Vart återfinns bestämmelserna om vårdnadshavarens tillsynsplikt?

2013-03-29 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej ! Det sägs att en förälder kan bli ekonomiskt ansvariga för de skador som barnets vårdslöshet orsakar. Och dessutom att en förälder kan bli skadeståndsskyldig om han/hon brustit i sin tillsyn över barnet. I vilken lag / paragraf står detta ? MVH
Rosa Nicole Abas |Hej, och tack för din fråga, Det är mycket riktigt att en vårdnadshavare är skyldig att betala skadestånd för skador som barnet vållar, om vårdnadshavaren uppsåtligen eller av oaktsamhet har brustit i sin plikt att utöva tillsyn över barnet. Detta följer av 2 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL, se https://lagen.nu/1972:207). Den tillsyn som vårdnadshavaren skall ha över barnet återfinns i 6 kap. 2 § föräldrabalken (FB, se https://lagen.nu/1949:381). Där sägs att barnets vårdnadshavare svarar för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Vidare stadgas det i 3 kap. 5 och 6 §§ SkL att en vårdnadshavare ska ersätta personskada eller sakskada som barnet vållar genom brott och skada på grund av att barnet allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära. Vänligen,

Skadeståndsansvar för 7-åring

2013-03-01 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga som gäller grundskolan. Min son som är 7 år råkade ta sönder ett källarfönster när han skulle sparka på en snödriva. Saken är den att de skulle gå i led från biblioteket tillbaka till skolan med läraren och han gick längre bak. Vem har ansvaret för fönstret när det hände på skoltid? Skolan vill lägga ansvaret på mig, men det känns inte rätt eftersom det verkar som att läraren inte ha tillräcklig med uppsyn över barnet när han kan gå ur ledet och börja sparka på en snödriva jämte ett källarfönster.
| Hej och tack för din fråga! Föräldrar har inte något generellt eller strikt ansvar för alla skador som deras barn orsakar. Däremot är man som förälder ansvarig för skador som uppstår till följd av att man uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att se till att barnet står under uppsikt. Detta framgår av skadeståndslagen 2 kap. 1 § samt föräldrabalken 6 kap. 2 § 2 st. Under den tid som barnet vistas i skolan övergår detta tillsynsansvar på skolan, och det är alltså lärarens ansvar att utöva tillsyn över barnet. Eftersom denne verkar ha brustit i sin tillsynsplikt så ska arbetsgivaren (d.v.s. skolan) ersätta skadan. Detta kallas för principalansvar och framgår av skadeståndslagen 3 kap. 1 §. Skadeståndslagen innehåller även en särskild bestämmelse om barns och ungdoms skadeståndsansvar, se skadeståndslagen 2 kap. 4 §. Innebörden av denna paragraf är att din son kan bli skadeståndsskyldig om det kan visas att han hade uppsåt i förhållande till att fönstret kunde gå sönder eller om det var oaktsamt av honom att sparka mot fönstret. Min bedömning (med hjälp av din beskrivning av händelsen) är dock att detta verkar ha varit en ren olyckshändelse och att han inte insåg risken för att fönstret skulle kunna gå sönder, och jag har svårt att se att han skulle bli skadeståndsskyldig. Troligtvis är det alltså skolan som ska ersätta skadan. Skadeståndslagen hittar du https://lagen.nu/1972:207 Föräldrabalken hittar du https://lagen.nu/1949:381 Jag hoppas att detta svar har varit till hjälp! Vänliga hälsningar, Charlotte

