Min son sparkade sönder en glasdörr - har skolan rätt att kräva oss på pengar?

2020-10-19 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |HejMitt barn som är 13år sparkade på skolans dörr o glaset gick sönder. Det var inte planerat eller avsikt från hans sida att glaset skulle gå sönder vilket han själva blev jätte ledsen o schockad över att det blev så lätt en spricka i glaset av en spark på dörren. Detta är första gången som det händer honom. Nu har skolan skickat räkning på 2800kr. Gör skolan rätt att skicka räkningen till oss och ska vi betala? Hur ska vi göra? Ringa försäkringsbolaget?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Som jag tolkar din fråga var inte din sons avsikt att glaset skulle gå sönder. Det får dock anses vara vårdslöst att sparka på en dörr med glas och min bedömning är därför att din son är skadeståndsskyldig. Skadeståndet omfattar dörrens värde eller reparationskostnad av dörren (5 kap. 7 § SkL). Eftersom din son inte fyllt arton år än ska ha ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (2 kap. 4 § SkL). En trettonåring kan åläggas mer ansvar än en treåring exempelvis. Om ni har en hemförsäkring med gällande ansvarsförsäkring är det normala att fullt skadestånd betalas ut. Min rekommendation är därför att ni kontaktar ert försäkringsbolag och diskuterar frågan med dem.Vänliga hälsningar,

Föräldrars principalansvar - vad menas med skadehändelse?

2020-10-03 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej Lawline, min son (12 år) har ihop med en kompis kastat stenar (medveten handling) från en cykelväg in mot ett företags parkering och genom detta orsakat skador på 5 bilar. Jag som förälder till min son vill säkerställa att jag ersätter korrekt mot fordringsägarna. Vi har försäkring via 3Kronor som innefattar ansvar och rättsskyddsförsäkring men då sonen är 12 år hävdar mitt försäkringsbolag att den inte kan användas. Vad blir mitt ansvar som förälder? Jag och min son har varit nere hos fordringsägarna och erkänt att min son och hans kompis kastat och är skyldiga till stenkastningen. Den andra killen (min sons kompis som även han kastat) föräldrar är inte drivande att lösa det hela utan vill mer stoppa huvudet i sanden och vi som min sons föräldrar försöker nu direkt lösa allt vi kan. Förstår att det via brottsbalken definieras att föräldrar kan bli skadeståndsskyldiga om 1/5 prisbasbelopp. Här rör det sig om 5 fordringsägare - är det ändock totalt 1/5 av prisbasbeloppet som gäller eller är det per skada? Tack på förhand för ert stöd.
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Denna fråga regleras av skadeståndslagen (SkL). Vad innebär föräldrars principalansvar? 3 kap. 5 § SkL stadgar ett principalansvar för föräldrar avseende den personskada eller sakskada barnet orsakar genom brott alternativt kränkning.Principalansvaret åvilar den eller de föräldrar som har vårdnaden över barnet. Mycket riktigt är ansvaret är begränsat till en femtedels prisbasbelopp per skadehändelse. Är det en eller flera skadehändelser? Det är inte alltid lätt att avgöra om det har varit en eller flera skadehändelser. Det avgörande är inte om det uppkommit en eller flera skador utan om det förekommit ett eller flera händelseförlopp. Om skadorna skett vid ett skadetillfälle under ett händelseförlopp lutar det mot att det enbart är ett skadestånd på 1/5 prisbasbelopp som ska betalas ut. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Vårdnadshavares skadeståndsansvar för rena förmögenhetsskador

2020-09-16 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |HejVår son på 14 år har brutit mot en av skolans regler genom att prova att röka vejp (el cigarett) i ett omklädningsrum. Detta gjorde att brandlarmet startade och det blev en utryckning. Sonen förstod inte att larmet kunde starta av detta och blev så klart rädd. Han erkände dock vad han gjort. Nu vill skolan att jag som förälder ska betala en räkning på 3000kr. Är jag skyldig att göra detta?
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. TerminologiEnligt svensk rätt kan den som orsakar en personskada, sakskada, allmän förmögenhetsskada, ren förmögenhetsskada eller kränker någon bli skadeståndsskyldig enligt skadeståndslagen (SkL). Jag tolkar situationen som att ingen annan person eller någons egendom har skadats, vilket innebär att din son orsakat någon form av förmögenhetsskada (utryckningskostnad à 3000 kr). Man skiljer på allmänna förmögenhetsskador och rena förmögenhetsskador, en allmän förmögenhetsskada är en ekonomisk förlust som följer av en person- eller sakskada och en ren förmögenhetsskada är en ekonomisk skada som inte har något samband med person- eller sakskador (1 kap. 2 § SkL). Av informationen jag har så utgår jag ifrån att din son har orsakat en ren förmögenhetsskada. Förutsättningar för skadeståndsansvarAv 2 kap 2 § SkL framgår det att den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott ska ersätta skadan. Det förutsätter i regel att ett brott ska ha begåtts, men enligt praxis kan skadeståndsskyldighet utgå trots att den ansvarsgrundande handlingen inte varit brottslig.Ett barn som ännu inte är straffmyndig får som sagt inte dömas till påföljd, men det betyder inte att barnet inte begått ett brott. Att begå ett brott och att utdömas påföljd för brottet är två separata saker, att åläggas skadeståndsansvar anses inte vara en påföljd enligt brottsbalkens bestämmelser. En 14-åring kan alltså ha begått ett brott och föräldrarna kan bli skadeståndsskyldiga (1 kap. 6 och 8 §§ brottsbalken. En annan förutsättning är att personen ska ha handlat uppsåtligen samt att kravet på adekvat kausalitet ska vara uppfyllt, dvs att det ska finnas ett faktiskt och rättslig samband mellan händelsen och skadan. VårdnadshavareBarn har ett visst skadeståndsansvar men det är inte alls lika vitt som vuxnas. Om den som orsakat skadan är yngre än 18 år ska vårdnadshavaren endast ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (2 kap. 4 § SkL). Om barnet är försäkrat ska skadestånd betalas ut åtminstone så långt som försäkringen täcker det (det vill säga utan att jämkas). Ditt ansvar som föräldrar är dock begränsat till en femtedel av det prisbasbelopp som gäller för det år då skadehändelsen inträffade (2 kap. 6-7 § socialförsäkringsbalken). I ditt fall:Mitt första råd till dig är att kontakta skolan. Ifall dem har försäkring (vilket jag antar att dem har) som täcker kostnaden så ska försäkringsbolaget i första hand ersätta skadan. Mitt andra råd är att du ska kontakta ditt egna försäkringsbolag. Om det visar sig att skolans försäkringsbolag inte är villiga att ersätta utryckningskostnaden så finns det ändå en möjlighet för dig att komma överens om en lösning med ditt egna försäkringsbolag. Vidare skulle du kunna bestrida skolans yrkande och argumentera utifrån den skälighetsbedömningen som framgår av 2 kap. 4 § SkL. Värt att tillägga är att käranden bär bevisbördan, vilket i ditt fall innebär att skolan ska bevisa att det är styrkt. Jag hoppas att du har fått svar på dina funderingar och känner mer klarhet i situationen, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Med vänlig hälsning,

Vem bär ansvaret när barn vållar sakskada?

2020-08-31 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, Några barn har repat bort pusten på hela vår garagevägg med en pinne . En granne såg vem som repade väggen och pratade med de två barnen. Vems försäkring gäller här, våran eller barnets föräldrars försäkring? Skall vi ta det på våran så har vi en självrisk på 1500kr samt ett åldersavdrag på 10 000kr. Med vänlig hälsning,
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör skadestånd så kikar vi närmare på skadeståndslagen (SkL).Den som orsakar skadan ska ersätta skadanÄven om barnen inte skadade garageväggen med flit, så måste barnen åtminstone anses ha skadat garageväggen genom vårdslöshet när de repat bort putsen på hela er garagevägg. Ni har därmed orsakats en sakskada, som barnen ska ersätta (2 kap. 2 § SkL).Försäkring spelar stor roll när skadevållaren är ett barnOm barnen som orsakat skadan är yngre än 18 år ska de ersätta skadan endast i den mån det är skäligt med hänsyn till deras ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. Om det finns en gällande försäkring ska skadestånd däremot normalt betalas ut åtminstone så långt som försäkringen täcker det (2 kap. 4 § SkL).Vårdnadshavare kan bli solidariskt skadeståndsskyldigaBarnens vårdnadshavare har också en solidarisk skadeståndsskyldighet, om det inträffade har skett genom brott, exempelvis om det inträffade i det aktuella fallet skulle kunna rubriceras som skadegörelse. Skadeståndsskyldigheten är däremot i detta avseende begränsad till 9 460 kr år 2020 (3 kap. 5 § SkL).Notera däremot samtidigt att skadeståndsskyldigheten kan jämkas, om det är uppenbart oskäligt att föräldrarna betalar med hänsyn till föräldrarnas förhållande till barnen eller de särskilda åtgärder föräldrarna vidtagit för att förhindra att barnen begår brott (3 kap. 6 § andra stycket SkL).Mina rådMitt första råd blir att ta kontakt med barnens familj och diskutera ersättningsfrågan. Om familjen till barnen har en försäkring som täcker skadan, så ska alltså en utbetalning i första hand göras från det försäkringsbolaget. Då jag inte vet om familjen har en sådan försäkring, eller vad den försäkringen i sådana fall täcker, så törs jag inte svara på om ni kommer att få ersättning för garageväggen från ett annat försäkringsbolag. Se i sådana fall om ni kan hitta en annan lösning i frågan.Mitt andra råd blir att rådgöra med ert försäkringsbolag. Om det skulle visa sig att barnens familj exempelvis inte har en försäkring som täcker den uppkomna skadan eller annars visar sig ovilliga att betala för skadan, så rekommenderar jag att du tar kontakt med ditt eget försäkringsbolag och diskuterar fram en lösning. Jag törs inte svara på vilka rutiner de har eller hur de brukar gå tillväga vid ersättningsärenden. Se därför vad de säger och ta det därifrån.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och att ni hittar en snabb lösning på den tråkiga situationen!Med vänliga hälsningar,

Är vi skyldiga att ersätta skador vår son orsakade på en bil?

