Ansvar för min dotters skada

2020-08-18 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Om min dotter cyklar in i sin kompis cykel så den går sönder, måste jag betala skadorna då?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga! Reglerna om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL) och det är hit jag kommer att hänvisa mina svar. Vem är skadeståndsskyldig? Utgångspunkten vad gäller skadeståndsskyldighet är att den som orsakar en skada ska ersätta den. För att bli skadeståndsskyldig krävs dock också att personen varit vårdslös eller handlat med uppsåt (haft för avsikt att orsaka skadan) (2 kap. 1 § SkL). Frågan blir därför huruvida din dotter har handlat vårdslöst. Har hon handlat med avsikt att skada den andra cykeln är hon skadeståndsskyldig. Hur bedöms uppsåt och vårdslöshet? Vanligtvis gör domstolen en ganska "fri" bedömning huruvida personen varit vårdslös. Här väger man in alla möjliga faktorer som exempelvis om cykeln kom från höger eller vänster, om din dotter cyklade snabbt eller långsamt etc. Det är därför i princip omöjligt för mig att utan mer information avgöra om din dotter agerat vårdslöst. Det är dock mycket möjligt att din dotter åtminstone anses något vårdslös och därför blir skadeståndsskyldig i viss utsträckning. Det ska även nämnas att det eventuellt blir jämkning av skadeståndet om hennes kompis varit medvållande till skadan (exempelvis inte haft ljus på cykeln om det var mörkt etc.) (6 kap. 1 § SkL). Hur bestäms skadeståndet? När det gäller sakskada så är den skadeståndsskyldige skyldig att betala sakens värde eller reparationskostnaden (beroende på vad som är lägst kostnad) (5 kap. 7 § SkL). Vanligtvis räknas detta ut som nyanskaffningskostnaden och sedan avdrag för ålder och bruk. Om din dotter är ung är det mycket möjligt att skadeståndet jämkas med hänsyn till detta (2 kap. 4 § SkL). Är du som förälder betalningsskyldig? Som vårdnadshavande förälder är man ersättningsskyldig för person- eller sakskada som barnet vållar genom brott (3 kap. 5 § SkL). Vad som utgör brott framgår av brottsbalken (BrB), men det här är inget brott utifrån den informationen du ger. Du som förälder är således inte ersättningsskyldig även om din dotter blir skadeståndsskyldig. Som jag nämnde tidigare är det svårt för mig att ge ett mer konkret svar utan att ha mer information om situationen. Det som blir avgörande i frågan är huruvida din dotter anses ha agerat vårdslöst, och hur en domstol gör sin bedömning kan vara svårt att säga då det är många faktorer som domstolen tar hänsyn till. Jag hoppas ändå att du har fått svar på din fråga. Vill du ha ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att boka tid med vår juristbyrå här eller kontakta oss via telefon. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Kan föräldrar förpliktigas betala hela skadeståndet till skadelidande när barnet och barnets kompis tillsammans vållat skadan men endast barnet är åtalad?

2020-06-27 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej,min 15-åriga son begick ett brott tillsammans med en 14-årig kille. Eftersom det bara var min son som var över 15 så var han den enda som blev åtalad och dömd.Målsägarbiträdet valde att endast begära skadestånd av min son trots att 14-åringen också har erkänt brottet i förhör.Kan målsägarbiträdet välja vem av gärningsmännen hen vill begära skadestånd av?Att vi föräldrar är solidariskt ersättningsskyldiga för vår sons handlingar köper jag fullständigt men som situationen är nu får vi betala 100 % av skadeståndet trots att de var två personer som begick brottet.
