Skadeståndsansvar för barn

2019-02-16 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej !Min son fick sin mobil telefon förstörd av en kompis som trots flera muntliga uppmaningar från både min son och en annan kompis satte sig på den.Kompisens pappa tycker att det "bara var barn som leker" och vill inte ta sitt ansvar. Vad är det som gäller? Kostnaden för att reparera telefonen är 1380 kr.
Sara Göransson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilka möjligheter som finns för att få ersättning för den uppkomna skadan på mobiltelefonen. Reglerna om detta finner man i skadeståndslagen (SkL). Vad säger lagen?För skadeståndsansvar förutsätts adekvat kausalitet, vilket innebär att det ska finnas ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan den skadegörande handlingen och den uppkomna skadan. I detta fall verkar det inte råda någon tvekan om att kompisens handling (att sätta sig på mobiltelefonen) också var det som orsakade skadan. Därmed föreligger adekvat kausalitet i situationen som du beskriver. Huvudregeln är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada också ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Utifrån vad du beskriver torde kompisen ha agerat med uppsåt när han satte sig på mobiltelefonen. Det framgår inte i din fråga hur gammal din sons kompis är, men jag utgår från att kompisen är under 18 år. Barn och ungdomars skadeståndsansvar regleras närmare i 2 kap. 4 § SkL. Enligt bestämmelsen ska ett barn ersätta skada som uppkommit i den mån det är skäligt med hänsyn till ålder, utveckling, handlingens beskaffenhet etc. Om barnet är försäkrat spelar också roll i skälighetsbedömningen. I takt med att ett barn blir äldre ökar kraven som kan ställas på denne. Tanken med formuleringen i 2 kap. 4 § SkL är att barn mellan 15–18 år ska behandlas strängare än barn under 15 år. Barn mellan 15–18 år ska i regel bära fullt skadeståndsansvar för skada som de vållat. Vid denna ålder anses barnet vanligtvis uppnått full intellektuell utveckling och mognad. Beroende på hur gammal din sons kompis är kan han bära fullt skadeståndsansvar för den uppkomna skadan. Vidare kan även kompisens föräldrar bli ansvariga för skadan. En vårdnadshavare kan bli ersättningsskyldig för person- och sakskador som barn vållar genom brottslig handling (3 kap. 5 § SkL). Med brott avses att det ska föreligga en straffbar handling. Den straffbara handlingen i detta fall är skadegörelsen av mobiltelefonen. Brott förutsätter vanligtvis uppsåt men kan även aktualiseras då det föreligger vårdslöshet. Därmed skulle kompisens föräldrar kunna anses vara ansvariga för att ersätta den uppkomna skadan. SlutsatsI och med att jag inte vet hur gammal din sons kompis är, blir det svårt för mig att ge ett definitivt svar. Av att döma utifrån din beskrivning låter det som att kompisen har agerat vårdslöst eller med uppsåt. Kompisen kan därför anses skadeståndsskyldig för den uppkomna skadan. Beroende på hur gammal kompisen är, vilken mognadsgrad denne har etc. så kan dock skadeståndet sättas ner i belopp. Även föräldrar kan bli ansvariga att ersätta skada som barn orsakat genom en brottslig handling. I detta fall skulle det kunna röra sig om skadegörelse. Mitt råd till dig blir att ta kontakt med kompisens föräldrar för att försöka lösa den uppkomna situationen. Om detta inte går, kan det bli aktuellt att vända sig till tingsrätten för att få ersättning för skadan på mobiltelefonen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Mindreårigs skadeståndsansvar vid olycka

