Vem blir betalningsansvarig för barns sakskada?

2021-04-29 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Mitt barn som är 10 år har lagt en sten i ilska på sin resurs bil som befann sig utanför skolans område under skoltid. Skolan anser att jag som vårdnadshavare skall ta det via min hemförsäkring. Vad gäller?Mvh
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Utgångspunkt är att den som uppsåtligen eller som i detta fall av vårdslöshet orsakat sakskada är skyldig att ersätta skadan, 2:1 skadeståndslagen. Är den person som orsakat skadan under 18 år ska skadan ersättning i den mån det är skäligt med hänsyn till ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet med mer, 2:4 SkL. Som huvudregel har föräldrar ett principalansvar för sina barn .Principalansvar är ett ansvar för en annan persons vållande utan krav på eget vållande. Därav kommer bli skadeståndsskyldig för den sakskada på bilen som din son orsakat men beroende på vad skadan uppgår till kommer den att jämkas med hänsyn till din sons unga ålder.Hoppas detta var svar på din fråga, Med vänlig hälsning,

Vårdnadshavares principalansvar

2021-04-25 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |hej. Jag har en son som är 11 år, han blev misshandlad av en 14-årig elev. efter att min son har berättat det för sin lärare och åtgärderna var vidtagna hotade den 14-årige kille min son om att hämmas för att han har berättad det för skolpersonalen. Min son har inte bara fått fysiska skador av misshandel men också psykiska då han inte vågar gå ut och mår allmänt dåligt. min fråga är om det finns någon möjlighet att kräva skadestånd från elevens föräldrar eller om det finns några andra lagar som kan ställa eleven eller hans föräldrar tillrätta.
Sara Djogic |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline! Jag beklagar den situation ni har hamnat i. Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.Vårdnadshavares principalansvar för barns handlandeSå som jag tolkar frågan har din son blivit utsatt för misshandel, och därmed ett brott. Utgångspunkten i svensk rätt är att någon som är under 15 år kan dömas till brott men inte till påföljd, 1 kap. 6 § brottsbalken.Som vårdnadshavare har man ett så kallat principalansvar gentemot sina barn. Detta innebär att vårdnadshavare till barn som begått brott ansvarar för detta även om det inte har förekommit någon vårdslöshet från deras sida. Misshandeln är en brottslig handling och ersättningsskyldighet kan därför bli aktuellt i detta fall, 3 kap 5 § skadeståndslagen (SkL).Föräldrarnas ansvar begränsas av prisbasbeloppet Viktigt att notera är att föräldrarnas ansvar är begränsat till 1/5 av det prisbasbelopp som gäller för det aktuella året. Om barnet står under vårdnad av två föräldrar gäller begränsningen på 1/5 av prisbasbeloppet för dem gemensamt. Det återstående belopp som du inte fått ersatt svarar den underåriga för, 2 kap 1 § SkL. Unga svarar dock endast för sina egna skador till den nivå mån det är skäligt med hänsyn till barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden, samt övriga omständigheter, 2 kap 4 § SkL.Skolans tillsynsansvarSkolan har en skyldighet att motverka mobbning och se till att elever inte blir skadade fysiskt eller psykiskt. Detta regleras i kapitel 6 skollagen. I det fall skolan brister i dessa skyldigheter blir de skadeståndsskyldiga istället för föräldrarna, 6 kap. 12 § skollagen. För att fastställa om skolans agerande varit så bristfälligt att de blir skadeståndsskyldiga för händelsen måste en bedömning göras över alla skolans ageranden under tiden detta pågått.Min rekommendationUtifrån den du beskriver verkar det som att eleven har agerat med uppsåt och anses därmed skadeståndsskyldig för den uppkomna skadan. Eftersom eleven 14 år är det föräldrarna som blir ansvariga för att ersätta skadan som barnet orsakat genom den brottsliga handlingen. Vidare kan skolan hållas ansvarig i de fall de inte fullföljt sina skyldigheter enligt skollagen. Mitt råd till dig blir därför att ta kontakt med elevens föräldrar för att försöka lösa den uppkomna situationen. Om detta inte går, kan det bli aktuellt att vända sig till tingsrätten för att få ersättning för den fysiska och psykiska skadan. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar får du gärna återkomma till oss på Lawline.Med vänlig hälsning,

