Skadeståndsansvar för underåriga.

2021-02-28 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Kan en 15 årig bli skyldig att betala skadestånd till grannen om denne när hon spelade fotboll råkat sparka sönder grannes fönster med fotbollen? Vad får grannen isåfall ersättning för?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om en 15 åring kan bli skyldig att betala skadestånd till grannen om denne råkat sparka sönder grannens fönster med en fotboll.Skadeståndsanspråk kan riktas mot en person som genom vårdslöshet eller uppsåt har åsamkat personskada eller sakskada (2 kap. 1 § SkL). I det här fallet kan vi konstatera att den 15 årige till följd av oaktsamhet föranlett sakskada genom att sparka en fotboll in i grannens fönsterruta.Skadeståndstalan kan riktas mot den 15 årige trots hens ringa ålder. En minderårig ska ersätta skada som denne har givit upphov till såvida det är skäligt (2 kap. 4 § SkL). Skälighetsbedömningen grundar sig bl.a. på den minderåriges ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet och de ekonomiska förhållandena i övrigt. Eftersom att personen ifråga är 15 år gammal kan emellertid skadeståndsanspråket jämkas. Skadan har därutöver förorsakats i samband med lek vilket räknas som en förmildrande omständighet. Skadeståndsanspråket kan dock även riktas mot barnets vårdnadshavare såvida de brister i sin tillsynsplikt (6 kap. 2 § FB). I detta fall kan det tänkas att det blir svårt för grannen att göra gällande att vårdnadshavarna brister i tillsynen eftersom att olyckshändelsen förekommit under lek. Jag har dessvärre för lite information om den aktuella situationen för att kunna ge er ett bestämt svar över vilket av lagrummen som bli tillämpliga, men förhoppningsvis räcker informationen ovan för er att kunna dra en slutsats om vad som gäller. Jag skulle vidare råda er att kontakta ert försäkringsbolag för att utreda situationen ytterligare. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är vårdnadshavare skyldiga att ersätta skada som barn vållar genom brott när barnet vårdas med stöd av LVU?

2021-02-15 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min son är placerad enligt LVU och är placerad på SiS. Där har han varit extremt våldsam och har därför blivit polisanmäld för våld och hot mot tjänsteman. Nu har han blivit dömd för brottet, en paragraf 7 och ev betala skadestånd (vet inte så mycket clet om det än). Men jag har fått till mig att det är vi vårdnadshavare som måste betala det skadeståndet. Sonen är straffmyndig. Han har inga egna tillgångar. Kan det bli så att vi måste betala hans skadestånd? Trots att han har vård under LVU? Han placerades pga sitt farliga beteende.
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Till att börja med vill jag beklaga situationen som du och din familj befinner er i. Jag tolkar din fråga som att du undrar om ni som vårdnadshavare kan bli skyldiga att betala det skadestånd som er son blivit dömd till, trots att han vårdas med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). De lagar som jag kommer använda för att besvara din fråga är brottsbalken (BrB), föräldrabalken (FB) och skadeståndslagen (SkL). VårdnadshavareI din fråga skriver du att din son är straffmyndig, men inte hur gammal han är. I Sverige är man straffmyndig från den dagen man fyllt 15 år (1 kap 6 § BrB). Ni är vårdnadshavare till er son fram till det att han fyller 18 år (6 kap 2 § första stycket FB). Att din son vårdas med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) betyder inte att ni som föräldrar har fråntagits vårdnaden. Vårdnadshavare har principalansvar för de skador som barn vållar genom brottVårdnadshavare har en skyldighet att ersätta skada som barnet vållat genom brott (3 kap 5 § första stycket första punkten SkL). Detta kallas för principalansvar. Det betyder att ni som vårdnadshavare är skyldiga att betala det skadestånd som er son orsakat genom brottet han begått. Detta principalansvar som vårdnadshavare har är begränsat till en femtedel av prisbasbeloppet som gäller för det år då skadehändelsen inträffade (3 kap 