2018-12-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |HejMin son o hans klass spela innebandy i skolan Så råka min son få upp klubban så den träffa elevens glasögon så dem gick sönder nu vill dem att jag betalar dem. Är jag skyldig de eller går de på skolans försäkring?
Jonathan Jademyr |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fallet här blir huruvida du eller din son är att anse som skadeståndsskyldiga. Vi kan börja med att konstatera att ingen brott skett. Detta innebär att du som vårdnadshavare inte är skadeståndsskyldig enligt 3 kap. 5 § skadeståndslagen (SKL). Din son kan dock anses vara skadeståndsskyldig även då han är under 18 år. Detta då den som vållar en skadan och är under 18 år ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, vad för slags handling det rör sig om, om det finns någon ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden (2 kap. 4 § SkL).Huruvida din son är vållande mäter man genom 2 rekvisit. Om din son vållat skadan genom vårdslöshet eller uppsåt är han skyldig att ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Hur själva situationen faktiskt såg ut kan jag inte avgöra vilket leder till att jag inte kan svara på huruvida din son är att anse som skadeståndsskyldig. Detta då det görs en individuell bedömning vid varje fall. Det är dock värt att återigen nämna att om din son är att anse som skyldig så ska en bedömning göras utifrån ålder och utveckling samt möjliga försäkringar. När det kommer till försäkring via skolan rekommenderar jag att du hör av dig till skolan alternativt till kommunen och frågar hur situationen för försäkring ser ut. Detta då det skiljer sig åt en del från kommun till kommun. Vidare är det värt att nämna om den skadelidna vill kräva son på pengar måste denne driva frågan i domstol, något som är både kostsamt och tidskrävande.

Vad gäller när ens barn orsakar skada?

2018-12-14 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, min son som är 12 år har diagnosen ADHD och hamnade i våras i en situation i matsalen. Han hade haft en dispyt med en jämnårig och skulle gå in i matsalen igen då en lärare ställer sig och blockerar vägen. Han agerar i affekt genom att veva med armen så att hennes glasögon for av och gick sönder. Nu 7 månader senare mailar hon till oss att hon anser sig som tredje part och inte vill betala något på hennes nyinköpta glasögon. Vi ringde vårt försäkringsbolag direkt när det hände och uppgav vad som hänt samt bad henne kolla upp om skolan hade någon försäkring. Men har sen dess inte hört något från någon. Han har hunnit byta skola. Vad gäller, ska vi som föräldrar stå för mer än ev självrisk?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det du undrar över berör fler, ganska kluriga, skadeståndsrättsliga moment. Jag kommer därför redogöra för vart och ett av dem och därefter komma med en slutsats. Preskriptionstid för skadeståndEn skadeståndsfordran preskriberas 10 år efter att skadan uppkom enligt 2 § preskriptionslagen. Det föreligger därför inget som hindrar läraren från att begära ersättning efter 7 månader. HuvudregelnDen som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ska ersätta skadan. Så lyder huvudregeln i skadeståndslagens (SkL) 2 kap 1 §. Uppsåt och vårdslöshetI detta fallet verkar det som att din son agerat med uppsåt genom att ha vevat med armarna på det sätt du beskriver. Om inte uppstår föreligger är det högst sannolikt att vårdslöshet i skadeståndslagens mening föreligger. Jag grundar detta på handlingsföreskriften om att misshandel eller eventuellt skadegörelse är brottsliga (observera att jag inte menar att din son riskerar några straffrättsliga konsekvenser). Att bryta mot dessa handlingsnormer innebär minst vårdslöshet i skadeståndslagens mening. Jag drar därför slutsatsen att antingen uppsåt eller vårdslöshet enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen föreligger. Din son är därför ansvarig. När ett barn vållar sakskadaEftersom