Måste vi betala skadestånd för en skada vår hund orsakat om skadelidande medverkat till skadan?

2021-09-07 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej, tänkte kolla om ni kan hjälpa med en fråga angående en hund? Det är så att vi har en hund som vi tog med på camping på midsommar. Vi åkte 2 st husvagnar, den ena med min syster och hennes sambo och i den andra var det jag och min sambo. Sen kom min andra syster med man men även hennes svärmor som vi inte hade bjudit men förvarnat om att man inte går fram till våran hund om man inte känner honom. Kvällen gick och resterande personer som inte känner honom inte gick fram förutom hon, som på kvällen gick rakt emot honom vid hans matskålar och han försvarade sin mat på vår campingtomt. Han var kopplad och stod längs vår husvagn. Jag, som ägare, hade redan från start sagt att man inte ska gå fram till hunden. Nu(10 veckor senare) väljer hon att anmäla oss och kräva skadestånd även fast hon blivit varnad! Hon sa också till fler personer i sällskapet att hon inte skulle göra någon anmälan och att hon accepterade att olyckor tyvärr händer. Hon erkände också att det var inte hundens fel, utan hennes fel då hon gick fram trots förvarning. Frågan nu är om vi ska gå vidare till rätten med detta eller bara betala och se glada ut?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga ska vi kika i lagen om tillsyn över hundar och katter (LHK) samt skadeståndslagen (SkL).Skadeståndslagens utgångspunktSom huvudregel gäller att den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet orsakar en skada ska ersätta denna (2:1 SkL).En förutsättning för att hålla någon skadeståndsskyldig är alltså att den personen har handlat på något sätt som gör att skadan uppstått; antingen med avsikt eller genom vårdslöshet.Hundägares ansvarNär det kommer till ansvar över hundar gäller dock ett så kallat rent strikt ansvar. Det innebär att om din hund orsakar en skada är du som hundägare skyldig att ersätta denna, oavsett om du varit vållande till skadan eller inte (19 § LHK).Det är alltså ett strängare ansvar än vad som följer av skadeståndslagens regler och denna ansvarsform gäller före skadeståndslagens regler. Det är det strikta ansvaret du omfattas av. Det innebär alltså att du som utgångspunkt i egenskap av hundägare är skyldig att ersätta de skador din hund orsakat.Nedsättning av skadeståndLagen om tillsyn över hundar och katter innehåller inga bestämmelser om nedsättning av skadestånd på grund av att skadelidande varit medvållande. Det gör dock skadeståndslagen och vi ska därmed falla tillbaka i den lagen för nästa steg i bedömningen.Din systers svärmor har varit medveten om att hunden kan orsaka skada om hon går fram till den. Hon har dock trots din varning och tillsägelse att inte göra det gjort det. Hon har alltså tagit en medveten risk för att skada skulle uppstå.Om hon har drabbats av en personskada blir det dock svårt att få skadeståndet jämkat. Nedsättning av skadestånd vid personskador sker endast om skadelidande varit uppsåtlig eller grovt vårdslös i förhållande till den skada som uppstått (6 kap 1 § SkL). Att hon har gått fram och klappat hunden trots att du varnat henne kommer sannolikt inte bedömas som grovt vårdslöst, snarare vårdslöst. Vid personskador sker ingen nedsättning om skadelidande endast medverkat på ett vårdslöst sätt.Vid sakskador kan dock nedsättning av skadestånd bli aktuellt redan om skadelidande varit vårdslös. Om hon endast har drabbats av sakskador och inte någon personskada kan alltså nedsättning av skadeståndet bli aktuellt (6 kap 1 § andra stycket SkL).SammantagetTyvärr kommer alltså skadestånd troligtvis utgå i sin helhet på grund av det strikta ansvaret. Har hon drabbats av en personskada kommer nog inte jämkning av skadeståndet att ske. Jag skulle dock råda dig att kika i din hemförsäkring. Där finns ofta en ansvarsförsäkring som tar över din skadeståndsskyldighet och betalar försäkringsersättning till skadelidande istället.Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Angående grävningsarbete och åtgärder på egendom benägen mellan fastigheter?