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i brottsbalken (BrB) och skadeståndslagen (SkL).Föräldrar har principalansvar för sitt barn som vållat skada genom brottI svensk rätt är man straffmyndig från dagen man fyllt 15 år (1 kap. 6 § BrB). Man är inte straffbar om man begår ett brott innan 15 års åldern och kan därför inte dömas till påföljd för det. Förutom påföljd kan brott föranleda skyldigheten att betala skadestånd till den skadelidande (1 kap. 8 § BrB). Skadeståndsskyldighet räknas alltså inte som en påföljd i den bemärkelsen.Precis som du skriver har föräldrar som har vårdnaden om sitt barn en skyldighet att ersätta skada som barnet vållat genom brott (3 kap. 5 § första stycket SkL). Ditt ansvar som föräldrar är, för varje skadehändelse, begränsat till en femtedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6-7 § socialförsäkringsbalken som gäller för det år då skadehändelsen inträffade (3 kap. 5 § andra stycket SkL). Eftersom det inte framgår vilket år din son begått brottet, kan jag dessvärre inte ge dig en exakt siffra.Ett barn som ännu inte är straffmyndig får som sagt inte dömas till påföljd, men det betyder inte att barnet inte begått ett brott. Att begå ett brott och att utdömas påföljd för brottet är två separata saker. 14-åringen har alltså begått ett brott och föräldrarna kan bli skadeståndsskyldiga.Talan ska föras mot samtliga skadevållare om solidariskt ansvar ska aktualiserasOm två eller fler ska ersätta skadan är huvudregeln att de är solidariskt ansvariga för skadeståndet (6 kap. 4 § SkL). Den skadelidande kan då vända sig till vem som helst av de solidariskt ansvariga för att få ut skadeståndet. De skadeståndsskyldiga får sedan inbördes göra upp genom att den som betalar skadeståndet riktar regresskrav mot den andra skadeståndsskyldige. Dock krävs det att talan förs mot mer än en skadevållare för att solidariskt ansvar ska bli aktuellt (se rättsfallet NJA 1985 s 690). Detta eftersom skadeståndsfrågan prövas av domstolen i samband med rättegången som handlar om skadan. Om målsägande inte väcker talan mot 14-åringen kan domstolen inte förpliktiga barnets föräldrar att betala skadestånd till målsäganden. På det sättet kan man säga att målsägande i viss mån bestämmer vem som ska betala skadeståndet genom att rikta talan mot just den personen.Sammanfattningsvis är en 14-åring inte straffmyndig och kan inte utdömas påföljd. Eftersom skadeståndsskyldighet inte räknas som en påföljd, kan barnets föräldrar genom principalansvar bli skadeståndsskyldiga om barnet begår brott. Men för att din son och 14-åringen ska bli solidariskt ansvariga för skadan krävs det att skadelidande väcker talan mot båda två. Hur kan jag gå tillväga?Du kan bestrida skadeståndsyrkandet och hänvisa till att din son inte ensamt vållat skadan och därmed inte bör stå för hela beloppet. Du kan även betala skadeståndet och sedan väcka talan om att 14-åringen deltagit i skadevållandet (det kan du göra här). Därefter kan du rikta ett regresskrav och kräva ersättning av föräldrarna. Vänligen,

Skadestånd för underårig, medvållande, m.m.

2020-05-19 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Min son har inget körkort, han är 15 år. Han lånade kompisens moppebil vid en bensinmack , som i sin tur åkte med en annan moppebil till närmaste torget. Där parkerade min son det lånade moppebilen, gick in i en affär och när han kom ut ville han åka efter den andra moppebilen som under tiden har körts en bit framåt på vägen. När min son har backat ut körde han in i en annan parkerande bil. Han ringde efter kompisarna och dem återvände.Pappan till ägaren av den lånade moppebilen kom och filmade min son som medgav att han körde olovligen och att han kommer att stå för skadorna. Det bekräftade min man också. Vid det läget visste inte min man att moppebilen var utlånad och inte heller visste min son att utlåning av moppebilen är inte tillåtet. Moppebilens ägare hävdar att all skada ska betalas av oss , deras samt den skadade bilens, och dem inte har något ansvar i det som hände. Han nekar också till att hans dotter lånade bilen till min son, utan han påstår att min son tog den utan hennes tillåtelse. Den gemensamma kompisen kan intyga att min son har fått lov att köra moppebilen från bensinmacken.Hur borde vi tänka kring händelsen , eventuella straff och skadedelningen?Tack för svaret på förhand!