din son är 12 år ska han ersätta skadan endast i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder, utveckling, handlingens beskaffenhet, gällande ansvarsförsäkring, andra ekonomiska förhållanden eller omständigheter i övrigt enligt 2 kap 4 § SkL. Möjligheten att minska skadeståndets omfattning blir särskilt aktuellt när skadan är betydande och skadeståndsbeloppet därför betungande. Barnets ålder och utveckling ska givetvis också beaktas här för att veta hur mycket barnet själv måste betala. Skadeståndet kommer därför att sättas ned, dock kan jag inte säga med hur mycket. Om ansvarsförsäkring för barnetOm barnet är skyddad av en ansvarsförsäkring kommer ingen minskning av skadeståndet att göras. Är skadan beräknad till exempelvis 3000 kronor kommer hela detta att betalas ut på grund av att barnet täcks av en ansvarsförsäkring.Om försäkring på den skadelidnas sidaOm det är så att en försäkring skulle täcka sakskada avseende glasögon blir tre parter inblandade. Ni, läraren och försäkringsbolaget. Om en försäkring täcker skadan kan läraren inte erhålla både skadestånd och försäkringsersättning för samma skada. Väljer läraren att kräva ersättningspengar kan din son bli skyldig att betala självrisken alternativt bli skyldiga att betala hela det belopp som försäkringsbolaget betalar ut enligt 7 kap 9 § försäkringsavtalslagen. Försäkringsbolaget skulle alltså ha regressrätt. Detta under förutsättningen att skadan täcks av försäkringen och att skadan har ersatts av dem. Föräldrars ansvar för skador som orsakas av deras barnEn förälder har ett särskilt ansvar för att täcka skador som uppkommer genom att deras barn begår brott (3 kap 5 § SkL). Föräldrarnas ansvar är däremot begränsat till högst fem prisbasbelopp per skadehändelse. I detta fallet var det fråga om en skadehändelse varför ert ansvar högst uppgår till 9 100 kronor (45 500/5). Observera att detta endast gäller om ert barn har begått ett brott (det spelar ingen roll i skadeståndshänseende att barnet inte är straffmyndig). Huruvida din son begått ett brott kan jag inte avgöra med den information jag har, men det verkar inte så eftersom din son inte verkar ha velat skada utan endast streta emot läraren. Medvållande på lärarens sidaSkadeståndet för sakskadan (glasögonen i detta fall) kan sättas ned om den skadelidande medverkat till skadan enligt 6 kap 1 § andra stycket SkL. Här krävs alltså vårdslöshet från den skadelidnas sida. För att jämkning av skadeståndet ska kunna göras ska man beakta det risktagande som den skadelidna gjort. I detta fall har läraren blockerat vägen för din son. Det agerandet i sig talar inte direkt för att läraren har medvållat skadan genom vårdslöshet. Däremot måste man beakta hela situationen och utreda huruvida läraren kunde ha agerat annorlunda och om denne förstod att risk för att skada kunde ske förelåg. Jämkning i detta fall är alltså inte uppenbart, men det finns möjlighet för att det skulle kunna ske. SlutsatsJag drar slutsatsen att din son är skadeståndsskyldig genom vårdslöst-, alternativt uppsåtligt agerande. Din son är därför primärt ansvarig att ersätta skadan, men det ansvar som ni som föräldrar har kan göra att ni måste ersätta högst 9 100 kronor för skadan (beroende på skadans storlek fastställs ert ansvar). Eftersom din son är under 18 år ska man beakta ålder och utveckling och ytterligare omständigheter för att veta hur mycket av skadan som din son är skyldig att betala. Fullt skadestånd kommer åtminstone inte att utgå i detta fall. I det fall läraren är skyddad av någon försäkring är det sannolikt att ni blir skyldiga att utbetala hela det belopp som försäkringsbolaget betalar ut. Jag ser inget som direkt talar för att läraren har vårdslöst medvållat skadan. Dock har jag inte all information om händelseförloppet, varför det fortfarande finns möjlighet till ytterligare jämkning av skadeståndet. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp! Med vänliga hälsningar,

