Ansvarsförsäkring

2011-02-22 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej Vad gäller i fråga om ersättningsskyldighet om två barn vållar personskada ,och en av dem saknar ansvarsförsäkring medan den andra har en sådan försäkring? MVH
|Så här lyder lagtexten enligt 2 kap 4§ SkL: "Den som i fall som avses i 1-3 §§ vållar skada innan han har fyllt arton år skall ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter."(se https://lagen.nu/1972:207) Vid skälighetsbedömningen tas alltså hänsyn till om det föreligger en ansvarsförsäkring. Skillnaden om barnet har ansvarsförsäkring eller ej är följande: Om skadan täcks av en ansvarsförsäkring jämkas inte skadeståndet. Om det inte finns någon gällande ansvarsförsäkring, tar man hänsyn till barnets egen betalningsförmåga. Ett barns skadeståndsskyldighet lindras i följande fall: - när familjen saknar ansvarsförsäkring, - när undantag gäller enligt försäkringsvillkoren och - när skadeståndet överstiger försäkringsbeloppet. Försäkringen gäller inte för barn över 12 år som uppsåtligen orsakat skada. Med vänlig hälsning,

Dagisbarn skadar varandra - vem bär skadeståndsansvar?

2010-10-20 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Jag och några andra föräldrar har diskuterat vad som händer om något av våra barn råkar skada ett annat barn när de är på dagis och vem som bär ansvaret. Vi förutsätter ju alla att barnen skall vara trygga när de är på dagis. Om personalen är närvarande men inte förhindrar "olyckan" står de då som ansvariga eftersom de ska se till att våra barn är trygga och säkra under tiden de är där? Är de skadeståndsskyldiga då eller är det ändå barnen? Vi har läst i lagen men ändå inte fått riktig klarhet i vad som gäller. Vi är tacksamma om ni kan reda ut vad som gäller egentligen. Hur mycket ansvar bär personalen på? Tack på för hand!
Georg Dellborg |Hej. För att kunna besvara din fråga vill jag börja med att beskriva grunddragen i skadeståndsrätten. Av 2:1 Skadeståndslagen framgår att den som med uppsåt eller av vårdslöshet vållar en personskada skall ersätta den. Detta innebär för det första att det måste finnas ett orsakssamband mellan att en person gjort något och att en skada uppstår. Därefter är frågan om personen har ett ansvar för att ha vållat skadan. Om man uppsåtligen skadar någon eller något, eller beter sig vårdslöst och skada därför uppstår, anses man ha vållat skadan och är alltså skadeståndsskyldig. Rena olyckshändelser leder däremot inte till skadeståndsskyldighet. Det finns ingen uttrycklig åldersgräns för skadeståndsskyldighet. I rättspraxis har man dock ansett att när det gäller mycket små barn som orsakar skador, är det inte meningsfullt att tala om uppsåt eller vårdslöshet. I NJA 1977 s.186 ogillades skadeståndstalan mot ett tre och ett halvt år gammalt barn som kastat ett metallföremål mot en lekkamrat och skadat denne. I rättsfallet NJA 1948 s.342 II dömdes däremot en femåring att betala skadestånd för att ha vållat en trafikolycka. Utifrån dessa rättsfall kan man säga att någonstans runt tre-fyra år går en nedre åldersgräns. Barn som är så små har inget ansvar för sina egna handlingar och kan inte bli dömda att betala skadestånd oavsett vad de gör. För barn som är äldre än så kan skadeståndsskyldighet bli aktuellt, under förutsättning att barnet anses ha vållat skadan. När man bedömer om en person som inte fyllt 18 år skall anses ha vållat en skada tar man hänsyn till dennes ålder och psykiska utveckling (se 2:4 Skadeståndslagen). Ett agerande som hos en vuxen person skulle anses vårdslöst och leda till skadeståndsskyldighet, kan när det gäller en 6-åring ses som en ”olyckshändelse” och inte grunda ansvar. Även om man kommer fram till att barnet är ansvarigt för att ha vållat skadan kan skadeståndet jämkas (sänkas) enligt 2:4 Skadeståndslagen. Här tar man hänsyn till personens ekonomiska omständigheter och liknande. Jämkning blir inte aktuellt om barnet omfattas av en ansvarsförsäkring som dess föräldrar tecknat. När det gäller personalen på dagis har de ett tillsynsansvar över barnen. Om personalen medvetet eller av oaktsamhet åsidosätter sitt ansvar och ett barn därför blir skadat, kan detta grunda skadeståndsskyldighet. Man får här framförallt fråga sig om personalen hade kunnat förhindra skadan genom att agera på ett annat sätt än de gjort. Enligt 3:1 svarar en arbetsgivare för de skador som dennes anställda orsakar i tjänsten. Detta kallas för principalansvar och innebär att det i allmänhet är arbetsgivaren och inte den enskilda dagispersonalen som får betala skadeståndet. I rättsfallet NJA 1984 s.764 dömdes ett fritidshem att betala skadestånd sedan ett sjuårigt barn skadat en lekkamrat med ett slöjdverktyg. För att sammanfatta svaret på din fråga: De allra minsta dagisbarnen kan inte bli skadeståndsskyldiga oavsett vad de gör. Om de äldre dagisbarnen orsakar en skada kan de bli skadeståndsskyldiga, men vid bedömningen av om barnet orsakat skadan ställs lägre krav på barnet än vad man gör på en vuxen person. Personalen har ett ansvar som är frikopplat från barnens ansvar, och kan bli skadeståndsskyldiga om de åsidosätter detta ansvar och därigenom orsakar en skada. Vem som skall ersätta en skada beror alltså väldigt mycket på situationen. Det finns situationer där man kan tänka sig att både barnet och personalen är skadeståndsskyldiga (t.ex. om ett äldre barn slår ett annat barn och personalen inte agerar för att förhindra detta). Det kan också finnas situationer där ingen alls är ansvarig (t.ex. om ett mycket litet barn orsakar en skada som personalen inte rimligen kunde ha förutsett eller hindrat). Jag är medveten om att detta blev ett långt svar, men jag hoppas att det gjort dig/er klokare. Återkom gärna om du undrar något mer. Nedan finns en länk till Skadeståndslagen. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720207.htm Vänligen,