Skadeståndsansvar då barn orsakar skada

2012-10-14 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hejsan! Nyligen när jag satt hemma och avnjöt min morgontidning så flög det helt plötsligt in en boll rakt igenom mitt fönster fönster varpå en hel del glassplitter flög över mig samt min hund. Det var grannens 10 årige son som tydligen hade slängt den igenom mitt fönster, dock ej med uppsåt att skadegöra. Det jag nu undrar är om jag eventuellt kan få något skadestånd från detta? Förutom dem direkta skadorna har jag även blivit tvungen att stanna hemma från jobbet ett antal dagar. Min hund var även tvungen att opereras. Min fråga är då, då sonen endast är 10 år, kan jag åberopa skadestånd från hans far för att han inte höll koll på sonen eller dyligt? Vad är det som gäller här? Kan jag åberopa skadestånd för att jag missade arbetsdagar osv osv.
okänd okänd |Hej! Tack för din fråga. Reglering kring när skadeståndsansvar ska anses föreligga återfinns i skadeståndslage (SkL), se https://lagen.nu/1972:207. För att skadestånd vid en sådan här situation ska utgå så krävs oaktsamhet eller uppsåtligt handlande, vilket framgår av 2 kap. 1§ (SkL). En förälders ansvar regleras i 6 kap. 2§ Föräldrabalken. En förälder har ett ansvar för att utöva uppsikt över barnen, men det faktum att sonen genom lek och olyckshändelse orsakar skada är inte tillräckligt för att föräldern ska behöva utge skadestånd. En förälder som av oaktsamhet eller uppsåtligen underlåter att utöva uppsikt blir däremot skadeståndsskyldig. Som exempel kan nämnas att i praxis har det ansetts att om en förälder själv närvarar vid lek så skärps kravet på tillsyn. Utifrån de få uppgifter som finns så är det svårt att göra en bedömning om din granne i detta fallet varit oaktsam och jag vill understryka att en förälder är inte oaktsam bara av den anledningen att denne underlåtit utöva uppsikt. Ett barn som orsakar skada kan emellertid också bli skadeståndsskyldig. Det krävs då att barnet varit oaktsam eller agerat uppsåtligt. Om det kan fastställas att barnet varit oaktsamt eller handlat med uppsåt så görs en bedömning i fall det kan anses skäligt att skadestånd ska utgå. Denna bedömning företas bara då barn och ungdomar under 18 år vållat skada. Om det finns en ansvarsförsäkring så anses det i regel alltid skäligt, men man tar även hänsyn till barnets ålder och mognad. Ju yngre barnet är desto mildare bedöms dem. Är barnet under fyra-fem år utgår i regel inget skadestånd alls. Man tar även hänsyn till handlingens beskaffenhet, om skadan uppstått på grund av uppsåtlig handling talar det för skadestånd, till skillnad från mer olyckshändelser som kan uppstå vid lek. Andra omständigheter som man tar hänsyn till är ekonomiska förhållanden hos skadevållaren, dvs om barnet har några egna tillgångar (detta blir i regel främst aktuellt då ansvarsförsäkring inte finns) samt övriga omständigheter. Övriga omständigheter kan vara exempelvis den skadelidnas behov av ersättning. Denna reglering framgår av 2 kap. 4§ (SkL). Såsom jag har förstått det så har du i första hand lidit skada genom att dels ditt fönster gick sönder samt att din hund skadades och var tvungen att opereras. I skadeståndslagens mening har du då lidit sakskada (även hundens skada går under begreppet sak). Det finns tre poster som man kan få ersättning för vid sakskada: (1) sakens värde, reparationskostnad och värdeminskning, (2) annan kostnad till följd av skadan och (3) inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. Detta framgår av 5 kap 7§ SkL. I det fall att det kan fastställas att antingen din granne eller hans son varit oaktsam så kan följande ersättning bli aktuell. Fönstret ersätts enligt punkt (1) och operationen täcks av punkt (2). Inkomstförlust som det talas om i punkt (3) rör då den skadelidna förlorar inkomst på grund av att saken som skadats exempelvis inte kan användas i den skadelidnas näringsverksamhet. Din förlorade inkomst kan alltså inte täckas av denna punkt, såvida inte din hunds skada vore kopplat till din näringsverksamhet. Var du däremot hemma från arbetet på grund av att du själv skadades då fönstret gick sönder så har du även lidit personskada och då har du rätt till inkomstförlust, vilket framgår av 5 kap. 1§ SkL. Sammanfattningsvis så är det svårt att utifrån den information som jag har, bedöma om någon av dina grannar agerat oaktsamt. för det krävs mer information om själva handlingen. Hoppas du fått svar på dina frågor! Vänligen,

Vem blir skadeståndsskyldig när barn orsakar skada?