Vem ansvarar för skador ens barn orsakar i skolan?

2018-11-30 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej, en pojke har under rasten i skolan kastat min dotters telefon i marken så att den gick sönder. Vem ansvarar för skadan? Är det skolan eller föräldrarna? Tack på förhand!
Yekta Keskin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Angående 3 kap. 5 § skadeståndslagen (SkL)3 kap. 5 § SkL säger att föräldrar ska ersätta person- och sakskador som deras barn orsakar genom brott. Ett krossat fönster är ett typexempel på en sakskada. Med brott avses att det ska föreligga en straffbar handling. Barnet behöver alltså inte vara straffmyndigt utan man tittar på om själva handlingen är straffbar, detta gäller även om det har skett på grund av oaktsamhet. Den straffbara handlingen är i detta fall skadegörelsen av telefonen. Brott förutsätter vanligen uppsåt men kan även aktualiseras då det föreligger vårdslöshet. Rekvisiten i 3 kap. 5 § SkL är därmed uppfyllda. Vidare framgår det att föräldrarnas ansvar är begränsat till 1/5 av det prisbasbelopp som gäller för det aktuella året. Om barnet står under vårdnad av två föräldrar gäller begränsningen på 1/5 av prisbasbeloppet för dem gemensamt. Någon övre gräns finns inte då begränsningen gäller för varje enskilt skadetillfälle.I skolan eller på fritidenEnligt 6 kap. 2 § FB har föräldrarna en tillsynsplikt över sina barn. Tillsynsplikten innebär att se till så att barnen är under tillsyn och inte orsakar skador. När man lämnar sitt barn på t.ex. skola eller förskoleverksamhet är det att se som att föräldrarna lämnar över tillsynsplikten till skolans personal. Skador som orsakas under skoltiden får bedömas i varje enskilt fall. Skolan tar visserligen över tillsynsplikten men det vore orimligt att förvänta sig att de ansvarar för alla eventuella skador som kan uppkomma. Man får därför titta på varje enskilt fall. Skulle skadan vara orsakad genom brott är föräldrarna ansvariga oavsett överlämnad tillsynsplikt eller ej. Den frågan för oss in på barnets ansvar för eget vållande enligt 2 kap. 4 § SkL.Barnets eget vållandeI och med 3 kap. 5 § SkL har visserligen föräldrar getts ett så kallat principalansvar för skador som deras barn orsakar genom brott. Huvudregeln inom skadeståndsrätten är dock att man ansvarar för eget vållande. 2 kap. 1 § SkL säger att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada ska ersätta skadan. 2 kap. 4 § SkL reglerar när barn under 18 år vållar en skada. Bestämmelsen säger att den som vållar skada (sådan skada som avses i 2 kap. 1 §) innan han har fyllt 18 år ska ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till dennes ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden och omständigheter. Även om föräldrar ersätter skadan enligt 3 kap. 5 § SkL kan alltså barnet bli skadeståndsskyldigt. Mycket beror på omständigheterna i det enskilda fallet.Hoppas att detta gav dig svar på din fråga!Vänligen,

Hur kräver man skadestånd av barn på grund av brott som hänt i skolan?