2021-08-06 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej!Vänligen se min redogörelse nedan./mitt mejl till grannen ons 4/8/Till Re: Din skadegörelse på fundamenten till planketDu håller på och underminerar de gjutna plintarna till planket genom att du avlägsnar materialet som jord- och stenmassorna intill dom. Du har redan frilagt några plintar på din sida av tomtgränsen. Risken att planket blåser omkull vid nästa storm är överhängande. Jag uppmanar dig härmed att omedelbart upphöra med detta och återställa materialet i ursprungligt skick.Kom ihåg att 1) det finns ett skriftligt godkännande för planket från Byggnadsnämnden (istället för bygglov som inte behövdes) och 2) planket ingår i en skriftlig överenskommelse från året 1988 med den tidigare fastighetsägaren X Y samt 3) finns det även ett av dig undertecknat avtal från året 2013 där den gemensamma skötseln av planket ingår.Vänligen bekräfta att du kommer att följa min uppmaning.HälsningarDin granne Idag 5/8: Ingen respons på mitt mejl, han fortsätter att frilägga plintar och kapar även rötter från granhäcken på min sida om planket (mindre viktigt). Jag vet inte varför han gör så, vi pratar inte med varandra sedan ett par år p g a att han gjort sig skyldig till flera nidingsdåd.Min fråga: Vad göra? Polisanmälan? Anlita advokat som sänder en skrivelse (mejl) till honom? (vad kostar det?) Annat?Tack för snabbt svar.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att din granne gräver fram plintarna som håller uppe ett staket som avgränsar era tomter och att detta förfarandet riskerar att staketet ska välta omkull. Dessutom om staketet välter riskerar överenskommelsen från 1988 att brytas. slutligen följer inte din granne överenskommelsen om skötsel från 2013. Min utgångspunkt är att staketet är gemensamt ägt mellan dig och din granne. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för om din granne får agera på detta sättet och vilka eventuella åtgärder du kan vidta för att begära rättelse av din granne. Din fråga regleras i jordabalken (JB), Miljöbalk (MB), samäganderättslagen (samäL), skadeståndslagen (skl) och lag om betalningsföreläggande och handräckning (BfL) Utifall det föreligger ett samäganderättsförhållandeOm det är så att ni äger staketet med samäganderätt, och inte har regleras inbördes ideella andelar i staketet genom avtal, äger ni lika andel (dvs. 50/50). För att få vidta åtgärder över samägd egendom krävs samtliga delägares samtycke (2 § samäL). Utifrån det du tar upp i frågan kan framgrävandet av plintarna anses utgöra en sådan åtgärd på den samägda egendomen som kräver ditt samtycke. Vid händelse av att ni inte kan komma överens om det samfällda godset kan du söka om förordnande av god man hos tingsrätten som förvaltar egendomen fram tills ni nått en lösning i samförstånd (3 § samäL). Får din granne frilägga plintarna? Även om godset är samägt eller inte kan din grannes agerande vara skadeståndsgrundande. Min utgångspunkt är att grannen på ett eller annat sätt gräver fram plintarna. Det innebär att grävningsarbetet omfattas av strikt skadeståndsansvar enligt 32 kap. 5 § MB. Om grävningsarbetet leder till sak- eller personskador svarar din granne för dessa. Det förutsätter att din granne inte vidtagit de skyddsåtgärder som krävs enligt gängse normer. Om arbetet inte klassas som grävningsarbete kan en sedvanlig skadeståndstalan riktas mot grannen om det kan visas att denne varit vårdslös i sitt agerande (2 kap. 1 § skl). Huvudregeln är att fastighetsägare får bruka sin mark som denne vill. Däremot får inte marken brukas på ett sätt som riskerar att skada grannfastigheten. För att aktualisera skadestånd krävs att en skada inträffat. Kan en fastighet behäftas med ett gammalt åtagande och vad gäller för överenskommelse från 2013? De avtal som kan följa med en fastighet och således även omfatta nya ägare är så kallade servitut. Dessa måste upprättas skriftligen. Om det är så att det finns ett avtalsservitut som påför fastighetsägaren en underhållsskyldighet av staketet skulle den överenskommelsen kunna göras gällande mot den nya