2012-04-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Vem är det som blir skyldig att betala för skadorna som uppkommit på våran bil i höstas. Min fru jobbar inom måltidservice på en lågstadieskola och är anställd inom kommunen. Hon parkerar på parkeringsplatsen på skolområdet, och en elev under rasten rullar ett stort runt matbord rakt in i sidan på våran bil, så att det uppkom stora skador på bilen. Nu är det så att elevens föräldrar vägrar att betala för skadorna, dom säger att det är skolan som ansvarar över eleven på skoltid. Och kommunen vägrar också ersätta skadorna, dom tycker att hon skulle ha parkerat någon annanstans (riktigt otrevliga)?! Vi har helförsäkring på bilen med en självrisk 4000 kr på vagnskada. Vi ska väll inte själva få lov att stå för det.
Isabel Ringsby |Hej! Först och främst kan jag börja med att påpeka att föräldrar har en skyldighet att utöva uppsikt över sina barn enligt Föräldrabalken 6 kap 2 kap. Denna uppsiktsskyldighet föreligger även för den som tillfälligt har tillsyn över barnet, såsom exempelvis en skola. I det här fallet, där skadan har orsakats av ett barn som finns på en skola är det dock troligare att skadeståndsansvar skulle kunna åläggas kommunen istället för föräldrarna. Dock förutsätts att kommunen har varit oaktsam i sin sillsyn över barnet. Huruvida sådan oaktsamhet föreligger är omöjligt att säga utan att veta mer om förutsättningarna men allmänt kan sägas att ju yngre barnet är desto större ansvar har kommunen/föräldrarna att utöva tillsyn över barnet. Barn kan också åläggas skadeståndsansvar, vilket innebär att det kan finnas en möjlighet för er att få täckning för er skada även om ansvar inte kan utkrävas av kommunen eller föräldrarna. Enligt Skadeståndslagen (SkL) 2 kap 4 § framkommer nämligen att den som är under 18 år och som vållar skador ska ersätta dessa skador. Dock begränsas ersättningsskyldighet till vad som ä skäligt i förhållande till barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, ekonomiska förhållanden, ansvarsförsäkring och övriga omständigheter. Detta innebär att den skadeståndsrättsliga bedömningen blir lite annorlunda när det. Generellt finns en större möjlighet att jämka barns skadeståndsansvar om barnet är under 15 år. Dessutom blir oaktsamhetsbedömningen delvis annorlunda jämfört med vad som gäller för vuxna skadevållare. Slutligen kan påpekas att barn som är väldigt unga inte brukar åläggas skadeståndsansvar över huvud taget eftersom så unga barn inte brukar anses kunna vara oaktsamma. Denna gräns går någonstans mellan fyra och sex år. För att göra en exakt bedömning behöver man ta hänsyn till samtliga omständigheter och därför kan jag inte med säkerhet säga huruvida ni kommer kunna ha framgång med ert skadeståndsanspråk eller inte men jag hoppas att detta ger er någon klarhet i frågan. Vänliga hälsningar, Isabel Ringsby

Skadestånd av underårig pga vårdslöshet

2013-03-18 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Jag är var för ett par veckor sedan ute och gick med min hund i skogen då min hund blev träffad av hagel från ett hagelgevär. Skytten var en 16-årig kille som övade skytte med sitt hagelgevär. Hunden blev skadad och fick således opereras och blev snart återställd. Kollat på skadeståndslagen och undrar: Han är ju 16 år vilket kanske förmildrar? Har han varit vårdslös? Vad är det för typ av skada? Jämkning av eventuellt skadestånd? Vad har jag för möjligheter att kräva skadestånd av skytten? Tack på förhand!
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Inom svensk rätt anses en hund vara en sak, alltså är det en sakskada som har förekommit. Den som av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan, 2 kap 1 § skadeståndslagen (SkL, se https://lagen.nu/1972:207 ). Det torde anses vårdslöst att att öva skytte med hagelgevär i skogen där personer kan befinna sig, framförallt när man skjuter med hagel som sprider sig. Detta borde göras under mer kontrollerade former, t.ex. på en skjutbana. Ett eventuellt skadestånd skulle omfatta alla vetrinärkostnader (”reperationskostaden”), 5 kap 7 § SkL. Den som vållar skada innan han har fyllt arton år ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter, 2 kap. 4 § SkL. Vid skälighetsbedömningen bedöms först och främst om killen har en ansvarsförsäkring. Så länge skadeståndet täcks av en sådan försäkring anses det i regel skäligt att utdöma skadeståndet. Om killen inte har en ansvarsförsäkring så måste en bedömning göras om det ändå är skäligt att utöma skadeståndet. Vid en sådan bedömning ska hänsyn tas till killens ålder, intellektuella nivå och psykiska mognad, tillsammans med handlingens beskaffenhet och hans ekonomiska tillgångar. Till sist tas hänsyn till omständigheter i övrigt i fallet. Alltså är det svårt att säga om skadeståndet skulle komma att jämkas, som sagt ska en helhetsbedömning göras utifrån omständigheterna i fallet.Med vänlig hälsning,

