kan föräldrarna ställas till svars för mobbning?

2016-10-16 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Kan föräldrarna ställas till svars i en domstol för sin sons mobbning? Våra barn men även andras har blivit mobbade av en 9-årig kille. I detta fallet så gör skolan, lärarna, vuxna och en del barn allt de kan göra för att få mobbaren och dennes föräldrar att förstå att detta är fel, men inget tar de till sig. Jag vet att man skall anmäla till skolinspektionen men i detta fallet så gör lärarna och skolan allt de kan för att få familjen att lyssna utan resultat. Föräldrarna vägrar att ta till sig av information och det är tydligt att pojken får sitt agerande hemifrån. Vad gör vi nu? Kan vi göra en polisanmälan? Kommer en polisanmälan om grov mobbning att tas på allvar eller bara rinna ut i sanden? Om vi inte kan hitta en civiliserad lösning på problemet så är nästa steg våld mellan föräldrarna.
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Mobbning är inte en brottsrubricering i sig själv och är därmed formellt sett inte ett brott. Givetvis är dock mobbning i många fall brottslig eftersom andra brottsrubriceringar aktualiseras. Exakt vilka brott som kan ha begåtts beror på mobbningens karaktär, men några exempel på brottsrubriceringar som kan aktualiseras vid mobbning är ofredande, olaga hot, misshandel, olaga tvång, förtal, och olaga förföljelse. När någon har blivit utsatt för en brottslig gärning kan i regel gärningsmannen ställas till ansvar på två olika sätt. Dels kan gärningsmannen ställas till ansvar straffrättsligt genom att en åklagare väcker åtal och domstolen dömer till en straffrättslig påföljd, exempelvis böter eller fängelse. Utöver detta kan dock gärningsmannen även ställas till ansvar civilrättsligt, genom att den som blivit utsatt för brottet väcker talan i tingsrätten för att kräva skadestånd. Förutsättningarna för att kunna få ansvaret prövat är dock inte likadana i en straffrättslig process som en civilrättslig. Därför tänker jag behandla respektive processform separat nedan.StraffrättNär det gäller straffrättsligt ansvar kan vi först och främst konstatera att en 9-åring inte kan ställas till ansvar personligen eftersom det enligt 1 kap. 6 § brottsbalken (här) inte är tillåtet att döma en gärningsman för ett brott som begåtts innan vederbörande fyllt 15 år. Möjligheterna att ställa föräldrarna till ansvar för ett brott som deras underårige barn har begått är något begränsade, men inte obefintliga. Enligt 23 kap. 6 § 2 st. brottsbalken (här) kan nämligen föräldrar eller andra uppfostrare eller förmyndare i vissa fall dömas för underlåtenhet att hindra brott som begåtts av någon som står under deras vård eller lydnad. Straffansvar enligt denna paragraf kan aktualiseras om de hade kunnat ingripa utan fara för sig själva eller sina närmaste och utan att göra anmälan till myndighet.Att ställa någon till ansvar på detta vis kan dock vara svårt eftersom det måste bevisas dels att den underårige har begått ett brott och dels att föräldrarna hade kunnat hindra brottet. Man kan inte heller kräva att föräldrarna ska anstränga sig till det yttersta för att förhindra brott, utan straffansvar är förbehållet de fall där föräldrarna rimligen kunde ha förväntats att ingripa. Straffet för underlåtenhet att hindra brott beror på vilket brott som underlåtenheten gäller, men straffet kan som mest uppgå till två års fängelse. Om ni vill få frågan om straffansvar prövad, bör ni lämna in en anmälan till polisen. I så fall blir det ytterst upp till åklagaren att bedöma om bevisen räcker för att väcka åtal för underlåtenhet att hindra brott.CivilrättNär det gäller civilrättsligt ansvar finns ingen åldersgräns motsvarande straffbarhetsåldern i brottsbalken. Det är alltså möjligt att väcka talan även mot en 9-åring och kräva skadestånd för skada som vederbörande har orsakat. Enligt 2 kap. 4 § skadeståndslagen (1972:207) (här) ska dock underåriga skadevållare betala skadestånd endast i den mån det är skäligt med hänsyn till omständigheterna. I huvudsak beaktas skadevållarens betalningsförmåga och psykiska mognadsgrad, samt den skadevållande handlingens beskaffenhet. Denna bedömning kan leda till att skadeståndet