Min son råkade göra sönder en fönsterruta, är vi ersättningsskyldiga?

2019-08-26 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |https://lagen.nu/1972:207#K2P4S1HejI veckan så råkade min pojk på 8 årta sönder ett fönster i sin skola under skol tiden. Händelsen var inte avsiktligt, han råkade träffa föntret med sten då han ville träffa en ballong. Direkt efter skadan sprang han till sin fröken gråtande och förklarade vad som hade hänt.Nu vill skolan att vi betalar för skadan. De vill laga fönstret och skicka fakturan till oss.Är vi skyldiga att betala.Vad säger lagenVäldigt tacksan för ett svar Mvh
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det händer ofta att barn har sönder saker, utan att det är någons mening, och tyvärr blir det i de allra flesta fall föräldrarna som får stå för kostnaden för eventuella skadade saker när det sker. De regler som är aktuella i ert fall finns i skadeståndslagen (SkL), som behandlar regler om ekonomisk ersättning till följd av att någon har orsakat skada. Huvudregeln SkL 2 kap. 1 § säger att "den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan". Alltså, om någon med mening eller genom att ha varit oaktsam har orsakat skada på person eller på sak ska denne ersätta detta. Detta gäller i regel även för barn under 18 år som orsakat skadorna. Barnet är dock endast ersättningsskyldig i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, om det finns någon ansvarsförsäkring i hemförsäkringen och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (SkL 2 kap. 4 §). Jag råder dig att kontakta ditt försäkringsbolag och höra om ansvarsskyddet i din hemförsäkring kan ersätta skadorna. De skador som barn kan orsaka är många och uppstår oftast i samband med lek. Ett exempel på vanliga skadehändelser som brukar omfattas av ansvarsskyddet i hemförsäkringen är fönsterrutor som krossats i samband med spel och lek. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Skadeståndsansvar när ens barn lekt ute och förstört annat barns mobiltelefon

2019-07-16 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Mina syskon var ute o lekte med barnen i vårt område och en av dessa barn hade med sig en telefon ut. När dom väl lekte så bad en av dessa barn min bror att hålla i hennes telefon, sen hoppade min lillasyster ner för en stång typ, sen tappade min lillebror telefonen han höll i, efteråt kollade dom om telefonen funkade, vilket den gjorde men skärmen hade fått sprickor. Nu säger hennes mamma att vi är skyldig henne 2000kr för att fixa skärmen och säger att hon ska polisanmäla detta. Min fråga är, är mina föräldrar skyldiga att betala något skadestånd? Jag tänker eftersom om hon tar ut telefonen så får hon ändå skylla sig lite själv, det kryllar ju liksom av barn därute.
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag låter mig förundras över vad mamman i din fråga egentligen ska polisanmäla. Till att börja med har det inte skett något brottsligt. Det enda brottet som rent teoretiskt finns att polisanmäla är en skadegörelse (12 kap 1 § Brottsbalken). dvs. ett brott som kräver att din bror UPPSÅTLIGEN skulle ha förstört telefonen. Att döma av det scenario du beskriver i frågan är det helt orimligt. Du beskriver en klassisk olyckshändelse. Det ligger i en olyckshändelses natur att denna inte kan orsakas uppsåtligen. Då är det ju inte längre en olyckshändelse… Skadeståndsansvaret för denna typ av händelse regleras även (civilrättsligt) i skadeståndslagen. Här kan du bli skadeståndsskyldig utan att för den delen ha begått något brott. Det rör sig i detta fall om en sakskada för vilken du kan bli skadeståndsskyldig på två sätt, (1)=uppsåtligen=(avsiktligt=uteslutet enligt mitt stycke ovan), eller (2)=orsakar skadan genom vårdslöshet (2 kap 1 § skadeståndslagen).För att ta reda på om din bror varit vårdslös görs en oaktsamhetsbedömning där man ofta tittar på den skadegörande handlingen i förhållande till vad som anses utgöra ett "normalt beteende". Om den skadegörande handlingen strider mot vad som kan anses utgöra ett "normalt beteende" i en viss situation föreligger ofta vårdslöshet. Även faktorer som risken för skada genom att åta sig den aktuella handlingen samt möjligheter att förekomma skadan påverkar utfallet vid en oaktsamhetsbedömning. Denna bedömning görs av utifrån de faktiska omständigheterna från fall till fall vilket gör det svårt att definitivt avgöra om vårdslöshet föreligger eller ej. Utgångspunkten för bedömningen är dock kontextbaserad vilket i detta fall innebär att vi talar om ett "normalt beteende" bland barn som leker ute på en lekplats och inte "normalt beteende" bland vuxna människor på en fin/sofistikerad restaurant. Ribban för vad som utgör ett "normalt beteende" är således skyhög. Hopp, skut, busstreck, tjuvnyp osv. hör ju till "normalt beteende" bland barn som leker på en lekplats men exempelvis inte bland vuxna på en fin restaurang (du förstår poängen och det gör nog mamman som vill ha 2000 kr också om hon läser detta). Bedömningen bör således bli tokenkel i detta fall. Din bror har inte varit vårdslös då han knappast kan ha förutspått att din (och hans) syster skulle hoppa ner från en stång så han skulle tappa mobilen. Beteendet i sig utgör också ett "normalt beteende" bland lekande barn ute på en lekplats. Än en gång landar vi således i slutsatsen att detta är en olyckshändelse och då blir slutsatsen (även i skadeståndslagen) att din bror inte är skadeståndsskyldig. OBS! Du nämner i frågan att mamman menar att dina föräldrar ska betala skadeståndet. Du kan meddela mamman som hävdar detta att det inte funkar så rent juridiskt (3 kap 5 § skadeståndslagen). Enda fallet då dina föräldrar kan bli skadeståndsskyldiga är om din bror begått brottet skadegörelse (det som jag pratar om i första stycket ovan). Detta brott har vi redan konstaterat att han inte kan ha begått. Du tänker alltså i grunden helt rätt, mamman i din fråga får skylla sig själv och hädanefter lära sina barn att de lämnar dyr elektronik hemma när de går ut och leker med andra barn. Föräldrar bör alltså tänka på att Iphones och dylikt medtages på egen risk när ens barn ska iväg och leka med andra barn i utomhusmiljö.Hoppas du känner dig nöjd med svaret på din fråga!

Vem betalar skadestånd när underårig gjort sig skyldig till misshandel?

2019-06-10 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |HejMin son ( 16 år ) blev utsatt för grov misshandel (strypning ), medvetslös och fördes till sjukhus med ambulans. Polisen fanns på plats och han har blivit hörd 3 ggr, även varit i Solna för rättsmedicinsk undersökning.Gärningsmannen i fråga är 15 år.Min son vill inte kräva skadestånd eftersom gärningsmannen även är/var hans bästa vän. (Hur den vänskapen utvecklas nu får vi se )Kan vi begära skadestånd eller ersättning utan att 15-åringen drabbas ?