Säga upp vårdnaden om mitt barn för att undvika principalansvaret

2021-03-31 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min son är ohanterlig och jag är rädd att han ska elda upp en byggnad el liknande, då han ofta har tändare och tändstickor på sig. Jag är rädd att det kommer hända något som gör att han blir skadeståndsskyldig och jag vill inte betala. Om jag säger upp vårdnaden om honom och låter fadern ta allt ansvar, slipper jag så stå till svars om så skulle hända? /Britta
Vilhelm Oxhammar |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag förstår din fråga som att du undrar huruvida du som förälder kan bli skadeståndsskyldig för sitt barns agerande. Vidare undrar du om du genom att inte längre vara vårdnadshavare kan undgå skadeståndsansvar. Lagen som är aktuell för att besvara din fråga är skadeståndslagen (SkL).Principalansvar för vårdnadshavareSom vårdnadshavare till ett barn som har begår ett brott, eller orsakar person eller sakskada, föreligger ett så kallat principalansvar. Detta innebär att föräldern har ett skadeståndsansvar även om det inte har förekommit någon vårdslöshet från förälderns sida 3 kap. 5 § SkL. Du kan därmed bli skadeståndsskyldig för de skador ditt barn orsaka genom att råka elda upp en byggnad e.d. Ett exempel på ett ett brott är skadegörelse alternativt ringa skadegörelse (en mildare grad av skadegörelse) 12 kap. 1 § brottsbalken och 12 kap. 2 § brottsbalken, och personsskada skulle kunna vara att någon blir brännskadad.Det viktiga rekvisitet här är vårdnadshavare. Föräldrar som inte har någon vårdnad över barnet har inte något ansvar enl. denna paragraf. Rent skadeståndsrättsligt och rent principellt, skulle du alltså inte vara skadeståndsskyldig om du sa upp vårdnaden om barnet. Dock är det så att en vårdnadshavare inte ensidigt kan säga upp vårdnaden om sitt barn. Båda föräldrarna måste dels vara överens och kan då skriftligt avtala kring vårdnad, boende och umgänge, en förutsättning är dock att det godkänns av socialnämnden, se 6 kap. 6 § föräldrabalken. Vidare är det alltid barnets bästa som ligger till grund för alla beslut gällande vårdnad, boende och umgänge. Barnets bästa anses bl.a. vara en nära och god kontakt med båda föräldrarna. se 6 kap. 2a §.Om båda föräldrarna eller någon av dessa väcker talan vid tingsrätt om ensam eller gemensam vårdnad av ett barn så ska tingsrätten besluta om vårdnaden. Tingsrätten tar hänsyn till om föräldrarna har stora svårigheter med att samarbete i frågor som rör barnet och även barnets bästa, om barnet utsätts för övergrepp eller liknande. Om båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad får rätten inte besluta om gemensam vårdnad, 6 kap. 5 §.SammanfattningRent principellt kan du alltså slippa skadeståndsansvar genom att inte vara vårdnadshavare. Du kan däremot inte säga upp vårdnaden om ditt barn hursomhelst, utan detta kommer i slutändan vara upp till domstolen eller socialnämnden.

Kan en 15-åring bli skyldig att betala skadestånd?