5 § andra stycket SkL). Prisbasbelopp är det fastställda belopp som används bland annat för att beräkna olika förmåner och avgifter. Prisbasbeloppet i år, 2021, är 47 600 kr. En femtedel av 47 600 kr är 9520 kr. Det innebär att det maximala belopp som ni som vårdnadshavare kan blir skyldiga att ersätta är 9520 kr. Om han begick brottet förra året, år 2020, utgår man från det prisbasbelopp som var det året. År 2020 var prisbasbeloppet 47 300 kr. En femtedel av 47 300 är 9460 kr. Det innebär att om din son begick brottet förra året, så kan ni som vårdnadshavare bli skyldiga att ersätta maximalt 9460 kr. Jämkning Huvudregeln är alltså att vårdnadshavare ska ersätta de skador som barn vållat genom brott. Det finns dock ett undantag till denna huvudregel, som säger att skadeståndet i enstaka fall kan jämkas (3 kap 6 § andra stycket SkL). Att skadeståndet jämkas innebär att det sätts till ett lägre belopp eller till 0 kr. För att skadeståndet ska kunna jämkas enligt denna regel ska det vara uppenbart oskäligt att vårdnadshavaren betalar skadeståndet. Uppenbart oskäligt är ett högt krav, och betyder att undantaget bara i väldigt få fall blir aktuellt. Ett exempel på de fall då man ibland anser att det är uppenbart oskäligt är då en ungdom är omhändertagen av socialrättslig tvångslagstiftning, till exempel LVU. Eftersom jag inte har alla omständigheter i ert fall är det svårt för mig att svara på om jämkningsregeln kan bli aktuell för er. Men det finns i alla fall en möjlighet att det eventuella skadeståndet kan jämkas i ert fall. Svar på din frågaSammanfattningsvis är det alltså ni som vårdnadshavare som ska ersätta det eventuella skadeståndet, men ni kan inte bli skyldiga att ersätta mer än 9520 kr om händelsen inträffade i år. Det finns en möjlighet att få skadeståndet jämkat, men bara om det är uppenbart oskäligt att ni som vårdnadshavare betalar skadeståndet. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Skadestånd när barn orsakat skada

2020-11-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Min son på 7 år utreds för ASD och har en smartwatch på sig i skolan som hjälpmedel för att komma ihåg och förbereda sig på när lektioner börjar och slutar. Förra veckan försvann klockan och lärarna frågade barnen öppet i klassen om någon visste något om klockan. Ett av barnen berättade att hen tagit klockan. Nu kan barnet eller hens föräldrar inte hitta klockan. Vi har fått ut 50% av klockans värde från vår drulleförsäkring, kan vi kräva resten (cirka 1600 kr) från barnets föräldrar?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att barnet i klassen tagit klockan och sedan tappat bort den skulle kunna leda till skadestånd, vilket regleras i skadeståndslagen (SkL).Vad som gäller när ett barn orsakar skada:Grunden inom skadeståndsrätten är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan, 2 kap. 1 § SkL. I 2 kap. 4 § SkL stadgas att den som vållar skada innan han/hon fyllt 18 år ska barnet ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till barnets ålder, utveckling och ekonomiska förhållanden. Barnets eventuella ansvarsförsäkringar kan även täcka skadorna, där bedömningen görs av försäkringsbolaget.Vårdnadshavares principalansvar:Föräldrar som är vårdnadshavare till ett barn som begått ett brott har ett principalansvar enligt 3 kap. 5 § SkL. Principalansvaret innebär att vårdnadshavarna har ett skadeståndsansvar för barnet även om de inte varit vårdslösa, så kallat strikt ansvar. Vidare är vårdnadshavares skadeståndsskyldighet begränsad till en femtedel av det prisbasbeloppet som gäller (år 2020: 47 300 kr) för varje skadehändelse, 3 kap. 5 § 2 st. SkL.Sammanfattning:Att barnet i klassen tagit klockan och sedan inte hittar den kan därmed leda till skadestånd. Då barnet endast är sju år gammalt så träder föräldrarnas principalansvar in. Ni bör alltså kunna kräva resterande summa på 1 600 kr från barnets föräldrar. Summan kan täckas av det barnets ansvarsförsäkring.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vem ska stå för kostnaderna när barn förstört egendom under skoltid?

