Är vi föräldrar ersättningsskyldiga för våran treåriga sons missöde på förskolan?

2019-04-25 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej. Min fråga gäller ersättningsskyldighet för minderårig.Min son är 3 år och går på förskola. En dag var skolan på utflykt till en sporthall i närheten. Min son tyckte det var så roligt där så när det var dags att gå tillbaka till förskolan igen så ville han inte följa med och blev arg/ ledsen. På vägen hem ställde han sig i en buske för att demonstrera sin ovilja varpå en förskolelärare tar tag i han mot hans vilja för att ta upp honom i famnen. Han stretar emot och vad jag har fått beskrivet av förskoleläraren "slår" min son mot henne för att undkomma varpå han träffar hennes glasögonen som åker till marken. Hennes glasögonbågar går av på ett ställe och gör att glaset inte sitter kvar utan ramlar ut. Förskoleläraren berättar att glasögonen var 2 år gamla och kostade 7000kr.Förskoleläraren har nu begärt ersättning för helt nya glasögon av oss föräldrar för händelsen.Hon har anmält skadan till sin privata hemförsäkring då hon säger att förskolan inte täcker skadade privata ägodelar. Hon har gett oss ett underlag som visar två kvitton. Ett från en optiker på nya bågar, nya glas och synundersökning på ca 7400kr. Ett på ersättning från sin privata hemförsäkring där försäkringen ersätter med ca 4500kr. Sedan berättar hon att förskolan ersätter henne för självrisken på 1500kr.Hon vill nu har ersättning av oss för mellanskillnaden som hon inte får ut på försäkringen.Dvs: 7400 - 4500 - 1500 = ca 1400krÄr vi föräldrar ersättningsskyldiga för våran treåriga sons missöde?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Er treåriga son har alltså skadat hans förskolelärares glasögon och hon vill nu ha ersättning från er för det belopp hon inte får ut från förskolan och på försäkringen. Jag förstår att detta kan kännas väldigt jobbigt och du undrar nu om ni är skyldiga att ersätta förskoleläraren för denna kostnad.Bestämmelser om skadestånd och ersättningsskyldighet finns i Skadeståndslagen (SkL). Er son har orsakat en skada långt innan han fyllt 18 år och ska endast ersätta skadan om det är rimligt med hänsyn till följande:- hans ålder och utveckling,- den skadegörande handlingen, - ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden, samt- övriga saker med betydelse.Dessutom måste er son ha agerat avsiktligt eller vårdslöst (SkL 2 kap. 4 §).Er son bör vara för ung för att ni ska bli skadeståndsskyldigaJust när det gäller barn är bedömningen mildare än när vuxna har orsakat skador. Ju yngre barnet är desto mindre ansvarighet anses kunna krävas från det. I ett äldre rättsfall ansågs inte en treåring ha nått en sådan mognad eller ha det omdöme och insikter som kan krävas för att ha orsakat en skada på ett sådant sätt att denne och dennes föräldrar var ersättningsskyldiga. Utifrån detta bedömer jag det inte som särskilt troligt att en domstol skulle mena att ni är ersättningsskyldiga i erat fall. Detta på grund av att er son är så ung. Eftersom det inträffade också skedde inom förskolan bör inte heller ni som föräldrar anses ha ett direkt ansvar att t.ex. hålla koll på att er son inte orsakar skador. Sammanfattning och rekommendation:Jag har svårt att se att ni föräldrar är ersättningsskyldiga för er treåriga sons missöde på förskolan. Er son bör vara för ung för att ha agerat på ett sätt som ger hans förskolelärare rätt till skadestånd från er. Jag rekommenderar er att till att börja med ta kontakt med ert försäkringsbolag då de flesta hemförsäkringar har en ansvarsförsäkring som omfattar skador orsakade av småbarn som inte kan ersättas av någon annan. Det kan alltså finnas en möjlighet att ert försäkringsbolag kan ersätta förskoleläraren för mellanskillnaden. Det finns dock också en risk att detta ändå hamnar på er som självrisk. Ger sig inte förskoleläraren angående ersättning rekommenderar jag er att kanske ta kontakt med förskolechefen för att förklara situationen och försöka reda ut den. Hoppas du fått svar på din fråga!Har du ytterligare funderingar eller frågor är du välkommen att återkomma med en ny fråga eller kontakta våra jurister på Lawlines juristbyrå för vidare juridisk rådgivning! Med vänliga hälsningar

