När blir föräldrar skadeståndsskyldiga för sina barn?

2016-08-23 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |En sjuttonårig kille skjuter en annan kille (en kompis som är 18 år) med ett luftgevär i benet. Han siktar för att träffa men inte i ont uppsåt utan dom var ett helt gäng som höll på och skoja med varandra. Den sjuttonåriga killen hade tidigare på kvällen själv fått ett skott på foten av en annan i samma gäng och trodde inte det var så farligt. Den 18-åriga killen blev nu skadad eftersom kulan fastnade i benet och han var tvungen att operera sig. Mamman till den skadade killen vill nu ha ersättning för en massa olika saker såsom utebliven lön, kläder, medicin, ersättning per dag mm.. men det har inte gjorts någon anmälan till polisen. Vad gäller i ett sådant här fall? Vad kan hända med den 17 åriga killen om det görs en polisanmälan? Kan den 17 åriga killens föräldrar bli skadeståndsskyldiga utan en anmälan till polisen?Tacksam för snabbt svar
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Enligt skadeståndslagen ska den som vållar en sakskada (kläderna) eller personskada (benet), antingen uppsåtligt eller vårdslöst, ersätta den uppkomna skadan. Att skjuta en annan person i benet med ett luftvapen måste anses vara i alla fall vårdslöst. Skadeståndsanspråk enligt skadeståndslagen kan uppstå även om ett brott inte har skett.Om det görs en polisanmälan skulle brottsrubriceringen antagligen bli misshandel alternativt vållande till personskada i enlighet med reglerna i 3 kapitlet brottsbalken. Eftersom han är under 18 år kommer han absolut inte dömas till fängelse, däremot finns det andra åtgärder som samhället kan träda i kraft så som diverse åtgärder från de sociala myndigheterna. För att föräldrarna ska kunna bli skadeståndsskyldiga krävs att ett brott har begåtts. Har en polisanmälan inte gjorts och sjuttonåringen inte har dömts i rättslig mening kan inte heller föräldrarna bli skadeståndsskyldiga 3 kap. 5 § skadeståndslagen.

Barn och skadestånd

2016-06-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Om en förälder går till en vitvaruaffär med sina två barn och ett av barnen råkade riva ner en tv och den andre tog sönder hörlurar, kan butiken kräva ersättning och på vilka grunder?
Terese Vestergård |Hej och tack för din fråga!Ja butiken kan kräva ersättning om skadan har skett antingen med mening eller av vårdslöshet, 2 kap 1 § och5 kap. 7 § Skadeståndslagen (1972:207). Men några riktlinjer kan vara viktiga att ta i beaktning när man ser till skadestånd:1. Det ska finnas en skada.2. Handlingen, någon har sönder saken.3. Adekvat kausalitet, orsakssambandet mellan att handlingen sker och att saken går sönder ska vara förutsebart. t.ex. Om någon kör en bil emot ett träd i hög hastighet så kommer bilen att bli skadad. 4. Att personen som utfört handlingen antingen hade sönder saken med mening eller vårdslöst. Vårdslöshet som begrepp innefattar att personen ifråga har farit oaktsamt, vad detta innebär för er skull är svårt att avgöra då jag inte vet hur hela händelsen gick till. Oaktsamt är risk beräknande i stunden, t.ex. om jag släpper vasen i golvet då kommer den att gå sönder. Att beräkna risker i situationer är givetvis svårare för barn, det är bara naturligt, se 2 kap. 4 §§ Skadeståndslagen. Men även barn kan bli skadeståndsskyldiga. Här måste man beräkna både ansvaret, försäkringar inblandade och ekonomin efter ålder och själva händelsen. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med varma hälsningar

Vem blir skadeståndsskyldig?