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningDin fråga aktualiserar huvudsakligen skadeståndslagen (SkL).Utredning Av 2 kap. 1 § SkL framgår bland annat att den som av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan. Vid avgörandet av vad som är att betrakta som vårdslöst beteende görs en så kallad culpabedömning som bland annat består av bedömningar av den skadevållande gärningens skaderisk, skadans storlek, vilka handlingsalternativ som fanns och vad den skadevållande insett/måste insett om detta. Om en underårig vållat skada enligt ovan ska enligt 2 kap. 4 § SkL skadan endast ersätts endast i den mån "det är skäligt med hänsyn till hans [skadevållarens] ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter." Denna bestämmelse är förhållandevis vag och dess tillämpning är helt beroende av omständigheterna i varje givet fall. Något förenklat kan man säga att om barnet är någorlunda gammalt, säg 12 år eller äldre (mycket grovt bedömt), barnet är intellektuellt normalutvecklat för sin ålder och det inte är oskäligt ur ekonomisk synvinkel så bör den underårige ersätta skadan. I 6 kap. 1 § 2 st. SkL fastslås att skadestånd med anledning av sakskada kan jämkas om den skadelidande genom oaktsamt agerande medverkat till skadan. Enligt 6 kap. 2 § SkL kan skyldigheten att utge skadeståndsersättning jämkas om full ersättning vore oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, dock med beaktande av den skadelidandes behov av ersättning och övriga omständigheter. Det framgår av 6 kap. 4 § SkL att skadevållande i de fall då två eller flera ska ersätta samma skada svarar solidariskt för skadeståndet, vilket innebär att den skadelidande kan begära full ersättning från en av de skadevållande som i sin tur får begära ersättning från de andra skadevållande för ersättningen de var skyldiga den skadelidande. Denna bestämmelse används dock i regel inte när skadeståndet jämkats enligt vad som beskrivits ovan.Som du märker aktualiserar din fråga enligt min uppfattning ett antal skadeståndsrättsliga bestämmelser. Jag bedömer det som mycket sannolikt att din son kan anses ha agerat vårdslöst när han körde mopedbilen i strid med kravet på körkort som gäller för att framföra sådana fordon. Därmed ska din son som huvudregel ersätta hela skadan för de parter som lidit sakskada, det vill säga mopedbilens och den parkerade bilens ägare. Bedömningen av hur det faktum att din son är underårig inverkar på detta är svår att göra utan närmare insyn i omständigheterna, men givet din sons ålder framstår det som sannolikt att han kommer åläggas att ersätta skadan. Med det sagt är det inte omöjligt att ersättningarna skulle kunna jämkas. I fallet med mopedbilen är det tänkbart att ägaren eller ägarens dotter kan anses medvållande eftersom fordonet lånats ut till någon som uppenbarligen inte varit behörig att framföra det och detta kan styrkas. Har ägarens dotter körkort framstår det som mindre sannolikt att ägaren kan anses medvållande eftersom det då varit dottern som överlämnat kontrollen över fordonet till din son.I fallet med det andra skadade fordonet skulle möjligen ägaren till mopedbilen eller hans dotter kunna anses ha bidragit till att vålla skadan på samma grund och därmed bli solidariskt skadeståndsskyldiga jämte din son. Beroende på din sons ekonomiska förhållanden och andra faktorer är det fullt tänkbart att ersättningsskyldigheten kan komma att jämkas. HandlingsplanMed tanke på din frågas omfattning har jag svårt att lämna en rekommendation till dig i nuläget. Jag kommer att ringa dig 17:00 imorgon, onsdag den 20/5, för uppföljning av ärendet. Fungerar inte den här tiden får du gärna maila mig på magnus.gustafsson@lawline.se.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Barn har kastat sten på min bil. Är föräldrarna skadeståndsskyldiga?

2020-04-24 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Några barn stod och kastade upp stenar i ett träd och under trädet stod min bil parkerad. Stenen träffade bilens tak och orsakade en buckla och lacken blev förstörd. Vad gäller i detta fall? Är det vårdnadshavaren till barnen som ska stå för denna skada?
