Skadeståndsansvar för en 15-åring

2015-06-24 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Min son är 15år och en dag i skolan gick han och hans kompis och "lattjade" med varandra som de ofta gör. Kompisen hängde på min son och min son tog honom och vände upp och ner på honom. Kompisens mobil åkte då ur hans ficka, ren olyckshändelse. Men kompisen och hans förädrar tycker nu att min son ska betala för en ny mobil 2700kr eller att vi ska ta det på vår hemförsäkring och där har vi självrisk 1500kr. Jag tycker att det var en ren olyckshändelse och hade själv aldrig kommit på tanken om det varit tvärtom. Men jag sa att jag tyckte de kunde dela på självrisken då båda var skyldiga men det går kompisens mamma inte med på. Kan vi bara strunta i det eller vad ska vi göra? Med vänliga hälsningar
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan, 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207). Jag ska nedan förklara vad detta närmare innebär.SakskadaDu har inte angivit att mobiltelefonen har skadats, men jag utgår från att en viktigare funktion har förstörts i och med att den behöver ersättas med en ny.Uppsåt eller vårdslöshet Din son verkar inte ha haft uppsåt att skada telefonen. Det får däremot utredas om han har varit vårdslös. Enligt rättspraxis ska inledningsvis vikt fästas vid om den som har orsakat skadan har agerat i enlighet med normal aktsamhet. Det är i din sons fall svårt att avgöra, men det kan tänkas att han borde ha tänkt på att något kan falla ur hans kompis ficka i och med att han vändes upp och ner på. Denna fråga går att diskutera och det kan tänkas finnas flera svar. Samtliga omständigheter måste dock beaktas. Det faktum att de lekte tillsammans talar för att det var en olyckshändelse som ingen av dem kan behöva ansvara för.Adekvat orsakssambandFör skadeståndsansvar fordras ett orsakssamband mellan din sons handlande och skadan som har åsamkats hans kompis telefon. Du har angivit att skadan har orsakats till följd av din sons handlande. Det finns ett orsakssamband, men det måste emellertid även vara adekvat. Det innebär att det ska ha varit rimligt förutsebart: handlandet ska ha legat i farans riktning. Din son ska genom sitt sätt att agera ha framkallat en fara och den skada som har åsamkats ska ha varit ett någorlunda typiskt förverkligande av den fara. Det går att argumentera för båda sidor här. Att vända någon upp och ner på innebär att risken förverkligas att något ramlar ur fickorna. Det är ingen långsökt slutsats, utan den kan ses som adekvat. Vem ansvarar för skadan?För att någon ska bli skadeståndsskyldig krävs alltså i detta fall att en sakskada har uppstått, att någon har varit vårdslös och att det råder ett adekvat orsakssamband mellan beteende och skada. Om din son ska anses vara skadeståndsskyldig ska han ersätta sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning och annan kostnad till följd av skadan, 5 kap. 7 § 1 och 2 skadeståndslagen.Din son är 15 år gammal, vilket är en beaktande faktor i skadeståndssammanhang. Han ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter, 2 kap. 4 § skadeståndslagen. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska du i egenskap av vårdnadshavare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas, 6 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken (1949:381). Din son är 15 år gammal och det kan inte begäras att du har honom under uppsikt i skolan.Frågan om din sons kompis medverkan till skadan måste också diskuteras. Många omständigheter kan beaktas, exempelvis om kompisen hade osedvanligt vida fickor, om han i tysthet accepterade att vändas upp och ner på, om han hade dragkedjor men inte hade dragit igen dem. Sådana omständigheter kan tala för att han har varit medvållande till skadan. Resultatet blir att skadeståndet sätts ned, 6 kap. 1 § andra stycket skadeståndslagen. Skådeståndet kan även sättas ned eftersom det med hänsyn till din sons ekonomiska förhållanden kan anses var oskäligt betungande, 6 kap. 2 § skadeståndslagen.Avslutande råd Som du förstår så kan jag inte ge dig ett klart svar. Det är fullkomligt möjligt att båda bör ansvara för skadan och att skadeståndet sätts ned i viss mån, dels på grund av att båda kan ha bidragit till skadan och dels på grund av att din son troligtvis har en stram budget. Det är kompisen som har bevisbördan för att din son har varit vårdslös. Om du inte accepterat skadeståndsframställan från din sons kompis, måste de vända sig till domstol för att söka sin rätt. Det kan bli en dyr historia om de förlorar målet. Jag rekommenderar att ni kommer överens på egen hand för att undvika tidsspillan.Nedan hittar du lagarna som jag har hänvisat till i mitt svar.Skadeståndslagen. Föräldrabalken.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Skadeståndsansvar för ett barns vållande