2020-11-11 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Våran son har orsakat skador på bänkar och skåp samt medvetet rivit sönder böcker på skolan, vem är det som ansvarar för att detta inte upprepas samt vem är det som skall stå för kostnaden av reparationer på skåp och bänkar samt inköp av nya böcker? Är det vi föräldrar eller skolan?
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att ni valde att vända er till Lawline med er fråga. Vem skall stå för kostnaden av reparationer på skåp och bänkar samt inköp av nya böcker?För att kunna svara på er frågan behöver vi använda oss av skadeståndslagen (SkL). Vi kan börja med att konstatera att huvudregeln inom skadeståndsrätten är att den som vållat skadan blir skadeståndsskyldig. Däremot så kan föräldrar bli skadeståndsskyldiga som vårdnadshavare genom ett så kallat principalansvar om deras barn orsakar en skada. I skadeståndslagen framgår det att föräldrar ska ersätta de person- och sakskador som barnet orsakat genom brott (3 kap. 5 § SkL). Skåp och bänkar faller in under begreppet sakskada. Att förstöra skåp, bänkar samt böcker kan bedömas falla in under skadegörelsebrott (12 kap. brottsbalken). När det rör sig om sakskador som barn orsakat genom brott så krävs det inte att barnet ska vara straffmyndigt utan enbart att handlingen i sig är straffbar. Det förutsätts med andra ord en straffbar handling. Även brott genom oaktsamhet omfattas i detta hänseende. Då det föreligger en sakskada som barnet har orsakat genom brott så är det således rekvisiten i 3 kap. 5 § SkL uppfyllda.Jag känner däremot inte till alla omständigheter i ert fall. Skulle det exempelvis vara så att er son har lämnats ensam utan någon uppsikt när han förstörde skåpen och bänkarna så kan man komma att bedöma att det är skolan som brustit i tillsynen och således vållat skadan genom underlåtenhet. Vem ansvarar för att det inte ska upprepas?Vårdnadshavare har en tillsynsplikt över sina barn (6 kap. 2 § föräldrabalken). Det är med andra ord upp till er föräldrar att ansvara och ha tillsyn över er son så att han inte orsakar skador. Alla skador som er son orsakar på fritiden står ni ansvariga för. När man däremot lämnar barnet till skolan kan det bedömas att ni lämnat över denna tillsynsplikt till skolans personal. När det gäller skador som har orsakats under skoltiden så får man bedöma detta från fall till fall. Då skadan är orsakad genom brott så är ni föräldrar ansvariga oavsett om ni överlämnat tillsynsplikten eller ej. SammanfattningEr sons handling går att placera in under skadegörelsebrott. Det är därför ni som föräldrar som är skyldiga att ersätta de skador han har orsakat på skåp och bänkar samt förstörelsen av böckerna. Tillsynsansvaret, som tidigare nämnts, ligger i första hand hos er föräldrar (6 kap. 2 § föräldrabalken). Ni ska förhindra att er son orsakar skada och vidta förebyggande åtgärder. Ni förväntas givetvis inte att ständigt övervaka ert barn. När ni lämnar er son på skolan så går tillsynsansvaret över på skolan och dess anställda. Brister skolan i tillsynen så är det skolan som primärt ansvarar. Det föreligger däremot ett striktare ansvar på er föräldrar när det gäller brott som leder till skadestånd.Jag hoppas detta har varit till hjälp för er. Är det något mer ni funderar på är ni välkomna att skicka in en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

EN FÖRÄLDERS PRINCIPIALANSVAR VID SKADEGÖRELSE GENOMFÖRD AV BARN UNDER 15.

