Solidariskt betalningsansvar för ungdomar

2014-12-08 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej skulle vilja fråga om skadeansvar angående min son. Han och tre kompisar har begått skadegörelse på en beg. sopbil, men han och en till var under 15 år och blev ej dömda eller kallade till tingsrätten. De andra två blev dömda till att betala för skadegörelsen och fick också samhällstjänst. Nu till min fråga: de två föräldrarna till barnen som blev dömda vill att vi ska vara med o betala skadeståndet annars ska hon stämma mig på 1/4 av beloppet plus rättegångskostnader om hon vinner. Är detta möjligt för henne att göra?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I det här fallet måste man skilja mellan straffrätt och civilrätt.Din son – och hans kompis som också var under 15 år – åtalades inte p.g.a. att de inte var straffmyndiga (den straffrättsliga delen). Ungdomar under 15 år kan dock bli skadeståndsskyldiga om de orsakar sak- eller personskada (den civilrättsliga delen). Detta gäller oavsett om skadegörelsen har skett på ett ”brottsligt” sätt eller ej.I nuläget har din son ingen rättslig skyldighet att betala ¼ av beloppet. Om ungdomarna som blev dömda för brottet skulle välja att stämma din son så kan domstolen dock mycket väl döma honom till betalningsansvar för skadegörelsen, med reservation för att detta förstås beror på hur bevisvärderingen går till i detta enskilda fall.Observera alltså att jag inte kan säga hur en domstol skulle bedöma din sons betalningsskyldighet, men att kamraterna har en rättslig möjlighet att stämma din son på beloppet. Om detta hypotetiska yrkande skulle bifallas så kan din son åläggas att även betala den andre partens rättegångskostnader från denna process.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Förälders skadeståndsansvar när barn begått ett brott

2014-11-17 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |kan jag som betalar underhåll för mitt barn och har gemensam vårdnad om barnet bli skyldig att betala skadestånd om mitt barn begår brott och döms att betala skadestånd. Har utöver att jag betalar underhåll ingen kontakt med barnet eller den andra föräldern. Har jag inte fullgjort min underhållsskyldighet genom min månatliga underhållsbetalning?
Cornelia Göransson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Skadestånd regleras i Skadeståndslagen(SkL), den hittar du https://lagen.nu/1972:207 och föräldrars ansvar över sitt barn finns i Föräldrabalken(FB), https://lagen.nu/1949:381#K6. Lagstiftaren har som utgångspunkt gett föräldrar en skyldighet att ha uppsikt över sitt barn så att de inte skadar sig själv eller andra(FB 6:2). Det går inte att svara generellt på hur omfattande detta ansvar är eftersom det varierar beroende på barnets ålder, situationen och barnet själv. Om ett barn  har uppvisat ett beteende tidigare som ger anledning till skärpt tillsyn så ökar kraven på föräldrarna. Skulle en förälder ha brustit i denna tillsyn och därmed ha varit oaktsam så kan föräldern själv bli skadeståndsansvarig för den skada som barnet orsakat. Här kan alltså föräldern själv, genom egen oaktsamhet, bli ersättningsskyldig(SkL 2:1).Utöver detta så har lagstiftaren infört ett skärpt ansvar när det gäller föräldrars ersättningsskyldighet för skada som orsakats av barns brott. Man ville betona det ansvar som föräldrar har att fostra barnet och ge goda värderingar eftersom man anser att föräldrarna är de som har störst påverkan på barnet(SkL 3:5). Ansvaret är begränsat till 1/5 av gällande prisbasbelopp(44 400 kr) för varje skadehändelse.Det finns möjlighet till jämkning antingen delvis eller med hela ersättningsbeloppet om det finns särskilda skäl men lagstiftaren har varit tydlig med att jämkning ska användas mycket restrektivt. Även om en förälder har haft uppsikt och tillsyn över barnet i enlighet med ansvaret i Föräldrabalken 6:2 så blir Skadeståndslagen 3:5 aktuellt om barnet begår ett brott. Detta ansvar är i det närmaste strikt eftersom ersättningsskyldighet som huvudregel inträder oberoende av föräldrars agerande.Lagstiftaren har angett tre situationer när jämkning kan göras och det är för det första om föräldern inte har kontakt med barnet och detta inte beror på föräldern. Ett exempel kan vara om barnet omhändertagits av myndigheterna och placerats på ett LVU-hem och föräldern därmed inte har någon faktisk möjlighet att utöva vårdnaden. Det andra situationen är om barnets brott riktar sig mot föräldern och den sista situationen är om föräldern uttömt alla möjligheter för att komma till rätta med barnets upprepade brottslighet men utan framgång. I det sistnämnda fallet krävs långtgående ansträngningar exempelvis kontakt med skola och myndigheter.Eftersom du är vårdnadshavare, även om du inte har barnet boende hos dig, så riskerar du sannolikt att bli ansvarig för skada om ditt barn begår ett brott. Att du betalat underhåll befriar dig inte från ansvar.Jag har gått igenom ett antal rättsfall där situationen är snarlik din och domstolen har i dessa fallen gett båda vårdnadshavarna ersättningsskyldighet oberoende av hos vem av föräldrarna barnet bor hos. Jag hoppas du fick svar på din fråga, om du vill ha ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 eller maila info@lawline.se för att få vidare hjälp!