Skadestånd för trasig mobilskärm

2019-03-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej i Fredags så var jag i skolan och gick i korridoren med min mobil i handen, när jag gick så kom en annan kille och gick rakt in min högra axel, liksom det var nästan in vid bröstet ( jag är en kille), Min mobil flög minst 1 meter och den sprack över hela skärmen och slutade fungera. Efter att han gick in i mig och såg vad som hände så sa han bara oj och fortsatte att gå vidare i korridoren. Jag har ett flertal vittnen som såg händelsen och hur han gick ( han gick vårdslös). Jag gick senare till rektorn i skolan om hopp att hon kunde göra något åt det men hon sa att min mamma skulle ringa killens mamma privat. Min Mamma kunde inte ringa i Fredags av personliga skäl, men hon ska ringa på måndagen nästa vecka. Ifall killens mamma inte vill betala för skärmen ( det kostar 1700-2000kr ), kan jag anmäla händelsen för skadegörelse? Vi går i samma årskurs jag är 15 men jag osäker på hans ålder, antigen så är han 14 eller 15.
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Kan du anmäla personen för skadegörelse?För att någon ska ha gjort sig skyldig till skadegörelse krävs två saker. För det första måste personen ha förstört eller skadat egendom som någon annan har rätt till. För det andra krävs att personen gjorde detta med uppsåt. Att göra något med uppsåt kan ungefär översättas till att personen gjorde det medvetet. Det betyder att den som av misstag eller av vårdslöshet förstör eller skadar egendom inte kan hållas ansvarig för brottet skadegörelse.Det kan vara svårt att bevisa att den här killen medvetet gick in i dig för att du skulle tappa din telefon. Min bedömning är därför att en polisanmälan kanske inte skulle komma särskilt långt. Men detta betyder inte att det inte finns något ni kan göra i den här situationen.SkadeståndÄven om den här killen inte kan hållas ansvarig för brott så har han fortfarande skadat din egendom vårdslöst genom att gå in i din axel när du höll din telefon i handen. I så fall har du enligt skadeståndslagen rätt till skadestånd för den skada som uppstod på telefonen. Eftersom killen är under 18 år så är det hans föräldrar som ska betala skadeståndet.Vad gör man om dom inte vill betala?Om den här killens mamma skulle motsäga sig att betala för skärmen så kan det bli tvist. En tvist kan ytterst komma att avgöras i domstol. Ofta är det önskvärt att lösa det innan tvisten har kommit så långt. För att undvika att hamna där rekommenderar jag dig att kontakta de personer som var vittne till händelsen och se till att dom är beredda att go i god för att den här killen verkligen var vårdslös när han gick in i dig. Med deras vittnesmål är det mycket troligare att den här killen och hans föräldrar förstår att det inte tjänar någonting till att driva tvisten vidare.Med vänliga hälsningar

Minderårigas skadeståndsansvar samt föräldrars strikta ansvar

