Vad innebär solidarisk skadeståndsskyldighet?

2021-03-01 i Solidariskt skadestånd
FRÅGA |Hej, om man i en skuldtvist får i domen skriven att man solidariskt ska betala en summa till en tredjepart varpå den andra parten inte uppfyller sitt krav och första parten tvingas betala den totala summan, kan man kräva tillbaka den summan som första parten betalat för den andres part? Tänker att om det står i domen att båda två ska stå för skulden och endast en part gör det?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär det att vara solidariskt skadeståndsskyldig?När två eller flera personer ådöms att utge skadestånd är huvudregeln att skadeståndet ska betalas solidariskt (6 kap. 4 § SKL). Att vara solidariskt skadeståndsskyldig innebär att den som är skadelidande kan vända sig till vem som helst av skadevållarna och utkräva hela skadeståndsbeloppet. Skadevållarna svarar således gemensamt för skulden, men skadelidande har rätt att utkräva hela skadeståndet från vem som helst av dem.Kan man kräva tillbaka den summan man betalat solidariskt?Om en skadevållare krävs på hela skadeståndsbeloppetär hen tvungen att betala allt, men sedan får skadevållarna göra upp om fördelningen sinsemellan i efterhand. Den som har betalt hela skadeståndet får en regressfordran mot övriga skadevållare som innebär att de blir skyldiga att återbetala "sin del" av skadeståndet till den skadevållare som betalt hela skadeståndet till den skadelidande. Regressrätten är garanterad, och om övriga skadevållare inte återbetalar sina delar av skadeståndet kan skadevållaren som betalt hela det solidariska skadeståndet vända sig till Kronofogdemyndigheten för att få hjälp med indrivning av beloppet. Vid ett solidariskt skadestånd kan alltså en av parterna åläggas att betala hela beloppet till den skadelidande. Den personen får emellertid en regressfordran mot de parter som inte krävdes på betalning vilket innebär att hen kan kräva att de ska betala "sina delar" av skadeståndsbeloppet. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Solidariskt skadestånd och regressrätt

2019-07-05 i Solidariskt skadestånd
FRÅGA |Min son och en till medbrottsling har begått ett brott och ska solidariskt betala skadestånd till offret.Kan man göra så att de betalar hälften var och hur går man då tillväga? Kan man skriva ett avtal sinsemellan om vad de ska betala? Om den ena betalar mer än hälften av skulden är han garanterad att få betalt av den andra genom att utnyttja regressrätten?
|Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline! Då din fråga rör skadestånd är det skadeståndslagen (SkL) som blir aktuell. Huvudprincipen när det finns flera skadeståndsskyldiga är solidarisk skadestånsskyldighet vilket framgår av 6 kap. 4 § SkL. Det stadgas att om två eller fler är skyldiga att ersätta samma skada, svarar de solidariskt för denna som huvudregel. Solidarisk skadeståndsskyldighet innebär att den skadelidande kan vända sig till vilken som helst av de ersättningsskyldiga för att få ut hela skadeståndet, i regel den som det finns tillgångar att ta i anspråk hos. Den skadeståndsskyldige som blir krävd på summan måste då betala hela beloppet. De solidariskt ansvariga får sedan göra upp angående pengarna sinsemellan, förslagsvis genom avtal. Om en person krävts på hela det solidariska skadeståndet, kan denne i sin tur kräva att de övriga skadeståndsskyldiga betalar sin andel genom regressrätten. Regressrätten är garanterad och innebär att du har rätt att kräva de andra på deras del av skadeståndet som du betalt. Om detta inte sker frivilligt kan den som betalat hela beloppet ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten.Blir man den som måste betala hela skadeståndet, är man skyldig att betala det omgående. Annars finns det en risk att skulden hamnar hos Kronofogden. När domen har vunnit laga kraft, dvs. när den inte längre kan överklagas, vanligen tre veckor efter domen, får Kronofogden en kopia på domen från domstolen. Kronofogden frågar då den som ska få skadeståndet om denne vill ha hjälp att få betalt. Om borgenären vill det, skickas ett brev med ett skadeståndskrav till skadeståndsskyldig att betala inom en viss tidsfrist. Om skadeståndsskyldig inte betalar, börjar Kronofogden med att undersöka om skadeståndsskyldig har några tillgångar att betala skadeståndet med. Undersökningen görs för att hjälpa skadeståndsskyldig att bli skuldfri och för att hjälpa borgenären att få sitt skadestånd. Hoppas jag svarade på dina frågor!