Skolan kräver skadestånd av 15-åring

2010-04-02 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |En elev i år 9 med diagnos ADHD kunde under en situation där han kände sig kränkt och utsatt inte kontrollera sin ilska utan det hände att en glasmonter värd ca 60 000 kr krossades. Eleven hade fram t.o.m. år 8 en elevassistent som stöttade honom, detta var första terminen utan. Har skolan nu rätt att kräva eleven på ersättning?
Georg Dellborg |Hej. Det finns ingen åldersgräns för skadeståndsskyldighet. En 15-åring kan alltså bli krävd på skadestånd, även om det finns vissa specialregler för personer under 18 år. Av 2:1 Skadeståndslagen framgår att den som med uppsåt eller av vårdslöshet vållar en skada skall ersätta den. Detta innebär att det måste finnas ett orsakssamband mellan att en person gjort något och att en skada uppstår. Därefter är frågan om personen har ett ansvar för att ha vållat skadan. Om man uppsåtligen (medvetet) skadar något, eller beter sig vårdslöst och skada därför uppstår, anses man ha vållat skadan och är alltså skadeståndsskyldig. Rena olyckshändelser leder däremot inte till skadeståndsskyldighet. I fallet du beskriver uppfattar jag det som att det är klart att elevens handlande orsakade skadan. Frågan är då om han har ett ansvar för vållande. Du skriver att förstörelsen av glasmontern ”hände”, och det kan ju betyda flera olika saker. Om det t.ex. var så att pojken riktade en spark direkt mot montern talar vi om ett uppsåtligt skadande. Om det istället var så att pojken blev arg och när han rusade ut ur rummet stötte till montern, får man fråga sig om hans beteende kan anses vårdslöst eller om det var en ren olyckshändelse. När man bedömer om en person som inte fyllt 18 år skall anses ha vållat en skada tar man också hänsyn till dennes ålder och psykiska utveckling (se 2:4 Skadeståndslagen). Att eleven har ADHD kan spela in eftersom personer med denna diagnos typiskt sett är sämre på att behärska sina känslor och förutse konsekvenserna av sitt handlande. Ett agerande som hos en vuxen person skulle anses vårdslöst och leda till skadeståndsskyldighet, kan när det gäller en 15-åring med ADHD ses som en ”olyckshändelse” och inte grunda ansvar. Även om man kommer fram till att eleven är ansvarig för att ha vållat skadan kan skadeståndet jämkas (sänkas) enligt 2:4 Skadeståndslagen. Här tar man hänsyn till personens ekonomiska omständigheter och liknande. Jämkning blir inte aktuellt om den unge omfattas av en ansvarsförsäkring. Detta var en kort beskrivning av skadeståndsreglerna och hur de kan tillämpas på unga personer. Hur en domstol sedan skulle döma i just det här fallet kan inte jag uttala mig om eftersom jag vet så pass lite om händelsen. Jag hoppas dock att detta varit till hjälp och att saken löser sig. Skadeståndslagen finns här: http://www.notisum.se/rnp/Sls/lag/19720207.htm Vänligen,

Måste föräldrar betala för sina barns skadegörelse?