2016-06-14 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Vem blir ersättningsskyldig i följande händelse?Mitt barnbarn som är 9 år lekte med två jämngamla kompisar. På grannens tomt står en obromsad släpkärra. Mitt barnbarn hoppar upp på hjulet så att kärran rör sig. Alla tre barnen hjälps åt att skjuta tillbaka kärran. Efter det rullar släpkärran igen och skadar en annan persons bil.Det är nog klart för alla att det är förbjudet att förstöra andras saker men är det tillåtet att parkera sina fordon utan säker uppställning. I det här fallet obromsad. Hur regleras skadan? Vem blir ersättningsskyldig? Ett barn eller alla tre?Eller ägaren till släpkärran?
Emma Furwed |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Regler om skadestånd finner du i Skadeståndslagen (SkL), se här. Vem är ansvarig? Som regel är det den som uppsåtligen (med avsikt) eller av vårdslöshet (oaktsamhet) vållar person- eller sakskada som blir skadeståndsskyldig (ersättningsskyldig) och ska ersätta skadan, SkL 2:1. I det fall det var flera personer som orsakade skadan ska de ansvara solidariskt för skadan enligt SkL 6:4. Detta innebär att personerna ska ansvara för den uppkomna skadan tillsammans alternativt att en betalar till den skadelidande personen och kräver sedan igen pengarna av de andra som var med och orsakade skadan, så kallad regressrätt. Eftersom det inte framgår om alla tre eller endast ditt barnbarn orsakade skadan kommer jag att utgå från att alla tre var med och av vårdslöshet orsakade skadan på bilen. Enligt Föräldrabalken (FB) har föräldrar en tillsynsplikt över sina barn vilket innebär att de ska se till så att de inte skadar andra eller saker i sin omgivning, FB 6:2 st. 2. Om nu ägaren till bilen vill ha ersättning får försäkringsbolaget eller föräldrarna solidariskt ansvara för skadan. Det är individuellt hur man gör upp betalningen inom familjen. Ersättning Regler om ersättning för sakskador finns reglerat i SkL 5:7. I det fallet bilens skada inte blev för stor kan ägaren få ersättning för reparationskostnader, se SkL 5:7 p. 1. Jämkning Eftersom att du nämner att släpkärran inte är säkrad kan ägaren till släpkärrat agerat vårdslöst. I det fall man kan anta att ägaren till kärran genom sin vårdslöshet bidragit till skadan på bilen kan barnens skadestånd jämkas enligt, SkL 6:1 st. 2. Jämkningen sker efter vad som är skäligt med hänsyn till graden av vållande på ömse sidor och omständigheterna i övrigt. Här saknas omständigheter för att göra en sådan bedömning. Råd Här kan en god idé vara att respektive förälder kontaktar sitt försäkringsbolag för att se om de kan ersätta skadan på bilen. Har föräldrarna en ansvarsförsäkring kan den ev. täcka en sakskada på någon annans egendom om ägaren sedan väljer att kräva skadestånd. Vill du få mer information om skadestånd och hur du ska gå tillväga är mitt förslag att du tar kontakt med en jurist för vidare rådgivning angående ev. skadeståndstalan som kan riktas mot ditt barnbarn. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen. Vänligen,

Skadeståndsskyldighet vid barns orsakande av sakskada

2016-04-25 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, min son på 5år var på visit med sin mor hos en tjej på 4 år och hennes mor.Medans mödrarna lagade mat i köket lekte barnen i våningsrommet. Dom fann två crocket köar som dom lekte med. Dom stack dom opp i vädret så dom träffade taket och gjorde några hål. Nu kräver pappan att vi ersätter honom för reparation av taket.Är vi ersättningsskyldiga?Tack
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ersättningsansvar:Enligt Skadeståndslagen 2 kap 1 § ska den som skadar annans egendom ersätta skadan. För skadeståndsskyldighet krävs dessutom att den som vållat skadan varit vårdslös eller handlat med uppsåt. Jag utgår ifrån att ert barn inte hade uppsåt att orsaka skadan. Frågan om ert barn handlat vårdslöst ska bedömas utifrån vad ert barn insåg för risker med agerandet och vilka eventuella risker som förelåg. Att leka med krocket-köer kan orsaka stor sakskada och personskada. Därför ska man leka/agera försiktigt med dessa föremål. Huruvida ert barn har varit vårdslös eller inte beror på hur barnen lekte med köerna, men med tanke på att taket skadades är det troligt att barnet var vårdslös vid sin hantering i leken. Skadeståndslagen 2 kap 4 § innebär en ersättningsreducering för minderåriga, en person under 18 år ska endast ersätta skada i den mån det är skäligt. Vid skälighetsbedömningen beaktar man alla omständigheter, exempelvis barnets ålder och mognad. Med tanke på barnets ringa ålder är det troligt att en reducering kan bli aktuell eftersom att takskador kan vara dyra att ersätta. Ni kan, förutsatt att ni är föräldrar och vårdnadshavare till barnet, bli ersättningsskyldiga för det ert barn har vållat enligt Skadeståndslagen 3 kap 5 §. Detta förutsätter då att skadan uppkommit genom brott, inget brott verkar dock föreligga.Enligt Föräldrabalken 6 kap 2 § har vårdnadshavare en skyldighet att hålla barn under uppsikt eller att vidta lämpliga åtgärder för att barnet inte ska orsaka skada. Denna handlingsnorm ställer alltså upp en handlingsplikt för er som vårdnadshavare. Jag utgår från att ni är vårdnadshavare till barnet. En lämplig åtgärd vilket barnets mor kunde vidtagit var att se till att inga farliga föremål fanns tillgängliga vid leken. Därför kan ni som vårdnadshavare (främst modern som var i närheten vid incidenten) bli skadeståndsskyldiga enligt Skadeståndslagen 2 kap 1 §. Detta förutsätter då att hon varit vårdslös, vilket kan vara fallet då hon inte såg till att leken inte innefattade farliga föremål. Vid bedömningen av om hon var vårdslös ska eventuella risker och eventuella skadors storlek bedömas. Alltså beror det lite på hur rummet såg ut och om barnet har en tendens att leka våldsamma lekar. Troligen blir ni (modern) skadeståndsskyldiga eftersom ni inte haft uppsyn över leken, särskilt med tanke på barnets ringa ålder.Ersättnings omfattning:Enligt Skadeståndslagen 5 kap 7 § ska ersättningen omfatta eventuella reparationskostnader och värdeminskning. Alltså kan det bli aktuellt att ersätta kostnaderna för reparation avseende den skada ert barn orsakat. Den skada som de andra barnet orsakat är ni inte skyldiga att ersätta.Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Principalansvar för föräldrar vid försök till stöld av moped