ägaren. Om ett servitut saknas krävs att din granne uttryckligen godkänt (eller övertagit) den äldre överenskommelsen från den tidigare ägaren. Du nämner i frågan att det föreligger ett avtal från 2013 som förpliktar din granne att vidta underhåll av staketet. Sådant underhåll får naturligtvis inte avse åtgärder till nackdel eller skada för staketet. Om du kan visa att grannens åtgärder är till skada för staketet kan du åberopa överenskommelsen för att förplikta din granne att vidta rättelse. Om din granne inte vidtar rättelse kan du ansöka om handräckning hos kronofogden (1 § BfL). Slutsats Din grannes agerande kan vara skadeståndsgrundande om arbetet på hans tomt leder till skada på er samägda eller enskilda egendom. Vidare om det föreligger avtal som ålägger din granne en förpliktelse att underhålla staketet kan detta ligga till grund för att förplikta din granne att just vidta sådant underhåll. Det avtalet kan verkställas genom kronofogdens försorg.Om ni inte kan nå en lösning i samförstånd eller att din granne inte svarar på dina uppmaningar rekommenderar jag att kontakta en jurist. Du har beställt tjänsten med telefonuppföljning och jag kommer således ringa dig idag (fredag 08/06) mellan klockan 13-15 alternativt måndag, (08/09) klockan 09.15. Om inte dessa tiderna fungerar får du gärna kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så bestämmer vi en ny tid. Om du önskar komma i kontakt med en av våra erfarna jurister och få personlig rådgivning för just ditt ärende kan du boka en tid via denna länken här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

ansvarsskada

2021-07-08 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej, jag undrar om det anses vara vårdslöst om ett barn på 20 månader får tag i en golvlampa och råkar välta den så att den går söner. Detta är fråga om en ansvarsskada.
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om en person orsakar en annan person skada genom vårdslöshet kan den som orsakat skadan bli skadeståndsskyldig. I försäkringsvärlden kallas detta för ansvarsskador. Skadeståndsansvar regleras vanligtvis i skadeståndslagen (1972:207) (SkL). I 3 kap. 5 § SkL stadgas att en förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta personskada eller sakskada som barnet vållar genom brott. Detta kallas för vårdnadshavares principalansvar. Med andra ord innebär det att vårdnadshavare kan anses vara skadeståndsskyldiga oberoende av deras egna vårdslöshet. Det avgörande är istället om barnet har orsakat en skada genom brott. I detta fall kan brottsbeteckningen skadegörelsebrott enligt 12 kap. 10 § BrB aktualiseras, då det förekommit en skadegörande handling som lett till att egendom har förstörts. För ansvar krävs dock uppsåt till att förstöra egendomen, dvs. barnet ska ha en avsikt att förstöra och förstå innebörden av sin handling. Om gärningen ej kan anses vara begånget med uppsåt är det inte fråga om skadegörelsebrott och skadeståndsskyldighet på grund av principalansvar bör inte uppstå.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Ersättning för skada som orsakats av hund

2021-06-21 i Strikt ansvar
FRÅGA |Jag och min hund blev överfallena av 2st lösa hundar I skogen. Min hund avled och jag har bet över knän och i huvudet. Ägarna syntes inte till. Vad har jag rätt till?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som hundägare har man ett strikt ansvar för de skador som hunden orsakar (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Detta betyder att man som hundägare ska betala för de skador som orsakats av hunden, oavsett om man som ägare har betett sig på ett sätt som bidragit till skadan eller inte. Din hund har avlidit och du har själv lidit kroppsskador på grund av du och din hund blev överfallna av de andra två hundarna. En hund är, i skadeståndsrättslig mening, en sak. Detta betyder att förlusten av din hund utgör en sakskada (se 2 kap. 1 § skadeståndslagen). De skador som du har lidit, i form av bett på knät och i ansiktet, utgör personskador som också ska ersättas (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Hur stor