2019-03-22 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |En kille i klassen knuffade min dotter så hon föll mot ett bord & båda framtänderna slogs av på mitten. Kan vi begära skadestånd? Skall vi polisanmäla händelsen?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar huvudsakligen skadeståndslagen (SkL).Enligt omständigheterna du beskriver bedömer jag det som mycket sannolikt att en i och för sig skadeståndsgrundande har utförts enligt definitionen av personskada i 2 kap. 1 § SkL. Det faktum att den som utfört handlingen är minderårig regleras i 2 kap. 4 § SkL. Av paragrafen framgår att skadan i detta fall endast ersätts endast i den mån "det är skäligt med hänsyn till hans [skadevållarens] ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter." Som du säkert märker är denna formulering extremt öppen och i någon mån svårförutsebar. Detta är givetvis av hänsyn till att lagstiftaren inte vill att en domstol ska tvingas döma ut skadestånd i fall där det är uppenbart olämpligt. Något förenklat kan man säga att om barnet är någorlunda gammalt, säg 12 år eller äldre (mycket grovt bedömt), barnet är intellektuellt normalutvecklat för sin ålder och det inte är oskäligt ur ekonomisk synvinkel så ter det sig sannolikt att skadestånd kan utdömas i ditt fall.Det är värt att notera att skadan i ert fall kan ha orsakats genom brott, beroende på de närmare omständigheterna i fallet. Detta skulle kunna aktualisera föräldrarnas strikta skadeståndsansvar enligt 3 kap. 5 § SkL.Eftersom jag inte vet så mycket om detaljerna i fallet kan jag inte säkert uttala mig om dina chanser till framgång. Jag kan dock rekommendera att ni i första hand vänder er till klasskamratens föräldrar för att få ersättning för skadan. Det kan även vara värt att polisanmäla händelsen om ni bedömer att ett brott kan ha begåtts eftersom detta kan inverka på bedömningen i skadeståndsfrågan.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Vem blir skadeståndsansvarig när underårig orsakat sakskada?

2019-03-06 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej!Om en 15 åring skulle ta sina föräldrars bil och krocka med en annan bil, vem skulle få betala för reparationen av båda bilarna, 15 åringen eller dens föräldrar?
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att någon ska kunna hållas ansvarig för skadorna så krävs det att kravet på adekvat kausalitet är uppfyllt, dvs att det finns ett tillräckligt starkt samband mellan 15-åringens handlande och de uppkomna skadorna. Om så är fallet aktualiseras vem som ska bära ansvar för skadorna. I 2 kap. 4§ Skadeståndslagen (SKL) stadgas huvudregeln, att barn upp till 18 år ska hållas ansvariga för orsakade skador. Detta om det anses skäligt med hänsyn till barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden. Det går även att beakta andra omständigheter.Dock finns det en bestämmelse i 3 kap. 5§ SKL som stadgar ett principalansvar för föräldrar. Bestämmelsen innebär att en förälder som har vårdnaden om ett barn ska ansvara för sakskada som barnet orsakat genom brott. Att köra bil utan körkort utgör brottet olovlig körning, se 3§ trafikbrottslagen, och i detta fallet har 15-åringens brottsliga handling resulterat i att bilar har skadats (sakskador).I 3 kap. 6§ 2 st. SKL stadgas att ersättning enligt 5 § kan jämkas, om det är uppenbart oskäligt att föräldern ska betala skadeståndet med hänsyn till förälderns förhållande till barnet eller de särskilda åtgärder föräldern har vidtagit för att förhindra att barnet begår brott.I detta fall, då det rör sig om en sakskada som är orsakad genom brott, är det 15-åringens föräldrar som kan hållas ansvariga för att betala för skadorna.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Skadeståndsskyldigheten när ett barn orsakar skada genom olyckshändelse

2019-03-31 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |HejJag undrar om ett barn gör sönder en glasruta på skolan. Det gick till så att han var ute och lekte och kastade sten han ville kasta i taket men stenen träffade fönstret. Den gick sönder. Han var så ledsen och upprörd och han siktade inte på fönstret utan ville absolut inte göra det med flit. Han är 12 år och var försiktig kan inte skolan ta hänsyn till det. Måste man betala för det. Det var ju en olyckshändelse.