bestäms till ett lägre belopp än normalt, eller till och med bortfaller helt.Beträffande mobbning torde det framför allt vara s.k. kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen (här) som aktualiseras, men om mobbaren har orsakat skada på egendom eller person, kan även skadestånd enligt 2 kap. 1 § (här) vara aktuellt. Skadeståndsansvar på grund av kränkning kräver dels att någon allvarligt har kränkt någon annan, dels att kränkningen har skett genom brott och dels att brottet innefattat ett angrepp mot offrets person, frihet, frid eller ära. De allra flesta brott som aktualiseras vid mobbning torde innefatta ett sådant angrepp. Huruvida kränkningen är tillräckligt allvarlig beror förstås på vad den har bestått i, men upprepad mobbning av en annan person torde i många fall kunna uppfylla allvarlighetskravet.I svensk rätt har det länge varit svårt att kräva skadestånd från föräldrar för en skada som deras barn har vållat, men från och med år 2011 utökades föräldrarnas skadeståndsansvar avsevärt. Numera gäller enligt 3 kap. 5 § skadeståndslagen (här) att föräldrarna har en skyldighet att ersätta personskador, sakskador och allvarliga kränkningar som deras barn har vållat genom brott. Föräldern ansvarar solidariskt med det skadevållande barnet, vilket innebär att den skadelidande kan kräva hela skadeståndsbeloppet från vilken som helst av dem. Förälderns ansvar är dock begränsat till högst en femtedel av prisbasbeloppet (8 860 kr om man räknar på nu gällande prisbasbelopp) för varje skadehändelse. Med begreppet skadehändelse avses det händelseförlopp som lett fram till skadan. Om flera kränkningar har förekommit vid olika tillfällen, eller riktats mot olika personer, kan alltså skadeståndet bli mycket högt trots denna gräns. Ett exempel på detta är rättsfallet NJA 2015 s. 482, där två tonåringar grovt hade förtalat 38 personer på det sociala mediet Instagram. I målet ansågs varje kränkning utgöra en egen skadehändelse. Därför förpliktades tonåringarnas vårdnadshavare att solidariskt med sina barn betala 8 600 kr till varje målsägande, sammanlagt 326 800 kr. Rättsfallet var mycket uppmärksammat i media och kallades allmänt "Instagrammålet".Om förälderns skadeståndsansvar skulle bli oskäligt betungande, kan det dock enligt 6 kap. 2 § skadeståndslagen (här) sättas ned till ett lägre belopp eller bortfalla helt. Vid denna skälighetsbedömning ska man framför allt väga den skadeståndsskyldiges betalningsförmåga mot den skadelidandes behov av ersättning, men även övriga omständigheter beaktas.Om ni vill kräva skadestånd för era barns räkning, bör ni lämna in en ansökan om stämning till tingsrätten. Det är i så fall upp till er att bevisa att den eller de som ni väckt talan mot är skadeståndsskyldig. Viktigt att ha i åtanke är att den som förlorar en civilrättslig process i regel förpliktas att betala sin motparts rättegångskostnader. Rättegången kan alltså riskera att bli en dyr historia om det inte går er väg. Jag rekommenderar därför att ni samråder med en jurist innan ni väcker en sådan talan.SammanfattningStraffrättsligt kan inte en 9-åring ställas till ansvar för att ha mobbat ett annat barn, men föräldrarna kan i vissa fall dömas för underlåtenhet att hindra brott som 9-åringen begått. För att sådant ansvar ska bli aktuellt, krävs det dock att man kan bevisa att föräldrarna verkligen hade möjlighet att hindra brottet. Civilrättsligt kan 9-åringen åläggas att betala skadestånd i den mån det inte anses oskäligt med hänsyn till omständigheterna. Dessutom kan föräldrarna åläggas ett solidariskt skadeståndsansvar som dock är begränsat till maximalt en femtedels prisbasbelopp per skadehändelse och som dessutom kan sättas ned i den mån skadeståndet skulle bli oskäligt betungande för föräldern.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Barns ansvar för sakskada och skada vållat genom brott

2016-08-31 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min son var på körläger. Inne på rummet bodde han med andra 3 barn. De kom i bråk och två av de som är syskon tog stryptag i min son och kastade sin mobiltelefon på golvet. Hela skärmen gick i sönder . Vem ska ansvara för detta? Min son är 9 år och syskonen 9 och 11 år.