2015-04-16 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej. Min brors son har vid ett tillfälle då vi passat honom åverkat skada på en affär som vi bor granne med. Han har rispat med en sten på glasruta och även repat dörrlåset. Min fråga är om vi ska ersätta, eller om det är min bror?
|Hej,Tack för din fråga!Enligt 2 kap 1 § i skadeståndslagen så ansvarar man själv för skador man vållar andra, detta gäller både sakskador och personskador. Precis som du har förstått så kan undantag göras om det är barn som vållar skadan, som fallet är här. Enligt 3 kap 5 § i samma lag ska den förälder som har vårdnaden om barnet ersätta skadan. Denna skadeståndsskyldighet kan begränsas för föräldern om vissa förhållanden föreligger, exempelvis om det skulle vara oskäligt att föräldern betalar ut hela ersättningen. Hur som helst så har du ingen skyldighet enligt lag att ersätta skadan på affären. Det är dock inte självklart att barnets föräldrar heller ska ersätta skadan i detta fall. Denna fråga beror på om skadan som barnet åverkat utgör brott enligt brottsbalkens bestämmelser. Med vänlig hälsning,

Förälders skadeståndsansvar vid skadegörelse

2015-02-24 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Min son på 10 år ristade in ett ord i ett glas under skoltid. Vem är det som ska betala? Rektorn säger att jag som förälder kommer att få betala 10000kr eller mer för att byta ut rutan. Pengar jag inte har. Hur går man tillväga? Mvh Jenny
|Hej och tack för din fråga,Den 1 september 2010 införde lagstiftaren en ny bestämmelse i skadeståndslagen (3:5), jag antar att det är denna regel som rektorn hänvisar till (ifall rektorn hävdar något annat kan du återkomma så försöker vi luska ut mer). 3:5 skadeståndslagen innebär att föräldrar som är vårdnadshavare till barn som begått brott har ett principalansvar. Med detta menar man att föräldrarna har ett skadeståndsansvar fastän det inte förekommit någon vårdslöshet från deras sida (s.k. strikt ansvar). Föräldrars skadeståndsskyldigheten är dock begränsad till högst en femtedel av prisbasbeloppet för en skadehändelse (prisbasbeloppet idag är 44 500kr vilket innebär att du högst kan krävas på 8 900kr). Denna skadeståndsskydlighet blir gemensam för båda föräldrarna ifall barnet har två föräldrar som är vårdnadshavare.Ett barn kan inte dömas för ett brott om barnet är under 15 år. Detta skadeståndsansvar som föräldern får är dock inte beroende av barnets ålder utan kan aktualiseras ändå. Vad som krävs dock är att skolan i ert fall väcker en talan mot dig (alternativt den andra vårdnadshavaren om ni är två).Det krävs även att det räknas som ett brott vad ditt barn har gjort. I detta fall skulle jag tro att de skulle hävda skadegörelse vilket kräver att din son förstört egendomen med uppsåt (med vilja).Vad gäller skadeståndsbeloppet råder jag dig att kolla din hemförsäkring och ifall du kan få hjälp med en eventuell betalning genom den (läs era villkor).Vänliga hälsningar,