2021-02-22 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej fick reda på av exmaken att om Våran dotter på snart 14 år gör nån skadegörelse eller att det händer nått då blir föräldrar ansvariga att betala 9000 krHon ska börja skolan nån annan stans och då ibland kan hon få stanna i stan.
Rebecca Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta mera om föräldrarnas ansvar att ersätta skada vid skadegörelse. En vårdnadshavare har principalansvar. Som vårdnadshavare har du ett så kallat principalansvar för din dotter enligt 3 kap. 5 § Skadeståndslagen (SkL). Detta innebär att du och din exman blir skadeståndsskyldiga för de skador hon orsakar genom brott. (3 kap. 5 § första stycket, andra punkten SkL) Skadegörelse är ett sådant brott enligt 12 kap. Brottsbalken (BrB). Ansvaret sträcker sig till varje skadegörande händelse. DVS. att en om ett barn gör sig skyldig till flera skadegörande händelseförlopp är föräldern skadeståndsskyldig för vart och ett av brotten. (3 kap. 5 § andra stycket SkL)Översiktligt om Händelseförlopp Jag vill förtydliga vad jag menar med ett händelseförlopp. T.ex. räknas en anlagd brand som skadar egendom av flera slag och en person, som endast ett händelseförlopp. För att det ska anses vara flera händelseförlopp krävs det att händelserna inte har något samband i tid och rum. Den utsatta kan vara densamma under flera händelser, men skadegörelsen får inte ske inom samma tidsram. Om hon slår sönder tio fönster på en byggnad räknas det som en och samma händelse. Eftersom det skett under kort tid och på samma plats. Ni skulle alltså inte bli skadeståndsskyldiga för varenda ett av dessa fönster. Om hon sedan kommer tillbaka två veckor senare, när den skadelidna bytt ut alla fönster, och då slår sönder dem igen är det ett nytt händelseförlopp. Begränsning av ansvaret I 3 kap. 5 § andra stycket SkL framgår att ansvaret för vardera skadehändelse är begränsat till en femtedel av det prisbasbeloppet som gäller det år skadan inträffar. År 2021 ligger prisbasbeloppet på 47 600. Vilket du hittar på SCB:s hemsida. En femtedel av prisbasbeloppet blir alltså 9 520. Denna summa utgör ett tak på varje enskild händelse och om vi tar ovan exempel angående fönstren, ska skadeståndet på 9 520 kr täcka upp för alla fönster.Ytterligare begränsning finner vi i 3 kap. 6 § andra stycket SkL, där det framkommer att ersättningen enligt 5 § kan jämkas om det är uppenbart oskäligt att föräldern ska betala skadeståndet med hänsyn till förälderns förhållande till barnet eller de särskilda åtgärder föräldern har vidtagit för att förhindra att barnet begår brott. Lägg här märke till att det ska vara UPPENBART oskäligt för föräldern att betala skadeståndet. Vid bedömningen kan faktorer som att föräldern på olika sätt försökt att komma till rätta med en social problematik eller att föräldern i realiteten hade litet kontakt med barnet (kanske för att föräldern bodde på annan ort, eller utomlands) beaktas. Bedömning görs av domstolen kring huruvida det är uppenbart oskäligt.Ni är dock båda vårdnadshavare och ni båda bär då ansvar för eran dotters handlingar. Principalansvaret befriar inte barnet från skadeansvar Även om barnet är minderårigt kan hen bli skadeståndsskyldig vid brott. Vilket framgår i 2 kap. 4 § SkL och principalansvaret påverkar normalt inte skälighetsbedömningen i 2 kap. 4 § SkL. I huvudregel är det endast ungdomar i övre tonåren som blir skadeståndsskyldiga genom denna paragraf, men det finns ingen nedre gräns för ansvar