2009-01-31 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Kan förlädrar dömas/tvingas att betala ersättning för skada som deras barn har orskat?T.ex. kan föräldrar behöva betala för förstörd busshållplats (sönderslagna rutor), om barnen är 14 och 16 år gamla? Kan de även dömas till böter för själva brottet?
Kristina Ljungström |Hej,Ungdomarna torde ha gjort sig skyldiga till skadegörelse, vilket enligt 12 kap 1 § brottsbalken kan ge böter eller fängelse i högst ett år (fängelse förekommer endast i undantagsfall och knappast när gärningsmännen är minderåriga).Fjortonåringen är dock inte straffmyndig, och kan därmed inte dömas för brottet.Utöver eventuella böter kan ungdomarna (och detta gäller även fjortonåringen) bli skyldiga att betala skadestånd till ägaren av den sönderslagna busskuren, detta enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen. Skadeståndet omfattar ersättning för reparationskostnader och andra eventuella kostnader till följd av skadan.Föräldrar blir inte skyldiga att betala vare sig böter eller skadestånd som deras barn ådöms. Har barnen inte möjlighet att själva betala hamnar fordran hos kronofogden med utmätningsförsök och betalningsanmärkning som följd. För barnens framtid är det alltså att rekommendera att se till att böter och skadestånd blir betalda.Normal ingår en ansvarsförsäkring i hemförsäkringen som täcker skadeståndsskyldighet upp till ett visst belopp. Försäkringen omfattar vanligtvis alla medlemmar av hushållet. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få information om vad din hemförsäkring omfattar samt uppgift om självrisk.Skadeståndslagen hittar du https://lagen.nu/1972:207.Brottsbalken hittar du https://lagen.nu/1962:700.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Skadeståndsansvar för barn

2011-02-12 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Ställer en fråga angående barns skadeståndsansvar. Om 3 flickor på 14 år inte med flit och inte uppsåtligen orsakat en brand på grund av smällare så att ett boningshus samt 2 ladugårdar brinner ner till grunden hur går det då till rent hypotetiskt med deras skadeståndsansvar samt för oss föräldrar i och med den nya lagen som trädde i kraft från årsskiftet? Vi har ansvarsförsäkring.
Kerstin Eifrém |Hej och tack för din fråga! Skadeståndsansvaret för barn regleras i 2 kap 4 § i skadeståndslagen. Den anger att barn under 18 år ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Detta är alltså en slags jämkningsregel. Om ansvarsförsäkringen täcker skadeståndsbeloppet kommer skadeståndsansvaret inte att jämkas. För att barnet skall vara skadeståndsskyldigt överhuvudtaget krävs, precis som för vuxna, att han eller hon har handlat med uppsåt eller av oaktsamhet. I föräldrabalken stadgas att vårdnadshavare har tillsynsplikt över sina barn för att förhindra att barnet orsakar skada för någon annan (föräldrabalken 6 kap 2§). Om föräldrarna har brustit i sin uppsikt över barnen kan föräldrarna istället bli skadeståndsskyldiga. Ändringen i skadeståndslagen som trädde i kraft nyligen gäller vårdnadshavares ansvar för skador orsakade av deras barn genom brott. Vårdnadshavarens skyldighet skall vara begränsad till en femtedel av prisbasbeloppet för varje skadehändelse. Vidare kan skadeståndsansvaret jämkas om det skulle vara uppenbart oskäligt att tillämpa det i det enskilda fallet (skadeståndslagen 3 kap 5 och 6§§) Sammanfattningsvis är det alltså så att barn själva svarar för skadeståndsskyldigheten, såvida inte vårdnadshavaren brustit i sin tillsynsplikt. Om ett barn orsakar en skada genom brott, är däremot vårdnadshavaren skadeståndsskyldig, med begränsningen till en femtedel av ett prisbasbelopp. Länk till skadeståndslagen: https://lagen.nu/1972:207 Länk till föräldrabalken: https://lagen.nu/1949:381 Hoppas mitt svar har hjälpt er! Med vänlig hälsning