2019-02-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min 9-årige som blev nyligen sparkad hårt i skrevet på sin skola när han låg ned. Det orsakade svår smärta som höll i sig i dagar men inga bestående men. Gärningsmannen var en jämnårig som slagit och trakasserat min son otaliga gånger under tre års tid. Trots ideliga rapporter från skolan har föräldrarna inte visat något intresse av att förändra sin sons beteende. Vi kommer nu att göra en polisanmälan. Fråga 1: Kan föräldrarna hållas straffrättsligt ansvariga? Fråga 2: Vi kräver skadestånd eller kränkningsersättning till vår son för detta. Om Polisen (är väl sannolikt) lägger ner det hela, hur gör vi med den biten? Fråga 3: Kan skolledningen hållas straffrättsligt eller civilrättsligt ansvariga? De har känt till problematiken och flera gånger av mig blivit varnade för att ngt sådant här kommer att ske men ej agerat.
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vårdnadshavares straffrättsliga ansvar för barns handlandeEnligt min tolkning av händelsen är det ofredande eller misshandel av ringa graden/normalgraden som din son blivit utsatt för. Någon som är under 15 år kan dömas till brott men inte till påföljd. Vårdnadshavare är däremot inte straffrättsligt ansvariga för deras barns handlingar. Men de har ett principalansvar vilket betyder att de kan bli skyldiga att betala skadestånd för de skador deras barn orsakar andra. Kan man kräva skadestånd utan att skadevållaren begått brott?För att kunna få skadestånd krävs endast att någon orsakat annan en skada. Utöver detta krävs att skadan uppkommit genom skadevållarens oaktsamhet eller uppsåt. Det finns ingen åldersgräns för att bli skadeståndsskyldig men i praktiken kan många 9-åringar inte betala tusentals kronor i skadestånd och skadeståndet löper då med ränta tills barnet är tillräckligt gammal för att kunna betala. Det är inte ovanligt att föräldrar i detta skede går in och betalar barns skadestånd även om de inte är skyldiga att göra detta för att barnet ska slippa räntan på skadeståndet. Här ska även tilläggas att det är möjligt att jämka skadestånd gentemot barn och det är inte ovanligt när barnen är så pass unga att deras del av skadeståndet jämkas väldigt mycket, till och med till 0 kr. Här spelar skolans ansvarsförsäkring stor roll. Vad gäller gärningsmannens föräldrar har vårdnadshavare en skyldighet att hålla uppsikt över barnet enligt 6 Kap 2§ Föräldrabalken. Gärningsmannens föräldrar har vid denna händelse satt sin son under tillsyn då han är på skolan. Att vårdnadshavare blir skadeståndsskyldiga på grund av brist i sin uppsikt är relativt snävt och kräver en mer direkt koppling till den skadevållande handlingen. Såvida inte gärningsmannen blir dömd för brott är det alltså svårt för er att kräva skadestånd direkt från föräldrarna. Skolan har en skyldighet att motverka mobbning och se till att elever inte blir skadade fysiskt eller psykiskt. Dessa bestämmelser finns i kapitel 6 Skollagen. Om skolan brister i dessa skyldigheter blir de skadeståndsskyldiga istället för föräldrarna, detta framkommer av kap 6 12§ Skollagen. Det är mycket möjligt att detta blir relevant i ert fall då du beskriver att detta pågått under 3 år och skolan inte gjort mycket för att åtgärda detta. För att fastställa om skolans agerande varit så bristfälligt att de blir skadeståndsskyldiga för händelsen måste en bedömning göras över alla skolans ageranden under dessa tre åren. Om gärningsmannen blir dömd för brottSkulle polisen gå vidare med polisanmälan och detta skulle sluta i att gärningsmannen anses ha begått ett brott gör detta att ni kan vända er till föräldrarna med skadeståndanspråket. Vårdnadshavare har nämligen ett principalansvar gentemot brott som deras barn begår. Detta förutsätter att det inte är skolan som orsakat skadan. Har skolan brustit i sin skyldighet är endast skolan skadeståndsskyldiga. Viktigt att notera här att det finns ett tak för föräldrars skadeståndsskyldighet. Hände brottet 2019 är taket 9 300 kr, hände brottet 2018 är taket 9 100kr. Skulle skadeståndet gå över detta hamnar resterande del av skadeståndet på gärningsmannen personligen. Det ska också nämnas att det är mycket enklare att begära ut skadestånd för kränkning om ett brott begåtts. Kan skolledningen hållas ansvarig?Som jag nämnt tidigare kan skolan hållas ansvarig om den inte fullföljt sina skyldigheter enligt skollagen. Vill ni anmäla skolan på grund av bristfälliga åtgärder kan du göra detta genom Barn- och elevombudet som är en del av skolinspektionen som arbetar med dessa frågor. De kan hjälpa dig föra talan samt pressa skolan på ytterligare åtgärder. Ni kan alltså begära skadestånd både utifrån misshandeln/ofredandet samt skolans bristande åtgärder. Dessa riktar sig däremot endast mot skolan och inte gärningsmannen eller dennes vårdnadshavare. Länk till vilka myndigheter man kan vända sig till hittar du här.AnsvarsförsäkringJag rekommenderar dig även att kontrollera skolans ansvarsförsäkring och vad som omfattas av denna. Beroende på vad denna ansvarsförsäkring omfattar kan det komma att påverka när ni får skadeståndet samt hur mycket ni får. Eventuell jämkning av skadeståndet blir inte relevant om skadeståndet betalas ut från försäkringen istället för barnet själv. Detta framkommer av 2 kap 4§ Skadeståndslagen. Skulle ni vilja gå vidare med detta och Barn- och elevombudet väljer att inte hjälpa dig kan vi på Lawline hjälpa dig. Maila mig på eric.nilsson@lawline.se så återkommer vi med offert.

Om man har delad vårdnad men inte umgängesrätt med ett barn - kan man bli skadeståndsskyldig om barnet förstör någons egendom?

2018-12-18 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |om man har delad vårdnad av ett barn men inte umgängesrätt, kan man bli skadestånds skyldig om barnet tex slår sönder ett fönster med flit.MVH
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, man kan bli skadeståndsskyldig även om man inte har något umgänge med ett barn. Föräldrar kan bli skadeståndsskyldiga om ett barn orsakar en skada genom brott. Det som avgör är inte om föräldrarna har något umgänge med barnet, utan det har att göra med om föräldern har vårdnaden om barnet (skadeståndslagen 3 kap. 5 §).Om du har vårdnaden om ett barn som begår ett brott som exempelvis skadegörelse kan du alltså bli skadeståndsskyldig. Det gäller även om du inte har någon umgängesrätt.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar över något mer är du välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Vem blir skadeståndsskyldig när barn förstör egendom på skola?