2016-08-08 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej. Min moped utsattes för ett stöldförsök och skadades då samtidigt. Jag gjorde själv ett envarsgripande på gärningsmannen som var under 15 år. Enligt polisanmälan är nu brottet avslutat med hänvisning till att GM inte var straffmyndig och det saknas förutsättningar för utredning 31par i lagen med särskilda bestämelser om unga lagöverträdare. Har jag inte rätt till ersättning för självrisken på skadan av MA´s föräldrar genom 3 kap 5 paragrafen i skadeståndslagen?
Sara Bengtsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det s.k. principalansvaret för vårdnadshavare regleras i 3 kap. 5 § skadeståndslagen (1972:207) (SKL), vilken du finner (https://lagen.nu/1972:207#K3P5S1). Enligt 3 kap. 5 § 1 st. 1p. SKL (https://lagen.nu/1972:207#K3P5S1) ska en förälder som har vårdnaden om ett barn ersätta personskada eller sakskada som barnet vållar genom brott. Det förutsätts således att en straffbar handling har skett. Även brott genom oaktsamhet omfattas. Enligt 3 kap. 5 § 2 st. SKL (https://lagen.nu/1972:207#K3P5S2) är förälderns ansvar för varje skadehändelse begränsat till en femtedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (https://lagen.nu/2010:110#K2P6S1) som gäller för det år då skadehändelsen inträffade. I ditt fall verkar det som att gärningsmannen utförde ett stöldförsök på din moped. Detta är en straffbar handling enligt 8 kap. 12 § Brottsbalken (BrB) (https://lagen.nu/1962:700#K8P12S1) och 23 kap. 1 § BrB (https://lagen.nu/1962:700#K23P1S1). Av detta att utläsa bör därför denna situation omfattas av 3 kap. 5 § SKL om föräldrars principalansvar eftersom gärningsmannen har utfört en straffbar handling. Gärningsmannens föräldrar ska alltså ersätta den sakskada som har uppstått på din moped. Deras skadeståndsskyldighet är dock begränsad till en femtedel av det prisbasbelopp som gäller för det år då skadehändelsen inträffade. Om stöldförsöket således skedde i år, 2016, innebär det att gärningsmannens föräldrar ska ersätta max en femtedel av prisbasbeloppet för år 2016, dvs. 44 300/5 = 8 860 kronor. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Skadeståndsansvar för vårdnadshavare och underårig