Alexandra Lantz |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Din fråga som handlar om ansvar för skada är reglerad i Skadeståndslagen (SkadestL). I mitt svar till dig har jag utgått ifrån min tolkning att det i situationen var de två syskonen, som efter att de hade tagit stryptag på din son, kastade din sons mobil i golvet. Vem bär ansvaret?Enligt SkadestL 2:2 ska någon som med mening, eller genom vårdslöshet, orsakat en skada på en sak, ersätta denna skada. Å andra sidan, sker skadan genom ren olyckshändelse, blir skadevållaren inte ersättningsskyldig. I ert fall verkar det inte som att mobiltelefonen har gått sönder genom en ren olyckshändelse, såvida inte syskonen tappade mobiltelefonen. Intrycket jag får av din fråga är att syskonen med mening har kastat mobiltelefonen i golvet, antingen med avsikt att den skulle skadas, eller i vart fall med likgiltighet till om skada skulle uppstå. Skulle så inte vara fallet, är syskonen ändå ansvariga eftersom de i vart fall kan räknas vårdslösa genom att ha kastat mobiltelefonen i golvet överhuvudtaget.Syskonen är därför tillsammans ansvariga för skadan på mobiltelefonen och är ersättningsskyldiga gentemot din son. Att syskonen i fallet endast är 9 och 11 år gamla förändrar inte detta då det inte finns någon undre gräns för skadeståndsansvar. Möjlighet till ersättning - allmäntSyskonens låga ålder påverkar däremot vad din son faktiskt kan få i ersättning av dem. Skulle syskonen varit myndiga, skulle de ha fått betala för reparationskostnaden och för eventuell värdeminskning av mobiltelefonen. De skulle även få stå för eventuella extra kostnader till följd av att mobiltelefonen måste in på reparation, vilket framkommer av SkadestL 5:7. Nu när syskonen är så unga är de enligt lag endast skyldiga att ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till deras ålder, utveckling, den skadegörande handling de begått, huruvida de omfattas av en försäkring, deras ekonomiska situation, samt eventuellt andra relevanta omständigheter. Hur mycket syskonen i ert fall skulle behöva betala är därför svårt för mig att säga, eftersom detta är en bedömningsfråga som ytterst kan avgöras av domstol i varje enskilt fall. Omfattas syskonen av en försäkring som täcker deras skadegörande handling, vilket de sannolikt gör då de flesta omfattas av en hemförsäkring, har å andra sidan din son rätt att få ersättning ur denna så långt som försäkringen täcker. I detta fall har han inte rätt till mindre ersättning pga syskonen är så unga. Möjlighet till ersättning – om brott begåttsOm det kan fastställas att syskonen slängde din sons mobiltelefon i golvet med avsikt att den skulle skadas, eller i vart fall var likgiltiga inför detta, ökar din sons möjlighet till ersättning. Är så fallet, har syskonen begått brottet skadegörelse, och föräldrarna till syskonen (om bara en förälder är vårdnadshavare, endast den föräldern) blir därmed juridiskt ersättningsskyldiga tillsammans med sina barn. Detta framkommer av SkadestL 3:5. Din son kan då juridiskt sett rikta anspråk mot föräldrarna för att få ut ersättning för skada i jämfört med att förut endast kunna rikta anspråk mot syskonen företrädda av vårdnadshavarna. Din kan givetvis företrädas av dig. ÖvrigtAtt tillägga till det som sagts, bör det nämnas att stryptaget syskonen tar på din son också är en handling som i och för sig skulle kunna berättiga din son ersättning. Istället för sakskada som skadan på mobiltelefonen är, utgör detta en personskada eftersom ett struptag fysiskt skadar din son. Detta framkommer av SkadestL 2:1. Men, liksom för skadan på mobiltelefonen, begränsas syskonens ersättningsskyldighet pga deras låga ålder. Då personskadan också kan vara svår att bevisa anser jag att det inte är värt att lägga ner tid på att försöka kräva ut denna ersättning. Tillsist kan det också nämnas att om det kan fastställas att syskonen med flit tog strypgrepp på din son, har de i och med det begått brottet misshandel. Dock, då syskonen visserligen kan begå brott, är de för unga för att kunna dömas till någon straffrättslig påföljd. RekommendationEfter denna redovisning, är min rekommendation till dig är slutligen att ta kontakt med syskonens föräldrar. Förklara att du vill ha ersättning för skadorna på telefonen och att syskonen enligt lag är ersättningsskyldiga. Du bör även fråga föräldrarna om hemförsäkring (eller eventuell relevant annan försäkring) då du kan ha rätt till full ersättning om sådan föreligger. Vidare kan du självklart nämna att det är problematiskt att syskonen potentiellt har begått två brott och juridiskt sett egentligen även är skadeståndsskyldiga för personskada, men du bör inte gå vidare med dessa ärenden.Jag hoppas att jag lyckats svara på din fråga och om du skulle ha några fler är du välkommen att kontakta oss igen. Vänligen,