Sofia Wedin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkat din fråga att du vill vet om barnet/föräldrarna till barnet blir ersättningsskyldiga för rutan. Bestämmelser om skadestånd finns i Skadeståndslagen (SkL) men även lite i föräldrabalken (FB) eftersom det är ett barn som har orsakat skadan. I skadeståndslagen framkommer det att den som orsakar en sak- eller personskada genom uppsåt eller oaktsamhet ska ersätta skadad (2 kap. 1 § SkL). Vilket innebär att eftersom barnet har orsakat skadan genom vårdslöshet (kan nog utesluta att barnet har orsakat skadan med vilja) har orsakat skadan är barnet ersättningsskyldig. Det föreligger även ett samband mellan barnets kastande av stenen och skadan (2 kap. 1 § SkL). Men eftersom den skadevållande är ett barn på 12 år ska barnet bara ersätta skadan i den mån det kan anses vara skäligt med tanken på omständigheterna i handlandet, utveckling, ekonomiska förhållanden och andra omständigheter (2 kap. 4 § SkL). Vilket innebär att barnet eventuellt inte kommer att behöva ersätta hela skadan utan bara en del av den men det kan även innebär att hela skadan måste ersättas. Dock eftersom det rör sig om ett barn kommer även föräldrarna, vårdnadshavarna, har ett ansvar för barnets handlingar. Enligt skadeståndslagen kan föräldrarna bli ersättningsskyldig för skada som barnet har orsakat. Det krävs dock att ska- eller personskadan har uppkommit genom en brottslig handling (ett brott), vilket inte verkar vara troligt här. Vidare ska en förälder ersätta skadan som barnet orsakar genom att kränka någon genom ex. angrep mot frid, inte heller verkar detta vara fallet i situationen som skett (2 kap. 5 § och 3 § SkL). Därför är föräldrarna inte ansvariga/ersättningsskyldiga för skadan genom denna bestämmelse i skadeståndslagen eftersom skadan har uppkommit genom en olyckshändelseFöräldrarna (vårdnadshavaren) har dock ett annat ansvar genom föräldrabalken genom tillsyn av barnet, uppsikt av vad barnet gör. Föräldrarna har ett ansvar att se till så att barnet inte orsakar skada på antigen person eller sak för någon annan (6 kap. 2 § FB). Om en förälder har brustit i denna tillsyn kan föräldern bli ersättningsskyldig på grund av vårdslöshet enligt skadeståndslagen (2 kap. 1 § SkL). Eftersom föräldrarna här har lämnat över barnet till skolan, antar att detta skedde under skoltiden, har föräldern lämnat över tillsynen av barnet till skolan kan det diskuteras om föräldrarna kan hållas ansvariga för skadan på grund av bristande tillsyn (Föräldrabalken, en kommentar författar: Walin, Vängby, Singer, Jänterä-Jareborg, 2018). För att besvara din fråga, ja barnet kan bli ersättningsskyldig genom skadeståndslagen för skadan barnet har orsakat. Dock måste det tas hänsyn till barnets beskaffenhet och omständigheter i det enskilda fallet, vilket gör det svårt att säga hur utgången blir här. Detsamma gäller om vårdnadshavarna till barnet kan bli ersättningsskyldiga för skadan på fönstret genom deras tillsynsplikt eftersom det skedde på skoltid när barnet var under uppsikt av lärarna/skolan. Därför är det svårt att ge ett tydligt svar om barnet eller vårdnadshavarna/föräldrarna kommer vara tvungen att betala skadan. Hoppas du fick svar på din fråga!

Föräldrars skadeståndsansvar

2019-03-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hejsan!Min son har placerat på HVB hemmet för nästan 2 år sedan med SOL lag. Han var över 15 år när han slog en personal som jobbar på HVB hemmet.Nu fick han en dom som måste ersätta personalen 5000 kr och 800 kr till Brottsoffermyndigheten. Min fråga är :Är jag som ensamvårdnadshavare har ansvaring för betalningen? eller det är hans ansvar?Trotts att han bor inte hos mig?Han fyllde 16 år för 3 månader sedan.Vi fick beslutet av tingsrätten nu.