2016-06-21 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hejsan, Min dotter (14 år) och 4 andra barn har tänt eld i en lagerlokal. Räddningstjänst var där och släckte. Polisen håller på och utreder nu, men skadestånd kommer ju att krävas ifrån butiken som äger lagret.Det blir ju vi föräldrar som måste betala, men finns det någon ekonomisk hjälp som vi kan söka. Har inte en stark ekonomi utan är en låginkomsttagareM v h Marie Larsson
Jenny Vilander |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet vållar antingen person- eller sakskada ska ersätta sådan skada, detta följer av 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) (SkL), se https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1. Det är alltså i första hand den som vållat skadan som ska ersätta denna vilket är en generellt regel som gäller oavsett ålder på skadevållaren. Detta innebär alltså att din dotter, även om hon endast är 14 år, i första hand ansvarar för den skada som hon orsakat. Ovanstående är alltså huvudregeln men till detta tillkommer att den förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta person- eller sakskada som barnet har vållat genom att begå ett brott, 3 kap. 5 § 1 st. 1 p. SkL, se https://lagen.nu/1972:207#K3P5S1. I och med att din dotter olovligen, tillsammans med andra, har tänt eld på en butikslokal rör det sig om en brottslig handling (förmodligen mordbrand enligt 13 kap. 1 § brottsbalken men beror givetvis på omständigheterna i fallet) vilket då medför att du som förälder till viss del ansvarar för en eventuell skadeståndsskyldighet. Det faktum att din dotter ännu inte är straffmyndig, 15 år, och därmed inte kan ådömas någon påföljd för det brott hon begått, 1 kap. 6 § brottsbalken, förändrar inte den saken. Även om din dotter inte kan straffas för brottet har hon fortfarande vållat skada genom att utföra ett brott. En förälders skadeståndsansvar är dock inte fullständigt. Ansvaret är begränsat till att som mest omfatta 1/5 av det prisbasbelopp som gällde vid det tillfälle då skadan uppkom (för 2016 är prisbasbeloppet fastställt till 44 300 kr, se här) för varje skadehändelse. Ifall barnet står under vårdnaden av två föräldrar så gäller denna begränsning för de gemensamt, 3 kap. 5 § 2 st. SkL, se https://lagen.nu/1972:207#K3P5S3. Detta innebär i praktiken att ifall din dotter skulle bli ersättningsskyldig för till exempel ett belopp om 100 000 kr och det enbart rör sig om en skadehändelse blir du som förälder ersättningsskyldig för ca 8 860 kr (=44 300/5) utav totalsumman. Resterande 91 140 kr (= 100 000 - 8 860) av beloppet svarar din dotter för, även om hon endast är ett barn. Den som vållat skada innan den fyllt 18 år ska dock enbart ersätta skadan i den mån som det anses som skäligt utifrån ett flertal faktorer, så som bland annat ålder, mognad och handlingens beskaffenhet, 2 kap. 4 § SkL, se https://lagen.nu/1972:207#K2P4S1. Din dotter ålder och övriga omständigheter beaktas alltså när skadeståndets storlek bestäm. Utöver detta gäller att en förälders skadeståndsansvar i vissa fall kan jämkas ifall det skulle anses vara uppenbart oskäligt att föräldern ska betala skadeståndet med hänsyn till förälderns relation till barnet eller ifall föräldern vidtagit särskilda åtgärder för att förhindra barnet från att begå brott, 3 kap. 6 § 2 st. SkL, se https://lagen.nu/1972:207#K3P6S2. Denna regeln träffar dock främst föräldrar med sedan tidigare brottsbelastade barn som sedan vidtagit särskilda åtgärder för att försöka förhindra barnen att begå nya brott. Slutligen finns det också en generell regel angående jämkning av ett skadeståndsansvar som stadgar att om skadeståndskyligheten är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt. I en sådan bedömning ska dock även den skadelidandes behov av skadeståndet och övriga omständigheter skall beaktas. Denna regel återfinns i 6 kap. 2 § SkL, se här, och kan alltså appliceras på en förälders skadeståndsskyldighet. Det gäller i så fall för dig som skadeståndsskyldig att påvisa att dina ekonomiska förhållanden är sådana att de förtjänar att skadeståndsansvaret jämkas. Huruvida en jämkning är möjlig eller inte blir en bedömning för domstolen som då grundas på alla olika omständigheter i det enskilda fallet. Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Skadeståndsansvar för vårdnadshavare