Två eller fler skadeståndsskyldiga

2017-05-14 i Solidariskt skadestånd
FRÅGA |Hej, min frus 15-årige son har kört och voltat med en mopedbil. Bilen lånades ut av en kompis trots att hen visste att han inte hade något körkort. I bilen fanns även ytterligare två kompisar varav den ene satt fram och drog i handbromsen för att de skulle sladda. Kompisen som har bilen var inte med i bilen när olyckan inträffade. Det uppstod inga personskador, men bilen är helt förstörd. Att reparera den kommer att kosta ca 35 tkr mer än att köpa en helt ny bil. Vårt försäkringsbolag säger att vi inte täcks alls, detsamma är fallet för ägaren. Med det som bakgrund undrar jag nu:1 Hur fördelas skulden för olyckan mellan inblandade parter? 2 Min fru och sonens pappa har delad vårdnad men sonen bor hos oss 95% av tiden. Är pappan lika skyldig att betala ersättning som min fru juridiskt sett (dvs hälften var)?3 Om det skulle bli en skadeståndstvist och man blir dömd att betala hela beloppet; har man då rätt att göra det via avbetalning?4 Ägarens förälder vill helst ”göra upp” utan att dra igång en skadeståndsprocess, är det lagligt och vad bör man tänka på i en sådan situation (måste det vara en helt ny bil? samma märke? annat?)Bilen är drygt ett halvår gammal och har tidigare varit med om en olycka som tog 3 månader a
Linn Östman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom att din fråga innehåller delfrågor, har jag valt att svara på dessa i flera delsvar.Till att börja med har jag besvarat dessa frågor med utgångspunkt i att någon trafikskadeersättning inte kan utgå i detta fall, dels på grund av beskeden från era försäkringsbolag, vilket har betydelse för svaren på dessa frågor. Fråga 1. Hur fördelas skulden för olyckan mellan inblandade parter? Jag förstår din fråga på så sätt att du funderar på om (och hur) ansvaret för sakskadan (dvs. skadorna på bilen) kan bäras av de iblandade parterna gemensamt och dem i sådant fall kan bli solidariskt skadeståndsskyldiga. Frågor om ansvar för sakskador regleras i skadeståndslagen (SkL). Huvudregeln gällande sakskador är att skadevållaren (dvs. den som har orsakat en skada) ska ersätta uppkomna skador oavsett om hen orsakade skadorna avsiktligen eller av oaktsamhet. (2 kap. 1 § SkL). Om skadevållaren som har orsakat en sakskada är ett barn (dvs. under 18 år), ska hen ersätta skadan i den mån som det är skäligt med hänsyn till barnets ålder, utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra omständigheter. Man tar alltså hänsyn till barnets ålder och mognad vid själva skadetillfället och till barnets inställning och förståelse för handlingen och den uppkomna skadan. (Om barnet har en ansvarsförsäkring, så är utgångspunkten att det inte finns några hinder mot att låta hela skadeståndet utgå fullt ut inom försäkringens ram). (2 kap. 4 § SkL). Det är långt ifrån ovanligt att en sakskada anses orsakad av flera skadevållare. Detta är en bedömning som görs av rätten. I sådana fall ska skadevållarna solidariskt svara för skadeståndet. Att ansvaret är solidariskt betyder att den skadelidande kan vända sig till vem som helst av de skadeståndsskyldiga och kräva hen på det fulla beloppet. Dock finns det undantag gällande detta i fall då begränsning av ansvaret har gjorts, dvs. att skadeståndet har jämkats för någon av skadevållarna. Detta kan illustreras med ett exempel: A och B är 15 år gamla när dem tillsammans orsakar sakskada på en bil värd 100 000 kr. A och B ska enligt huvudregeln ersätta 50 000 kr vardera. Men eftersom att dem är solidariskt skadeståndsskyldiga kan skadelidande kräva A på hela beloppet, dvs. 100 000 kr. A får därefter rikta ett krav mot B om att betala 50 000 kr till A. Skadeståndet jämkas dock till 35 000 kr vardera och var och en svarar i detta fall för sin egen del av skadeståndet. Den skadelidande kan få ut sammanlagt 70 000 kronor, men som mest 35 000 kronor av respektive skadevållare. (6 kap. 4 § SkL). Med detta sagt kan de inblandade ungdomarna bli solidariskt skadeståndsskyldiga med begränsning av att skadeståndet troligen kan komma att jämkas med tanke på omständigheterna i det enskilda fallet. Det som man som förälder bör ha i åtanke är att även föräldrar som har vårdnaden om barnet ska ersätta en sakskada som barnet orsakar genom att begå ett brott (ex. skadegörelse som är ett brott enligt 12 kap. 1 § brottsbalken). Detta ansvar för föräldern kallas för principalansvar. Skadeståndsansvaret är dock begränsat till en femtedels prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för år 2017 är beräknat till 44 800 kronor. (3 kap. 5 § SkL). Vårdnadshavare