2021-03-14 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Kan en 15 årig bli skyldig att betala skadestånd till grannen om denne när han spelade fotboll råkat sparka sönder grannes fönster med fotbollen och när det sparkade grannens källarfönster han. Fönstret gick sönder och han hade sina sköldpaddor nere i källaren två veckor efter händelsen dör de på grund av stress. Kan han kräva skadestånd? Vad får grannen isåfall ersättning för?
Maja Elken |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida en 15 åring kan bli skadeståndsskyldig för en krossad ruta och efterföljande skada på husdjur och vad denna ersättning kan uppgå till. Reglerna som är relevanta i ditt fall finns i Skadeståndslagen (SkL).Barns skadeståndsansvarTill att börja med är utgångspunkten i skadeståndsrätten att den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan, enligt 2 kap 1 § SkL. Den som vållar skada innan han/hon har fyllt 18 år ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till barnets ålder, utveckling och ekonomiska förhållanden, enligt 2 kap 4 § SkL. Om barnet har någon ansvarsförsäkring kan denna täcka skadorna, i detta fall gör försäkringsbolaget denna bedömning.Adekvat kausalitetEn grund för skadeståndsansvar är att det ska föreligga adekvat kausalitet, dvs ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan skadan och den skadevållande handlingen. Man brukar här tala om att det ska ligga i "farans riktning" att en sådan skada kan uppstå av ett sådant handlande.Ersättningens omfattningSkadan på fönstret är en sakskada, även djur räknas som saker så skador på djur blir därmed också sakskador. Om fönstret är totalt förstört ersätts det värde fönstret hade precis innan skadehändelsen, oftast är det återskaffningsvärdet med avdrag för ålder och bruk, enligt 5 kap 7 § SkL. Går fönstret att reparera blir skadeståndet reparationskostnader och eventuell värdeminskning efter reparationen ersätts, enligt 5 kap 7 § SkL.Vad innebär detta i din situation?För skadan på sköldpaddorna kommer 15 åringen förmodligen inte behöva betala skadestånd eftersom det inte föreligger adekvat kausalitet mellan att 15 åringen sköt en fotboll på ett fönster och att sköldpaddorna innanför blev stressade av detta, det ligger inte "i farans riktning". När man skjuter en fotboll mot ett fönster kan man förutse att fönstret kan gå sönder men man kan inte förutse att sköldpaddorna inne i huset ska bli stressade av detta och avlida.Beträffande skadan på fönstret föreligger adekvat kausalitet och 15 åringen kan därmed bli skadeståndsskyldig för detta. Skadeståndet kommer uppgå till priset för ett nytt fönster – eventuellt slitage på det tidigare fönstret. Skadeståndet kan även minska på grund av din ålder, utveckling, ekonomiska förhållande etc. Har 15 åringen en ansvarsförsäkring kan ditt försäkringsbolag betala skadeståndet.Vänliga hälsningar,

Vårdnadshavares principalansvar

2021-04-27 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej min sambos barn har begått ett brott när hon var 16-17 år misshandel hon blev dömd nu i år då hon fyllt 18 år nu har min sambo fått ett brev från kronofogden att han ska betala 9,000 kr för att brottsofrett har begärt det. Sambon har i dag skuldsanering och lever på existens minum är det verkligen han som ska betala över dotterns brott när hon blev dömd när hon är 18 år mvh Evelina
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vägledning för skadeståndsrättsliga frågor återfinns i skadeståndslagen (SkL). Vårdnadshavare har ett s.k. principalansvar för sina barn. Detta innebär att de kan blir solidariskt skadeståndsskyldiga för skador som deras barn vållar genom brott (3 kap. 5 § SkL). Huvudregeln är att man döms för de omständigheterna som föreligger vid gärningstillfället. Eftersom hon begick gärningen som omyndig kommer hon dömas som omyndig, detta aktualiserar således vårdnadshavarens principalansvar. Det finns däremot undantag för att helt kringgå skadeståndsansvar eller i vissa fall kan det komma att jämkas ner. För att helt kringgå gäller det att det ska anses vara oskäligt att begära skadestånds beroende på barnet och vårdnadshavarens förhållande till varandra. Eller om vårdnadshavaren har vidtagit särskilda åtgärder för att förhindra att barnet begår brott (3 kap. 6 § SkL).En annan möjlighet som kanske är mer aktuell är att begära jämkning (6 kap. 2 § SkL). Att skadeståndet är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden. Denna bestämmelse tillämpas dock restriktivt men kan vara en möjlig väg att ta. Hoppas detta svara på din fråga, har du ytterligare frågor eller funderingar är det bara att kontakta Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Kan man kräva skadestånd/upprättelse för umgängessabotage som skett för mer än 10 år sedan?