2016-04-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Min son har i skolan varit vårdslös och spelat fotboll i klassrummet, med sina kompisar, under en rast. Oturen föll således på min son och han sköt omkull lärarens kaffe över lärarens dator. Skolan skickade iväg datorn som inte går att reparera. De har nu för avsikt att köpa en ny dator och skicka kvittot till oss. Står allt rätt till där? Bär han hela ansvaret? Klassrummet var ej låst, trots inbrott begåtts för en tid sedan, läraren borde haft sitt kaffe i fikarummet och varför såg inte rastvakterna att en grupp med barn försvann från skolgården? Det är allvarliga frågeställningar tycker jag.Vår försäkring går ej in, är vi verkligen skyldiga skolan en sprillans ny dator? Och vem ska köpa den? Det kan bli hur dyrt som helst detta. Vem bestämmer vad skicket på datorn var innan kaffet spilldes på den? Hur får vi den rätta jämkningen på summan om skolan helt sonika skickar ett kvitto till oss? Måste vi kontakta en advokat?Sen är det kanske drastiskt men en vettig fråga - alla barnen närvarande tog beslutet att spela fotboll i klassrummet, alltså var de alla vårdslösa, får inte de andra någon reprimand alls? Vi är tacksamma för svar. Mvh fattig mamma.
Sara Ellefors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din son har vad jag förstår det som råkat förstöra en lärares dator genom att det spilldes kaffe över denna. Detta hände när han och hans klasskamrater spelade fotboll i klassrummet. Jag förstår att du tycker att det är problematiskt att rastvakterna släppt barnen utan uppsyn, detta är något du kan ta upp med skolledningen för att förhindra framtida olyckor men tyvärr spelar det i denna situation mindre roll. När en person uppsåtligen eller vårdslöst(som här är fallet) har sönder en sak så ska den personen ersätta skadan, https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1. I detta fall har din son genom att vara vårdslös spelat fotboll i klassrummet och således orsakat sakskada. Egentligen är det alltså din son som är skyldig att ersätta skadan. Lagen tar dock hänsyn till omständigheterna, som i detta fall när det är en väldigt ung person som varit vårdslös. Om en person vållar skada innan han har fyllt arton år skall hen ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter, https://lagen.nu/1972:207#K2P4S1. Vad jag uppfattar dig som så går inte din försäkring in här? I de flesta hemförsäkringar finns det en ansvarsförsäkring som ska täcka just sådana här situationer när någon i familjen orsakat sakskada genom att handla vårdslöst. Jag uppmanar dig att kolla igenom din försäkring en gång till eller möjligtvis ringa till försäkringsbolaget och fråga vad som ingår i din försäkring. Det är aldrig oskäligt av den skadelidna att begära ersättning för ett belopp som täcks av din försäkring. I fallet att det inte täcks av din försäkring så kan skolan aldrig kräva mer i ersättning än vad som anses skäligt. Detta är ett svårt begrepp att definiera, men om din son saknar egna tillgångar så talar det för att beloppet ska sättas lågt. Att endast skicka ett kvitto till dig för en sprillans ny macbook kan således vara oskäligt när man tar hänsyn till sådana omständigheter. Mitt råd till dig är att ha en dialog med skolan för att komma fram till ett belopp som ni båda finner skäligt. När man beräknar skadans ersättning så använder man sig av 5 kap 7 § Skadeståndslagen, https://lagen.nu/1972:207#K5P7S1. Det ska tas hänsyn till sakens ålder och hur mycket den använts. Alltså, om det var en gammal dator ska endast marknadsvärdet på denna ersättas och du kan således inte bli skyldig att betala för t.ex. en ny Macbook eller likvärdig dator.Vad gäller de andra barnen i klassrummet delar de tyvärr inte betalningsansvaret då det inte var de som orsakade skadan även om det kan tyckas orättvist då de också spelat fotboll i klassrummet. Övrigt: Du som förälder har stort ansvar för ditt barn då föräldrar har ett strikt ansvar över sina barns handlingar. I det fall att barnet begår någon brottslig handling så bär föräldrarna en del av betalningsansvaret, https://lagen.nu/1972:207#K3P5S1. I detta fall så hade din son inte uppsåt till någon skadegörelse och det faller därför inte under detta ansvar. Således har du rätt att ifrågasätta skolans krav på betalning. Sammanfattningsvis: Din son har ett skadeståndsansvar för skadan på datorn. Ersättningen ska sättas till ett skäligt belopp med hänsyn till hans ålder, ekonomiska förhållanden och ansvarsförsäkring. I det fall att ni inte har ansvarsförsäkring i er hemförsäkring så ska det sättas till ett skäligt belopp, ni behöver alltså inte acceptera ett kvitto på en ny Macbook. När beräkning görs ska hänsyn också tas till skicket på den datorn som gick sönder, ni kan aldrig bli skyldiga att betala mer än värdet på det som gick sönder. Min rekommendation är dock att ni har en dialog med skolan för att se om ni kan komma överens om något belopp. Annars finns det nog tyvärr ingen annan utväg än att anlita en advokat. Hoppas du fick svar på din fråga, Med vänliga hälsningar

Skadeståndsansvar för barn och vårdnadshavare

2016-04-25 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej,Vår åttaåring har tillsammans med en klasskamrat ristat två ord på en av skolans innerdörrar. Det har funnits ristade ord där tidigare, men de förövarna har man inte kommit på (de har inte erkänt). Vi är ansvarstagande föräldrar och förstår att vi med all sannolikhet får betala för denna skadegörelse.Ska vi betala för en total omlackering av dörren/ helt ny dörr med tanke på att den varit "förstörd" sedan tidigare? Hur vet vi att den ersättning vi sätts att betala är rimlig?
|Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga! Ersättningsskyldighet:Enligt Skadeståndslagen 2 kap 1 § ska den som skadar annans egendom ersätta skadan. För ersättningsansvar krävs att den som vållat skadan agerat med uppsåt eller vårdslöshet. Uppsåt föreligger exempelvis då någon gjort något för att viss skada ska inträffa. Jag utgår ifrån att ert barn handlade med uppsåt.Skadeståndslagen 2 kap 4 § innebär en reducering av ersättningsskyldigheten för minderåriga, en person under 18 år ska endast ersätta skada i den mån det är skäligt. Vid skälighetsbedömningen beaktar man alla omständigheter, exempelvis barnets ålder och mognad. Ni kan, förutsatt att ni är föräldrar till barnet och har vårdnaden, bli ersättningsskyldiga för det ert barn har vållat enligt Skadeståndslagen 3 kap 5 §. Detta förutsätter då att skadan uppkommit genom brott, ett eventuellt brott som ert barn har förövat är åverkan, se Brottsbalken 12 kap 2 §. En förutsättning för att ert barn har gjort sig skyldig till åverkan är att skadan tillfogades med uppsåt. Något ansvar för brott blir inte aktuellt eftersom barnet inte är straffmyndigt. Er personliga ersättningsskyldighet är begränsad till en femtedel av gällande prisbasbelopp (2016), dvs. 8860 kr.I visa fall kan man som vårdnadshavare bli ersättningsskyldig för att man inte har hållt sitt barn under sådan uppsikt som krävs, se Föräldrabalken 6 kap 2 § & Skadeståndslagen 2 kap 1 §. Ni som vårdnadshavare blir dock inte självständigt skadeståndsskyldig på denna grund eftersom man inte kan kräva att ni ska ha uppsikt över ert barn i skolmiljön.Eftersom att både ni och ert barn troligen blir ersättningsskyldiga blir ni solidariskt ersättningsansvariga enligt Skadeståndslagen 6 kap 4 §. Detta innebär att skadelidande kan kräva vem som helst av er på ersättning.Sammanfattning: Ert barn är skadeståndsskyldig, med tanke på barnets ringa ålder kommer ersättningsansvaret hållas relativt lågt. Emellertid behöver värdet av en innerdörr inte vara särskilt stort varför en reducering kanske inte är aktuellt. Ni kan som föräldrar bli skyldiga att ersätta skadan, även detta ansvar är begränsat, till ett fixerat belopp omkring 8000 kr. Ersättningens omfattning:Enligt Skadeståndslagen 5 kap 7 § ska ersättningen gällande sakskada omfatta sakens värde eller reparationskostnader och värdeminskning. I ert fall kan det bli problematiskt att avgöra hur “stor” skada ert barn vållat. Som ni beskrev det var dörren redan skadad. Beroende på skadorna innan och hur stora skador ert barn orsakat varierar ersättningsskyldigheten. Om ristningarna ert barn vållat gjort dörren i stort sätt obrukbar kan det vara aktuellt att ersätta en ny dörr, om det däremot handlar om begränsade inristningar bland andra är “skadan” inte alls stor. Det troligaste är att ni är ersättningsskyldiga för reparationskostnaderna för just den skada ert barn orsakat och eventuell värdeminskning därutöver. En värdeminskning kan bestå i att dörren inte ser likadan ut efter reparation eller att den inte fungerar som tidigare.Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.