2018-12-09 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min 13 åriga son med diagnos add släpptes in i ett klassrum tillsammans med en annan elev för att studera dock utan lärare. Istället för att studera började dom leka med limtuber som låg framme detta resulterade i förstörda möbler. Skolan kräver nu oss föräldrar för ersättning för detta. Är detta verkligen rätt då det var skolan som lämnade dom utan uppsikt
|Hej och tack för din fråga till Lawline!Jag anser att skolan inte kan kräva er på skadestånd. Man kan bli skadeståndsskyldig för sakskada på grund av vållande (2 kap. 1 § skadeståndslag). Detta kan man bli på grund av eget handlande eller underlåtenhet. Vanligen kan föräldrar därför bli skadeståndsskyldiga för skador deras barn orsakar på grund av att man inte utövat uppsikt korrekt, och alltså varit vållande genom underlåtenhet. I t. ex NJA 1954 s 450 lät en mamma sin dotter leka med sax. Flickan skadade kamrat och då blev modern skadeståndsskyldig.Eftersom du inte var i närheten av din son kan du inte bli ansvarig för underlåtenhet att utöva uppsikt. Emellertid anser jag att detta är ett typfall då en annan vuxen ska anses överta denna roll. I den juridiska doktrinen har det ansetts att t. ex personal på förskolor kan anses vara vållande till skador orsakade av barn när denne inte utövat tillräcklig uppsikt (Hellner, 2014, s 257). Jag anser att detta går att applicera på det fallet du beskriver. Det måste anses culpöst att lämna din son som har ADD utan uppsikt när man tillfälligt förväntas utöva uppsikt över barnet. Arbetsgivaren till den som lämnade ditt barn utan uppsikt blir istället skyldig att ersätta skadan, vilket följer av arbetsgivarens principalansvar (3 kap. 1 § skadeståndslag)

Kan vårdnadshavare bli skyldig att ersätta lärarens telefon?

2018-11-29 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min son 10 år har av misstag haft sönder en lärares privata telefon under rast. Läraren gick emellan i ett bråk o min son slog med en innebandyklubba så telefonen sprack.Nu kräver läraren mig på ett antal tusen i ersättning. Självrisk o ett tillägg.Finns det grund för detta då min son är minderårig, det var en olycka och läraren har en privatägodel i tjänsten?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I det här fallet blir skadeståndslagen (SkL) tillämplig.Kan ni bli skyldiga att ersätta telefonen?Föräldrar är skyldiga att ersätta skador som barnet vållar genom brott (3 kap. 5 § SkL). På det du beskriver verkar det som att din son orsakat skadan genom en olyckshändelse, och alltså inte genom något brott.Den som orsakar skada genom vårdslöshet är skyldig att ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Om den som vållar skadan är under 18 år ska han ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, vad för slags handling det rör sig om, om det finns någon ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden (2 kap. 4 § SkL). Din son kan alltså bli skadeståndsskyldig för telefonen men då ska dessa nämnda omständigheter tas i beaktning. Det finns även en regel som säger att skadestånd kan jämkas om den skadelidande personen, läraren i det här fallet, själv medverkat till skadan på något sätt (6 kap. 1 § 2 stycket SkL). Hur mycket skadeståndet kan jämkas beror på hur stor del i vållandet av skadan din son och läraren hade (6 kap. 1 § 3 stycket SkL). Jag kan dock inte uttala mig om det blir aktuellt i det här fallet eftersom jag inte vet tillräckligt om vad som hände. Vid en bedömning av skadestånd ska en individuell bedömning göras utifrån fallet och det är som sagt ett antal faktorer och omständigheter som ska tas i beaktning. Det är svårt för mig att uttala exakt vad som gäller i det här fallet. Vad kan ni göra nu?Hör av dig till läraren och prata med honom/henne och förklara att det var en olyckshändelse. Ni bör båda höra av er till era respektive försäkringsbolag och se om de kan betala någon ersättning för skadan. Troligtvis kan skadan täckas av något av era försäkringsbolag, minus eventuell självrisk. Om läraren fortfarande kräver ersättning för telefonen är det hans/hennes sak att ta vidare till domstol. Att väcka talan i domstol är kostsamt och troligtvis inget som han/hon kommer att göra om ni kan lösa det mellan er.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,