Föräldrars skadeståndsansvar för skador som barnet orsakat av olyckshändelse

2013-02-28 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej ! Det sägs att en förälder kan bli ekonomiskt ansvariga för de skador som barnets vårdslöshet orsakar. Och dessutom att en förälder kan bli skadeståndsskyldig om han/hon brustit i sin tillsyn över barnet. I vilken lag / paragraf står detta ? Jag menar inte brott, utan olyckshändelser. Tex förstört någons fönsterruta. MVH
okänd okänd | Hej! Vårdnadshavande föräldrar ansvarar för att barn står under uppsikt i syfte att hindra barnet från att orsaka skada för någon annan. Detta framkommer av 6 kap 2§ Föräldrabalken (FB), se https://lagen.nu/1949:381. Enligt 2 kap 1§ Skadeståndslagen (SkL) så ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar person- eller sakskada ersätta skadan, se https://lagen.nu/1972:207. Detta innebär att en vårdnadshavande förälder som av oaktsamhet (eller uppsåtligen) brustit i plikten som tillkommer dem enligt 6 kap 2§ FB kan bli skadeståndsskyldig för skador som deras barn orsakat av olyckshändelse. Om barnet varit vårdslös kan även barnet bli skadeståndsskyldig enligt 2 kap 1§ SkL. Skadeståndsskyldigheten ska vara skälig med hänsyn till bl.a. barnets ålder och utveckling. Om barnet är under 12 och har en ansvarsförsäkring bedöms det alltid som skäligt. Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen, 

Strikt ansvar som förälder?

2012-09-15 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Min 8 årig dotter tappade ett munstycke av en saxofon under en intrumentvisning av ett företag som vill hyra instrument. Uppvisningen var i en skola och företaget hade många instrument framme och det fanns många barn. Ägare krävde betalning för skadan av mig med hänvisning till det strikta ansvar jag bär som föräldrar. Enligt min bedömning handlade min dotter inte oaktsam och vi är inte skadeståndsskyldig. Vad tycker ni?
Lisa Sennerby |Hej och tack för din fråga! I skadeståndslagen 2 kapitlet 4 § (https://lagen.nu/1972:207) finns det en särskild ansvarsregel för barn och ungdomar. Regeln i 2:4 SkL säger att den som vållar en skada enligt SkL 2:1-3 innan han blir arton år blir ersättningsskyldig i den mån det är skäligt med hänsyn till ålder, utveckling, handlingens beskaffenhet, försäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Paragrafen innebär att yngre barn ofta kan undgå skadeståndsansvar. Det skall nämligen göras en skälighetsbedömning där ansvaret anpassas utifrån de faktorer som listas i bestämmelsen, och hur de spelar in i den individuella situationen. Föräldrar har inte ett rent strikt ansvar för sina barn, vilket ägaren till instrumentet påstår. Däremot blir föräldrar ekonomiskt ansvariga för de skador som barnets vårdslöshet orsakat. Dessutom kan en förälder bli skadeståndsskyldig om han/hon brustit i sin tillsyn över barnet. Detta ses som culpöst och är skadeståndsgrundande. Jag har inte fått så mycket info om själva händelsen och det är därför svårt att avgöra huruvida du bör bli skadeståndsskyldig eller ej. Men med tanke på din dotters ålder, och att du säger att hon ej varit oaktsam, och när man kollar på omständigheterna i övrigt att det var en uppvisning på en skola med massa barn, känns det orimligt att du skulle bli skadeståndsskyldig. HD har i en dom slagit fast att det inte går att låta barn leva i en bubbla, olyckor kommer att ske när barn leker och allt sådant beteende kan därför inte vara skadeståndsgrundande, se NJA 1976 s. 458. Lycka till! Med vänlig hälsning,