2021-04-07 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |I samband med separation från vårt gemsammabarms far 1997 har i stort sett ingen information kommit till min kännedom om dotterns dagliga liv, mående, utveckling. Vi hade tillgång till familjerätt vid ett antal ggr där han sällan närvarande. BUP visade visst intresse men även dör var hans stol tom. Detta tärde oerhört på mig och det tog ett par år innan jag gick till domstol de dömde utifrån att barnet varit boende ett par år hos honom, pga att han nekade mig möten o ej infunnit sig på bup el fam rätt. Domstolen fastslog att han skulle underlätta för vår dotter att få återknyta komtakten med mig. Så har inte skett och det ör ca 22 år sen. Han har undanhållit all information betr hälsa, utveckling,skola, vänner utbildning etc etc. under alla år, trots försök till att få info per mejl. Han har undanhållit vår dotters tele, mejl, arbete, adress mm. Har jag o ffa vår dotter någon möjlighet att göra anspråk på skadestånd/ upprättelse hon var 7år när hans patologiska symbiotiska o isolerande tillstånd blev uppenbart. Konsekvensen av hans handlande blev ca 1 år sjukskrivning för mig. Idag är vår dotter trettio år och hon har troligen levt under mkt kontrollerande, hämmande o begränsande vilkor under större delen av sin uppväxt. Vad finns juridiskt att göra?Med vänlig hälsning,
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att du vill ha upprättelse alternativt skadestånd för de eventuella skador din dotter lidit med anledning av ert bristande umgänge. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för när man får väcka en skadeståndstalan. Din fråga regleras i preskriptionslagen (preskl). När får man väcka en talan om skadestånd? Den allmänna preskriptionstiden för skadestånd är 10 år (2 § preskl). Preskriptionstiden räknas från det att den skadegörande händelse inträffade alternativt upphörde. I ditt fall har det tyvärr gått mer än 10 år från det att den skadegörande händelsen eventuellt skulle ha inträffat eller upphört. Således går tyvärr din rätt att väcka talan förlorad (8 § preskl). SlutsatsTyvärr finns det inget etablerat system för en sådan talan som du efterfrågar. I och med att din dotter nu är vuxen sedan 12 år tillbaka faller eventuell rätt till skadestånd eller möjlighet att etablera ett krav på umgänge. Du har beställt tjänsten med telefonuppföljning och jag kommer således ringa dig på torsdag (08/04 - 2021) klockan 14:15. Om inte den tiden fungerar får du gärna kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så bestämmer vi en ny tid. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Har vårdnadshavare skadeståndsansvar för sitt barn?

2021-03-27 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej mitt barn och en kompis till han har kastat i sönder ett fönster med en sten på sin skola.min fråga är enkel , skolan vill att vi föräldrar delar på kostnaden för fönstret.är de ok ? finns där någon försäkring tex hem som täcker något sådant ?
Sara Djogic |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag förstår din fråga som att du undrar huruvida du som förälder kan bli skadeståndsskyldig för den krossade rutan. Vidare undrar du om det finns någon försäkring som täcker detta. Lagen som är aktuell för att besvara din fråga är skadeståndslagen (SkL). Principalansvar för vårdnadshavareSom vårdnadshavare till ett barn som har begått ett brott föreligger ett så kallat principalansvar. Detta innebär att föräldern har ett skadeståndsansvar även om det inte har förekommit någon vårdslöshet från förälderns sida 3 kap. 5 § SkL. Du kan därmed bli skadeståndsskyldig för de skador ditt barn orsakat genom krossandet av fönsterrutan. Ett exempel på ett sådant brott är skadegörelse alternativt ringa skadegörelse (en mildare grad av skadegörelse) 12 kap. 1 § brottsbalken och 12 kap. 2 § brottsbalken.Principalansvaret är begränsatSkadeståndsskyldigheten för vårdnadshavarna är begränsat till högst en femtedel av prisbasbeloppet för en skadehändelse 3 kap. 5 § andra stycket SkL. Prisbasbeloppet räknas ut av Statistiska centralbyrån (SCB) och har för år 2021 beräknats till 47 600 kronor. En femtedel av prisbasbeloppet blir alltså 9 520 kronor. Möjlighet till jämkningDet finns en särskild bestämmelse om jämkning av föräldrars principalansvar. Den särskilda jämkningsregeln ger möjlighet till undantag från principalansvaret när det är uppenbart oskäligt. Vid tolkningen av vad som är uppenbart oskäligt, ska hänsyn tas till föräldrarnas personliga förhållande till barnet eller de särskilda åtgärder föräldrarna har vidtagit för att förhindra att barnet begår brott 3 kap. 6 § SkL. I förarbetena (Prop. 2009/10:142) nämns t.ex. att det kan finnas fall när en vårdnadshavare gått så långt i sina ansträngningar att förhindra brott att ett skadeståndsansvar skulle framstå som orimligt.I det fall skadeståndet är oskäligt betungande på grund av den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas med hjälp av den allmänna jämkningsregeln 6 kap. 1 § SkL. Exempel på vad som är att betrakta som oskäligt betungande är om vårdnadshavarna under en kortare tid ställs inför omfattande skadeståndskrav på grund av att barnet har begått flera brott i rad. Ett annat exempel är om vårdnadshavarna har mycket låga inkomster.AvslutningsvisEftersom krossandet av fönsterrutan är en brottslig handling kan ersättningsskyldighet bli aktuellt i ditt fall. Det faktum att du inte varit närvarande och att skadegörelsen ägde rum i skolan saknar betydelse eftersom ditt ansvar som förälder är strikt. Om du inte kan betala skadeståndet finns möjlighet att begära jämkning alternativt få ersättning från ditt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget gör då en bedömning av om de anser att barnet vållat skadan och därmed är skadeståndsskyldig eller inte. Jag hoppas detta besvarade din fråga! Skulle du ha fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.Med vänlig hälsning,