Barns skadeståndsskyldighet

2010-05-04 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! jag undrar om ett barn skadar ett annat barn som får skador, vem blir då skadeståndsskyldig?
| Hej! Tack för din fråga! Har någon under 18 år tillfogat annan personskada regleras detta i 2 kap 4 § skadeståndslagen (SkL), se https://lagen.nu/1972:207. Denna paragraf är en slags jämkningsregel och innebär att barnet ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Om du har en hemförsäkring kan det finnas en ansvarsförsäkring i den som kan täcka skadeståndsskyldigheten. I så fall kommer inte skadeståndsbeloppet sättas ned enligt 2 kap 4 § SkL. För att barnet överhuvudtaget ska anses vara skadeståndsskyldig krävs dock att denne har handlat med uppsåt eller av oaktsamhet, se 2 kap 1 § SkL. Enligt praxis har dock ansetts (se t.ex. NJA 1977 s 186) att barn som endast är några år gamla överhuvudtaget inte kan vara skadeståndsskyldiga. Detta beror på att man inte direkt kan påstå att ett så litet barn kan vara oaktsam eller att barnet har agerat med uppsåt att skada någon annan. Har ett barn skadat ett annat barn av en ren olycka uppstår inte skadeståndsskyldighet. Ju yngre barnet är desto större skäl kan finnas för att jämka skadeståndsskyldigheten. Har ett äldre barn med uppsåt skadat ett annat barn är huvudregeln att skadeståndsskyldighet uppstår. Även i sådana fall kan dock skadeståndsskyldigheten jämkas, t.ex. om det har resulterat i allvarliga skador och skadeståndsbeloppet därför skulle bli alltför betungande. Enligt 6 kap 2 § 2 stycket föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381) har föräldrarna en plikt att ha uppsikt över sina barn. Föräldrarna har därmed ett ansvar för att hindra barnet från att orsaka annan skada. Har föräldrarna varit oaktsamma och brustit i sin uppsikt över barnen kan föräldrarna därav bli skadeståndsskyldiga. Detta kan t.ex. bli aktuellt om en förälder låter ett barn leka med något farligt och barnet skadar ett annat barn. I så fall blir föräldern skadeståndsskyldig för att denne har brustit i sin uppsikt över barnet. Sammanfattningsvis så svarar barnet själv för eventuell skadeståndsskyldighet förutsatt att föräldrarna inte har brustit i sin uppsikt över barnet. Hälsningar

Skadeståndsansvar för minderåriga och deras föräldrar

2010-02-20 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |En man målar vita markeingar på en parkering invid en gång- och cykelbana med vit sprayfärg på burk. Han lämnar färgburkarna utan uppsikt, fullt synliga, och går hem. Två pojkar, 3 och 5 år gamla får tag på färgburkarna och sprayar ner en bil. Vems är ansvaret?
|Hej! Denna situation utgör ett s.k. utomobligatoriskt förhållande och omfattas därmed av Skadeståndslagen (SkL 1972:207). Skadan som har uppstått dvs. nedsprayandet av bilen, är att se som en sakskada. Med sakskada avses nämligen fysiska skador på fast egendom eller lösa föremål (en bil är exempel på ett löst föremål). Även estetiska förändringar som det är fråga om i detta fall, vilka inte nödvändigtvis minskar egendomens brukbarhet, faller under begreppet sakskada. Skadevållarna i det aktuella fallet är två små barn på 3 respektive 5 år. Utgångspunkten i SkL är att den som vållar en skada också skall ersätta den, se 1 §. I SkL 2 kap. 5 § finns dock en särskild regel för skadevållare under 18 år. Barn och ungdomar under 18 år skall enligt denna bestämmelse ersätta skadan endast i den mån det är skäligt med hänsyn till deras ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring, andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. De skadesituationer som kan falla under 2 kap. 5 § SkL varierar starkt. När skadan som i förevarande fall har orsakats av små barn torde man inte kunna anse att de har nått den mognad och förvärvat det omdöme som måste förutsättas för att barnets skadehandling skall anses innefatta ett vållande. Beträffande 3-åringen är detta bekräftat i rättspraxis (NJA 1977 s.186) och han/hon kan därför överhuvudtaget inte bli skadeståndsskyldig. Beträffande 5-åringen finns det dock rättsfall där 5-åringar har ansetts ha vållat skadan genom sin handling (NJA 1948 s.342 II). 5-åringen kan sannolikt även i det nu aktuella fallet anses ha vållat skadan och därmed vara skadeståndsskyldig. Man skall dock ta hänsyn till det enskilda barnets mognadsgrad och utveckling. Även om 5-åringen blir skadeståndskyldig är det helt säkert att skadeståndet kommer jämkas (förmodligen till mindre än hälften) med hänsyn till barnets ringa ålder - vilket också skedde i NJA 1948 s.342. Utöver barnens eventuella skadeståndsskyldighet har föräldrar ett självständigt ansvar för oaktsam underlåtenhet att utöva uppsikt över sina barn. Detta ansvar följer av såväl 2 kap. 1 § SkL som 6 kap. 2 § st.2 Föräldrabalken. Föräldrarna (vårdnadshavare) ses som övervakningsgaranter i förhållande till barnen. I det nuvarande fallet torde skadeståndsskyldighet för föräldrarna vara troligare än att barnen blir skadeståndsskyldiga, men omständigheterna i det enskilda fallet är helt avgörande för utgången. Mannen som lämnat burkarna utan uppsikt kan inte tillskrivas något ansvar såvida han inte befann sig i någon form av garantposition.