Skadevållaren omyndig - ansvar, regress och jämkning

2012-01-17 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min 14 åriga son och hans kamrat sköt sönder ett stort antal(10st) fönsterrutor med luftgevär. Vi har kommit överens med de drabbade att betala deras självrisk för skadorna. Kan deras försäkringsbolag kräva min son/oss på skadestånd? Om så är fallet kan jämkning tillämpas på hans låga ålder samt ekonomiska situation?
Georg Dellborg |Hej och tack för din fråga. Ja, när ett försäkringsbolag har betalat ut ersättning för en skada kan det kräva det utbetalade beloppet av den som enligt skadeståndsrättsliga regler ansvarar för skadan. Detta kallas regressrätt och framgår av Försäkringsavtalslagen 7 kap. 9§. Både din son och ni som föräldrar kan komma att anses ansvariga. Din son kan bli ansvarig enligt den allmänna regeln i 2 kap. 1§ Skadeståndslagen om att den som vållar en skada uppsåtligen eller av vårdslöshet ska ersätta denna. Ansvarsbedömningen görs i stora drag på samma sätt som för en vuxen person. Viss hänsyn kan tas till att barn och ungdomar inte har samma möjligheter att förutse konsekvenserna av sina handlingar som vuxna, men i det här fallet måste nog förstörelsen ses som uppsåtlig och det är också vad jag utgår från i mitt svar. Som föräldrar har ni också ett ansvar för skador som era barn vållar genom uppsåtligt brottsliga handlingar, 3 kap. 5§ Skadeståndslagen. Ansvaret enligt 3 kap. 5§ är strikt, dvs. ni ansvarar oavsett om ni gjort allt som rimligen kan krävas för att förhindra händelsen. Ansvaret är dock begränsat till ett belopp på 8.000 kr. Detta innebär att din son och ni som föräldrar är solidariskt ansvariga upp till ett belopp av 8.000 kr, och för belopp över 8.000 kr. är det endast din son som kan krävas. Vad gäller jämkning finns möjlighet till sådan när en person vållar skada innan han/hon fyllt 18 år. Här tar man hänsyn till flera saker. För det första jämkar man inte ett skadestånd som omfattas av en ansvarsförsäkring. Eftersom ansvarsförsäkringar inte täcker skador som orsakas uppsåtligen av personer över 12 år kan skadorna din son orsakat inte täckas av er eventuella ansvarsförsäkring, och det är alltså något som talar för att jämkning skulle kunna ske. För det andra har det betydelse om skadan har vållats uppsåtligen eller bara är resultatet av vårdslöst beteende. I det här fallet talar väl mycket för att det var uppsåtligt och det är ett skäl mot jämkning. Man tar också hänsyn till den unges ekonomiska omständigheter. Om ett fullt skadeståndsbelopp allvarligt skulle försvåra för personen att leva ett ordnat vuxenliv kan det sättas ner. I rättsfallet NJA 1993 s. 727 hade tre 16-åriga pojkar satt eld på en skola och orsakat skador för 918.000 kr. Skadeståndsbeloppet sattes ner till 150.000 kr per person. Som du förstår finns det alltså många parametrar som avgör om din sons skadeståndsskyldighet kan komma att jämkas och då jag inte känner till alla detaljer kan jag inte uttala mig tvärsäkert. Jag hoppas dock att mitt svar varit till någon hjälp och att saken ordnar sig på ett bra sätt. Jag lägger in länkar till Skadeståndslagen och Försäkringsavtalslagen nedan. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720207.HTM http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050104.htm Återkom gärna om du har fler frågor. Vänligen,