Elin Rideg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en omyndig blir skadeståndsskyldig kan ibland inträda vad som kallas för vårdnadshavares principalansvar (ibland kallat strikta ansvar). Detta framgår av 3:5 skadeståndslagen (SkL) som stadgar att en förälder som har vårdnaden om sitt barn i vissa fall är skyldig att ersätta skador som denne orsakat. En förutsättning för att så ska bli fallet är att det ska röra en person- eller sakskada som vållats genom brott eller att barnet kränkt någon på det sätt som anges i 2:3 SkL. Då det framgår att din son slagit en annan person (dvs orsakat en personskada på brottslig väg) är villkoren uppfyllda.Vårdnadshavarens strikta skadeståndsansvar innebär i praktiken att denna ska, utan krav på eget vållande, ersätta de skador som barnet vållar. Skadeståndsskyldigheten för vårdnadshavare är dock begränsad till högst en femtedel av prisbasbeloppet per skadehändelse (vilket år 2019 motsvarar 9 300 kr). Allt över detta belopp ska den omyndige ersätta med egna medel. Vårdnadshavares skadeståndsansvar kan jämkas genom 3:6 2 st. SkL om det skulle framstå som "uppenbart oskäligt" att föräldern ska betala skadeståndet med hänsyn till förälderns förhållande till barnet eller de särskilda åtgärder föräldern har vidtagit för att förhindra att barnet begår brott. I praktiken används denna jämkningsmöjlighet mycket restriktivt och det krävs att föräldern går långt utanför sin "normala" tillsynsplikt för att så ska bli fallet. Se exempelvis NJA 2015 s. 482 där en flickas mor blev skyldig att utge 8 800 kr var till 15 olika målsägande som dottern kränkt genom grovt förtal på nätet medan hon bodde hos fadern. Trots att en vårdnadshavare har i princip ingen möjlighet att kunna förutse och förhindra sina barn från att begå brott kan de ändå tvingas utge skadestånd för sina barns räkning enligt 3:5 SkL. Har tingsrätten redan meddelat dom bör dessa möjligheter redan iakttagits innan beslut meddelats. Det bör även framgå av domen huruvida det är du eller din son som primärt ansvarar för att den skadelidande får sin ersättning. Mitt råd är att kika där. Skadeståndslagen (1972:207) hittar du här. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer om ens barn orsakar skada i skolan?

2019-03-11 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min son som är 10år har sparkat en fotboll som råkat träffa en ruta som är placerad i marknivå och gått sönder. Detta hände under skoltid på rasten när dom spelade på en intilliggande basketplan på skolgården. Har skolan rätt att skicka räkningen till oss när det inte rör sig om avsiktlig skadegörelse?
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline! Bestämmelser om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL). Om man med avsikt eller av vårdslöshet orsakar personskada eller sakskada så är man skyldig att ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Ifall ett barn under 18 år har orsakat skada så ska han eller hon ersätta skadan i den mån det är skäligt bl.a. med hänsyn till hans eller hennes ålder, utveckling och handlingens beskaffenhet (2 kap. 4 § SkL). En förälder som har vårdnaden om barnet ska dock ersätta person- eller sakskada som orsakats genom brott eller skada på grund av kränkning (3 kap. 5 §). Eftersom att din son av ren olyckshändelse råkat orsaka skadan, och inte genom brott, är bestämmelsen alltså inte aktuell. Bestämmelser om tillsyn av barn finns i föräldrabalkens (FB) sjätte kapitel. Vårdnadshavaren för ett barn är ansvarig för att se till att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Vidare ska vårdnadshavaren se till att barnet står under uppsikt eller vidta andra lämpliga åtgärder, för att på så sätt hindra att barnet orsakar skada för någon annan (FB 6 kap. 2 § 2 st.).I situationen du beskriver har sin son befunnit sig i skolan. Man kan därmed se det som att du som förälder har lämnat över tillsynsskyldigheten till skolpersonalen och att det således är personalen som ansvarar för eventuella skador. Det är dock svårt att avgöra vad som gäller, då man måste utgå från omständigheterna i det enskilda fallet. Olika situationer kan skilja sig åt mycket, beroende på omständigheterna. Med vänlig hälsning,

Är en förälder skadeståndsskyldig för sitt barns skadegörelse?