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall 15-åringen kommer få betala skadeståndet eller inte. Skadestånd av denna typ regleras i skadeståndslagen (SKL). När uppstår skadeståndsansvar?Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar personskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SKL). Man kan inte få skadestånd för rena olyckshändelser. I detta fall verkar det funnits uppsåt, det handlar alltså inte om en olyckshändelse och skadan täcks in i skadeståndslagen. Vad gäller misshandelsbrott kan man även få skadestånd för kränkning som brottet innebär mot målsägandens person (2 kap. 3 § SKL). Vem har skadeståndsansvar?Det är som huvudregel den som vållar skadan som ska betala skadeståndet (2 kap. 1 § SKL). Är den som vållat skadan under 18 år gammal kan skadeståndet sättas ned med hänsyn till bl.a. ålder, mognad och handlingens beskaffenhet (2 kap. 4 § SKL). I detta fall är 15-åringen ganska nära 18 år samt att handlingen är ganska allvarlig, vilket är något som talar emot att jämkning kommer göras. Jag kan dock inte säga med säkerhet huruvida jämkning kommer ske eller inte. Dock har även föräldrarna ett ansvar i detta fall, om de även är vårdnadshavare till 15-åringen. En förälder som även har vårdnaden om ett barn ska ersätta skadestånd för personskada och kränkning som barnet vållar genom brott (3 kap. 5 § SKL). Ansvaret är dock begränsat till ⅕ prisbasbelopp, vilket motsvarar ca 9000 kr (3 kap. 5 § andra stycket SKL). Ansvaret är solidariskt och om föräldrarna betalar skadeståndet kan de sedan kräva att 15-åringen i sin tur betalar föräldrarna. SammanfattningSom huvudregel är det den som vållar skadan som ska ersätta den, alltså 15-åringen i detta fall. Eftersom 15-åringen är minderårig kan skadeståndet möjligtvis sättas ned. Eftersom personen är minderårig och skadeståndet uppkommit pga. brott är det troligtvis personens föräldrar som kommer få betala skadeståndet (om de också har vårdnaden om 15-åringen). Föräldrarnas skadestånd är i sådana fall begränsat till ca 9000 kr. 15-åringen kommer alltså med största sannolikhet påverkas om skadestånd begärs. Hoppas detta var till hjälp för dig.

Vem har det juridiska ansvaret när ett barn skadar ett annat barn?

2019-05-07 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |En pojke 9-10 år hoppat ner från klätterställning rakt på sjuårig flicka.Flickan fick höftledsluxation. Vet ej om det blir bestående men.Skedde under skoltid.Ska detta polisanmälas för ansvarsfråga?Hade det varit ren olycka hade pojken ramlat med mindre kraft så skadan blivit lindrigare.När pojken hoppade ner från höjd på flickan blev kraften och skadan så stor som den blev.Vem bär ansvaret?
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din fråga gäller vem som har skadeståndsansvar för att flickan skadades. Mitt svar kommer därför utgå från detta och då blir främst skadeståndslagen (SkL) aktuell.Ska händelsen polisanmälas? Du kan välja att polisanmäla händelsen men då pojken är 9-10 år är han inte straffmyndig (1 kap. 6 § brottsbalken (BrB)). Han kan därför inte dömas till någon straffrättsligt påföljd (fängelse, böter, etc.) och därför kommer polisen inte göra något för att utreda händelsen. Polisen kommer troligtvis lämna över ärendet till socialtjänsten om du polisanmäler. Socialtjänsten kommer dock inte fokusera på skuldfrågan eller vems juridiska ansvar det är för skadan. Kan någon bli skadeståndsskyldig för skadan?Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Skadan på flickan (höftledsluxation) är en personskada. För att någon ska bli skyldig att ersätta skadan krävs det dock att skadan orsakats genom uppsåt eller vårdslöshet. Detta innebär att personen som orsakat skadan antingen måste ha haft för avsikt att skada eller handlat på ett sätt som han eller hon borde ha förstått kunde leda till skada eller inte vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder för att skadan inte skulle uppstå. Rena olyckshändelser täcks alltså inte av skadeståndsansvar. Vidare måste andra bedömningsgrunder användas på barn vad gäller uppsåt och oaktsamhet då inte samma krav kan ställas på ett barn som på en vuxen att förutse konsekvenserna eller riskerna