Ebba Meyer-Lie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Gällande rätt:Din fråga aktualiserar reglerna i skadeståndslagen (SkadestL). Den som med avsikt eller av vårdslöshet vållar en sakskada ska ersätta skadan (2 kap 1 § SkadestL). Om skadevållaren orsakar skadan innan han eller hon fyllt 18 år ska han eller hon ersätta skadan i den mån det är rimligt med hänsyn till personens ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden (2 kap 4 § SkadestL). En förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta en sakskada som barnet vållar genom brott. Förälderns ansvar är i detta avseende begränsat till en femtedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap 6 – 7 §§ Socialförsäkringsbalken som gäller för det år då skadan inträffade (3 kap 5 § SkadestL). Skadestånd med anledning av en sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning och annan kostnad till följd av skadan (5 kap 7 § SkadestL).Att förstöra någons egendom kan vara brottsligt. Det brott som skulle kunna bli aktuellt är skadegörelse. Med skadegörelse menas, enligt 12 kap. 1 § Brottsbalken (BrB), "den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den döms för skadegörelse till fängelse i högst två år". "Till men för någon annans rätt till den" innebär att någon skadar eller förstör egendom som tillhör någon annan så pass mycket att egendomen sjunker i värde ekonomiskt sett. För att brottet ska aktualiseras krävs det även att barnen hade uppsåt med sin gärning. Uppsåt innebär förenklat att barnen är medveten om följden av sitt handlande, alltså att skada kan på din bil kan uppstå på grund av handlandet, eller åtminstone är likgiltig inför risken för att skadan uppstår. I ditt fall:Av din fråga framgår det att du har fått en sakskada som orsakats av barnen. Frågan om du kan få ersättning för din skada beror på om barnens agerande ar brottsligt. Då stenkastandet orsakade en buckla och förstörde lacken på bilen innebär det att bilen har sjunkit i värde vilket aktualiserar reglerna om skadegörelse. Vad som skulle kunna påverka uppsåtsbedömningen är att det är barn som skadat bilen, så i det fallet beror det lite på barnens ålder och om barnen kan anses ha varit medvetna om att bilen kan skadas. Om det är så att stenkastandet räknas som brottet skadegörelse blir föräldrarna skyldiga att ersätta dig för kostnaderna för att reparera bilen. Föräldrarna är dock inte skyldig att betala mer än upp till 9460 kr för skadan som barnen vållat (en femtedel av prisbasbeloppet år 2020).Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Skadeståndsskyldighet för barn?

2020-07-01 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej,Jag var på väg ut med barnen igår och medan jag höll på att lasta deras sparkcyklar i bilen så hörde jag ett smäll och när jag vände mig om fattade jag att min yngsta son 5 år hade kastat sten som träffat ett fönster på en salong i vår förening. Jag pratade bestämt med honom om att man aldrig kastar stenar. Han sa att han ville kasta på marken och inte menade träffa fönstret och var ledsen och grät. Vi gick in och pratade hyresvärd och bad om ursäkt. Fönstret gick inte sönder och inga sprickor heller utan blev små prickar liknar stenskott på bilar. Hyresvärden tog mitt namn och mobilnummer och sa ifall föreningen vill prata med mig. Jag meilade själv föreningen om det men fick inget svar. Min fråga är vad gäller det? Som sagt fönstret gick inte sönder och inga sprickor bara några prickar. Mvh
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan förklara vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Jag tolkar din fråga som att du undrar över om du kan krävas på skadestånd eller inte. Skadestånd regleras i skadeståndslagen. Även brottsbalken kommer aktualiseras. SkadeståndDen som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar sakskada ska ersätta den (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Det spelar alltså ingen roll att ditt barn inte avsiktligen ville träffa fönstret då han förmodligen ändå betraktas som oaktsam som överhuvudtaget kastade stenen på det sätt som orsakade skadan. En förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta sakskada som barnet vållar genom brott (3 kap. 5 § första stycket 1 punkten skadeståndslagen). Det krävs alltså en straffbar handling, och i detta fall aktualiseras skadegörelse "den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den döms för skadegörelse till fängelse i högst två år" (12 kap. 1 § brottsbalken). Skadegörelse är dock ett uppsåtligt brott (1 kap. 2 § brottsbalken). Detta innebär att om uppsåt inte kan konstateras så kan du inte heller krävas på skadestånd, helt enkelt för att oaktsam skadegörelse inte är en straffbar handling. Sammanfattning Som förälder kan man bli ansvarig för sakskada som ens barn orsakar. Det krävs dock att skadan har orsakats genom brott. Skadegörelse är ett uppsåtligt brott, vilket innebär att det krävs att din son uppsåtligen kastade stenen mot fönstret med uppsåt att orsaka skada. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!Med vänlig hälsning,

Vad gäller när underårig orsakar skada?