ersättningen blir beror bland annat på hur omfattande skadan är. Om man har lidit en personskada så kan man bland annat få ersättning för inkomstförlust, sjukvårdskostnad m.m (5 kap. 1 § skadeståndslagen). Vad gäller sakskadan så ska ersättning utgå för, bland annat, sakens värde eller reparationskostnader och andra skador som uppstått (5 kap. 7 § skadeståndslagen). Eftersom din hund har avlidit så är det hundens värde som ska ersättas. Det värde som man då ska utgå ifrån är det värde som hunden hade när den avled. Det är således inte den summa som du betalade när du införskaffade hunden som är av betydelse. Ersättningen påverkas bland annat av hunden ålder och tillstånd. Sammanfattningsvis kan det konstateras att du som skadelidande har rätt till ersättning för både person- och sakskada. Detta förutsätter dock att det går att ta reda på vem som äger de hundar som attackerade dig. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar

Ägaransvar för skador orsakade av hundar

2021-08-28 i Strikt ansvar
FRÅGA |HejVår grannes stora hund rymmer med jämna mellanrum och jagar då alla som passerar. Jag har påtalat detta flertalet gånger.För två veckor sen passerade jag med mina två, kopplade. Grannens hund stod utanför deras tomt tsm med ägarna. Han skäller direkt på oss och hoppar rakt ut från tomten mot oss. Han var ca 10 meter ut i gatan. Han kommer inte riktigt hela vägen fram till oss då han sitter kopplad, i ett alldeles för långt koppel. Det blir snabbt irriterat då de tar inte in sin hund utan står mest och stirrar. Ägaren medgav sen att han blev helt handlingsförlamad. Till slut blir min äldsta hund så arg att han flyger på min andra hanhund istället.I den röran som uppstår när vi ska dela dem, trillar jag och hamnar underst. Av misstag blir jag biten i vaden allvarligt. Det blev akuten den natten. Grannen medger att han känner sig skyldig till incidenten även om det inte var hans hund som bet. Mina sår går inte att sy utan nu behandlas jag med vaccumpump för att senare få delhudstransplantat. Vi kommer även att låta vår gamla hund somna in nu. Vi känner alla en stor rädsla för att detta ska hända igen då deras hund ofta rymmer. Hunden ifråga saknar helt vardagslydnad och är väldigt otrevlig då han morrar mot människor också.Hur blir det med hans ägaransvar här?Tacksam för svar
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som vilket ansvar din granne kan åläggas på grund av hans hunds beteende. Du påpekar att hunden saknar vardagslydnad samt morrar mot människor vilket i sig inte är olagligt, däremot kan din granne ställas till ansvar för hundens beteende.Din granne har som hundägare ett så kallat ''strikt ansvar'' i enlighet med 19 § första stycket Lag om tillsyn över hundar och katter. Strikt ansvar innebär att din granne som hundägare är skyldig att ersätta alla skador som orsakas av hans hund även om han inte vållat skadan. En förutsättning för att han ska bli skadeståndsskyldig är utifrån lagstiftningen alltså att hans hund har orsakat en skada. Det strikta skadeståndsansvaret omfattar inte bara skador som vållats genom hundbett. I exempelvis NJA 1947 s. 594 ansågs hundägaren ansvarig för skada som drabbat en cyklist vid sammanstötning med en hund.Som svar på din fråga så har din granne ett strikt ansvar över sin hund. Det är viktigt att förstå att en enskild prövning görs från fall till fall, men en sådan prövning som skulle kunna peka på att det är din grannes hund som orsakat skadan som uppstått hos dig så kan han hållas ansvarig i enlighet med 19 § första stycket Lag om tillsyn över hundar och katter.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Skada som uppstått efter att hund sprungit efter barn