Skadeståndslagens nödvändighet

2015-02-12 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! På min dotters 1årskalas skadades hennes doppresent av sin 9åriga kusin. Jag sa till att leksaken (en plåtbil) inte var gjorda för äldre barn men han valde att fortsätta köra på den vilket gjorde att den blev sned i ratten. Föräldrarna hävdar att hela summan inte behöver ersättas eftersom bilen fortfarande är körbar och bara "lite skadad". Jag hävdar att man ersätter hela beloppet utan att kräva den "trasiga" bilen i retur, vilket dom verkar tycka dom har rätt till. Vad gäller? Har man rätt att kräva pengarna kontant eller ska bilen ersättas med en likadan bil? (Och vad händer med den skadade bilen?)Tack på förhand
Christopher Escalante |Hej!Ert förhållande är utomobligatoriskt och således gäller skadeståndslagen. Principerna som tillämpas är att skadevållare som vid vårdslöshet/uppsåt orsakar sakskada ska ersätta denna. 2 kap. 1 § skadeståndslagen. För barn görs en annorlunda culpabedömning (vårdslöshetsbedömning) än för vuxna. 2 kap. 4 § skadeståndslagen. 4 § stadgar dels att vid skadeståndsskyldighet ska det sättas ner till en skälig nivå i förhållande till barnets ekonomiska möjligheter (då ansvarsförsäkring inte finns vanligen 0 kr) men en mildare culpabedömning ska även göras för barn under 15 år. Man får förutsätta att barn, som inte har all den insikt som en vuxen har kommer förorsaka mindre olyckor, de kan således inte åläggas skadeståndsskyldighet lika strikt som en vuxen person. Mycket talar således för att kusinen inte är skadeståndsskyldig. Även föräldrar till barn kan åläggas skadeståndsskyldighet för bristande uppsikt över barn och detta ses som egen vårdslöshet enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Även här råder emellertid en avvägningsbedömning, var det vårdslöst att lämna barnet ensam med en leksak, var det vårdslöst att inte hindra barnet från att köra bilen? Utifrån de omständigheter du beskriver så talar mycket för att egen culpa inte föreligger för föräldrarna. I den mån skadeståndsskyldighet skulle föreligga utgår ersättning för sakskada för reparation. 5 kap. 7 § skadeståndslagen.Förutom att svara juridiskt ligger det i min roll att vara rådgivande kring rättens möjligheter. Även om det skulle föreligga skadeståndsskyldighet, vilket jag ställer mig tveksam till, så är den möjlighet ni har om de inte är villiga att betala för leksaksbilen att inge en stämningsansökan om tvistemål till domstol. Detta är ekonomiskt en återvändsgränd eftersom en sådan process är ekonomiskt dyr. Jag skulle även vilja, utan närmare insikt i era familjeförhållanden, rekommendera er att värdesätta denna framför den klart osäkra ekonomiska vinningen med en process. Vänligen,