enligt paragrafen. Med detta sagt kan dotter tekniskt sett själv bli skadeståndsskyldig vid skadegörelse. De hänsyn som ska tas enligt bestämmelsen avser främst barnets förmåga att inse skadans omfattning och riskerna med sitt agerande. Bedömningen av agerandet ska präglas av barnets ålder och utveckling; ju yngre barn desto mildare bedömning. Paragrafen ger utrymme för en skälighetsbedömning och en anpassad tillämpning utifrån det barn som bedöms.SammanfattningSom vårdnadshavare har ni ett principalansvar för eran minderåriga dotter. Ni kan alltså bli tvungen att betala skadestånd på uppåt 9 520 kr om hon begår ett skadegörande brott. (3 kap. 5 § SkL) Det finns undantag regeln, där det kan dömas av domstolen att det är uppenbart oskäligt för en vårdnadshavare att betala skadeståndet. (3 kap. 6 § SkL). Vill du läsa vidare om vårdnadshavares principalansvar kan du hitta propositionen här. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Säljares ansvar och utomobligatoriskt skadestånd

2020-12-21 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Jag har köpt en ny soffa i en butik i Nyköping. Soffan kostade 9.500 kr. Affären har lovat att köra hem soffan till Norrköping dagen därpå. När chauffören ringer mig för att meddela leverans är inte jag hemma. Chauffören ställer soffan utanför dörren hos mig och täcker för den med ett tunt plastskynke. Strax efter kommer min grannes son och sliter bort plastskynket. Soffan blir totalt förstörd av ett skyfall. Möbelaffären kräver dock full betalning av mig medans jag vill ha en ny soffa. Vem är ansvarig för att soffan gick sönder? Jag antar att det är grannens son som är det men stämmer det?Kan jag kräva en ny soffa?skadestånd? och från vem? säljare eller grannen?kan jag ta hjälp av lagen för att lösa detta problem för det tar väldigt långt tid?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Affärens ansvar Jag antar att du köpt soffan som privatperson av en näringsidkare. Då gäller reglerna i konsumentköplagen (KKöpL) angående fel i varan och ersättning. Enligt 20 § ska frågan om varan är felaktig bedömas utifrån varans skick när den avlämnas. Enligt 6 § anses varan vara avlämnad när den kommer i köparens besittning. Om den t.ex lämnats i köparens brevlåda eller ställts på hans tomt är den i köparens besittning, alltså får soffan anses ha avlämnats när den ställdes utanför din dörr. Enligt 8 § stadgas dessutom att risken för varan övergår på köparen när varan avlämnas. Affären har därför inget ansvar för vad som hände med soffan efter att den levererades. Det är istället grannens son som har orsakat skadan och som du har möjlighet att kräva skadestånd av. Grannens ansvarEnligt skadeståndslagen (SkL) 2 kap 1 § ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ersätta skadan. När ett barn under 18 år har vållat skadan är de ersättningsskyldiga i den mån det är skäligt. Vad som är skäligt bedöms med hänsyn till ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (SkL 2 kap 4 §). Föräldrar har dessutom ett särskilt ansvar att ersätta sakskador som barnet vållar enligt SkL 3 kap 5. Detta gäller dock endast om skadan uppkommit genom brott. Att ta bort skynket är eventuellt vårdslöst, men är svårt att se som ett brott. Därför är det främst skadestånd enligt SkL 2 kap 1 § och 2 kap 4 § som aktualiseras i detta fall.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan en 8-åring bli skadeståndsskyldig? Och hur långt sträcker sig ett skadeståndsansvar när en skada orsakar en annan?