2020-10-15 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, min 13åriga son var med om en bilolycka. Han cyklade ut i vägen och såg sig inte för. Han blev då påkörd av en bil. Nu vill föraren att vi föräldrar ska betala lackskadorna, samt hyrbil medans bilen var på lackning. Är vi skyldiga till det? Enligt polisrapporten så var det min sons fel eftersom han cykla ut i vägen.Hälsn X
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill först säga att jag hoppas att din son klarade sig bra i olyckan. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av trafikskadelagen (förkortas TSL), skadeståndslagen (förkortas SkL) och försäkringsavtalslagen (förkortas FAL).TrafikförsäkringUtgångspunkten vid skador i trafiken är att trafikskadelagen används för ersättning av uppkomna skador och då att trafikförsäkringen träder in. Lagen omfattar dock bara skador på motordrivet fordon när de orsakats av ett annat motordrivet fordon, vilket ju inte är fallet för er (10 § andra stycket TSL).SkadeståndsansvarDärför blir det aktuellt att istället hantera frågan med skadeståndslagens regler. Här gäller att den som vållar skada ska ersätta denna skada om det skett uppsåtligen eller av oaktsamhet (2 kap. 1 § SkL). Din son har knappast uppsåtligen vållat skadan men det verkar ganska självklart att han vållat skadan av vårdslöshet, då genom att cykla ut i vägen utan att se sig för. Detta kom ju även polisen fram till. Resultatet blir därför att din son ska ersätta den skada han åsamkat bilen.Skadan klassas som en sakskada och ersättningen omfattar därför bl.a. reparationskostnad (här lackering) och annan kostnad till följd av skadan (här hyrbilen). Din son är alltså skadeståndsansvarig för de skador som föraren har vänt sig till er för (5 kap. 7 § första och andra punkten SkL).Jämkning av skadeståndBestämmelserna jag använt mig av i skadeståndslagen ovan gäller även för barn, dvs. personer under 18 år. För skador som barn vållar finns det emellertid en begränsning som innebär att barnet ska ersätta skadan i den mån det är skäligt. Vad som är skäligt beror bl.a. på barnets ålder och utveckling, den skadevållande handlingen och om barnet har en ansvarsförsäkring (2 kap. 4 § SkL). Har din son en ansvarsförsäkring kommer skadeståndet inte jämkas utan full ersättning utgår, ansvarsförsäkringen går alltså in och täcker skadan för er (4 kap. 9 § andra stycket FAL). Ansvarsförsäkringen täcker dock inte vid uppsåtligt orsakande av skada när barnet är över 12 år, men din son verkar ju inte ha orsakat skadan uppsåtligen. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att din son skyldig att ersätta skadan han orsakade genom olyckan, dvs. lackeringen och kostnaden för hyrbilen. Skadeståndet kan dock jämkas då din son är 13 år. Har du en ansvarsförsäkring för din son kan denna komma in och täcka ersättningen. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Skadestånd för ej straffmyndiga

2020-09-19 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej läste på tidningen att barnen som orsakade branden i slottskogsvallen kan krävas på 30 miljoner.Då undrar jag lagen säger att barn under 15 år är ej straffmyndiga, hur kan Göteborgstad kräva från de unga barnen?https://www.expressen.se/gt/sport/friidrott/barn-kravs-pa-30-miljoner-efter-branden-i-hallen-/
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Precis som du skriver är pojkarna inte straffmyndiga eftersom de är i tolvårsålder och påföljder för brott endast kan ådömas den som är 15 år eller äldre (Brottsbalken 1 kap 6 §).Fastän de inte kan dömas straffrättsligt kan ändå en civilrättslig skadeståndstalan drivas. Den uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar person- eller sakskada ska ersätta den enligt Skadeståndslagen 2 kap 1 §. Detta gäller oavsett ålder. Två specialregler bli dock gällande när den som orsakat en skada är minderårig. Den som vållar skada innan han har fyllt arton år skall ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (SkL 2 kap 4 §). Det innebär att det kan spela roll huruvida pojkarna täcks av en ansvarsförsäkring exempelvis genom sina föräldrars hemförsäkring- i sådant fall ska skadestånd normalt betalas ut i den mån det täcks av försäkringen.Sedan kan även föräldrarna bli skyldiga att betala ut skadestånd för skadan pojkarna orsakat. Vårdnadshavaren ska ersätta sakskada som har skett genom brott, exempelvis om det inträffade i det aktuella fallet skulle kunna rubriceras som skadegörelse. Skadeståndsskyldigheten är däremot i detta avseende begränsad till en femtedel av prisbasbeloppet, 9 460 kr år 2020 (3 kap 5 § SkL).Skadeståndsskyldigheten kan också jämkas, om det är uppenbart oskäligt att föräldrarna betalar med hänsyn till föräldrarnas förhållande till barnen eller de särskilda åtgärder föräldrarna vidtagit för att förhindra att barnen begår brott (3 kap 6 § andra stycket SkL).Som svar på din fråga kan alltså skadestånd utdömas även den som inte är straffmyndig. I realiteten kommer det dock ofta att hamna på försäkringen eller föräldrarna när det rör sig om unga skadevållare.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur långt sträcker sig föräldrarnas ansvar över sina barn?