av sitt handlande. Det är svårt för mig att bedöma om pojken av olyckshändelse skadade flickan men du uppger att så inte var fallet. Jag kommer därför nu gå in på om pojken eller någon annan kan bli skadeståndsskyldig för skadan på flickan.Vem kan bli skadeståndsskyldig för skadan? Den som vållar en personskada innan han eller hon har fyllt 18 år kan bli skadeståndsskyldig i den mån det är skäligt med hänsyn till ålder och utveckling samt handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (2 kap. 4 § SkL). För att få ut skadestånd från någon som är under 18 år kan man vända sig till dennes vårdnadshavare. Föräldrar som är vårdnadshavare till barn som begått brott har ett principalansvar. Detta innebär att föräldrarna har ett skadeståndsansvar för sitt barns handlande även fast det inte förekommit någon vårdslöshet från föräldrarnas sida (de har ett strikt ansvar). Principalansvaret täcker bland annat personskador på grund av brott (3 kap. 5 § SkL). Det måste alltså röra sig om ett brott för att principalansvar för sakskada ska kunna göras gällande. I ert fall skulle eventuellt brottet misshandel kunna vara aktuellt. Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådan tillstånd döms för misshandel (3 kap. 5 § BrB). För att misshandel ska räknas som ett brott krävs uppsåt. Om uppsåt inte finns eller inte går att bevisa skulle vållande till kroppskada kunna vara aktuellt. Den som av oaktsamhet orsakar annan person kroppskada eller sjukdom som inte är ringa, döms för vållande till kroppsskada eller sjukdom (3 kap. 8 § BrB).Jag kan inte med hundra procents säkerhet säga om det rör sig om ett brott eftersom det är många olika omständigheter som kan spela in en uppsåts- samt oaktsamhetsbedömning. Mot bakgrund av de uppgifter du angivit i frågan kan jag inte göra någon närmare bedömning av om det verkligen rör sig om ett brott. Om ett brott skulle ha begåtts täcker principalansvaret för pojkens föräldrar de skador som pojken orsakat flickan. Föräldrar har tillsynsplikt över sina barn (6 kap. 2 § föräldrabalken). Tillsynsplikten kan dock överlämnas till t.ex. skola. Skolan skulle därför kunna hållas skadeståndsansvariga för det som hänt flickan om de medvetet eller av oaktsamhet åsidosatt tillsynen av barnen. Det blir här främst fråga om personalen hade kunnat förhindra att skada skedde genom att agera annorlunda. Arbetsgivare har principalansvar för de personskador som dennes anställda orsakar i tjänsten genom fel eller försummelse (3 kap. 1 § SkL). Det är alltså skolan och inte den enskilda personalen som kan hållas skadeståndsansvarig om det kan anses att personalen agerat felaktigt eller försumligt. Jag kan dock inte göra en sådan bedömning enbart på den information som finns i frågan. Sammanfattningsvis kommer det inte göra någon större skillnad för ansvarsfrågan om du polisanmäler eller inte. Om skadan på flickan var till följd av en olyckshändelse kan ingen hållas skadeståndsrättsligt ansvarig dock kan flickan men högsta sannolikhet få ut någon form av ersättning via försäkring. Om skadan på flickan inte var en olyckshändelse är det pojken som orsakade skadan som bär ansvaret för skadan på flickan. För att pojkens vårdnadshavare ska kunna få principalansvar för skadeståndet krävs dock att brott har begåtts. Mitt råd är att ni vänder er till det försäkringsbolag som flickan är försäkrat i för att få ersättning. Vidare råder jag er att försöka komma överens med pojkens vårdnadshavare och eventuellt skolan om ersättning för flickans skada. Om ni inte kan komma överens kan ni vända er till domstol men observera dock att den förlorande parten vid en tvist i domstol får stå för motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken). Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan en förälder bli tvungen att betala den andra förälderns del av ett skadeståndskrav?

2019-08-11 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Minderårig (17 år) utfört brott, skadestånd på ca 18000 tilldömt. Föräldrar fått krav, ena förälder vill betala sin del men den andra ej. Separerade, kan kravet gå över till den andra och vad kan man göra då i så fall gör att undvika att betala även den andra förälders del?