bär även en tillsynsplikt och ett ansvar att vidta lämpliga åtgärder i syfte att förhindra barnens skadevållande. Vårdnadshavare svarar för skada orsakad av barnen genom oaktsamt beteende, exempelvis underlåtet uppsiktsutövande. Vårdnadshavares ansvar begränsas dock genom så kallad adekvat kausalitet, vilket innebär att skadan som barnet har orsakat måste kunna kopplas direkt till en konkret situation där vårdnadshavaren har agerat oaktsamt, för att kunna åläggas skadeståndsskyldighet. (6 kap. 2 § 2 stycke föräldrabalken). Hur mycket var och en av de inblandade parterna eventuellt kan bli skyldiga att ersätta kan jag tyvärr inte svara på. Detta beror bland annat på skadans omfattning och övriga omständigheter i det enskilda fallet. Fråga 2. Min fru och sonens pappa har delad vårdnad men sonen bor hos oss 95% av tiden. Är pappan lika skyldig att betala ersättning som min fru juridiskt sett (dvs hälften var)?Skadeståndsansvaret för vårdnadshavare gäller och begränsas per barn och per så kallad skadehändelse. Det innebär att om barnet gör sig skyldig till flera brott, exempelvis inbrott och stjäl saker i flera olika hus, är föräldern skadeståndsskyldig upp till en femtedel av prisbasbeloppet för vart och ett av brotten. Om båda föräldrarna är vårdnadshavare, svarar de solidariskt (dvs. gemensamt) med slutlig fördelning efter en skälighetsbedömning. Med detta sagt kan alltså en skälighetsbedömning innebära att vårdnadshavarna inte blir skyldiga att ersätta precis 50 % vardera. Detta är också en bedömning som beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Fråga 3. Om det skulle bli en skadeståndstvist och man blir dömd att betala hela beloppet; har man då rätt att göra det via avbetalning?Om du har blivit dömd att betala ett skadestånd, är du skyldig att betala det omgående. Annars riskerar du att skulden lämnas till Kronofogden. När domen har vunnit laga kraft, dvs. när den inte längre kan överklagas, vilket vanligtvis sker tre veckor efter domen, får Kronofogden en kopia på domen från domstolen. Kronofogden frågar då den som ska få skadeståndet (borgenären) om hen vill ha hjälp att få betalt. Om borgenären vill det, skickas ett brev med ett skadeståndskrav till skadeståndsskyldig att betala inom en viss tidsfrist. Om skadeståndsskyldig inte betalar börjar Kronofogden med att undersöka om skadeståndsskyldig har några tillgångar att betala skadeståndet med. Undersökningen görs för att hjälpa skadeståndsskyldig att bli skuldfri och för att hjälpa borgenären att få sitt skadestånd. Om skadeståndsskyldig har tillgångar kan det bli aktuellt att Kronofogden utmäter dem. Borgenären kan även vända sig till sitt försäkringsbolag eller till Brottsoffermyndigheten för att få hjälp att driva in sitt skadestånd. Skadeståndsskyldig blir då istället skyldig dessa borgenärer pengar. Huruvida denna eventuella skuld till försäkringsbolaget eller Brottsoffermyndigheten kan betalas genom en avbetalningsplan, kan jag tyvärr inte svara på. Fråga 4. Ägarens förälder vill helst ”göra upp” utan att dra igång en skadeståndsprocess, är det lagligt och vad bör man tänka på i en sådan situation (måste det vara en helt ny bil? samma märke? annat?) Till att börja med är det oftast mycket fördelaktigt om skadevållaren och skadelidande kan ”göra upp” om skadeståndet sinsemellan utanför domstol. Dels med tanke på processkostnader, dels med tanke på att det tar tid och är ofta krävande att föra en process i domstol. Skadeståndslagen är dispositiv, vilket innebär att dess bestämmelser kan avtalas bort. Alltså kan ni komma överens om skadeståndet och dess betalning utanför domstol.Ett tips är att skadevållaren och skadelidande upprättar ett skuldebrev (med en eventuell avbetalningsplan) där dem kommer överens om ett skäligt skadeståndsbelopp som motsvarar bilens värde eller reparationskostnad och värdeminskning samt eventuell kostnad till följd av skadan. Detta ska skrivas på av båda parter och när skulden är betald ska skadevållaren kräva tillbaka skuldebrevet från skadelidande. Detta på grund av att skuldebrevet har betydelse som bevisvärde för skuldens existens. Genom detta förfarande kan skadevållaren försäkra sig om att skadelidande inte i efterhand väcker talan i domstol och kräver dubbel ersättning för en skada som skadevållaren redan har betalt. Om skadevållaren och skadelidande vill ha hjälp med att upprätta ett skuldebrev kan vi på Lawline erbjuda den hjälpen här. Detta kostar 1 677,50 kr/timme, men för vissa typer av avtal erbjuder Lawline ofta ett fast pris. Hoppas att du har fått svar på dina frågor! Med vänlig hälsning,

Suppleants ansvar

2015-11-25 i Solidariskt skadestånd
FRÅGA |Hej! Jag undrar om man som suppleant kan bli skyldig att betala eventuella kostnader som uppstått 1 år efter att företaget sålts?
|Hej och tack för din fråga.Enligt 8:3 st 2 ABL tillämpas i fråga om suppleanter i tillämpliga delar de regler som rör styrelseledamöter. De regler som inte är tillämpliga på suppleanter blir tillämpliga när denne suppleant ersatt en ordinarie styrelseledamot.Grundidén med aktiebolag är att dess bolagsmän inte har något personligt ansvar för bolagets förpliktelser, eftersom att aktiebolaget är en egen juridisk person. I vissa situationer kan dock ett personligt betalningsansvar uppkomma för styrelsen. Jag tänker här främst på reglerna om kapitalbrist och kontrollbalansräkning, och personligt betalningsansvar enligt 25:18.Därmed kan suppleanter hållas ansvariga på samma sätt som ordinarie styrelseledamöter om suppleanter ersätt dessa ordinarie suppleanter. Innan detta dock skett bör en styrelsesuppleant aldrig vara personligt betalningsansvarig, jfr SvJT 1995 s 124.Av detta följer att i detta fall en suppleant inte bör kunna hållas personligt ansvarig för kostnader som uppstått ett år efter att ett företag sålts. Detta bör också gälla under tiden för eventuell kapitalbrist, då ordinarie styrelseledamöter har ett personligt betalningsansvar.Jag önskar dig en trevlig dag!Mvh,

Hur en uppgörelse med en gärningsperson kan påverka rätten till brottsskadeersättning vid solidariskt skadestånd

2020-05-10 i Solidariskt skadestånd
FRÅGA |Jag vart rånad på min arbetsplats för ett år sedan, och fick ett solidariskt skadestånd. Gjorde ett kontrakt med en av rånarna på 1/3 av summan i utbyte mot att jag inte ska begära mer utav denne. Men nu vill inte Brottsofferjouren betala ut pengar pga kontraktet. Så vänder mig hit. Är det då meningen att jag ska begära ut resterande pengar från de andra 2 rånarna? Hittar inget online så vänder mig hit där jag alltid får bra svar :) Ha en trevlig helg! :D
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer inledningsvis redogöra för det allmänna regelverket kring din fråga och slutligen förklara vad som gäller i ditt fall.Tillämplig lag för din frågaJag förmodar att det rör sig om en brottsskadeersättning och inte ett vanligt skadestånd. Detta mot bakgrund av att Brottsofferjouren ska ha talat om för dig att en ytterligare utbetalning av ersättningen inte kan ske på grund av ditt kontrakt med en av de inblandade gärningsmännen. Jag tolkar därför att din fråga gäller hur ett avtal med en av gärningsmännen gällande dennes "del" av ersättningen kan komma att påverka det solidariska ersättningsansvaret. Därför blir skadeståndslagen och brottsskadelagen tillämpliga för att jag ska kunna ge dig ett så fullgott svar som möjligt.Innebörden av brottsskadeersättningFör att du ska kunna få brottsskadeersättning måste brottet polisanmälas. Sådan ersättning betalas ut av staten om det är visat att gärningsmännen saknar betalningsförmåga. Om du däremot redan har fått ersättning genom skadestånd eller från din försäkring kan du inte få ut brottsskadeersättning.Innebörden av ett solidariskt skadeståndsansvarHuvudregeln när två eller fler ska ersätta samma skada är att de solidariskt ska svara för skadeståndet (6 kap. 4 § skadeståndslagen). Beror skadeståndet på ett brott innebär det att gärningsmännen var och en för sig och tillsammans är ansvariga för hela den utdömda ersättningen. För dig som skadelidande medför detta en fördel, eftersom du kan välja den mest resursstarke bland de ansvariga gärningsmännen att betala ersättningen. Till denne kan du kräva ett lika stort belopp som denne skulle kunna ha krävts på om den var ensamt ersättningsskyldig. Genom det solidariska skadeståndsansvaret kan den skadelidande räkna med att få ut full ersättning även om bara en av gärningsmännen har medel att betala skadan. Den betalande gärningsmannen kan i sin tur försöka driva ett sk. regresskrav mot de medansvariga gärningsmännen. Detta är däremot ingenting som kommer beröra dig som skadelidande.Risken med att avtala med en av gärningsmännen om betalning av "dennes del" av skadeståndsbeloppetEtt solidariskt skadeståndsansvar medför delvis en positiv fördel för den skadelidande i form av att kunna utkräva hela beloppet av en av de inblandade gärningsmännen. Solidariskt skadeståndsansvar kan delvis även medföra en viss risk. För dig som skadelidande kan det få oväntade konsekvenser att antingen acceptera eller avtala med en av de inblandade gärningsmännen om en sk. "andelsbetalning". Det kan helt blockera din möjlighet till brottsskadeersättning för det resterande beloppet som annars skulle ha funnits. Låt mig förklara detta mer ingående nedan.När brottsskadeersättningen ska beräknas ska det skadestånd som har betalats eller bör kunna bli utbetalt till den skadelidande avräknas (10 § stycke 2 brottsskadelagen). En sådan avräkning ska också göras när det finns flera solidariskt skadeståndsansvariga. Med andra ord föreligger rätten till brottsskadeersättning först då det kan visas att samtliga gärningsmän saknar betalningsförmåga. Det kan endast visas genom att du som skadelidande låtit Kronofogden försöka mäta ut skadeståndet. Detta innebär att ett avtal om andelsbetalning kan hindra detta. Enligt avtalsrättsliga principer kan en tolkning av ett sådant avtal innebära att den skadelidande anses ha accepterat att inte få hela skadeståndet från just den gärningsmannen.På så sätt kan den skadelidande inte visa att den aktuella gärningsmannen saknar betalningsförmåga, som ju krävs för att den skadelidande ska ha rätt till brottsskadeersättning.Sammanfattning och råd inför liknande framtida situationerRätt till brottsskadeersättning har du som brottsoffer om det kan visas att samtliga inblandade gärningsmän saknar betalningsförmåga. Väljer du att ingå en överenskommelse med en av de inblandade om en andelsbetalning, uppfylls inte längre kravet att sakna betalningsförmåga. Detta eftersom det då istället är visat att personen faktiskt har haft förmåga att betala på frivillig avtalad väg.Ett viktigt råd till dig som skadelidande är att först låta Kronofogden göra en fullständig tillgångsundersökning angående gärningsmännen. Om det efter en sådan undersökning visar sig att gärningspersonen saknar medel att betala skadeståndet med, så kan du ha rätt till brottsskadeersättning från staten. Då är det viktigt att du aldrig accepterar eller ingår en uppgörelse med en eller flera av de inblandande gärningsmännen avseende beloppet. Du riskerar då att inte få ut hela brottsskadeersättningen du i grunden har rätt till.Om du vill veta mer om brottsskadeersättning kan du med fördel ta del av informationen på brottsoffermyndighetens hemsida här.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Om solidariskt skadeståndsansvar

2019-02-25 i Solidariskt skadestånd
FRÅGA |Om vi säger att jag döms för ett brott med två andra medmisstänkta och det bestämms att skadeståndet ska betalas solidariskt finns det något sätt man kan göra så att summan delas upp på alla tre och att alla betalar för var sig själv genom att t.ex ringa försäkringsbolaget och typ säga om jag inte får betala för bara mig själv och inte solidariskt betalar jag inte en krona.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om domstolen dömt ut att skadestånd ska betalas solidariskt innebär det att den skadeståndsberättigade kan vända sig till vem som helst av de skadeståndsskyldiga (i regel den som det finns tillgångar att ta i anspråk hos). Att du kontaktar den skadeståndsberättigade kommer inte att göra någon skillnad. Om du har tillgångar men vägrar att betala kommer dina tillgångar att utmätas med hjälp av Kronofogdemyndigheten.Om vi antar att du har tillräckliga medel för att betala hela skadeståndet och så sker, antingen genom att du frivilligen betalar eller genom utmätning av dina tillgångar, har du en regressfordran på de andra skadeståndsskyldiga. Regressrätten innebär att du har rätt att kräva de andra på deras del av skadeståndet som du betalt.Vänligen,

Fråga om innebörden av solidariskt betalningsansvar och konsekvenserna av sådant då en av de skadeståndsskyldiga saknar betalningsförmåga