Skolans tillsynsansvar

2014-09-10 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, Mitt barn går i fjärde klass i en kommunal skola. Musikläraren skickar med ett dokument angående genomgången informationskurs för vård av musikinstrument. Man hänvisar till 2 kap. 1§ Skadeståndslagen. Dokumentet skall signeras och returneras. Jag tolkar detta som att skolan försöker friskriva sig ansvaret för skador. Min fråga är således vem som har ansvaret för mitt barn under skoltid och eventuella olyckor/skador som kan komma uppstå på exempelvis musikinstrument. Skall vårdnadshavare riskera skadestånd när skolan brister i tillsynen?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Skadeståndslagen tillämpas, om inget annat är föreskrivet, i samband med att någon orsakar en skada på något eller någon. I ditt fall handlar det om en eventuell sakskada på musikinstrument. Utgångspunkten är att den som vållar en sakskada av vårdslöshet eller uppsåt, ska ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Ett barn, som är under arton år, ska endast i skälig omfattning ersätta skadan (2 kap. 4 §). Hänsyn ska bland annat tas till barnets ålder och utveckling, skadans art samt vilka eventuella försäkringar barnet har. Du som förälder (och vårdnadshavare) ansvarar för barnets sakskada om barnet orsakat skadan genom brott (3 kap. 5 §). Skadegörelse är ett brott (12 kap. 1 § brottsbalken).Om jag går vidare till tillsynen av ett barn, är det du som vårdnadshavare som vanligtvis har ansvaret för att ha tillsyn av ditt barn (6 kap. 2 § föräldrabalken). Detta innebär att du ska förhindra att barnet orsakar skada och vidta förebyggande åtgärder. Men givetvis förväntas inte du som vårdnadshavare att ständigt övervaka ditt barn. Olyckor sker med barn och ofta kommer inget skadeståndsanspråk på tal. Som jag nämnde ovan, krävs åtminstone vårdslöshet, det vill säga behöver du vara mer slarvig än vad man kan kräva av en försiktig ”genomsnittsperson”. Inte desto mindre, ska vi även ta hänsyn till att barnets unga ålder. Men vad gäller då när du lämnat barnet på skolan? Jo, då övergår tillsynsansvaret på skolan och dess anställda. Om skolan brister i tillsynen, är det skolan som primärt ansvarar.Jag skulle tolka dokumentet från musikläraren endast som en upplysning av vad som gäller. Skadeståndslagen hade gällt oavsett. Dessutom händer det att barn ofrivilligt åsamkar mindre skador i skolan och i normalfallet är det inget du belastas för som vårdnadshavare. Anses personalen ha brustit i tillsynsansvaret när barnet orsakar en skada, är det skolan som ansvarar. Om barnet däremot orsakar en skada som inte beror på bristande tillsyn, blir barnet ensamt ansvarigt för skadan. Min rekommendation är att du berättar för ditt barn om vikten av att vara försiktig med instrumenten. Vänliga hälsningar,