2021-07-26 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hejsan. Jag var ute med min hund. Jag hade honom i koppel men min hund satt och jag la inte märke till att han kollar på barn som springer ca 50 meter bort. Jag lycksdes inte reagera på att hålla honom jätte hårt och han sprang efter ungen. Barnet börja springa iväg och råka snubbla och skada knät lite lätt. Vad händer om de polis anmäler?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Som hundägare har du ett strikt ansvar för din hund i enlighet med 19 § första stycket Lag om tillsyn över hundar och katter. Strikt ansvar innebär att du som hundägare är skyldig att ersätta alla skador som orsakas av din hund även om du inte vållat skadan. En förutsättning för att du ska bli skadeståndsskyldig är utifrån lagstiftningen alltså att din hund har orsakat en skada.Det är viktigt att förstå att en enskild prövning görs från fall till fall, men en prövning skulle kunna se ut som sådan: Om orsaken till att barnet snubblat och skadat knät berott på att hunden sprungit mot barnet vilket fått barnet att springa iväg så kan det anses att skadan har orsakats av hunden.Det strikta skadeståndsansvaret omfattar alltså inte bara skador som vållats genom hundbett. I exempelvis NJA 1947 s. 594 ansågs hundägaren ansvarig för skada som drabbat en cyklist vid sammanstötning med en hund. Som svar på din fråga så kan alltså 19 § första stycket Lag om tillsyn över hundar och katter bli tillämplig om de väljer att polisanmäla incidenten eftersom du som hundägare har ett strikt ansvar för din hundJag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Rätt till skadestånd/ersättning när ens hund blivit påkörd?

2021-07-04 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej! Vår hund blev påkörd o dödad av en brandbil vid brevlådan 1 meter från tomtgräns. Har vi rätt till skadestånd?
Dani Elipas Gobraeel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer att diskuteras det lite komplicerade ansvarsförhållandet som aktualiseras i förevarande fall. Innan jag går in på svaret vill jag passa på att beklaga sorgen, det är verkligen olyckligt det som hänt din hund.Rättsliga utgångspunkterGrundregeln i lagen om tillsyn över hundar och katter anger att hundägaren, eller innehavaren, ska ersätta de skador som en hund orsakar, oavsett om man vållat skadan eller inte. Man är alltså skadeståndsskyldig oavsett om man gjort fel eller inte. Även bilföraren har ett i princip strikt ansvar för de skador som bilen orsakar. Egentligen ska hundägaren ersätta skadorna på bilen och bilföraren ersätta hundägaren för skadorna på hunden. Här kan det bli lite komplicerat när man ska få ut ersättning, beroende på olika typer av försäkringar och självrisker som gäller för dem. Respektive ansvarsförsäkring kan naturligtvis tas i anspråk, men även till exempel bilens vagnskadeförsäkring eller hundens veterinärvårdsförsäkring.Bilistens ansvarReglerna kring bilisters ansvar vid olyckor regleras i trafikskadelagen (TSL). Av den framgår att om det uppstår sakskada till följd av trafik med motordrivet fordon så ska det utgå trafikskadeersättning från det fordonets trafikförsäkring (11 § TSL). Hundar ses i lagens mening som saker, varför de omfattas här. Eftersom trafikskadeersättningen ska utgå så gäller även här ett strikt ansvar vilket innebär att det ska utgå även om bilisten orsakat olyckan eller inte. Om du kan styrka att din hund de facto blivit påkörd av en bil och att det varit en brandbil som kört på hunden är ersättningsfrågan oproblematisk, (oftast ringer man omedelbart polisen efter att ens djur blivit påkört för att säkra ett ojävigt intyg, något som i sin tur markant underlättar eventuella ersättnings/skadeståndsanspråk). Värdering av hundenVärdet av en hund kan givetvis inte mätas i pengar. Men om olyckan är framme kan du få hjälp av Svenska Kennelklubben med värderingen av hunden.Svenska Kennelklubben har en avgiftsbelagd värderingstjänst för framförallt hundar som omkommit och som ska ersättas av annan part. Endast hundar som är stamboksförda hos SKK värderas. Se mer här https://www.skk.se/sv/hundagande/tips-och-rad/forsakring/vardering-av-hund/För att värdering ska kunna göras krävs följande:Hundens SKK-registreringsnummer och gärna hundras samt namnet.SkadedatumNamn och adress till den som värderingen ska skickas till.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Kan man få ersättning för värdeminskning av fastighet om kommunen anlägger väg intill fastigheten?