2020-11-17 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min bror är 8 år och har precis fått en radiostyrd bil i födelsedagspresent av våra föräldrar. På sin födelsedag, för första gången, testkörde han bilen ensam på garageuppfarten. Den radiostyrda bilen är egentligen avsedd för barn som har fyllt 13 år, vilket märks då den är relativt svårmanövrerad. I iver körde han bilen i full fart ut på gatan. Mitt i gatan satt grannens katt som inte ser vad som är på väg att hända förrän det är för sent. Den radiostyrda bilen körde i rakt in i katten som förutom chock även fick svåra fysiska skador. I samma veva står en annan granne en bit bort och blir så bestört av händelsen att han tappar sin nyinköpta tv-apparat i backen så den spricker i tusen bitar. De svåra skadorna från den radiostyrda bilen leder till att grannkatten några dagar senare avlider. Både grannarna vill ha sina skador ersatta. min och min brors föräldrar ställer sig tveksamma till om min lillebror verkligen kan ställas till svars för de uppkomna skadorna. Mot vem eller vilka kan de två grannarna rikta sina anspråk? Kan grannarna nå framgång med sina respektive anspråk? Vilka typer av skador har uppkommit? Kan grannarna få skadestånd för sina skador?Jag är inte intresserad av en diskussion om eventuella försäkringar.
Emilia Alfredsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om skadestånd hittar du i skadeståndslagen (SKL). Jag kommer först att redogöra för kattens skador, och sedan övergå till skadorna på tv-apparaten.Vad är det för skada som har uppstått?En katt är en sak i skadeståndslagens mening. Om kattens fysiska skador har medfört kostnader för den granne som äger katten så har det uppstått en sakskada. Skadestånd för sakskador kan omfatta ersättning för sakens värde, reparationskostnad, värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan eller inkomstförlust (5 kap. 7 § SKL). I detta fall skulle det troligen röra sig om veterinärkostnader eller andra kostnader som grannen kan visa är kopplade till att katten har skadats.Vem kan hållas ansvarig?Huvudregeln är att den som av uppsåt eller oaktsamhet vållar en sakskada ska ersätta den (2 kap. 1 § SKL). Uppsåt innebär att man orsakar en skada medvetet och med syfte att åstadkomma en effekt, medan oaktsamhet istället innebär att en skada orsakas till följd av någons vårdslöshet eller oförsiktighet. I detta fall verkar det som att din bror handlande av oaktsamhet snarare än uppsåt. De faktorer som beaktas vid bedömning av ansvar eller vid en så kallad "culpabedömning" är risken för skada, den sannolika skadans omfattning, risken för att skadan förverkligas och skadevållarens möjlighet att inse risken för skadan.När det gäller barn ska skadan emellertid endast ersättas i den mån det är skäligt med hänsyn till barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring, andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (2 kap. 4 § SKL). Vad gäller handlingens beskaffenhet ska hänsyn också tas till barnets subjektiva inställning (prop. 1972:5 s. 459). Det finns ingen nedre åldersgräns för när ansvar skulle vara uteslutet, utan en bedömning måste göras i det enskilda fallet.Om det skulle konstateras att det är oskäligt att ett barn hålls ansvarigt kan man som förälder emellertid bli skadeståndsskyldig för en skada som ens barn vållat om man har brustit i tillsynen, dvs. inte sett till att sitt barn stått under uppsikt eller vidtagit andra lämpliga åtgärder (6 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken). Grannen skulle kunna argumentera för att föräldrarna har brustit i sin tillsyn här eftersom de givit 8-åringen en radiostyrd bil anpassad för 13-åringar och lämnat honom ensam att leka med den på garageuppfarten. Dina föräldrar skulle i sådana fall sannolikt behöva ansvara för den skada som din bror har orsakat.Mot vem eller vilka kan grannen med tv-apparaten rikta sitt anspråk?Att tv-apparaten spricker i tusen bitar innebär att det har uppstått ytterligare en sakskada. Utöver ansvaret för din bror som påstås ha vållat skadan och hans föräldrar som kan anses ha brustit i sin tillsyn, så blir det här också relevant att diskutera adekvat kausalitet. Det är likaså en förutsättning för att skadeståndsansvar ska kunna uppstå, och man tittar då på huruvida det finns ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan en handling och den skada som har uppkommit. Skadan ska helt eller delvis ha uppstått på grund av handlandet, och orsakssambandet ska vara tillräckligt typiskt för ett sådant handlande. Det kan också förklaras som att det ska ligga i farans riktning att en skada kan uppstå till följd av handlandet. Ni kan argumentera för att det inte kunde förutspås att grannen precis köpt en ny tv-apparat, skulle befinna sig en bit bort från händelsen, se händelseförloppet och dessutom bli så bestört att hen tappade den. Skadan som uppstår på tv-apparaten genom att grannen tappar den utgör inte en typisk följd av att en radiostyrd bil krockar med en katt. Om man på så sätt argumenterar för att det inte föreligger adekvat kausalitet så finns det heller ingen skadeståndsskyldighet. Ni skulle i sådana fall inte bli skyldiga att ersätta grannen de kostnader som uppstår till följd av att han tappat tv-apparaten.SammanfattningEftersom din bror lekte ensam på garageuppfarten med en radiostyrd bil anpassad för äldre barn kommer grannen med katten sannolikt att argumentera för att föräldrarna har brustit i sin tillsyn, och därigenom få dem skadeståndsskyldiga. Vad gäller tv-apparaten kan man däremot fråga sig huruvida det föreligger adekvat kausalitet eller inte, och argumentera för att så inte är fallet. Det skulle medföra att ni inte blir skadeståndsskyldiga för den skada som uppstått på tv-apparaten.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.Med vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar för barn under 15 år som begått brott

2020-10-31 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Mitt arvegods ett guldhalsband blev stulet av min sons kompis 13 år i vårt hem. Pojken har erkänt men säger att han har tappat bort halsbandet. Min hemförsäkring gäller inte. Händelsen är polisanmäld men pojken är minderårig.Kan jag kräva ersättning från vårdnadshavare? Ska jag starta en rättsprocess?
Victoria Ström |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Barn under 15 år som begår brott Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan, 2:1 skadeståndslagen (1972:207) (SKL). Din sons kompis är 13 år det innebär att han ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder, utveckling och ekonomiska förhållanden, 2:4 SKL. Barnets eventuella ansvarsförsäkringar kan även täcka skadorna, 2:4 SKL, men i och med att barnet som stulit ditt halsband är 13 år görs troligast bedömningen mer objektivt av försäkringsbolaget, liknande den bedömningen som görs för vuxna. Det är alltså försäkringsbolaget isåfall som gör den bedömningen om de kan ersätta sakskadan beroende på hur deras individuella villkor är uppställda (förutsatt att barnet har en ansvarsförsäkring). Vårdnadshavare har ett principalansvarI 3:5 SKL, föreskrivs även att föräldrar som är vårdnadshavare till ett barn som begått brott har ett principalansvar. Principalansvar innebär att vårdnadshavarna har ett skadeståndsansvar även om de inte varit vårdslösa, s.k. strikt ansvar. 3:5 andra stycket SKL föreskriver vidare att vårdnadshavares skadeståndsskyldigheten är begränsad till ⅕ av prisbasbeloppet för varje skadehändelse. Syftet med principalansvaret är att större delen av skadeståndsbeloppet ska omfattas och ersättas av vårdnadshavarna. Finns dock vissa andra begränsningar för vårdnadshavares principalansvar som kan aktualiseras, bl.a. den s.k. jämkningsregeln, 3:6 andra stycket SKL. Jämkningsregeln kan aktualiseras t.e.x. om vårdnadshavaren och barnet inte har någon kontakt alls eller om vårdnadshavare ansträngt sig särskilt för att att förhindra att barnet begår brott. Regeln ska dock enl. förarbetena tillämpas restriktivt. (prop. 2009/10:142 s. 78) SlutsatsI ditt fall är det svårt att svara på om det föreligger några förutsättningar för jämkning av principalansvaret, jag kommer därför utgå från att så inte är fallet. Det innebär således att barnets vårdnadshavare kommer bli solidariskt skadeståndsansvariga tillsammans med sonen. För att principalansvar i 3:5 SKL ska aktualiseras krävs att du som skadelidande väcker talan mot vårdnadshavaren i ett tvistemål.Hoppas du fått svar på din fråga, Med vänliga hälsningar