2020-09-10 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Mitt 11 åriga barn blev arg på en kompis och kastade skolans iPad i golvet. Den gick sönder så klart. Är vi föräldrar skyldiga att ersätta skolan för den trasiga paddan? Kan de kräva hela summan?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Vad är problemet? Jag tolkar det som att du undrar över hur skadeståndsskyldigheten för dig som förälder för en skada som ditt barn har orsakat. I dessa situationer får man främst vända sig till skadeståndslagen (SkL). Skadan som har vållatsHuvudregeln i svenska skadeståndsrätt är att den som vållar en skada, antingen genom uppsåt eller vårdslöshet, ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). I detta fall rör det sig om ett barn som vårdslöst har skadat en sak (iPad:en) så att den inte längre fungerar. Om någon vållar skada innan hen har fyllt arton år ska denne ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (2 kap 4 § SkL). Här måste man alltså göra en helhetsbedömning av både den som vållat skadan (ditt barn) och skadan i sig (på iPad:en) och bestämma ett belopp som är skäligt. Föräldrars ansvar för skador som barnen vållarEn förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta person- eller sakskador som barnet vållat genom brott (3 kap. 5 § SkL). Barnets vållande hade möjligen kunnat falla in under ringa skadegörelse (12 kap. 2 § brottsbalken). Här gäller det dock att barnet begått handlingen med uppsåt vilket är väldigt svårt att bevisa. Alltså verkar det inte vara fallet att du som förälder har en skyldighet att ansvara för den uppkomna skadan. En annan situation du hade kunnat komma att bli ansvarig hade varit ifall du hade brustit i din tillsynsplikt enligt 6 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken. Även denna bestämmelse blir inte aktuell eftersom barnet befann sig på skolan, där du inte hade någon direkt tillsyn över barnet vid tiden då barnet vållade skadan.SammanfattningRättsligt sett så har du en skyldighet att ansvara för skador som ditt barn vållar om det rör sig om brott eller ifall du har brustit i din tillsynsplikt. När skolan riktar ett skadeståndskrav är det (rättsligt sett) mot barnet direkt, vilket i praktiken ändå innebär att föräldrarna i slutändan är de som betalar. Det finns inga direkt hinder mot att skolan kräver att hela beloppet för iPad:en ska betalas, men man får då också tänka på skälighetsbedömningen som ska göras enligt 2 kap. 4 § SkL eftersom barnet är under 18 år. Hur stort belopp det slutligen kommer bli att betala är något som jag hade behövt mer information om för att kunna komma fram till ett närmare svar.Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.Med vänliga hälsningar,

Kan skolan bestämma vad som utgör grund för ersättningsskyldighet vid utlån av Chromebook?

2020-08-24 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |En skola årskurs åtta med specialklass för Autistiska barn har satt ihop IKT-regler som anger hur IKT-utrustning ska hanteras (IKT - Informations- och kommunikationsteknik). Kvittens av Chromebook med väska och laddare säger följande "Med denna kvittens visar att ni har tagit del av det ansvar som gäller av användningen av skolans IT-utrustning. Kvittensen undertecknas av elev och vårdnadshavare/gode man. När påskrifter är klara lämnas datorn med tillbehör ut till eleven.... Vi har tagit del av ovanstående information och har kännedom om det ansvar som gäller användandet av skolans IT-utrustning.".IKT-reglerna anger följande "Det finns inga särskilda försäkringar för skolans datorer. Hemförsäkringen gäller inte för arbetsredskap. Om datorn skadas exempelvis spräckt skärm, tangenter som lossnar, trasigt chassi eller om du tappar bort datorn räknas det som grov ovarsamhet. Den kostnad som uppstår debiteras vårdnadshavare. ... Fysiska skador debiteras. "Frågan är kan verkligen alla dessa skador räknas som grov ovarsamhet. Kan verkligen skolan debitera skador på detta sätt. Skolinspektionen har tagit ett beslut om avgifter i grundskolan som säger att skolan inte kan kräva kostnader i ett avtal som är kopplade till skolans läromedel "Nytt beslut om avgifter i grundskolan". Det säger att vi kan bli ersättningsskyldiga men att det då blir civilrättslig fråga som får bedömas i varje enskilt fall. Men formuleringen i reglerna tyder mer på att ingen hänsyn tas till hur skadan uppkom.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar den fråga du ställt har skolan i samband med utlämnande av Chromebook för låns till elev i avtalet skrivit att om datorn skadas kommer kostnaden att debiteras vårdnadshavare. Som exempel på sådant som enligt skolan orsakar ersättningsskyldighet är spräckt skärm, tangenter som lossnat, trasigt chassi eller om datorn tappats bort. Din undran är om alla dessa skador kan räknas som det skolan benämner som "grov ovarsamhet". Precis som du själv nämner har Skolinspektionen tagit beslut om avgifter i grundskolan som säger att skolan inte kan kräva kostnader i ett avtal som är kopplade till skolans läromedel. I ett beslut mot en fristående grundskola (Skolinspektionen dnr 42-2016:8267, den 2018-02-23) uttalades att "För att en elev utan kostnad ska ha tillgång till ett lärverktyg som ska användas i utbildningen kan skolan (…) inte i förväg uppställa ytterligare krav på ersättning från en elev och dess vårdnadshavare än det som följer av lag eller annan författning. Det är inte förenligt med skollagens krav på att alla, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ska ha lika tillgång till utbildning och att eleverna utan kostnad ska ha tillgång till de lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. En elev ska inte i förväg behöva ta på sig ytterligare ersättningsskyldighet än den som följer av lag eller annan författning för att kunna använda de lärverktyg som skolan har bestämt behövs i utbildningen.". I det aktuella avtalet stod det att eleven eller dennes vårdnadshavare åtog sig en ersättningsskyldighet att betala en försäkrings självrisk vid skada på eller förlust av en lärplatta. Skolinspektionens bedömning blev att den aktuella skolan inte hade följt skollagens krav på att utbildningen ska vara avgiftsfri och lika tillgång till utbildning.I det fall du beskriver blir det i slutändan en civilrättslig tvist för det fall att skolan kräver ersättning för en skadad Chromebook. Bestämmelserna sker utifrån skadeståndslagen enligt vilken den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en sakskada är ersättningsskyldig därför (jfr 2 kap. 1 § skadeståndslagen). Även om skolan anser att skador såsom spräckt skärm, lossnade tangenter eller trasigt chassi skapar ersättningsskyldighet innebär det inte att en domstol gör samma bedömning. Om en elev handskas med datorn som den ska (t.ex. har den i medföljande fordral m.m.) och snubblar rör det sig snarare om en olycka än ett uppsåtligt eller vårdslöst agerande. Lossnade tangenter kan likväl utgöra ett fabrikationsfel på datorn, vilket inte heller skapar en ersättningsskyldighet.Som svar på din fråga innebär inte allt skolan räknat upp per automatik ersättningsskyldighet. Det som räknats upp kan utgöra sådana skador det föreligger en ersättningsskyldighet för, det krävs däremot att skadan skett uppsåtligen eller av vårdslöshet. Ett uppsåtligt agerande är givetvis lättare att avgöra än ett vårdslöst sådant. För att avgöra om skadan uppkommit på grund av vårdslöshet får det göras en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Vid bedömningen av vårdslöshet kan man utgå från en fri culpabedömning där man bland annat tar hänsyn till hur stor risken för att en skada skulle uppstå var samt i vilken utsträckning den skadevållande personen insåg risken. Förenklat man kan säga att culpabedömningen går ut på att utreda om skadan uppstod av en ren olyckshändelse eller om någon kan skuldbeläggas för att skadan uppstod.Om ni behöver vidare hjälp av en av våra jurister i ärendet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,