2021-04-15 i Strikt ansvar
FRÅGA |Jag äger en villa med stor tomt. I dagsläget är den värderad till drygt X milj kr. En detaljplan utanför min villa - som tidigare vunnit laga kraft - skall enligt kommunen och exploatören nu förändras så att en oanvänd mindre smal skafttomt inom detaljplanen belägen 3.5 meter från min villas sovrum och vardagsrum kan användas för en massiv in- och utfartstrafik till detaljplanens parkeringsplatser. Det innebär att minst 200 bilar dagligen kommer att passera in och ut från och till detaljplanen bara några meter från min villas sov- och vardagsrum. Sker det anser min fastighetsmäklare att min villas värde på marknaden då riskerar att minska med hela 25-30% (X till Y milj kr). Skafttomtens förändrade användning har jag överklagat till Mark och miljödomstolen. Ingen dom har meddelats ännu. Min fråga är - kan jag alternativt kräva skadestånd av kommunen/exploatören enligt principen om orubbad förmögenhetsställning i skadeståndsrätten? En mycket stor rubbning av min förmögenhetsställning kommer ju att ske tack vare förändringen av den detaljplan som både kommunen och exploatören är ansvariga för.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår din fråga som att du undrar om du kan få ersättning för den värdeminskning som den nya vägen har inneburit för din fastighet. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för om du kan få ersättning för värdeminskningen. Din fråga regleras i plan och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). När får en detaljplan ändras? En detaljplan får endast ändras på så sätt att ändringen ryms inom syftet för den befintliga detaljplanen. Jag kan tyvärr inte utreda huruvida byggandet av vägen skulle kunna vara en detaljplansstridig åtgärd. Kan du få ersättning för värdeminskningen på huset? Enligt miljöbalken kan den som utsätts för störningar på sin fastighet med anledning av annan verksamhet på en annan fastighet få ersättning (32 kap. 1 § MB). I NJA 1999 s. 385 har ersättning beviljats för buller och estetiska förändringar vid anläggandet av en väg intill en bostad. I det rättsfallet var bullernivåerna av central betydelse och det var primärt det som låg till grund för ersättningen. Vidare konstaterar HD att om en intilliggande fastighet tappar i marknadsvärde "är det inte rimligt att fastighetsägaren står fär hela den förlusten". Därav kan det finnas utrymme för dig att söka ersättning för värdeminskningen på fastigheten. Exakt vilka belopp eller dina möjligheter att faktiskt få ersättning kan jag utifrån omständigheterna du tar upp i frågan inte avgöra. Slutsats En ändring av detaljplanen måste ligga inom ramen för dess syfte. Troligen har det funnits utrymme för kommunen att anlägga en väg på skafttomten. Av tidigare praxis framkommer det att fastighetsägare kan få ersättning för buller och estetiska förändringar om en kommun anlägger en väg intill en fastighet. Du har beställt tjänsten med telefonuppföljning och jag kommer således ringa dig på fredag (16/04 - 2021) klockan 12:30. Om inte den tiden fungerar får du gärna kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så bestämmer vi en ny tid. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH