Hund vådaskjuten av underårig

2016-04-06 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |En minderårig provskjuter ett gevär i skogen och träffar min hund när vi är på promenad. Jag kör hunden till djursjukhuset och min hund klarade sig efter ett par operationer men det blev en dyr historia. Kan jag få ersättning av den minderårige?
Jonatan Sundqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skadestånd för veterinärskostnaderDen typ av skadestånd som kan vara aktuell i ditt fall regleras i skadeståndslagen (1972:207) (SkL). Enligt 2 kap. 1 § SkL (här) ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar en personskada eller sakskada ersätta skadan. Den som har vådaskjutit en hund torde i de allra flesta fall åtminstone ha varit oaktsam. En hund är att betrakta som egendom och ersätts därför som en sakskada.Skadestånd med anledning av sakskada omfattar enligt 5 kap. 7 § SkL (här) bl.a. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning. Veterinärkostnader kan i sammanhanget betraktas som en reparationskostnad. Normalt sett behöver inte den skadeståndsskyldige ersätta en reparationskostnad som överstiger sakens värde (i det här fallet hundens marknadsvärde), men när det gäller sällskapsdjur har högsta domstolen ansett att en högre reparationskostnad ska kunna godtas. Det är alltså sannolikt att veterinärkostnaderna omfattas av skadeståndet.För att ett skadeståndsansvar ska föreligga krävs emellertid också att det föreligger ett orsakssamband mellan skadan och skadevållarens agerande, samt att skadan inte är helt orealistisk eller oförutsägbar. Man brukar säga att skadan ska ligga "i farans riktning". Utan att känna till omständigheterna kring olyckan är det omöjligt att avgöra säkert om så är fallet, men när någon avlossar ett skott utan att veta vad som befinner sig i skottriktningen, torde det i regel anses ligga i farans riktning att någon eller något kan riskera att skadas. Det är alltså sannolikt att den som sköt är skadeståndsskyldig.Underårig skadevållareAtt skadevållaren är underårig befriar inte honom eller henne från ansvar; även underåriga kan bli skadeståndsskyldiga. Enligt 2 kap. 4 § SkL (här) ska dock en underårig endast ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Vad som är skäligt beror bland annat på den underåriges ålder och utveckling, hans eller hennes ekonomiska förhållanden och handlingens beskaffenhet. Skadeståndet kan alltså jämkas på denna grund. Om det är skäligt, kan skadeståndet till och med jämkas till noll.Under vissa omständigheter kan även den underåriges föräldrar vara skyldiga att ersätta sakskada som den underårige orsakat. Detta regleras i 3 kap. 5 § SkL (här). Ett sådant ansvar föreligger dock endast när skadan har orsakats genom brott. Ett exempel på detta skulle vara om barnet skjutit hunden uppsåtligen, vilket vore att betrakta som djurplågeri. Om det var en ren olyckshändelse, har däremot inte något brott begåtts. I så fall har föräldrarna inget skadeståndsansvar.Jämkning av skadeståndTill sist bör jag nämna att skadeståndet även kan jämkas enligt bestämmelsen i 6 kap. 2 § SkL (här). Enligt denna regel ska ett skadestånd som är oskäligt betungande med hänsyn till skadevållarens ekonomiska förhållanden jämkas efter vad som är skäligt. Man gör alltså en intresseavvägning och väger den skadelidandes intresse av att få betalt mot skadevållarens betalningsförmåga. Denna bestämmelse fungerar som en säkerhetsventil för att den som vållat skadan inte ska drabbas av en orimligt hög betalningsskyldighet. Huruvida denna bestämmelse är tillämplig i ditt fall beror helt på hur höga veterinärskostnaderna är och hur den underåriges ekonomiska förhållanden ser ut.SammanfattningSammanfattningsvis kan man alltså säga att den underårige mycket väl kan vara skyldig att ersätta veterinärskostnaderna. Skulle skadan anses ha vållats genom brott, så kan även föräldrarna bli betalningsskyldiga. Skadeståndet kan dock jämkas, dels med hänsyn till den underåriges ålder och utveckling och dels med hänsyn till om skadeståndet är oskäligt betungande med hänsyn till den underåriges ekonomiska förhållanden. Om det är skäligt, kan skadeståndet till och med jämkas till noll.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.Med vänlig hälsning,

Barns skadeståndsansvar

2016-03-07 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Vad är ett barns skadeståndsskyldighet?
Johan Waldebrink |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (SkL) som du hittar här. Utgångspunkten är att den som genom uppsåt eller vårdslöshet vållar en skada ska ersätta den (2 kap. 1 § SkL). Dessa bestämmelser gäller även för barn, alltså för personer under 18 år. För skador som barn orsakar finns det emellertid en begränsning som innebär att barnet ska ersätta skadan i den mån det är skäligt. Vid bedömningen tar man bland annat hänsyn till barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet och om barnet har en ansvarsförsäkring (2 kap. 4 § SkL). I det fall en skada täcks av en ansvarsförsäkring jämkas inte skadeståndet utan full ersättning utgår. En ansvarsförsäkring täcker även uppsåtligt orsakade skador fram till dess att barnet fyller tolv år (4 kap. 9 § försäkringsavtalslagen).De barn som är yngre än tre till fyra år anses inte kunna bli skadeståndsskyldiga eftersom att de inte är tillräckligt gamla för att deras handlande ska kunna klassas så som vållande (jämför fallet NJA 1977 s. 186 där ett tre år och två månader gammalt barn inte kunde åläggas skadeståndsskyldighet). I takt med stigande ålder samt utveckling och mognad ökar sedan barnets skadeståndsansvar. Ett barn som har fyllt femton år har i princip fullt ansvar och någon jämkning av skadeståndet bör inte ske annat än i undantagsfall (prop. 1972:5 s. 630).I vissa fall ansvarar en förälder för skador som ett barn orsakar. En förälder har ett ansvar att hålla uppsikt över sitt barn och att se till att barnet inte orsakar skada för någon annan (6 kap. 2 § föräldrabalken). Om föräldern genom uppsåt eller av oaktsamhet brister i sitt tillsynsansvar kan denne bli skadeståndsskyldig (2 kap. 1 § SkL och prop. 1993/94:57).Vidare gäller ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar då ett barn orsakar skada genom brott. En förälder är skyldig att ersätta personskada, sakskada eller kränkning som barn vållar genom brott. Skadeståndsansvaret är dock begränsat till en femtedel av ett prisbasbelopp per skadehändelse, vilket innebär att en förälder som mest kan bli ersättningsskyldig med cirka 8900 kronor (3 kap. 5 § SkL). För att sammanfatta det hela så blir barn under tre till fyra år inte skadeståndsskyldiga. För barn upp till fjorton år finns det ofta skäl till jämkning av skadeståndet om barnet inte har någon ansvarsförsäkring. För barn som har fyllt femton år finns det normalt inte skäl för jämkning. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Skadeståndsansvar vid underårigs vårdslöshet

2016-01-26 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min dotter råkade krossa en ruta på skolan när hon var på väg hem. Hon skulle kasta en pinne över ett tak men den hamnade i stället på en glasruta som gick sönder. Blir hon skyldig att ersätta skadan eller vad är det som gäller?
Desirée Wiberg Hammar |Hej och tack för din fråga!Bestämmelser om skadestånd regleras i skadeståndslagen. I 2 kap. 1 § stadgas att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar en sakskada är skyldig att ersätta skadan. Av frågan framgår att din dotter inte krossade fönsterrutan uppsåtligen, så frågan är istället om hon varit vårdslös. I lagen anges inte någon definition av "vårdslöshet" utan detta är något som måste bedömas från fall till fall. Ytterst är det upp till domstol att avgöra om vårdslöshet förelegat eller inte. Utan att komplicera svaret alltför mycket skulle man troligtvis anse att din dotter varit vårdslös som kastat en pinne mot en skolbyggnad, med beaktande av att risken för skada torde varit mer eller mindre förutsägbar. För skadeståndsskyldighet krävs det dessutom att det föreligger ett förutsägbart orsakssamband mellan den vårdslösa handlingen och skadan. Om fönsterrutan var hel fram tills dess att din dotter kastade en pinne på det, är kravet på orsakssamband uppfyllt. I 2 kap. 4 § anges att den som vållar skada innan denne fyllt arton år ska ersätta skadan i den mån det är skäligt, där hänsyn ska tas till bl.a. ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet osv. När ett yngre barn (under femton år) orsakar en skada genom vårdslöshet är det dock vanligt att en ansvarsförsäkring täcker kostnaden för denna. I det fall du inte har en sådan försäkring finns ibland en möjlighet att få skadeståndet jämkat. En bedömning görs då utifrån barnets ekonomiska omständigheter. Avslutningsvis vill jag tillägga att frågor rörande skador och skadestånd inte är helt okomplicerade att besvara, då det är många aspekter som ska beaktas i bedömningen. Om du har en ansvarsförsäkring råder jag dig i första hand att kontakta ditt försäkringsbolag. Tveka inte att höra av dig om du har några fler frågor!Vänligen,

Förälders skadeståndsansvar för barns orsakande av sakskada

2015-12-31 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Min dotter blev utsatt för kastande snöbollar och isklumpar av några pojkar från en parallellklass (6:an) när hon väntade på bussen hem efter skolan.Hon tog en pojke på axeln och sade åt honom att sluta. Då sätter han en fot bakom hennes hälar och trycker hennes överkropp bakåt och fäller henne. Sedan sätter han sig på hennes höft och hoppar på henne några gånger. Resultat : en krossad Iphone som inte fungerar, hon hade den i bakfickan.Fråga: Har jag rätt att kräva att hans föräldrar ska ersätta mig för självrisken på 1 500 kronor?
|Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga.Frågor gällande ersättning efter uppkomna skador på saker regleras av skadeståndslagen (1972:207) (SkL). Av 2 kap 1 § framgår följande "Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan." Det krävs alltså att skadan på telefonen orsakats genom uppsåt eller vårdslöshet. Men tanke på hur Du beskriver förloppet ovan så torde händelsen omfattas av bestämmelsen. Skulle pojkens handlande inte bedömas som att han uppsåtligen orsakat skadan på telefonen så torde det i vart fall bedömas som en skada orsakad på grund av vårdslöshet. Min bedömning är således att pojken kan bli skyldig att ersätta skadan. Eftersom pojken är minderårig finns dock en möjlighet för honom att få skadeståndet jämkat. Det framgår av 2 kap 4 § SkL att "Den som i fall som avses i 1-3 §§ vållar skada innan han har fyllt arton år skall ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter." Föräldrarna kan bli skyldiga att utge skadestånd för skador orsakade av barn enligt två olika regleringar. Enligt 3 kap 5 § SkL ska en förälder ersätta en sakskada som ett barn, vilken föräldern har vårdnaden om, orsakat genom brott. Eftersom Du inte nämner att händelsen skulle ha anmälts och utretts av polis så förutsätter jag att detta inte är aktuellt, dvs. att det inte är fråga om något brott. Vårdnadshavare kan också bli skadeståndsskyldiga då de har ett ansvar enligt 6 kap 2 § föräldrabalken (1949:381). Av bestämmelsen framkommer att "I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas." Underlåter vårdnadshavaren detta kan han eller hon bli skadeståndsskyldig enligt 2 kap 1 § SkL (se ovan). Det krävs då att vårdnadshavaren har brustit i sin plikt. Eftersom att detta skedde i anslutning till skoldagens avslut av barn som är så pass gamla som 11-12 år så torde vårdnadshavarna inte ha brustit i sin plikt. Detta kan självklart inte sägas med säkerhet utan att bedöma situationen mer djupgående men generellt skulle jag säga att det är ganska vedertaget att barn i den åldern går till och från skolan kortare sträckor alt. åker skolbuss själva utan vuxens sällskap. Det torde därför inte kunna krävas att föräldrarna haft pojken under uppsikt omedelbart efter skoldagens slut.Sammanfattningsvis kan alltså följande sägas: Vårdnadshavare kan bli skadeståndsskyldiga för sakskador orsakade av barn. För detta krävs då att sakskadan uppkommit genom brott begånget av barnet eller att vårdnadshavaren har brustit i sin plikt att vidta åtgärder så att barnet inte orsakar skada för annan. Är inget av dessa två alternativ aktuella kan föräldrarna i Ditt fall inte bli skyldiga att utge ersättning för den trasiga mobilen. Dock kan pojken själv kan bli skyldig att ersätta skadan enligt 2 kap 1 § SkL (se ovan).Jag hoppas att Du fått svar på Din fråga.Med vänlig hälsning,

Förälders skadeståndsansvar för barns handlingar

2016-03-25 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Tänkte fråga vad som gäller om min son som är 13 år gammal förorsakar en olycka på moped. Är det möjligt/troligt att jag som pappa o ägare till mopeden kan bli skadeståndsskyldig?Mvh
|Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föräldrar kan bli skadeståndsskyldiga för skador som deras barn orsakar under två omständigheter. Om ett barn begår en brottslig handling och därigenom orsakar person- eller sakskada blir dess vårdnadshavare alltid skyldig att ersätta skadan. Detta framgår av 3 kap 5 § Skadeståndslagen. Däremot är skadeståndsskyldigheten begränsad till 1/5 av prisbasbeloppet. Dessutom blir du inte skadeståndsskyldig till den del skadan ersätts av trafikskadeersättning enligt trafikskadelagen, se 3 kap 8 § Skadeståndslagen. En förälder har ansvar för att hålla sitt barn under uppsikt samt vidta andra lämpliga åtgärder i syfte att se till så att barnet inte orsakar skada, detta framgår av 6 kap 2 § Föräldrabalken. Brister en förälder i det ansvar som ålagts föräldrar enligt denna paragraf har detta ansetts kunna leda till skadeståndsskyldighet i enlighet med 2 kap 1 § Skadeståndslagen. Enligt den paragrafen kan du bli skyldig att ersätta både sak- och personskada. Om du låter din 13-åring köra moped borde detta ses som om du brustit i det ansvar som ålagts dig genom Föräldrabalken och du kan därmed bli skadeståndsskyldig för både sak- och personskada som din son orsakar. Den lagliga åldern för att köra moped är 15 år och dessutom behövs körkort för detta. Om din son, som endast är 13 år, råkar ut för en olycka kan detta få konsekvenser gällande den försäkring du har för mopeden. Dessutom kan du om du tillåter din son att köra dömas till böter för tillåtande av olovlig körning, se 3 § 3 stycket Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Det vore därför bättre om din son väntar med att köra moped tills han är 15 år. Det bör även tilläggas att även om du inte blir skadeståndsansvarig så kan din son blir det enligt 2 kap 1 § Skadeståndslagen. Hans skadeståndsskyldighet kan dock jämkas enligt 2 kap 4 § Skadeståndslagen, detta på grund av hans ålder.Hoppas att detta gav dig svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor.Vänligen

Elevs skadeståndsansvar

2016-01-31 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Kan elev bli ersättningsskyldig när hen hanterat skolans ipad vårdslöst så glaset spruckit.Elever är 14 år.
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget särskilt undantag för elever vad gäller skadeståndsskyldighet gentemot skolan. Den allmänna regeln i 2:1 Skadeståndslagen gäller således, trots att det är en elev och denne är 14 år. Enligt 5:7 Skadeståndslagen ska hela sakens värde eller reparationskostnad samt följdskador, t.ex. hyra av annan surfplatta medan den tidigare repareras, ersättas.Det bör i detta erinras om den särskilda jämkningsregeln i 2:4 Skadeståndslagen. Enligt denna ska skadevållaren ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till ålder och utveckling. För 14-åringar har det i litteraturen framhållits en allmän hållpunkt om att ca 3/4 av skadan ska ersättas. Detta ska även relateras till storleken på skadeståndet från början. Rör det sig om 500 kr blir en jämkning inte nödvändig i samma utsträckning som i de fall det rör sig om 5000 kr.Slutligen kan det vara värt att kort belysa föräldrars särskilda ansvar för barn som vållar skada genom brott. Enligt 3:5 Skadeståndslagen är en förälder ansvarig upp till 1/5 av prisbasbeloppet (ca 8500 kr) i den mån förälderns barn vållar skada genom brott. I detta fall synes det endast vara vårdslöshet inblandat varför regeln inte aktualiseras. Behöver du ytterligare vägledning i detta är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Rätt till skadestånd av minderårig på grund av misshandel

2016-01-22 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Jag arbetar på ett bibliotek. I torsdags 7 januari när jag skulle avvisa ett gäng ungdomar reste sig en av de och började slå mig med knytnävarna i ansiktet. Första slaget gav mig en spricka i underkäken. Andra och eller tredje gav mig flera frakturer på vänster kindben och ögongloben. Jag vill veta mina rättigheter i frågan samt kring skadeståndet från gärningsmannen som visar sig vara 14 år gammal. Det handlar om ett gäng tidigare känd i området och han slog mig extra hårt tror jag för att han vet att han inte är straffmyndig. Nu är han hemma med sina föräldrar och jag har kommit hem från sjukhuset med mina skador som kommer att ta månader att återställa. Tack på förhand!MvhMia Bokstranden
|Hej och tack för din fråga!Du har rätt i att gärningsmannen inte är straffmyndig då han är under 15 år. Han kan ändå bli skadeståndsskyldig enligt skadeståndslagen (1972:207) (2 kap 4 §). När den som orsakat skadan är under 18 år görs bedömningen utifrån dennes ålder utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Med tanke på att han är 14 år och begått handlingen uppsåtligt borde det finnas goda chanser för dig att få någon ersättning, men det är svårt att avgöra hur stor ersättningen blir eftersom domstolen gör en individuell bedömning i varje enskilt fall. Du kan få ersättning för personskador. Personskador innefattar sjukhusräkningar, förlorad inkomst om du inte kunnat arbeta på grund av misshandeln samt ersättning för sveda och värk, alltså den smärta som du orsakats av misshandeln. Du kan också få ersättning för kränkning eftersom du blivit utsatt för ett brott som kränkt din kroppsliga integritet.Jag hoppas detta var svar på din fråga!Vänligen,

Skadeståndsansvar för vårdnadshavare

2015-12-20 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Vår 7-årige son lekte med en jämnårig tjej här hemma hos oss. De kastade pil på vår piltavla i köket. Sa till dem att vara försiktiga om de nu måste kasta pil. Tjejen (råkar) då kasta en pil rakt i vårt köksfönster, så att det blev ett hål o sprack en del. Nu undrar vi om man kan kräva att de får betala rutan? Eller halva rutan? Eller vad gäller här? Min man o jag är inte riktigt överrens om vad som gäller där. Mvh
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att bli skadeståndsskyldig krävs att en skada har uppkommit och att man har varit vårdslös (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Även barn kan bli skadeståndsskyldiga, men det är alltjämt vårdnadshavarna som ansvarar för ett 7 år gammalt barn. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas (6 kap. 2 § föräldrabalken). Bedömningen om huruvida tjejens föräldrar har varit vårdslösa ska göras mot bakgrund av om de har brustit i deras ansvar enligt föräldrabalken. Barnet står inte under deras uppsikt, men de har vidtagit en lämplig åtgärd genom att ställa barnet under Er uppsikt. Det är ni som har barnet inom räckhåll och således kan hindra barnen från att orsaka skada. Det kan argumenteras för att du har varit vårdslös genom att låta barnen leka med pil. Att säga till barn att vara försiktiga kan knappast sänka tröskeln i bedömningen. Jag har svårt att se att man vid en objektiv bedömning kan anse barnets föräldrar vara skadeståndsskyldiga för skadan, dels eftersom det uppenbarligen var en olycka där barnen efter ditt medgivande har lekt med föremål som kan orsaka skada och dels eftersom barnen var under er uppsikt vid tillfället för skadan.Uppmärksamma att det i skadeståndsrättsliga mål finns mycket utrymme för att argumentera för skadeståndsskyldighet och att min redogörelse knappast är uttömmande. Det kan likväl argumenteras för att barnets föräldrar är skadeståndsskyldiga, men att skadeståndet kan sättas ned till stor del till följd av att du har bidragit till skadan genom att brista i din uppsikt. Det är svårt att ge ett rakt svar i en sådan fråga annat än att bidra med riktlinjer.Med vänliga hälsningar,