Skadeståndsansvar för underårig

2021-03-04 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Kan en 15 årig bli skyldig att betala skadestånd till grannen om denne när han spelade fotboll råkat sparka sönder grannes källarfönster med fotbollen . Fönstret går sönder och han hade sina sköldpaddor nere i källaren? Kan grannen kräva skadestånd av 15 årig vad kan han få ersättning för?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Allmänt om skadeståndsansvaret Frågor som rör utomkontraktuellt skadestånd regleras i skadeståndslagen. Personen som råkade ha sönder fönstret har av vårdslöshet orsakat en sakskada och då är huvudregeln att personen ska ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Skadeståndet ska täcka kostnaderna som uppkommer av att byta ut fönstret och eventuellt andra kostnader som uppstår till följd av skadan (5 kap. 7 § skadeståndslagen).Skadeståndsansvar för underårigaI det här fallet rör det sig dock om en 15-åring. Barn och ungdomar har ett visst skadeståndsansvar men det är inte lika långtgående som vuxnas. Lagen säger att den som vållat skada innan han har fyllt 18 år ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (2 kap. 4 § skadeståndslagen). Det görs alltså en skälighetsbedömning där man tar hänsyn till dessa faktorer och ser hur de spelat in i den individuella situationen. Eftersom en 15-åring ofta inte har samma ekonomiska förutsättningar som en vuxen kan det bli aktuellt att skadeståndet jämkas (6 kap. 2 § skadeståndslagen).Vårdnadshavarna har troligtvis inget skadeståndsansvar i den här situationen Vårdnadshavare har ett strikt skadeståndsansvar för skador som deras barn orsakar genom brott (3 kap. 5 § skadeståndslagen). Det blir dock inte aktuellt här eftersom det var en olyckshändelse. Vårdnadshavare har också en tillsynsplikt (6 kap. 2 § 2 stycket föräldrabalken). Det innebär bland annat att de ska se till att barnet inte skadar någon annans egendom genom att barnet får den tillsyn som krävs med hänsyn till barnet ålder och mognad, annars kan de bli skadeståndsskyldiga. I det här fallet finns det dock inget som tyder på att vårdnadshavarna har brustit i sin tillsyn då personen är 15 år och det därmed inte kan begäras att föräldrarna ska bevaka allt som personen gör.SammanfattningDet är 15-åringen själv som är skadeståndsansvarig men hänsyn måste tas framförallt till dennes ekonomiska förhållanden, därför är det tänkbart att skadeståndet kan jämkas något.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar,