Skadeståndsansvar vid barns vållande av skada

2015-11-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej.Min son 4 år och 10 månader har lyckats få en golfbil som stod parkerad i rullning så den åkte in i en stolpe. Blev en buckla i huven. Mannen som äger golfbilen körde mina barn i den. Sen hoppade han ur och detta händer. Jag och min man var inte i samma stad ens då detta händer utan mina föräldrar var barnvakt. Och mannen i fråga leker med barnen en stund och har översikt på dom. Nu har denne man skickat ett egenskrivet kravbrev som han tycker vi ska betala. Vad gör vi?
T E |Hej!Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Vad som gäller allmänt för skadeståndsansvar är att en person genom vårdslöshet eller uppsåt ska ha åsamkat personskada eller sakskada, 2 kap. 1 § Skadeståndslagen (här). I det här fallet rör det sig om en sakskada då en buckla uppstått på golfbilen. Det verkar röra sig om en olycka och därav kan uppsåt uteslutas och frågan om vårdslöshet är den som kan komma att diskuteras. För att göra en kvalificerad bedömning av om pojken varit vårdslöshet i sitt handlande hade mer fakta behövts.Det finns ingen myndighetsålder för skadeståndsansvar liksom den för straffansvar. Därav kan även barn bli skadeståndsansvariga. Av 2 kap. 4 § SKL framgår det att en underårig ska ersätta skada som denne förorsakat såvida det anses vara skäligt. Skälighetsbedömningen ska grunda sig på den underåriges ålder och mognad, handlingens beskaffenhet samt de ekonomiska förhållandena i övrigt.När en skada orsakas av unga barn torde man inte kunna anse att de uppnått sådan mognad som måste förutsättas för att barnets skadehandling ska anses innefatta vållande. Enligt rättspraxis kan en 3-åring inte anses ha uppnått ett sådant omdöme och kan således inte bli skadeståndsskyldig (NJA 1977 s. 186). En 5-åring kan anses vålla skada genom egen handling (NJA 1948 s. 342 II). Vad utgången skulle bli i ert fall är svårt att säga då barnet befinner sig mellan dessa åldrar men det kan konstateras att även om ett barn på 4 år och 10 månader kan bli skadeståndsskyldig kommer skadeståndet att jämkas med hänsyn till barnets ålder. Som vårdnadshavare har man ett ansvar för oaktsam underlåtenhet att utöva uppsikt över sina barn, 2 kap. 1 § SKL. Detta följer av att ni räknas som övervakningsgaranter i förhållande till barnen. För att bli skadeståndsskyldiga måste även rekvisiten i 6 kap. 2 § Föräldrabalken (här) vara uppfyllda, nämligen att ni brist i er tillsyn. Återigen kan dock nämnas vilka jämkningsgrunder som finns och kan åberopas, nämligen 3 kap. 6 § SKL där det stadgas att ersättning för sakskada kan jämkas om det finns försäkring som täcker skadan eller 6 kap. 1 § 2 st. SKL att skadestånd kan jämkas om den skadelidande varit medvållande till skadan; något som det låter som att ni verkligen kan åberopas i ert fall. Beroende på vem mannen är och vilken uppgift han hade i förhållande till barnen, om han t.ex. genom frivilligt åtagande haft ansvar att passa barnen, kan han ses som skyddsgarant och kan då anses ansvarig för skadan genom underlåtenhet att förhindra den.Hoppas svaret var till hjälp.Vänliga hälsningar,

Möjligheter till jämkning av föräldraansvar

2015-11-21 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min dotter ska betala skadestånd för kränkning och eftersom hon är minderårig får jag betala men jag har inget arbete och är ensamstående och har socialbidrag så vad gör jag?
Azra Huzejrovic |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skadeståndsskyldighet regleras främst i skadeståndslagen (1972:207) (SkL). I 3 kapitlet 5 § 2 p. SkL framgår det att en förälder ska ersätta skada p.g.a. kränkning. Ditt betalningsansvar är dock begränsat till en femtedel av prisbasbeloppet, för varje skadehändelse, året som händelsen skedde. Prisbasbelopp regleras i 2 kapitlet 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Prisbasbeloppet för 2015 är 44 500 kr. I 3 kapitlet 6 § SkL finns det en möjlighet till jämkning av skadeståndsansvaret. Ett krav för att jämkning ska vara möjligt är att det ska vara ”uppenbart oskäligt” för dig att betala skadeståndet. Hänsyn tas till ditt agerande för att förhindra din dotter från att kränka samt ditt förhållande till din dotter. Att en förälder inte har råd att betala ett skadestånd är inte tillräckligt uppenbara skäl för jämkning. I förarbetena till lagen har det poängterats att denna bestämmelse ska användas återhållsamt. I 6 kapitlet 2 § SkL finns ytterligare en möjlighet till jämkning. Om betalningsansvaret är ”oskäligt betungande” p.g.a bl.a. ekonomiska förhållanden kan jämkning ske. Skadeståndsansvaret kan då nedsättas till en rimlig nivå för båda parterna. Även denna bestämmelse ska tillämpas återhållsamt. I NJA 2015 s. 482 nämns ekonomiska bistånd eller att föräldern är ensamstående som skäl till jämkning fastän skadeståndet inte är av betydande omfattning.Det du kan göra är att undersöka möjligheterna till jämkning av skadeståndet. Detta kan dock bli kostsamt och dessutom tillämpas jämkningsmöjligheter återhållsamt, vilket även utgången i NJA 2015 s. 482 har påvisat.Hoppas detta var till hjälp! Vänligen,

Trettonårings skadeståndsansvar för spricka i mobiltelefon

2015-10-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Igår under skoltid så sprang jag ( som går i sjuan ) i korridoren eftersom att jag ville hinna till lektionen. Mitt i när jag sprang så råkade jag dra i min väns ( hon går i nian ) hörlurar så att hennes mobil drogs med och den ramlade. Min vän hade redan en spricka men nu fick hon yttligare en (men mobilen funkar fortfarande) .Är det jag, hon eller skolan som ska betala? Tack för svar
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Eftersom du berättar att du går i sjunde klass så antar jag att du är tretton år gammal.Eftersom att springa in i någon av misstag och orsaka en skada på dennes mobiltelefon inte kan anses som kränkande behandling, mot bakgrund av att din vän sannolikt inte uppfattade händelsen som mobbning eller liknande, så kan inte skolan göras ansvarig att betala för skadan. Skolans betalningsansvar inträder först om lärarna, rektorn och kommunen inte uppfyller sina skyldigheter att exempelvis förebygga, anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Detta framgår av Skollag (2010:800) 6:3 och 6:6-12. Vanligtvis brukar dock skolorna ersätta skador på elevers tillhörigheter som har uppkommit på lektionstid eller orsakats av lärare, men eftersom sprickan på din väns mobiltelefon orsakades av dig ute i korridoren utanför lektionstid så blir det inte heller aktuellt på denna grund för skolan att ersätta skadan.Eftersom du sprang i korridoren så var risken för att du skulle springa in i någon ganska stor, vilket medför att du sannolikt kan anses ha varit oaktsam. Eftersom du på detta sätt oaktsamt orsakade en skada på din väns mobiltelefon så ska du som huvudregel fullt ut ersätta skadan, vilket framgår av Skadeståndslag (1972:207) 2:1. Här är det dock av betydelse att du bara är tretton år gammal. Eftersom du är under arton år så ska din skyldighet att ersätta skadan jämkas, det vill säga sättas ned, i skälig omfattning. Om dina föräldrar har tecknat en hemförsäkring som innehåller en ansvarsförsäkring så görs ingen jämkning, mot bakgrund av att din väns krav på betalning fullt ut täcks av försäkringen. Om dina föräldrar inte har tecknat en sådan försäkring så kan din betalningsskyldighet sättas ned mot bakgrund av att du inte orsakade skadan avsiktligt och att du är relativt ung, det vill säga under femton år. Eftersom en spricka på en mobiltelefon som inte påverkar telefonens användning inte kan anses som en betydande skada så kan det dock tala för att en jämkning vore oskälig att göra, varav din skyldighet att betala inte sätts ned (Skadeståndslag 2:4).Sammanfattningsvis så är det du som svarar för skadan, men denna skyldighet kan möjligen sättas ned. Eftersom skadan på din väns mobiltelefon är så pass liten så kan dock sådan jämkning bli oskälig och rentav onödig, mot bakgrund av att din väns möjliga krav på ersättning inte kan uppgå till något annat än en relativt mindre summa pengar för att bekosta en ny skärm eller ett repborttagningsmedel. Det bästa är om du och din vän och era föräldrar i godo kan komma överens om en lämplig lösning. Jag rekommenderar också att du undviker att springa i korridoren så att inte liknande saker händer i framtiden – se snarare till att du kommer i god tid till lektionerna så att du inte behöver stressa i onödan.Med vänlig hälsning och lycka till med studierna i skolan

Skadeståndsansvar

2015-08-25 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Min son som är 8 år lekte med sina kompisar och har råkat ta sönder ett fönster hos grannen med en fotboll. Vem kan grannen rikta skadeståndsanspråk mot? Är det jag som föräldrar som blir ansvariga eftersom min son är under 18? Dem var fyra pojkar som lekte.MVH, Sadik
Anonym Rådgivare |Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline ställer till förfogande!Av 2 kap. 1 § skadeståndslagen framgår det att skadeståndsanspråk kan riktas mot en person som genom vårdslöshet eller uppsåt har åsamkat personskada eller sakskada. I det här fallet kan vi konstatera att din son till följd av oaktsamhet föranlett sakskada genom att framföra en fotboll in i din grannes fönsterruta.Skadeståndstalan kan i ett initialt skede riktas mot din son trots hans ringa ålder. Av 2 kap. 4 § skadeståndslagen framgår det att en minderårig ska ersätta skada som denne har givit upphov till såvida det är skäligt. Skälighetsbedömningen grundar sig bland annat på minderåriges ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet och de ekonomiska förhållandena i övrigt. Eftersom att din son enkom är åtta år gammal kommer skadeståndsanspråket med största sannolikhet att jämkas. Skadan har därutöver förorsakats i korrelation till lek vilket torde räknas som en förmildrande omständighet. Ni behöver således icke vara orolig över skadeståndets omfång eftersom att det föreligger omständigheter som talar till er fördel.Skadeståndsanspråket kan även riktas mot barnets vårdnadshavare såvida det i enighet med 6 kap. 2 § föräldrabalken brister i tillsynsplikten. I detta fall kan jag emellertid konstatera att det blir svårt för vederparten att göra gällande att det brister i tillsynen eftersom att olyckshändelsen förekommit under lek. Det ska dock tilläggas att kravet på tillsynen skärps om en vårdnadshavare deltar i leken vilket ej är fallet.Vänligen,

Skadeståndsansvar för misshandel i skolan

2015-11-23 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, min dotter på 8år fick idag på skolan en sten i storlek som en HANDBOLL! kastad i huvudet och turligt nog blev det "bara" ett 3cm långt och 1cm djupt jack och självklart svullnad till max och huvudvärk.(vill inte ens tänka på hur illa det hade kunnat gå).Killen i samma klass (2:an) hade enligt utsago helt enkelt tagit upp stenen och kastat den i hennes huvud.Kommer självklart anmäla detta både till skolans försäkring och den egna försäkringen och en polisanmälan för misshandel.Dottern vill/vågar inte gå till skolan pga detta,.Kan man på något sätt kräva/få ersättning av denna killes föräldrar?Vilka andra ersättningar har jag rätt till via skola eller liknande?
Johan Landström |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Sammanfattning och rådDu har rätt till ersättning för inkomstförlust om du tvingats vara hemma eller på sjukhus med ditt barn samt för barnets sjukvårdskostnader. Ditt barn har rätt till ersättning för fysisk och psykisk smärta under den akuta sjukdomstiden och ersättning för bestående men, exempelvis ärr. Eftersom det troligtvis är fråga om ett uppsåtligt misshandelsbrott är det även aktuellt med kränkningsersättning. Se utredningen nedan för aktuella belopp.Endast den ersättning som inte täcks av er försäkring har du anledning att kräva av pojken eller hans föräldrar. Pojkens föräldrar är maximalt skyldiga att utge ersättning upp till 8900 kr. Resterande belopp blir en skuld hos pojken. Det kan dock finnas i föräldrarnas intresse att ersätta även denna del.Skolan är endast ersättningsskyldig om det är fråga om en mobbingliknande situation som skolan inte har agerat emot.Behöver du hjälp att precisera ert ersättningsanspråk eller kräva betalning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka eller klicka på knappen till höger.UtredningUtifrån era uppgifter i frågan tycks det klarlagt att pojken skadade er dotter avsiktligt. Jag utgår i min utredning från detta.Rätt till ersättning vid personskadaMan har som förälder rätt till ersättning för inkomstförlust om man tvingas vara hemma eller på sjukhus med sitt barn samt för barnets sjukvårdskostnader. Barnet har rätt till ersättning för fysisk och psykisk smärta under den akuta sjukdomstiden och ersättning för bestående men, exempelvis ärr. Eftersom det troligtvis är fråga om ett uppsåtligt misshandelsbrott är det även aktuellt med kränkningsersättning. Akut fysisk och psykisk smärta ersätts enligt schablon vilket är 2 400 kr per månad under den akuta sjukdomstiden. Om ditt barn alltså tvingas vara från skolan pga smärta eller rädsla i en vecka skulle det alltså vara skäligt att kräva ca 600 kr för detta. Detta bör fastställas av läkare.Resulterar skadan i ett ärr i ansiktet har barnet rätt till ersättning som varierar kraftigt beroende på ärrets fulhet. Beloppen finns redovisade i trafikskadenämndens tabell som du hittar här.Kränkningsersättning utgår för den kränkning av brottsoffrets integritet som brottet har inneburit. Vid misshandel varierar ersättningen mellan 5 000 och 15 000 kr beroende på kränkningens allvar. Det är svårt att utan utredning och omkringliggande omständigheter avgöra om din dotter har rätt till ersättning i det högre eller lägre området av skalan.Vem ska betala?Man har aldrig rätt att få mer än full ersättning för en skada. Endast den del som inte täcks av din försäkring kan du alltså kräva av pojken eller hans föräldrar. I bästa fall är detta endast självrisken.Föräldrars skadeståndsansvar för barns brottFöräldrar är solidariskt ersättningsskyldiga för skada som deras barn begår genom brott även om föräldrarna inte brustit i sin tillsyn. Brott kan begås av den som är under 15 år även om denne inte kan straffas. Pojkens föräldrar är alltså här skadeståndsskyldiga. Föräldrars skyldighet är dock begränsad till 1/5 prisbasbelopp. Detta innebär att ni kan kräva max 8 900 kr från skadevållarens föräldrar.Det skadevållande barnets skadeståndsansvarDet som eventuellt inte täcks av er försäkring och föräldrarnas ansvar hamnar då som en skuld hos pojken. Denna ersättningsskyldighet sätt dock ned kraftigt med hänsyn till skadevållarens unga ålder om dennes familj saknar ansvarsförsäkring. Även om barnets föräldrar inte är skyldiga att utge denna ersättning kan det ligga i deras intresse att barnet inte har en skuld som det förlöper ränta på. Det kan alltså vara värt att göra upp med föräldrarna även om denna del, speciellt om barnets handlingar täcks av föräldrarnas ansvarsförsäkring.Skolans ansvarSkolan är endast skyldig att utge ersättning om lärarna, rektorn och kommunen inte uppfyller sina skyldigheter att förebygga, anmäla och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Om misshandeln utgjorde ett led av pågående mobbing mot din dotter och skolan inte har ingripit på rätt sätt emot denna kan du alltså kräva skolan på ersättning.Mvh

Barns skadeståndsansvar till följd av brott

2015-10-22 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Om ett barn stjäl t ex en sparkcykel på skoltid (står en massa olåsta/låsta på skolgården), vad blir då konsekvensen? Blir föräldrarna ersättningsskyldiga? Cyklarna används under rasten och kastas sen i en buske och återfinns inte. Om det är så att föräldrarna blir ersättningsskyldiga, är det så tom barnet fyller 15 år?
Edith Grundin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Skadeståndslagen 2:1 lyder: "Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan". Även barn kan bli skadeståndsskyldiga enligt denna paragraf. Riktigt små barn brukar inte kunna bli skadeståndsskyldiga eftersom det krävs uppsåt eller vårdslöshet. Barn omkring 4-6 år anses inte kunna vara vårdslösa. Det finns också en paragraf, 2:4, som säger att barn (under 18 år) ska ersätta skadan i den mån det är skäligt. Om det dock finns en försäkring som täcker hela beloppet så kommer antagligen hela beloppet att dömas ut. Här kan det spela in om barnet är under 15 år eftersom det kan vara lättare att jämka skadeståndet ju yngre barnet är. Man tar nämligen hänsyn till barnets ålder och utveckling när man gör den här bedömningen. Föräldrar blir solidariskt ansvariga för skada som barn vållar genom brott. Detta följer av Skadeståndslagen 3:5. Ansvaret är dock begränsat till en femtedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller för det år då skadehändelsen inträffade.Ett aktuellt fall där Högsta domstolen förklarar syftet bakom lagen som gör föräldrar solidariskt skadeståndsskyldiga för skada barnet orsakar genom brott är NJA 2015 s. 482. I det fallet var barnet 17 år och hade dömts för förtal. Sist men inte minst kan tilläggas att skolan i vissa fall kan bli ersättningsskyldiga istället för vårdnadshavaren om det är så att skolan brustit i sin tillsyn över barnet. Hör gärna av dig igen om du har vidare frågor!Vänligen,

Barns skadeståndsansvar

2015-10-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! min son är 10 år och har råkat förstöra en väns telefon av misstag. Det är bara skärmen som gick sönder. Hur blir det nu? Är vi skyldiga att betala för ev skador som har förekommit? Tack!
Mattias Vilhelmsson |Hej!Barn kan likväl som vuxna bli skadeståndsansvariga. Skadeståndsansvaret bedöms enligt den allmänna regeln i 2 kap 1 § Skadeståndslag: det krävs alltså att din son har genom vårdslöshet eller uppsåt åsamkat person- eller sakskada. Eftersom det verkar vara fråga om ett misstag bör vi kunna utesluta uppsåt, i rätten skulle troligtvis frågan handla om din son har agerat vårdslöst ställas? Jag har för lite uppgifter för att kunna göra någon kvalificerad bedömning av det i nuläget. I 2 kap 4 § finns även en regel som innebär att en minderårig endast ska ersätta skadan om det är skäligt. Denna skälighetsbedömning är också svår att göra på de knapphändiga uppgifterna men att skadan uppkom på grund av ett "misstag" talar för att skadeståndet skulle kunna jämkas.Mitt förslag till dig är dock att ni håller detta utanför rätten, kollar med eventuella försäkringsbolag, försöker utröna vad det var som gjorde att mobiltelefonen blev skadad, för en dialog och försöker nå en samförståndslösning. Hör gärna av dig om du har några följdfrågor!

Föräldrars skadeståndsskyldighet vid brott begågna av barnen

2015-07-10 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej. Min mans son har blivit dömd för våldtäckt som han begick i höstas då han var 16 år. Nu har maken fått ett brev från Kronofogden om att han ska betala över 100 tusen I skadestånd. Är det verkligen så att hans föräldrar måste betala för ett brott han begick under eftermiddagen då båda föräldrarna var på arbetet. Grabben har ADHD och är i mångt och mycket ohanterlig. Socialen är inblandad. Känns som att man inte ska ruinera föräldrars ekonomi för man kan ju inte bevaka ungdomar hela tiden och inte heller låsa in dem.
Elin Brännström |Hej och tack för din fråga!När minderåriga begår brott kan deras föräldrar bli skadeståndsskyldiga på två olika grunder. Antingen kan föräldrarna bli skadeståndsskyldiga på den grunden att de brustit i sitt föräldraansvar och därmed agerat vårdslöst genom att låta barnet begå brottet eller orsaka skadan. Den andra grunden är skadeståndslagens 3 kap 5 § - där det stadgas att föräldern ansvarar för skada som en minderårig orsakar genom brott. Detta ansvar är dock begränsat till 1/5 av prisbasbeloppet för varje skadehändelse (vilket blir ungefär 9000 kr).Rimligtvis borde därför din makes ersättningsskyldighet vara begränsad till 9000 kr, om det inte är så att barnet orsakat flera olika skadehändelser eller att fadern har ansetts orsaka skadan genom att brista i sin tillsyn av sonen. Möjligtvis kan det kanske vara så att Kronofogdens krav i själva verket riktar sig mot sonen, och inte fadern?