Föräldrars principalansvar, betalningsanmärkningar och jämkning

2015-05-21 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej.Min son blev dömd för en misshandel som inträffade när han var minderårig. Han blev dömd att betala 25,300kr i skadestånd. Jag har förstått att jag blir skyldig att betala 8800kr av detta skadeståndet. Min fråga är nu om min son blir skyldig att betala resterande av beloppet och vad som händer om han inte skulle göra detta. Eftersom han var minderårig när brottet begicks och är fortfarande är studerande har han inga tillgångar eller inkomst.1. Den viktigaste frågan är vad som händer om han inte betalar, får han en anmärkning hos kronofogden eller går brottoffermyndigheten in och betalar detta? Jag vill inte att min son ska börja sitt vuxna liv med en anmärkning hos kronofogden.2. Jag har själv en begränsad inkomst och kommer inte kunna betala resterande belopp av skadeståndet inom en rimlig tid. Har läst att man ska kunna ansöka om jämkning men förstår inte var jag vänder mig för att göra detta.Jag har väldigt svårt att hitta svar på dessa frågor, har ringt tingsrätten, kronofogden och advokaten utan att få ett rakt svar på detta.Tack på förhand.
|Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!Först ska jag ge några allmänna kommentarer. Enligt 3 kap 5 § skadeståndslagen framgår att en förälder i vissa fall är skyldig att ersätta ska som orsakas av ett barn. Det finns vidare i denna bestämmelse en beloppsgräns, som uppgår till en femtedels prisbasbelopp. 1. Din son är skyldig att utge ett skadestånd. Det du undrar över är vad som händer om han inte betalar. Svaret är att han kommer att få en betalningsanmärkning såvida han inte betalar skadeståndet efter att han får ett krav från Kronofogden. Ett sätt att undvika detta är att såväl du som din son så snart som möjligt vänder er till Brottsoffermyndigheten och förklarar att ni är villiga att betala de aktuella beloppen. Brottsoffermyndigheten brukar i ett sådant fall vara tillmötesgående och kunna lägga upp en avbetalningsplan som kan avse flera års tid. Detta innebär sannolikt att Kronofogden inte behöver bli inblandad (eller Kronofogden kan avsluta det aktuella ärendet) och att ingen av er behöver få en betalningsanmärkning. 2. Vidare har du undrat om det finns några möjligheter för dig att få det belopp (8 800 kr) du ska utge nedsänkt. Detta beror på omständigheterna. Ett alternativ är att åklagaren eller målsäganden har stämt dig vid domstol och att domstolen har förpliktigat dig att utge detta belopp, samt att du under denna process inte yrkade på att belopp skulle jämkas. I så fall är saken slutgiltigt avgjord (se 17 kap. 11 § rättegångsbalken) och det är inte möjligt att yrka på jämkning i efterhand.Om det istället är så att du inte har blivit stämd vid en domstol har du rätt att invända mot ett betalningskrav från Kronfogden och yrka på jämkning.En ytterligare sak jag vill påpeka är att det är mycket sällsynt ett skadestånd som en förälder är skyldig att utge jämkas. Av 3 kap. 6 § 2 st. skadeståndslagen framgår att det bara ska ske i ”uppenbara” fall. Det innebär att det i princip bara kommer ifråga om föräldern vid tidpunkten för brottet inte hade vårdnaden om barnet, hade mycket begränsad kontakt med barnet eller om föräldern aktivt agerade för att försöka förhindra att brottet skulle begås. Det är aldrig tillräckligt att föräldern inte har råd att betala skadeståndet.Slutligen bör noteras att en process om jämkning av skadestånd kan bli mycket kostsam.Hoppas du fick svar på dina frågor.Vänligen,

Kan föräldrar bli skadeståndsskyldiga om deras barn vållar en skada?

2015-02-27 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min lillebror som är 13 år har råkat ta sönder ett fönster hos grannen med en fotboll. Vem kan min granne rikta skadeståndsanspråk mot? Är det mina föräldrar som blir ansvariga eftersom min lillebror är under 18?
Benjamin Bergström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om utomkontraktuellt skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar en personskada eller en sakskada ersätta skadan. I det här fallet har din lillebror (troligen genom oaktsamhet) orsakat skadan på fönstret. Med andra ord har han vållat en sakskada.Även den som är under 18 år kan bli personligt skadeståndsskyldig. Enligt 2 kap. 4 § skadeståndslagen ska ett barn bara ersätta skador som han eller hon har vållat i den mån det är skäligt. Vid bedömningen av om det är skäligt att barnet ska betala skadestånd ska hänsyn tas till "barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt." Om en ansvarsförsäkring gäller för barnet brukar det anses vara skäligt att utdöma skadestånd om beloppet täcks av försäkringen. Om ingen ansvarsförsäkring föreligger kan skadeståndet sättas ner (jämkas). Hur stor jämkning som i så fall kan ske är svårt att svara på. Ju yngre barnet är desto större är sannolikheten att en domstol skulle jämka skadeståndet (detta gäller i vart fall om barnet är yngre än 15 år). Att en skada har vållats av misstag under lek kan vara en förmildrande omständighet.Föräldrar kan bli skadeståndsskyldiga för skador som deras barn vållar om de brister i sin tillsynsplikt enligt 6 kap. 2 § föräldrabalken.Föräldrar kan i vissa andra fall bli skadeståndsskyldiga för vad deras barn gör, men bara om barnet har vållat skadan genom brott. Detta framgår av 3 kap. 5 § skadeståndslagen. Även barn kan begå brott (de kan dock inte straffas för sina gärningar). I det här fallet har troligtvis inget brott begåtts. Det brott som kan bli aktuellt är skadegörelse, som du hittar i 12 kap. 1 § brottsbalken. Eftersom det verkar som att din lillebror inte hade sönder rutan med flit saknas uppsåt till brottet. Dina föräldrar kommer därför inte att bli skadeståndsskyldiga (att uppsåt krävs för skadegörelse framgår av bestämmelsen 1 kap. 2 § brottsbalken).Svaret på din fråga är alltså att det är din lillebror som är personligt skadeståndsskyldig gentemot grannen om man inte kan anse att dina föräldrar har brustit i sin tillsynsplikt över honom enligt föräldrabalken. Om de inte har brustit i sin tillsynsplikt kan inte grannen rikta ett skadeståndsanspråk mot dem. Det finns dock ingenting som hindrar att dina föräldrar betalar grannen för den krossade rutan om de själva vill göra det.Jag hoppas att det var svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen. Du kan även ringa oss på 08-533 300 04 (öppet mån-ons 10:00-16:00).Med vänlig hälsning