Skadestånd för skadad bil

2014-06-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej. En pojke (kanske 6-8år gamal) kastade en stor sten rakt i backen mot min bil som stod parkerad på en bilparkering i Strömstad.Den slog ett stort märke i bilen. Pojken smet men jag gick efter och förklarade att jag behövde prata med hans föräldrar om detta. Först nekade han men ändrade sig efter att jag förklarat att jag hade flera vittnen. Visade sig att de var norrmän. Mamman ville inte att vi tog det via försäkringsbolagen då hon ansåg att det skulle bli billligare för henne så. Hon tog på sig fullt ansvar och att hon skulle stå för kostnaderna. Vi skrev vad som hänt på ett papper och att hon tog på sig detta och skulle stå för kostnaderna. Vi skulle lämna in bilen på verkstad och få kostnadsuppskattning så skulle hon betala. Några dagar senare får jag mail från henne där hon säger att enligt norsk lag behöver hon inte betala för vad hennes son gjort och att hon inte tänker betala. Hon anger att hon kände sig förvirrad och pressad när det hände och att det därför inte gäller det vi då skrev. Vad gäller? Är hon skadeståndsskyldig eller ej? Och om hon inte är det måste vi stå för självrisken? Skulle det hjälpa att göra en polisanmälan? Tack på förhand
Thomas Borgenfalk |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!För att ge dig ett tydligt svar kommer jag att dela upp din fråga i tre delfrågor:1) Ska svensk eller norsk lag avgöra om skadeståndsskyldighet föreligger?2) Är föräldrarna ansvariga för skadan?3) Vad kan man göra nu?1) Den här frågan är relativt enkel. Svensk lag gäller eftersom skadan uppkom i Sverige. Det följer av den sk Lex loci delicti-regeln som fastställs i bland annat NJA 1969 s. 163. Om hon enligt norsk lag är skadeståndsskyldig eller inte spelar alltså ingen roll i det här fallet!2) När barn orsakar skador tar man hänsyn till flera faktorer för att avgöra om skadeståndsskyldighet föreligger. En faktor som väger tungt är om barnet skyddas av ansvarsförsäkring. Eftersom så verkar vara fallet här är min bedömning att pojken är ansvarig för skadorna på din bil, se https://lagen.nu/1972:207#K2P4S1. Era chanser att vinna i en eventuell process är därför goda enligt min bedömning.Det är även möjligt att det här utgör ett brott nämligen skadestånd/åverkan. I sådant fall är föräldrarna ansvariga för skadorna, se https://lagen.nu/1972:207#K3P5S1.3) Naturligtvis är föräldrarna inte skyldiga att använda sin ansvarsförsäkring även om det ofta är att rekommendera. Om de inte gör det kan du väcka talan i domstol här i Sverige (ta i sådant fall kontakt med ett ombud). Mitt tips är ändå att göra en polisanmälan, informera föräldrarna att det är svensk lag som gäller och att de antingen får 1) betala reparationskostnaderna, 2) betala er självrisk eller 3) bli stämda i domstol.Hoppas situationen blev tydligare och att det löser sig för er.Vänliga hälsningar