2019-03-06 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej Lawline! Nyligen skedde ett missförstånd mellan min son och hans kompis (båda 12 år fyllda). De hade stämt träff och kompisen köpte en bussbiljett på 23 kr i "onödan". Han försökte därefter kräva min son på dessa pengar då han ansåg att det var hans fel. Min son höll inte med varvid kompisen, fick vi veta i efterhand, i en lång SMS-chatt började hota och utpressa med att om inte min son betalde, skulle kompisen hämta sina kompisar och det skulle "hända grejer". Dagen efter sökte de upp vårt hus och krossade ett fönster. Strax innan livevideostreamade de till min son hur de bankade på fönster etc och han vågade då inte komma hem då ingen annan var hemma. Killen som hade dragit dit 3 andra okända killar och krossat rutan har erkänt att han var med, men han vägrar berätta vilka de andra var eller vem som kastade stenarna. Hans mamma vägrar att pressa honom på information, men hon vägrar också betala vår självrisk då det inte var hennes son som hade kastat stenen. Ur min synvinkel är det hennes son som hade motiv (han var arg) och hade uppsåt att "göra något" om han inte fick pengar och han drog uppenbarligen dit för oss helt okända personer för att hämnas. Vi har givetvis polisanmält (och bifogat sms-chatt) men polisen utreder inte minderåriga och Soc kommer inte fokusera på skuldfrågan. Kan man kräva mamman att betala skadestånd till oss (=vår självrisk på 4000kr och tidsspillan för vår del) för att inte tala om psykiskt lidande för vår son? Tacksam för svar. MVH.
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller skadestånd och föräldrars principalansvar. Detta regleras i skadeståndslagen (SkL), varför mitt svar främst kommer utgå från den lagen. I mitt svar kommer jag utgå från att den som är förälder till pojken även är vårdnadshavare. Kan man kräva en förälder på skadestånd för dålig uppsikt över sitt barn?Vårdnadshavare svarar för att dennes barn får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets utveckling och övriga omständigheter. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämplig åtgärder vidtas (6 kap. 2 § föräldrabalken). För att en vårdnadshavare ska kunna hållas skadeståndsansvarig krävs att denne uppsåtligen eller av oaktsamhet brustit i sin skyldighet att se till att barnet står under uppsikt (2 kap. 1 § SkL).Det är svårt för mig att avgöra enbart på uppgifterna i din fråga om föräldrarna till pojken som kastade stenen kan vara direkt skadeståndsansvariga för sin bristande uppsikt över pojken. Av uppgifterna i din fråga verkar det som att pojken har handlat på eget bevåg och inte under en situation som typiskt innebär att en förälder har tillsyn över pojken. Däremot skulle föräldrarna till pojken kunna vara skadeståndsansvariga genom principalansvar för brott som deras barn begått. Detta återkommer jag till senare i frågan.Kan vi kräva pojken på skadestånd?Barn är inte straffmyndig förrän vid 15 års ålder, varför pojken ifråga inte kan dömas till någon påföljd (1 kap. 6 § brottsbalken (BrB)). Däremot kan pojken bli skadeståndsskyldig i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling samt handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (2 kap. 4 § SkL).Ni kan således kräva skadestånd från pojken men enligt min bedömning borde ni ha större möjlighet att faktiskt få skadeståndet samt mer omgående om ni vänder ert skadeståndskrav mot pojkens föräldrar. Det är svårt att bedöma hur mycket ni skulle kunna få i skadestånd från pojken med tanke på hans ålder. Övriga omständigheter såsom utveckling och ekonomi kan som sagt också spela in i en eventuell domstolsbedömning. Vad kan vi kräva skadestånd för?StenkastningenDen som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL).Krossandet av glaset är att anse som en sakskada. Skadestånd med anledning av en sakskada omfattar ersättning för reparationskostnad och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan samt inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. I ert fall vill ni ha ersättning för självrisk vilket skulle kunna ses som reparationskostnad alternativt annan kostnad. Ni vill även ha ersättning för tidsspillan vilket är en följdskada och som jag tolkar det menar du tidsspillan i form av inkomstförlust (5 kap. 7 § SkL). Enligt min bedömning finns det möjlighet att nå framgång med ett krav om skadestånd för stenkastningen. HotenDen som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär (2 kap. 3 § SkL). Det är dock lite oklart i ert fall vem det är som har kastat stenen och således orsakat sakskadan. Däremot, med bakgrund av dina uppgifter i frågan, är det mer klart vem det är som har hotat din son.Det psykiska lidandet för er son till följd av hoten, skulle kunna ses som en kränkning. Som ovan nämnt måste det röra sig om kränkning genom brott. Hot om brottslig gärning skulle kunna anses vara olaga hot vilket innefattar ett angrepp mot en persons frid. Olaga hot innebär att någon hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid (4 kap. 5 § BrB). Vidare krävs uppsåt för att handlingen ska anses vara ett brott. (1 kap. 2 § BrB). Vad gäller uppsåt har jag svårt att göra en bedömning men av det du uppgett i frågan framstår det som om pojken hade uppsåt till att din son skulle känna sig rädd. Vad gäller skadestånd för kränkning till följd av brott, ställs emellertid ett allvarlighetskriterium upp i lagtexten, varför det krävs att hoten ska kunna anses vara allvarliga. Av vad du uppgett i frågan om att pojken hotade med att det skulle "hända grejer" samt att de "livestreamat" när de gick runt och bankade på huset skulle kunna vara tillräckligt för att räknas som allvarligt. Vid bestämning av skadestånd med anledning av kränkning beaktas vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet. Det ska särskilt beaktas om handlingen haft förnedrande eller skändliga inslag, varit ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa, rikta sig mot någon med särskilda svårigheter att värja sin personliga integritet, inneburit missbruk av ett beroende- eller förtroendeförhållande eller varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet. Med detta i beaktande bedömer jag att skadeståndet för kränkningen inte kan bestämmas till något högre belopp eftersom inget av det som särskilt ska beaktas verkar ha förekommit i fallet med din son och inte heller med hänsyn till handlingens art eller varaktighet. Enligt Brottsoffermyndigheten ligger schablonbeloppet för verbala eller skriftliga hot mellan 5 000 – 7 000 kr.Kan man kräva en förälder på skadestånd för något som dennes barn gjort?Föräldrar som är vårdnadshavare till barn som begått brott har ett principalansvar. Detta innebär att föräldrarna har ett skadeståndsansvar för sitt barns handlande även fast det inte förekommit någon vårdslöshet från föräldrarnas sida (de har ett strikt ansvar). Principalansvaret täcker sakskador på grund av brott samt skada på grund av kränkning (3 kap. 5 § SkL).Det måste alltså röra sig om ett brott för att principalansvar för sakskada ska kunna göras gällande. I ert fall skulle eventuellt brottet skadegörelse kunna vara aktuellt. Skadegörelse innebär att någon förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den (12 kap. 1 § BrB). För att skadegörelse ska räknas som ett brott krävs också uppsåt. Jag kan inte med hundra procents säkerhet säga om det rör sig om ett brott eftersom det är många olika omständigheter som kan spela in en uppsåtsbedömning men med bakgrund av de uppgifter du angivit i frågan bedömer jag det som troligt att handlingarna är att anse som skadegörelse då det är mycket tveksamt att pojken råkat kasta in stenen. Om ett brott begåtts täcker principalansvaret alltså alla de skador som ni uppger att ni har orsakats, det vill säga, sakskadorna i form av självrisk och tidsspillan samt kränkning av er son. Hur mycket kan vi få i