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar följande:- Kan en av föräldrarna bli tvungen att betala hela skadeståndskravet?- Vad kan den betalande föräldern i så fall göra för att bli kompenserad för den del av skadeståndskravet som den andra föräldern skulle ha betalat? Jag kommer att hänvisa till skadeståndslagen (SkL), som innehåller regler om föräldrars skadeståndsansvar då deras barn har begått brott.Betalningsansvaret beror på vårdnadenFörst av allt vill jag säga att svaret på din fråga beror på vem som har vårdnaden om den minderåriga personen.- Om den ena föräldern har ensam vårdnad är den andra föräldern inte skyldig att betala någon del av skadeståndet. Föräldern med ensam vårdnad är då ensamt skadeståndsskyldig (3 kap. 5 § första stycket SkL).- Om föräldrarna har gemensam vårdnad har de också gemensamt skadeståndsansvar (3 kap. 5 § första stycket SkL). Då gäller det nedanstående. Solidariskt ansvar gör det möjligt att kräva en förälder på hela skadeståndetDå båda föräldrarna har vårdnaden om den minderårige är det möjligt att en av föräldrarna blir skyldig att betala hela skadeståndskravet själv (6 kap. 4 § SkL). Det beror på något som kallas solidariskt ansvar. Det solidariska ansvaret innebär att den som har rätt till skadestånd kan vända sig till vem som helst av de skadeståndsskyldiga för att få full betalning. Den skadeståndsberättigade personen behöver då inte gå till var och en av de skadeståndsskyldiga för att få betalt.På grund av det solidariska ansvaret kan alltså vem som helst av föräldrarna krävas på hela skadeståndsbeloppet ensam. Likaså kan en av föräldrarna tvingas att betala hela beloppet om den andra föräldern vägrar att betala sin del.Den betalande föräldern har rätt att få ekonomisk ersättning av den andra föräldernDen förälder som får betala hela skadeståndet själv har rätt att få ekonomisk ersättning av den andra föräldern, motsvarande den del av skadeståndet som den andra föräldern skulle ha betalat. Detta ingår i det solidariska ansvaret och kallas för regressrätt. Den betalande föräldern får en regressfordran på den andra föräldern.På detta sätt blir alltså den betalande föräldern kompenserad för att ha fått betala hela skadeståndet. I slutändan ska föräldern ha fått tillbaka de pengar som denne betalade i den andra förälderns ställe.Föräldrarnas betalningsansvar är begränsat Det är viktigt att föräldrarna vet att de inte är skyldiga att betala hela skadeståndsbeloppet på 18 000 kronor för den minderåriga personen. Ansvaret för båda föräldrarna är nämligen begränsat till en femtedels prisbasbelopp per skadehändelse (3 kap. 5 § andra stycket SkL). Prisbasbeloppet för år 2019 är 46 500 kronor. En femtedels prisbasbelopp är 9 300 kronor – mer än så behöver föräldrarna inte betala för en skadehändelse. Om det är flera skadehändelser som ska ersättas ska föräldrarna gemensamt betala högst 9 300 kronor av skadeståndet per skadehändelse.Det lär framgå av domstolens dom hur många skadehändelser som ligger till grund för skadeståndsbeloppet. Eventuellt är det bara fråga om en enda skadehändelse.Den minderåriga personen är skyldig att betala resten av skadeståndetResten av skadeståndet blir den minderårige skyldig att betala. Skulden kommer att finnas kvar tills dess att den betalas. SammanfattningFör att sammanfattningsvis svara på dina frågor:- Ja, en av föräldrarna kan behöva betala hela skadeståndskravet själv på grund av det solidariska ansvaret.- Det går inte att undvika att betala den andra förälderns del av skadeståndet om den skadeståndsberättigade kräver att få fullt betalt av den första föräldern. Dock har den betalande föräldern alltid rätt att få tillbaka pengar från den andra föräldern, motsvarande vad den andra föräldern skulle ha betalat av skadeståndet. Det är bra om den betalande föräldern får dokumenterat att den andra föräldern är skyldig hen pengar. Ett skuldebrev fungerar som ett bevis för att den andra föräldern har en skuld att betala. Vid intresse går det att köpa ett skuldebrev till ett fast pris via Lawlines avtalsrobot. Om den andra föräldern dröjer med att betala sin skuld eller vägrar att betala så vill jag råda den betalande föräldern att ta professionell hjälp för att hantera situationen.Vi på Lawline hjälper gärna till om det uppstår några problem – det går att skicka ett mail till info@lawline.se, ringa till vår telefonrådgivning på 08-533 300 04 eller boka en tid hos våra duktiga jurister via hemsidan.Avslutningsvis är föräldrarna inte skyldiga att betala mer av skadeståndet än en femtedels prisbasbelopp per skadehändelse. Resten av skadeståndet ska betalas av den minderåriga personen.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Vilket skadeståndsansvar är rimligt att kräva av mig som vårdnadshavare?

2019-06-20 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Om min son misstänks haft sönder en studsmatta som står på allmänning men ägs av privatperson, vilket skadeståndsansvar är rimligt att kräva av mig som vårdnadshavare? Mitt och ett annat barn lekte i studsmattan nära inpå att skadan upptäcktes, vittnen saknas vad jag vet så det är svårt att veta om båda har gjort något som orsakat skadan eller om en av dom gjort det och i så fall vem. Båda barnen nekar och skyller på den andre!
Catarina Franco Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga rör skadeståndsansvar är skadeståndslagen (1972:207) (SkL) aktuell lag. Först kommer jag att kort förklara hur det ser ut för barnets ev. skadeståndsskyldighet, eftersom det kan vara relevant att förstå innan jag går igenom vårdnadshavarens skadeståndsansvar. Värt att nämna är att den som begär skadestånd behöver bevisa att barnen eller någon av dem är skadeståndsskyldiga. Kan inte det bevisas, kommer inte någon av dem vara skadeståndsskyldiga. Allmänt om skadeståndsskyldighet:Inledningsvis handlar det om en sakskada enligt 2 kap. 1 § SkL, för att en studsmatta har gått sönder. För att någon ska kunna vara skadeståndsansvarig ska tre grundläggande förutsättningar uppfyllas. Skadan ska ha drabbat annan än den som påstås vara skadeståndsskyldig och skadan ska ha drabbats av ett positivt eller aktivt handlande. Med detta menas att skadevållaren framkallat situationen genom att t.ex. ha slagit på föremålet eller liknande. Det ska också finnas ett orsakssamband mellan skadan och händelsen. Exempelvis att studsmattan inte skulle ha gått sönder om de åtgärder som gjorde att den gick sönder inträffade.Huvudregeln för skadeståndsansvar i 2 kap. 1 § SkL är att någon är skadeståndsskyldig för en sakskada om saken gått sönder genom uppsåt eller oaktsamhet (vårdslöshet). Är flera personer skadeståndsskyldiga ska de svara solidariskt för skadeståndet, 6 kap. 4 § SkL. Vid bedömning om någon har varit oaktsam tar man ställning till risken för skada, den sannolika skadans storlek, möjligheterna att inse skadan och möjligheten att förekomma skadan. Eftersom studsmattan gått sönder kan skadestånd krävas från ägaren för att antingen laga studsmattan eller köpa en ny, 5 kap. 7 § första stycket första punkten SkL. 2 kap. 4 § SkL beskriver dock att ifall ett barn vållat skada innan han/hon fyllt arton år ska skadan ersättas i den mån det är skäligt med hänsyn till ålder, utveckling, handlingens beskaffenhet m.m.Barnets ålder är en central faktor, för att tanken är att barn under femton år behandlas mildare än de som är mellan 15-18 år. För barn under 15 år brukar en särskild oaktsamhetsbedömning göras, där skillnaden från huvudregeln är att mindre vikt läggs vid vad barnet insåg eller borde ha insett. Är barnet ett litet barn talar man inte om uppsåt eller oaktsamhet vid orsakande av en skada. Ju yngre barnet är, är det svårare att argumentera för att denne varit skadeståndsskyldig.Vårdnadshavarens skadeståndsansvar:Det s.k. principalansvaret regleras i 3 kap. 5 § SkL. Vårdnadshavarens skadeståndsansvar påverkas inte av 2 kap. 4 § SkL som jag nämnde ovan, utan skadeståndsansvaret behandlas som för vuxna. 3 kap. 5 § SkL beskriver att vårdnadshavaren ska ersätta sakskada som barnet vållat genom brott. En viktig förutsättning är alltså att barnen ska ha begått ett brott. Skadeståndsansvaret är högst 1/5 av prisbasbeloppet för det år då händelsen inträffade, dvs. 9300 kr år 2019. Har barnet två vårdnadshavare gäller denna begränsning gemensamt för de båda. Hur mycket i ersättning som kan vara rimlig beror dels på om ert barn eller även kompisen anses skadeståndsskyldiga/oaktsamma genom brott, studsmattans värde, studsmattans ålder och vad ägaren av studsmattan menar är ett riktigt belopp. Om ärendet exempelvis skulle hamna i domstol är det som domstolen prövar i skadeståndsersättning vad ni är villiga att betala ifall det skulle vara aktuellt, samt vad den andra parten menar är skäligt.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan förälder bli skadeståndsskyldig för skada som orsakas av barn?

2019-05-18 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Om mitt barn skulle sparka ut en boll utanför vår trädgård på vägen och t.ex en cyklist kolliderar med bollen och skadas rätt illa, har cyklisten då rätt att stämma mig som förälder och få skadestånd?
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som förälder är du skyldig att se till att lämpliga åtgärder vidtas i syfte att hindra ditt barn från att orsaka skada på annan (6 kap. 2 § andra stycket Föräldrabalken). En förälder som underlåter detta kan bli skyldig att betala skadestånd enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen (SKL). Men detta förutsätter att du själv har varit vårdslös genom att inte ha haft uppsikt över barnet på det sätt som krävs enligt föräldrarbalken. Det är svårt för mig att göra den bedömningen då jag inte har alla omständigheter såsom exempelvis barnets ålder, var du befann dig, om du faktiskt hade kunnat ingripa och hur snabbt allt gick osv. Som vårdnadshavare kan ansvar också inträda oavsett om man agerat vårdslöst eller inte. Detta kallas för strikt skadeståndsansvar. Dock omfattar denna regel när ett barn begått brott, vilket inte är fallet här (se 3 kap. 5 § SKL). Sammanfattningsvis kan du bli skadeståndsskyldig om du varit vårdslös. Det finns inget i din fråga som tyder på att du agerat vårdslöst, men detta är en bedömning som i så fall görs av en domstol vid eventuell tvist. För fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04 vänligen

Skadegörelse på annans egendom av 13-åring

2019-04-25 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Sonen,13 år, har tillsammans med jämnårig pojke, vandaliserat ett torp under en lägervistelse. Händelsen är polisanmäld och nu kommit till föräldrarnas kännedom. Vilka konsekvenser får en polisanmälan och täcker en hemförsäkring avsiktlig skadegörelse på annans egendom?
|Hej och tack för din fråga till Lawline!Inledningsvis kan sägas att barn kan begå brott i Sverige men en person under 15 år kan inte straffas för brottet (Brottsbalk 1:6). Alltså kommer 13-åringen dömas till påföljd, men det kan fortfarande bedömas som ett brott. Om en hemförsäkring skulle täcka vandalisering på annans egendom beror sjävklart på vilken försäkring man har, men jag har svårt att tänka mig det.När minderåriga vållar skada (behöver ej vara genom brott) på person eller sak så kan föräldrarna bli skadeståndsskyldiga. Föräldrar kan bli "självständigt" skadeståndsskyldiga om de brustit i sin uppsikt över barnen, t. ex föräldern låter ett litet barn leka med en sax och barnet skadar ett annat barn. I detta fall verkar det dock inte som föräldrarna brustit i sin uppsikt. Vidare kan föräldrar som har vårdnaden över minderåriga blir skadeståndsskyldiga för skada som orsakas genom brott (Skadeståndslag 3:5). På det du beskriver verkat det i detta fall som ett brott i form av skadegörelse. I sådana fall blir föräldrarna som är vårdnadshavare skadeståndsskyldiga. Det begränsas dock till 1/5 av prisbasbelopp det året brottet begicks, alltså ungefär 8000-9000kr.