Föräldrars principalansvar

2015-02-20 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Vår 17-åriga son dömdes att betala skadestånd i november 2014. Nu är han 18. Skadeståndet var inte riktat till oss föräldrar. Inte i domen heller. Nu, februari 2015, vill personen att vi föräldrar ska betala 8600 + ränta, och hänvisar till "principialansvar". De hänvisar till domen i tingsrätten. Där står det inget om att skadeståndet är riktat mot föräldrarna. Personens advokat har troligen glömt detta, och åklagaren tog inte upp detta. Nu hotar personen med civilmål med betalningsansvar. Vad gäller?
|Hej! Tack för din fråga.Skadeståndsskyldighet för vårdnadshavare, s k principalansvar, kan uppkomma då ett barn orsakat en skada. Det krävs då i huvudsak att skadan är orsakad genom brott. I sådana situationer är skadans storlek begränsad till en femtedels prisbasbelopp. Ansvar för vårdnadshavare kan även inträda i det fall vårdnadshavaren har varit försumlig och brustit i sin tillsyn över barnet. Skillnaden mellan dessa två regler är att det första är ett så kallat strikt ansvar, och förutsätter alltså inte någon försumlighet från vårdnadshavaren, medan det andra gör det. De omständigheter som du uppgivit är inte tillräckliga för att göra någon materiell bedömning av om något sådant ansvar föreligger. Har dock skadan orsakats genom brott, är ni som vårdnadshavare skyldiga att ersätta skadan, dock högst en femtedel av prisbasbeloppet, alltså runt 8900 kr.

Vikarierande skadeståndsansvar?

2015-01-15 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Jag är då och då barnvakt åt en liten flicka på snart 2 år, hon är snäll och skötsam men jag undrar ändå över en liten sak. OM något skulle hända, att hon exempelvis orsakar en skada på person eller egendom, är det då jag som "tillfällig ansvarig" eller vårdnadshavarna som ska ersätta skadan? Om det är vårdnadshavarna, har de någon rättslig grund att sedan kräva mig på pengar? Tack på förhand!
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Huvudregeln inom skadeståndsrätten är det är personen som orsakat skadan som hålls ersättningsskyldig. När det kommer till personer som inte fyllt 18 år är dessa kan hållas ersättningsskyldiga i den mån detta är skäligt med hänsyn till barnets ålder, utveckling och omständigheterna i övrigt. Detta om själva barnets skadeståndsansvar.Primärt är det barnets vårdnadshavare som har ett allmänt tillsynsansvar för att barnet inte orsakar några skador. Detta regleras främst i föräldrabalken (se: https://lagen.nu/1949:381#K6P2S1). I de fall där det kan konstateras att barnet orsakat en skada och barnets vårdnadshavare brustit i sin tillsynsplikt kan skadestånd utkrävas från föräldrar. Föräldrar kan också hållas ersättingsskyldiga enligt skadeståndslagen för skador som barnet orsakar genom brott, (dock med vissa begränsningar avseende beloppet). När det kommer till barnvakter så har ju du ett tillsynsansvar för barnet på kontraktsrättsliga basis och därmed ett slags vikarierande ansvar för att barnet varken orsakar några skador eller själv blir skadad. Detta särskilt i de fall där du får betalt för dina tjänster. Huruvida du kan hållas skadeståndsskyldig beror till stor del på hur skadan uppkommit och huruvida du brustit i denna tillsynsplikt. Din brist i tillsynen ska också vara orsakande till att skadan uppkommit. Det är därför rätt svårt att generellt ge svar på frågan, men jag hoppas jag klargjort situationen lite för dig.