2020-06-23 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Om en underårig skjuter hål på grannens fönster med luftgevär vem är skyldig. Är det den som äger geväret eller förälder till barnet?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vilken lagstiftning gäller?Jag tolkar din fråga som att en person som är under arton år har orsakat skada på ett fönster, det innebär sakskada och aktualiseras i skadeståndslagen (SkadeL). Uppsåtligt vållad skada på egendom är ett brott enligt brottsbalken (BRB) och är barnet över 15 år kan denne dömas för påföljd (1 kap. 6 § BRB). Barnet och föräldrarna bär ansvaretOavsett om barnet är straffmyndigt eller ej bär i första hand barnet ansvaret för skada som barnet orsakar (2 kap. 1 § SkadeL). Detta gäller oavsett om det är uppsåtligen vållat och således ett skadegörelsebrott (12 kap. 1 § BRB) eller om det är en olyckshändelse. Däremot så ska hänsyn tas till barnets ålder, utveckling, m.m. (2 kap. 4 § SkadeL). I andra hand ansvarar föräldern för skador som barnet orsakar genom brott (3 kap. 5 § SkadeL). Personen som äger geväret har således inget ansvar då denne som huvudregel inte har skyldighet att utöva uppsyn över barnet (6 kap. 1-2 § föräldrabalken). SammanfattningFrämst är det barnet själv som ansvarar för egendomsskada som orsakats genom brott eller av en olycka. Märk att ett barn kan begå ett brott även om barnet är under 15 år, men lagen begränsar endast att barnet inte kan dömas till påföljd som fängelse eller böter. Det innebär att föräldrarna till barnet kan bli skadeståndsskyldiga om barnet orsakat skada genom brott. Det är däremot vanligt att denna typ av krav på skadestånd kan ersättas genom ansvarsskyddet som finns i de flesta hemförsäkringar.Med vänliga hälsningar,

Vad gäller avseende skadeståndsansvaret när barn vållar sakskada?

2020-04-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, 3 ungdomar i 13, 14 års åldern har haft sönder våran husbåt som vi inte har försäkring på, skador som rör sig upp mot 30000 kr.Föräldrarna säger att det är vårat fel att vi ej har försäkring och dom ej kan ta ansvar vad deras barn gör, vad är rätt och fel? Och vad kan man göra för att få tillbaka pengarna?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör sakskada som skett utanför ett kontraktsförhållande vilket aktualiserar reglerna i skadeståndslagen.Vad gäller vid sakskada?Enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en sakskada ersätta skadan. Den som vållar skada innan arton fyllda år ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (se 2 kap. 4 § skadeståndslagen).I ditt fall kan det utgås från att barnen i fråga åtminstone av vårdslöshet har vållat sakskadan i den mån som avses enligt skadeståndslagen. Frågan är dock hur skadeståndsansvaret ska se ut med hänsyn till att det rör sig om barn. Den bedömningen görs givetvis baserat på förhållandena i det enskilda fallet, vilket jag inte har särskild insyn i. Det kan dock sägas att paragrafen tar sikte på att unga skadevållare inte ska skuldsättas till stora belopp vid tidig ålder. Det kan även sägas att om barnen har en ansvarsförsäkring anses det som skäligt att utge full ersättning inom försäkringens ramar (se prop. 1972:5 s 460). Skadeståndet kan dock sättas ned om barnen inte har sådan försäkring.Övriga omständigheter som kan beaktas är bland annat den skadelidandes intresse, däribland dennes ekonomiska ställning och eventuella försäkringar. En skadelidande som t.ex. har en full försäkring kan anses vara mindre beroende av skadeståndet, vilket motiverar att skadeståndet sätts ned. I ditt fall föreligger dock inte en sådan försäkring.Vilket ansvar har föräldrarna?Enligt 3 kap. 5 § skadeståndslagen ska en förälder som har vårdnaden om ett barn ersätta sakskada som barnet vållar genom brott. Föräldrarnas ersättningsplikt är någorlunda begränsad (se st. 2). Jag kan dock inte uttala mig om skadorna i ditt fall har vållats genom brott.Vad bör du göra nu?Om det är uteslutet att lösa situationen utan användning av rättsliga medel har du möjlighet att begära skadestånd genom domstol. Du kan därmed väcka en skadeståndstalan genom att ansöka om stämning i domstol. För förfarandet kan du läsa mer här.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Skolans, vårdnadshavarens och underåriges skadeståndsansvar

2020-04-03 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Min fråga gäller barn och vårdnadshavares skadeståndsskyldighet vid skada som hänt på skoltid.Min sons skola har avtal om att idka idrottsundervisning i ett närstående gyms lokaler. Under en idrottslektion kastade min son, 13 år, med en pilatesboll som som på något sätt fastnade under ett löpband. När bollen åkte in under löpbandet gick någon del av löpbandet sönder. Efter händelsen kontaktades jag av sonens idrottslärare som var tydlig med att händelseutvecklingen var ren otur. Hans uppfattning är att sonens agerande var utan uppsåt att förstöra eller göra någon illa. Detta är också sonens beskrivning av händelsen.Nu kräver skolan oss på pengar för reparation av löpbandet. Kan vi vårdnadshavare eller sonen anses vara skadeståndsskyldiga för detta? Tacksam för svar!
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag har delat upp mitt svar i tre delar. Er sons, vårdnadshavares samt skolans skadeståndsskyldighet. Svaret hade kunnat kortats av och preciserats om fler omständigheter framgick av din fråga. Nu är det ganska allmänt hållet, men jag hoppas att du finner ett svar på din fråga ändå.Kan din son bli skadeståndsskyldig mot gymmet?I den svenska skadeståndsrätten finns det till skillnad från straffrätten ingen lagstadgad åldersgräns för när en person kan hållas ansvarig för en skada som den vållar. Inom den juridiska litteraturen påstås det dock att barn under tre år inte kan hållas ansvariga. Detta innebär att din son kan bli ersättningsskyldig för sakskada (skada på egendom) som han vållar av vårdslöshet eller med uppsåt (2 kap 1 § skadeståndslagen). Eftersom han inte vållade skadan med uppsåt avgörs ansvarsfrågan av om han har vållat skadan av vårdslöshet.VårdslöshetsbedömningenEn utav förutsättningarna för att en person ska anses ha agerat vårdslöst är att den hade möjlighet att inse risken för skada, d v s dennes subjektiva uppfattning om situationen (NJA 1993 s. 149). Eftersom barn generellt sett har en sämre förmåga att överblicka konsekvenserna av sitt eget handlande händer det att barn oftare än vuxna inte inser denna risk. Därav finns en särskild regel för barn i skadeståndslagen (2 kap 4 § skadeståndslagen). Enligt den ska barns skadeståndsansvar avgöras på mer objektiva grunder, utan hänsyn till barnets personliga insikter (NJA 2001 s. 234). Det sagda innebär att man utgår ifrån en allmän handlingsnorm, önskvärd i det fall som är föremål för prövning. Frågan som man då ställer sig är: hur hade en genomsnittlig vuxen agerat i samma situation? Kommer man då fram till att barnet inte har agerat i linje med denna handlingsnorm är barnet skadeståndsansvarigt. Enligt denna bedömningsregel, och de få omständigheter du har uppgett i din fråga, framstår din son som skadeståndsskyldig. Under vissa förutsättningar kan ansvaret dock begränsas (se nedan under rubriken "Skälighetsbedömning").En alternativ vårdslöshetsbedömningDet kan verka märkligt att bedöma barns skadeståndsansvar utifrån en genomsnittlig vuxens agerande. Detta har sin förklaring i att många skadedrabbade annars skulle nekas ersättning på den grund att barnet inte insåg riskerna med sitt handlande. Det finns dock ett undantag där ansvarsfrågan bedöms mildare. Har skadan inträffat under lek kan bedömningen göras utifrån hur ett genomsnittligt 13-åring hade agerat i samma situation. En förutsättning