2016-06-30 i Solidariskt skadestånd
FRÅGA |Hej ,min fråga är att min son och 1 till person ålder 15 ,har blivit dömda till skadestånd där även vi föräldrar ska betala en del av. Det är solidariskt till mig och mitt ex. Jag är sk nollad hos kronofogden och ska ansöka om skuldsanering. Min fråga är då om allt faller på mitt ex då jag inte har någon större inkomst för jag är långtidssjukskriven och har stora skulder ,och kan han kräva mig på dom pengarna? Mvh
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt 3 kap. 5 § Skadeståndslagen(SkL) ska en förälder som har vårdnaden om ett barn ersätta personskada och sakskada som barnet vållar genom brott och skada som uppstått på grund av att barnet kränkt någon annan. Av denna anledning har antagligen du och din sons far blivit till viss del skadeståndsskyldiga. Därmed framgår av 6 kap. 4 § SkL att om två eller fler är skyldiga att ersätta samma skada, så svarar de solidariskt för denna, som huvudregel. Precis som du antyder i din fråga innebär solidariskt ansvar att den skadelidande kan vända sig till vilken som helst av de ersättningsskyldiga för att få ut hela skadeståndet. Eftersom du anger att du i princip saknar betalningsförmåga för närvarande innebär detta troligen att krav kommer riktas direkt mot ditt ex. Han kan då tvingas att betala ut hela beloppet.Som du också antyder i din fråga så uppstår en s.k. regressrätt gentemot resterande av de skadeståndsskyldiga, om en av de skadeståndsskyldiga tvingas betala ut hela beloppet. Med andra ord kan ditt ex rikta krav mot dig vid ett senare tillfälle för din del av skulden.Sammanfattningsvis är rättsläget i princip sådant som du beskrev det i din fråga. Ditt ex kan krävas på hela skadeståndet, men han får därefter rätten att kräva ersättning från dig för den del av skadeståndet som tillhör dig.Hoppas du anser att jag besvarat din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka med dessa i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar,

Solidariskt ansvariga för sakskada

2015-08-24 i Solidariskt skadestånd
FRÅGA |Hej! I början av året var det en natt då de blåste väldigt mycket som mina grannars takpapp, från en gemensam byggnad som fyra grannar äger, blåste av och landade på min bil. Deras tak sa de själva att dem borde ha bytt, de sa att de nästan räknade med att de skulleblåsa av. Bilen blev lackskadad och jag var utan helförsäkring. Arbetet som fick utföras kostade 4000kr och tre av grannarna betalade sin del direkt medans den sista tycker det är mitt fel för att jag inte hade helförsäkring på bilen, självrisken hade varit på 4000kr också. Jag undrar då om han är betalskylldig och hur man går tillväga för att kräva en batalning.
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den som av vårdslöshet orsakar sakskada ska ersätta skadan. Det framgår av 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Det verkar som att dina grannar har erkänt att taket var bristfälligt och att risken fanns för att det skulle blåsa av. I domstolens praxis framgår det att bedömningen ska göras med utgångspunkt i om den skadevållande personen har agerat med normal aktsamhet. Eftersom de var medvetna om bristerna, tycker jag det står klart att de har varit vårdslösa. Det måste även finnas ett adekvat orsakssamband mellan att taket lossnar och att din bil skadas. Jag anser att det finns ett direkt samband mellan att taket lossnar och att din bil skadas. Vidare tycker jag det är adekvat eftersom grannarnas agerande att inte byta taket ligger i farans riktning. Det är rimligen förutsebart att någon eller något skadas när taket väl lossnar.Han verkar vara skadeståndsskyldig och du kan kräva alla fyra personer att betala även hans del av skadeståndet. Eftersom de alla har gjort sig skyldiga till skadan kan du kräva skadeståndsbeloppet av samtliga grannar. Den granne som får betala mer än de andra, kan kräva den som inte alls har betalat på beloppet i efterhand (regressrätt).De kan inte skylla skadan på att du inte har en helförsäkring. De är ansvariga för skadan och kan inte förvänta sig att du har en dyrare försäkring.Jag rekommenderar att du tar kontakt med samtliga grannar och försöker kräva resterande skadestånd av någon av dem. Om du inte får ditt skadestånd, får du upprätta en stämningsansökan och vända dig till tingsrätten.Vänligen