Skadeståndsansvar för barns vållande

2014-11-21 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Jag har en son på 8 år som går i klass två. Förra veckan hamnade han och en annan kille i bråk, de båda fäktades med armarna mot varandra och det slutade med att den andre killens glasögon for i backen, hur mycket de är sönder har vi inte fått veta utan det är endast rektorn som ringt oss och sagt att de är sönder och att jag är betalningsskyldig för de. Ingen verkar riktigt veta hur detta ska lösas. Skolans försäkringsbolag kunde inte svara på frågan då den andra pojken inte fick några personskador och behövde uppsöka läkare.Mvh Sanna
Christopher Escalante |Hej!Tack för din fråga.Skadestånd i utomobligatoriska relationer (relationer som inte hänför sig till avtal) regleras genom skadeståndslagen. 1 kap. 1§ skadeståndslagen.Utgångspunkten för skadeståndsskyldighet är att man uppsåtligen eller genom vårdslöshet har vållat person eller sakskada. 2 kap. 1§ skadeståndslagen. För barn under 15 år ska en speciell bedömning göras gällande vårdslösheten, denna bedömning är således annorlunda för den som sker för vuxna. I ert aktuella fall rör det sig om en sakskada. Enligt 2 kap. 4§ skadeståndslagen ska den som då han är under 18 år vållar skada enligt 1§ ersätta denna i den mån det är skäligt i hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. 2 kap. 4§ skadeståndslagen.I den mån er son skulle anses vårdslös enligt 2 kap. 1§ så är han således endast ersättningsskyldig i begränsad mån.Föräldrar har enligt 3 kap. 5§ skadeståndslagen ett strikt ansvar att ersätta sakskada som barnet vållar genom brott. Här krävs således att ett brott föreligger i straffrättslig mening (ringa misshandel, stöld etc.) vilket utifrån de omständigheter du beskriver verkar högst icke troligt.Slutsatsen är således att er son eventuellt skulle bli kunna bli skadeståndsskyldig för att ersätta reparationen av glasögonen, men då krävs som sagt att han anses uppsåtligen eller av vårdslöshet ha vållat skadan, vilket inte behöver vara givet. Skadeståndsskyldigheten ska som tidigare baseras på 2 kap. 4§ skadeståndslagen vilket innebär en jämkning av eventuellt skadestånd ska ske. Ersättning av sakskada regleras i 5 kap. 7§ skadeståndslagen. Slutligen så är jag medveten att allt detta kan verka väldigt uppblåst för ett bråk i skolan mellan två barn, men det är min uppfattning om hur konflikten skulle lösas skadeståndsrättsligt. I en mer verklighetsanknuten analys så skulle jag vilja ge rådet till er att ni i samråd med det andra barnets föräldrar och skolan kommer överens om hur situationen ska lösas för att undvika en fortsatt konflikt. Det torde vara väldigt olyckligt för alla parter om det skulle behöva gå till domstol för att avgöra skadeståndsskyldigheten. Vänligen,

Förälders skadeståndsansvar om barn vållar skada

2014-10-13 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hejsan! Vi satt och diskuterade vad som händer om våra barn har sönder någonting i en affär. Blir vi betalningsskyldiga eller hur fungerar det. ex. För ett tag sedan var jag ute och handlade tillsammans med mina två barn Julia (14 år) och Linus (3 år). När vi kom in i en butik försvann båda barnen och det visade sig senare att Julia hade rivit ner en kamera som vid fallet i golvet gick sönder. Linus hade kastat en handkontroll i väggen så att den förstördes. Butiken vill nu ha ersättning av mig för såväl kamera som kontroll. Måste jag betala för dem? I så fall, varför?
|Hej. Tack för din fråga.I skadeståndslagens tredje kapitel finns regler om skadeståndsansvar för andra personers vållande. Av 5 § följer att en förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta personskada och sakskada som barnet vållar genom brott. Detta betyder att om dina barn till exempel förstör annans egendom, vilket är brottsligt som skadegörelse, så är det du som vårdnadshavare som är skyldig att ersätta de förstörda sakerna. Även om skadan inte uppstod genom en brottslig handling (för skadegörelse krävs det att egendomen förstörs med uppsåt) så kan en förälder bli skadeståndsskyldig på grund av bristande tillsyn över barnet.