skadestånd?Föräldrar kan som mest ansvara för skadestånd upp till en 1/5 av prisbasbeloppet. År 2019 ligger prisbasbeloppet på 46 500 kr och 1/5 av detta är således 9 300 kr (2 kap. 6 § SFB). Du uppger att ni vill ha ersättning för självrisken om 4 000 kr vilket ni då skulle kunna få full ersättning för. Du har inte preciserat hur mycket ni vill få för tidsspillan samt för kränkningen av er son men ni kan maximalt få ut 9 300 kr genom att kräva skadestånd från föräldrarna. Mitt råd är att ni har stöd för den ersättning ni kräver för att kunna rättfärdiga beloppet för pojkens föräldrar (samt eventuellt senare i domstol).Notera dock att ersättningen kan komma att jämkas i domstol, om det är uppenbart oskäligt att föräldern ska betala skadeståndet med hänsyn till förälders förhållande till barnet eller de särskilda åtgärder föräldern har vidtagit för att förhindra att barnet begår brott (3 kap. 6 § SkL).Hur kan man göra om man inte kommer överens med den skadeståndsskyldige föräldern?Mitt råd är att ni försöker komma överens med föräldrarna till pojken som ni misstänker har kastat stenen. Framställ ert betalningskrav och varför ni vill att föräldrarna betalar. Framställ kravet skriftligen. Kanske kan pojkens föräldrars försäkringsbolag gå in och täcka vissa delar genom ansvarsförsäkring. Kanske är ni också villiga att mötas halvvägs och komma överens om en summa. Att komma överens utan juridisk process är alltid en lättare väg att gå men du uttrycker i frågan att mamman till pojken har varit ovillig att bemöta era krav. Ni skulle därför kunna ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (2 § lagen om betalningsföreläggande). Tips är att läsa mer på Kronofogdens hemsida här. Om pojkens föräldrar medger skadeståndsskyldighet hjälper Kronofogden er att få ut er ersättning. Om pojkens föräldrar däremot bestrider skadeståndsanspråket kan ni välja att vända er till domstol. Vid en tvist i domstol krävs bevis för att bevisa både att brott har begåtts men också att ni är berättigade den summan ni kräver skadestånd för. Det är därför viktigt att ni dokumenterar all konversation som skett och sker mellan barnen, mellan föräldrar, kvitton för reparationer och självrisk. Jag ser dock vissa svårigheter med att bevisa att det faktiskt var just den pojken ni menar, som kastade stenen och inte någon av de andra pojkarna utan i nuläget står ord mot ord. Observera dock att den förlorande parten vid en tvist i domstol, får stå för motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken) samt att vissa kostnader tillkommer för att skicka in stämningsansökan. Har ni rättsskydd kan ni dock undgå delar eller i princip hela rättegångskostnaderna. Jag råder dig därför att vända er till ert försäkringsbolag för att se om ni har en rättsskyddsförsäkring. Rättsskydd ingår som regel i hemförsäkringar och innebär att ni kan få kostnader för tvisten ersatta av ert försäkringsbolag samt ibland även juridisk rådgivning.SammanfattningNi kan alltså kräva pojkens föräldrar på skadestånd för stenkastningen och hoten. Det krävs dock att brott har begåtts och med den informationen jag har är det svårt att göra en sådan bedömning främst vad gäller uppsåt samt allvarlighetsgrad. Ytterligare ett osäkerhetsmoment är vem som har kastat stenen. Mitt råd är att ni försöker komma överens med pojkens föräldrar och i annat fall vända er till Kronofogden och i sista hand domstol. Ni väljer själva vilken nivå ni lägger er på vad gäller storleken på skadestånd, vem ni riktar anspråk mot och vad ni kräver skadestånd för men det är antagligen troligare att föräldrarna väljer att betala (eller att ni vinner framgång i domstol) om de kan beläggas med något stöd i form av t.ex. kvitton, dokumenterad konversation mellan pojkarna och Brottsoffermyndighetens schablon om kränkningsersättning.Hoppas du fick svar på din fråga, att ni kan komma överens och att konflikten mellan pojkarna löser sig. Vänliga hälsningar,