är då att gymmet, alternativt skolan på gymmets godkännande, arrangerade och var med i denna lek och att kastet inte klart föll utanför lekens regler (NJA 1993 s. 149). Enligt denna mildare bedömning bör din son inte vara skadeståndsskyldig. Isåfall aktualiseras skolans ansvar (se nedan). Kastade din son bollen helt utan samband med idrottsundervisningen gäller däremot inte denna mildare ansvarsbedömning.SkälighetsbedömningOm din son bedöms skadeståndsskyldig enligt något av resonemangen ovan kan storleken på skadeståndet sättas ner efter en skälighetsbedömning. I denna del av bedömningen kan din sons subjektiva uppfattning om händelsen beaktas. Om han är mogen och förstod, eller borde ha förstått risken sätts skadeståndet normalt inte ner. Om ni har en ansvarsförsäkring som täcker skadan sätts skadeståndet normalt inte heller ner (ett sådant skydd finns ofta i hem- och barnförsäkringar). Finns det ingen försäkring, försäkringen inte täcker skadan eller det försäkrade beloppet understiger storleken på skadeståndet kan skadeståndet sättas ner (2 kap 4 § skadeståndslagen).Kan ni som vårdnadshavare bli skadeståndsskyldiga mot gymmet?För att ni som vårdnadshavare ska bli skadeståndsskyldiga på grund av vårdslöshet krävs det att ni har brustit i er tillsyn (6 kap 2 FB och 2 kap 1 § skadeståndslagen). Eftersom er son var i skolan hade tillsynsansvaret övergått på skolan. Det är därför osannolikt att ni åläggs skadeståndsskyldighet på den grunden. Det finns dock en regel som ålägger vårdnadshavare strikt skadeståndsansvar. Regeln säger att en förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta sakskada som barnet vållar genom brott (3 kap 5 § 1 p. skadeståndslagen). Det krävs således ingen vårdslöshet från er sida. Det krävs inte heller att barnet döms för brott, utan det räcker med att det är en straffbar handling. Eftersom din son inte hade uppsåt utgör inte hans handling en straffbar handling (vid uppsåt hade det varit tal om skadegörelse, 12 kap 1 § BrB). På den grunden kan ni som vårdnadshavare därför inte bli skadeståndsskyldiga.Kan skolan bli skadeståndsskyldig mot gymmet?Skolan har ett tillsynsansvar över barnen när de är i skolan för undervisning (6 kap 2 § FB och prop. 1993/94:57 s. 27). Om skolan genom att brista i denna tillsyn vållar skada kan den precis som ni vårdnadshavare bli skadeståndsskyldig (2 kap 1 § skadeståndslagen). Skolans tillsynsansvar minskar, precis som för er vårdnadshavare, när barnet blir äldre och mognar.För att skolan ska bli skadeståndsskyldig krävs det att den brustit i sin tillsyn och därmed varit vårdslös. Bedömningen av skolans vårdslöshet beror på flera omständigheter som inte framgår av din fråga. Arrangerades undervisningen på ett betryggande sätt eller stod löpbandet olämpligt i förhållande till den undervisning som bedrevs? Gick din son och hämtade bollen och kastade den mot löpbandet på eget initiativ, eller var bollen och kastet en del av undervisningen som bedrevs? Vidare krävs det att skolans vårdslöshet står i orsakssamband med skadan: har skolans bristande tillsyn orsakat skadan? Vad kan ni göra nu?Som du ser beror svaret på en rad omständigheter som inte framgår av din fråga. Vid en första anblick ser det dock ut som att ansvaret mycket väl skulle kunna hamna på skolan. Jag rekommenderar att ni tar kontakt med skolan för att höra hur de ser på sitt tillsynsansvar i denna situation. Bedrevs undervisningen på ett betryggande sätt? Hade de på förhand vidtagit några åtgärder för att undvika denna typ av skador? Hade läraren uppsikt över eleverna? Isåfall, hur kunde detta inträffa? Visar det sig att skolan inte ger med sig kan ni kontakta oss på info@lawline.se för ytterligare rådgivning. Ett gott råd är även att kontakta ert försäkringsbolag. Ansvarsförsäkringar finns till för denna typ av skador.Hoppas du fick svar på din fråga!