Skadeståndsskyldighet vid olyckshändelse

2014-07-31 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Sonen snubblade på en väska (inte hans) när han var på väg till toaletten för att borsta tänderna. Ramlade in med handen i en glasruta som gick sönder. Turligt nog inga senor eller muskler skadade "bara fyra stygn i armen" Nu vill hotellet ha betalt för glasrutan eftersom att föreningen skrev under ett papper där man lovade att : "Skadegörelse kommer att debiteras"Jag har personligen svårt att se att detta faller under skadegörelse men vet inte till vilka paragrafer jag skall hänvisa till.Till saken hör att det inte är några stora belopp det är principen. Tycker att man borde vara medveten om riskerna för olyckor när man hyr ut till ungdomslag. Dom låg i ett konferensrum på hotellet.
Andrea Kaalhus |Hej,Tack för din fråga!Din fråga behandlas delvis i brottsbalken som du hittar https://lagen.nu/1962:700.Med skadegörelse avses i Brottsbalken 12:1 att någon ”förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill”. Det är ett uppsåtligt brott, vilket innebär att det inte räcker att man har varit vårdslös utan man måste ha haft uppsåt att skada annans egendom för att kunna dömas för det brottet. Om det är skadegörelse i Brottsbalkens mening man avses i avtalet mellan hotellet och föreningen har jag svårt att se varför du/din son skulle bli skadeståndsskyldig då det verkar ha varit en ren olyckshändelse. I skadeståndslagen, https://lagen.nu/1972:207, finns en bestämmelse som säger att man kan bli skadeståndsskyldig om man vållar en sakskada (den förstörda rutan) genom uppsåt eller vårdslöshet, SkL 2:1. Även enligt denna bestämmelse har jag svårt att se att ni är skadeståndsskyldiga då din son enligt din uppgift varken varit vårdslös eller uppsåtligt förstört rutan. Sammantaget kan det sägas att man som huvudregel inte blir skadeståndsskyldig för olyckshändelser om man inte har strikt ansvar enligt lag eller avtal. Det avtal du citerar ovan verkar inte innebära ett strikt ansvar, utan ett ansvar för skadegörelse, som i juridisk mening inte innefattar olyckshändelser. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Principalansvar skadeståndsskyldighet

2014-04-28 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Min 10-åriga son var med ett gäng grabbar som förstörde/vandaliserade ett växthus där många rutor krossades. Barnen har gemensamt talat om för oss föräldrar vem som gjorde vad MEN ett av barnen förnekar all inblandning och hans föräldrar tror på honom trots att de andra barnen pekar ut honom också efter att ha erkänt sina egna handlingar. Ägaren till växthuset vill ha ersättning för skadegörelsen vilket är fullt förståligt. Om inte det blir så kommer det att bli polisanmälan. Min son har inte medverkat i den stora förstörelsen utan kastat en sten på en glasskärva som låg på marken. Min fråga är: Hur långt kan man gå i den här frågan och hur ersättningsskyldig är jag som förälder när min son i princip är "oskyldig"?
|Hej och tack för din fråga! Skadeståndsskyldighet regleras främst i skadeståndslagen. https://lagen.nu/1972:207I 2:1 anges att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar sakskada ska ersätta skadan. I 3:5 regleras föräldrars skyldighet att ersätta skador som barn har orsakat genom brott. Det finns således en skyldighet för föräldrar att stå för de skador som barnet som har orsakat, om det har skett genom en brottslig handling. Skadegörelse är ett brott och ersättningsskyldighet kan därför bli aktuellt för er i detta fall. Hur mycket som ni är skyldiga att betala beror som sagt på vad för typ av skador ert barn har orsakat. Utifrån din berättelse framstår det som att din son knappt har deltagit, men det är väldigt svårt för mig att avgöra hur detta påverkar er betalningsskyldighet. När flera personer ska ersätta samma skada blir de vanligtvis solidariskt skadeståndsskyldiga enligt 6:4. Om det förhåller sig så att din son inte ska anses ha deltagit i skadegörelsen kan ni möjligtvis undgå betalningsansvar men det troliga är att ni föräldrar svarar för skadeståndet solidariskt.Vänligen,